Odluka o javnom redu i miru

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Općinsko vijeće Općine Šolta

Klasa: 021-05/08-01/22-2

Urbroj: 2181/03-02-08-1

Grohote;  23. travnja 2008.

 

Temeljem članka 37. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira (“N.N. 5/90, 47/90, 29/94) i članka 15. Statuta Općine Šolta, Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 22. sjednici održanoj 23. travnja 2008. godine donosi
ODLUKU O JAVNOM REDU I MIRU

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se pravila za održavanje javnog mira u Općini Šolta, kao i novčane kazne za prekršitelja tih pravila.

Članak 2.

Sve pravne i fizičke osobe dužne su se uzdržavati od postupaka i radnji kojima se narušava javni mir na području Općine Šolta.

Članak 3.

Na javnim mjestima i drugim mjestima gdje bi buka i galama remetila javni mir, zabranjena je buka i galama, pjevanje i sviranje u razdoblju od 01. listopada do 31. ožujka od 24:00 do 8:00 sati, a u razdoblju od 01. travnja do 30. rujna od 02:00 do 08:00 sati.
Dio dana, u vremenu od 14:00 do 17:00 sati vrijeme je popodnevnog odmora i zabranjeno je stvaranje bilo kakve buke i galame u periodu od 15.06. do 15.09.

Članak 4.

Za vrijeme turističke sezone, u periodu od 01. lipnja do 30. rujna u svim mjestima na otoku Šolti zabranjuje se pravnim i fizičkim osobama izvođenje svih građevinskih radova, osim onih koji ne izazivaju buku do susjednih objekata, te onečišćenje.

Iznimno u mjestima u unutrašnjosti otoka dozvoljeno je izvođenje radova iz stavka 1. ovog članka, ali isključivo uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 5.

Građevinske radove koji izazivaju buku i do susjednih objekata, te onečišćenje, kao nusprodukt izvođenja građevinskih radova (prašina, sitni šljunak i sl.) dopušteno je uz odobrenje jedinstvenog upravnog odjela  izvoditi u vremenu od 08:00 do 14:00 sati i od 17:00 do 20:00 sati od 01.06. do 30.09.

U periodu izvan turističke sezone od 01.10. do 31.05. građevinske radove iz stavka 1. ovog članka dopušteno je izvoditi u vremenu od 08:00 do 20:00.

Članak 6.

Izuzetno, ukoliko postoje opravdani razlozi, na zamolbu fizičke odnosno pravne osobe, Jedinstveni upravni odjel izdat će  odobrenje za izvođenje građevinskih radova i u vrijeme turističke sezone.
Uz zamolbu potrebno je dostaviti fotokopiju osobne iskaznice, odnosno obrtnice ili izvadak iz sudskog registra, te građevnu dozvolu.ž

Jedinstveni upravni odjel o svim izdanim odobrenjima dužno je izvijestiti poglavarstvo.

Članak 7.

Miniranje u naselju ili u neposrednoj blizini naselja može se vršiti u vremenu od 08:00 do 14:00 osim u periodu turističke sezone, od 01. lipnja do 30. rujna, kada je isto zabranjeno.
Iznimno, isto se može vršiti poslije navedenog vremena u toku dana, ako je neophodno za izvođenje radova koje ne trpi odlaganje.
Namjeru miniranja potrebno je prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta, najmanje jedan dan prije izvođenja miniranja. U prijavi treba biti navedeno vrijeme i mjesto gdje će se isto vršiti. Također, uz prijavu potrebno je dostaviti i odobrenje od strane MUP-a.

Članak 8.

Zabranjeno je voziti motorna vozila s otvorenim ispušnikom, jakim dodavanjem gasa, nepotrebnim naglim kočenjem i naglim kretanjem vozila s mjesta.
Zabranjeno je tuljenje brodskih i automobilskih sirena između 23:00 i 06:00 sati.
Ribarski i športski, te njima slični brodovi, koji u tom vremenu ulaze u luku ili iz nje izlaze, na ulazu u luku, odnosno do izlaska iz luke, rad motora moraju podesiti tako da buku koju izaziva rad motora smanje na najmanju moguću mjeru.

Članak 9.

Pod uvjetom da se izvođenjem instrumentalne ili vokalne glazbe ili uporabom mehaničkog glazbala ( u daljnjem tekstu: izvođenjem glazbe) ne stvara buka kojom se narušava mir i odmor građana (čl.12. ove Odluke) na javnim mjestima, izuzev u vrijeme od 14:00 do 17:00 sati, vrijeme dnevnog odmora, dozvoljeno je izvođenje glazbe bez posebnog odobrenja:

1. od 01. travnja do 31. listopada do 00,00 sati
2. od 01. studenog do 31. ožujka do 23,00 sata
Iznimno, bez odobrenja glazba se može izvoditi na dane državnih praznika i dana Općine.

Članak 10.

Odobrenje za izvođenje glazbe iz članka 10. ove Odluke izdati će Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta ako se utvrdi da se s obzirom na lokaciju i vrstu objekta i poduzete mjere u istom, izvođenjem glazbe neće narušavati mir i odmor građana u okolini objekta.

Članak 11.

