N A T J E Č A J za umjetničko rješenje spomenika Domovinskom ratu i poginulim sudionicima Domovinskog rata s otoka Šolte

 

  REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ŠOLTA

  Općinski načelnik

KLASA: 564-02/16-01/01

URBROJ: 2181/03-03-17-2

Grohote, 26. 01. 2017.

 

  Na temelju odredbe članka 48. st. 1. toč. 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16) Općinski načelnik Općine Šolta raspisuje javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

 

 

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je :

OPĆINA ŠOLTA, Podkuća 8, 21 430 Grohote

OIB: 38621571773

telefon: 021/654 123, fax:021/654 130

e-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

internetska adresa: www.solta.hr

odgovorna osoba: Nikola Cecić-Karuzić,ing.,općinski načelnik

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Radna grupa za realizaciju izgradnje spomenika

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja spomenika Domovinskom ratu i poginulim sudionicima Domovinskog rata s otoka Šolte s pripadajućim rješenjem podne površine.

Lokacija: kat.čest.724, K.O. Grohote, istočni dio čestice u površini od 230 m2, u naravi park, zelena površina.

 

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:

– umjetnici koji su realizirali skulpture u javnom prostoru;

– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;

– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;

– dizajneri sa završenim Studijem dizajna

– umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

 

Nema pozvanih autora.

 

Uz rad je potrebno dostaviti i troškovnik izvedbe radova.

 

Poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj objavljuje na mrežnim stranicama Općine Šolta.

 

ROKOVI:

Početak natječaja: 01.02.2017.godine

Rok predaje natječajnih radova je 20.02.2017. godine do 15:00 h, u Općini Šolta, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi Ocjenjivačkog suda:

 

Boris Gabela, predsjednik

Nikola Cecić-Karuzić, zamjenik predsjednika

Ivan Puović, član

Karlo Balić, član

dr. sc. Zoran Radman, član

 

Tajnica natječaja:

Katja Tramontana Domaćina

 

NAGRADE

Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), nagradu u neto iznosu kako slijedi*:

 

Broj nagrada                        Neto iznos **Bruto iznos

1. nagrada 1 5.000,00 kn 6.614,37 kn

 

* Ocjenjivački sud ima pravo preraspodjele nagradnog fonda.

**Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Prilog: Fotografije lokacije

Predloženi elementi: Podnu podlogu visine cca 50 cm u dvije stepenice.

 

 

 

  NAČELNIK:

 

  Nikola Cecić-Karuzić, ing.

J A V N I P O Z I V za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Šolta

Na temelju članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“, br. 04/13, 07/13, 12/13 i 16/13), članka 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (”Narodne novine” broj
82/13) i članka 6. Odluke o autotaksi prijevozu (”Službeni glasnik Općine Šolta ” broj
15/15), općinski načelnik objavljuje dana 19. siječnja 2016. godine

J A V N I P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području Općine Šolta
I.
Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na
području Općine Šolta .
II.
Na Javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost
autotaksi prijevoza (u daljnjem tekstu: autotaksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete
propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o autotaksi prijevozu Općine Šolta.
III.
Općina Šolta izdaje ukupno 5 dozvola, i to:
• 5 dozvola za vozila s najmanje 5 sjedala, a najviše 8+1 sjedalo, uključujući i sjedalo vozača.
Vrijeme za koje se izdaje dozvola:
• na rok od 5 godina od trenutka izdavanja dozvole.
Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:
• 2.000,00 kuna, uplaćuje se jednokratno u proračun Općine Šolta.
Broj dozvola po autotaksi prijevozniku:
• Jednom autotaksi prijevozniku može se izdati samo jedna dozvola i to za jedno vozilo.
Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:
• Jedinstveni upravni odjel, Podkuća 8, 21430 Grohote
.
IV.
Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti slijedeću dokumentaciju:
• presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, izvornik ili ovjereni preslik obrtnice za fizičke
osobe – obrtnike, preslik izvatka iz sudskog registra za pravne osobe,
• licenciju za obavljanje auto taksi prijevoza,
• potvrdu da prijevoznik nema dugovanja prema Općini Šolta.
• potvrdu da prijevoznik nema nepodmirenih dospjelih poreznih obveza i obveza za
mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
• uvjerenje o nekažnjavanju,
• cjenik usluge autotaksi prijevoza,
• izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
• uvjerenje o položenom ispitu poznavanja osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim,
turističkim, prometnim i drugim značajnim znamenitostima Općine Šolta,
• dokazi o ispunjenju uvjeta kojima se ostvaruje prednost u slučaju većeg broja zahtjeva.

V.
Ukoliko bude podnesen veći broj zahtjeva od broja dozvola koje se izdaju, prednost
ima pravna ili fizička osoba koja uz ispunjavanje uvjeta za izdavanje dozvole ispunjava i
jedan od dodatnih uvjeta po slijedećem redoslijedu:
– prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta duže od jedne godine,
– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo novije godine proizvodnje,
– ima u vlasništvu ili leasingu vozilo koje je ekološki prihvatljivije (hibridno ili električno
vozilo).
Ukoliko nakon primjene kriterija iz prethodnog stavka broj podnesenih zahtjeva bude
premašivao broj dozvola koje se izdaju, prednost ima pravna ili fizička osoba čiji je zahtjev
ranije zaprimljen.
VI.
Vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza uz ispunjavanje uvjeta propisanih posebnim
propisima mora ispunjavati i sljedeće uvjete:
– da ima ugrađenu svjetleću oznaku “TAXI” na krovu vozila s evidencijskim brojem
prijevoznika i vozila, koja mora svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju,
– da ima najmanje pet sjedala, a najviše osam + jedno sjedalo u koje je uključeno i sjedalo
vozača,
– da ima radiovezu ili neku drugu telekomunikacijsku vezu,
– da ima ispravan protupožarni aparat.
VII.
Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
OPĆINA ŠOLTA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Podkuća 8
21430 Grohote
s naznakom „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza”.
VIII.
Donošenje Odluke o dodjeli dozvola obavljanja autotaksi prijevoza:
Pojedinačna rješenja o dodjeli dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.
IX.
Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza koji nemaju priloženu potpunu
dokumentaciju, odnosno koji ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o
obavljanju autotaksi prijevoza (”Službeni glasnik Općine Šolta broj 15/15) neće
se razmatrati.
X.
Ovaj Javni poziv otvoren je 8 dana od dana objave na internetskoj stranici Općine Šolta (www.solta.hr) i na oglasnim ploćama po mjestima na otoku.
XI.
Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta, Podkuća 8, 21430 Grohote, na brojeve telefona: 654-123 i na internetskoj stranici Općine Šolta www.solta.hr.

KLASA: 340-01/15-01/17
URBROJ: 2181/03-03-16-8
Općinski načelnik:

Nikola Cecić- Karuzić,ing.