Poziv pjesnicima za sudjelovanje na pjesničkoj večeri

AMATERSKO KAZALIŠTE SULET i KULTURNO INFORMATIVNI CENTAR OPĆINE ŠOLTA
p o z i v a j u
sve koji pišu poeziju i kratku prozu, a željeli bi da se njihovi tekstovi uvrste u književnu večer u sklopu slijedećeg Šoltanskog kulturnog lita da pošalju svoje radove. Mogu se poslati tri pjesme, od kojih je poželjno da bar jedna (mogu i sve tri) bude na šoltanskoj čakavštini. Isto tako i prozni uradak (priča, anegdota, esej) a može bit najduži jednu stranicu teksta, proreda 12.
Organizatori će sve pristiglo u zadanom roku procijeniti, napraviti odabir, kontaktirati s autorima i potruditi se da bude dolično interpretirano.
Termin i mjesto književne večeri biti će objavljen u sklopu programa „Šoltansko kulturno lito 2016.“
Tekstove treba poslati u Word dokumentu, svaki posebno, na e-mail adresu: gordana.burica@gmail.com u vremenu od 1. do 30. travnja 2016.
Uz tekstove potrebno je navesti: ime, prezime i broj mobitela autora.
Napomena: Ukoliko netko od zainteresiranih ne komunicira preko interneta, tekstove umjesto njega neka pošalje osoba kojoj će predati rukopise. Tekstovi u rukopisu neće se prihvatiti za odabir