U dane održavanja pučkih fešti i sličnih proslava  organizator je obvezan ishoditi posebno odobrenje  Općinskog poglavarstva Općine Šolta za izvođenje glazbe nakon 24:00 sata.
Članak 12.

Izvođenjem glazbe ne smije se stvarati buka kojom se narušava mir i odmor građana. Narušavanjem mira i odmora građanima u smislu prethodnog stavka smatrat će se stvaranje buke koja prelazi dozvoljeni nivo određen posebnim propisima, odnosno dozvoljeni nivo buke predviđenim pravilima tehničke prakse:
1. 10 decibela u vrijeme iz st. 1 članak 10. ove Odluke
2. 5 decibela u vrijeme izvan vremena iz stavka 1. članak 10. ove Odluke.
Osnovnom bukom u smislu odredaba ovog članka smatra se postojeća jačina buke utvrđena dok izvor buke (izvođenje glazbe) miruje.
Članak 13.

Daljnje izvođenje ranije odobrene glazbe može se zabraniti ako se utvrdi da se nije izvodila u skladu s izdanim odobrenjem i da se narušava mir i odmor građana u smislu članka 12. ove Odluke.

Članak 14.

Pravna ili fizička osoba putem odgovorne osobe u objektu odnosno vlasnik ili korisnik objekta u kojem se izvodi glazba, dužni su upoznati osobe koje izvode glazbu s izdanim odobrenjem i odredbama ove Odluke koje se odnose na uvjete pod kojima se glazba može izvoditi.
Osobe koje izvode glazbu i same su se dužne prethodno upoznati s navedenim odobrenjem i odredbama ove Odluke, te su se prilikom izvođenja glazbe dužni pridržavati istih.

Članak 15.

Razglasni uređaji u svrhu oglašavanja reklamiranja priredaba i javnih skupova iz zatvorenih prostorija mogu se upotrebljavati u naselju samo ako odobri MUP, uz suglasnost koju izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.
U zahtjevu se mora navesti gdje, u koje vrijeme i u koju svrhu se razglasni uređaj želi koristiti. Nadležno tijelo iz prethodnog stavka  odbiti će izdavanje odobrenja, odnosno suglasnosti, za uporabu razglasnog uređaja ako utvrdi da će korištenjem istog biti narušen mir i odmor u naselju ili ako utvrdi da uporaba razglasa nije potrebna u svrhu koje se traži.

PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 16.

Novčanom kaznom u iznosu  od 1.000,00 kn do 5.000,00 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba i fizička osoba obrtnik, te osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost, a novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kn građanin:

1. ako u naselju kada to nije dozvoljeno stvara buku radom građevinskog ili sličnog stroja, članak 4.
2. ako ne prijavi ili ne prijavi na vrijeme miniranje, ili minira u naselju, odnosno u neposrednoj blizini naselja u vrijeme kada to nije dozvoljeno ili minira pored zabrane, članak 7
3. ako prouzrokuje buku nepravilnom vožnjom ili nepravilnim korištenjem vozila, članak 8
4. ako organizira ili dopusti da se u njenom objektu izvodi glazba u vrijeme ili na način koji nije odobren, članak 10.
5. ako organizira ili dopusti da se u njenom objektu izvodi glazba za koju nije izdato odobrenje, članak 11
6. ako postupa protivno odredbama članka 11.

7. ako ne ishodi posebno odobrenje za izvođenje glazbe, članak 12.

8.. ako dopusti da se izvođenjem glazbe u njenom objektu stvara buka kojom se narušava mir i odmor građana, članak 13.
9. ako ne upozna osobe koje izvode glazbu s odobrenjem i uvjetima za izvođenje glazbe, članak 14.
10. ako organizira i dopusti upotrebu razglasnog uređaja bez odobrenja, članka 15.

Članak 17.

Roditelji ili staratelj čije dijete ili štićenik učini prekršaj propisan ovom odlukom kaznit će se sukladno odredbama članka 22. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Članak 18.

Novčanim kaznama utvrđenim  člankom 16. ove Odluke ovlašteni su kažnjavati i kaznu naplaćivati  na licu mjesta policajci, inspektori, te komunalni redari od osoba koje zateknu pri izvršenju prekršaja.
Prilikom naplaćivanja kazne na način predviđen u prethodnom stavku ovog članka izdaje se pismena potvrda.
Ukoliko se ne primjeni naplata kazne  na licu mjesta,  izdat će se obavezni prekršajni nalog.

Članak 19.

Nadzor nad pridržavanjem odredaba ove Odluke u okviru svoje nadležnosti u poslovima održavanja javnog reda i mira obavlja Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Nadzor nad provođenjem odredaba ove Odluke u okviru nadležnosti utvrđene u istoj obavljaju inspektori i komunalni redar.
Nadzor nad pridržavanjem odredbe o dopuštenoj jačini buke u smislu članka 11. ove Odluke obavlja nadležna sanitarna inspekcija.
Nadzor nad kontrolom radnog vremena obavlja nadležna turistička inspekcija.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Stupanjem na snagu Ove odluke prestaje važiti Odluka o javnom miru od 30. ožujka 2007. godine Klasa:021-05/07-01/15-4, Urbroj:2181/03-04-07.

Članak 21.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Šolta».
Predsjednik Općinskog vijeća

 

Vicko Kaštelanac