N A T J E Č A J za umjetničko rješenje spomenika Domovinskom ratu i poginulim sudionicima Domovinskog rata s otoka Šolte

 

  REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

  OPĆINA ŠOLTA

  Općinski načelnik

KLASA: 564-02/16-01/01

URBROJ: 2181/03-03-17-2

Grohote, 26. 01. 2017.

 

  Na temelju odredbe članka 48. st. 1. toč. 7. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i odredbe članka 44. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 4/13, 7/13, 12/13,16/13 i 8/16) Općinski načelnik Općine Šolta raspisuje javni, otvoreni, pozivni, u jednom stupnju, anonimni, likovni

 

 

 

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je :

OPĆINA ŠOLTA, Podkuća 8, 21 430 Grohote

OIB: 38621571773

telefon: 021/654 123, fax:021/654 130

e-mail: opcina.solta@osolta.tcloud.hr

internetska adresa: www.solta.hr

odgovorna osoba: Nikola Cecić-Karuzić,ing.,općinski načelnik

 

PROVODITELJ I ORGANIZATOR natječaja je Radna grupa za realizaciju izgradnje spomenika

 

PREDMET NATJEČAJA je izrada umjetničkog rješenja spomenika Domovinskom ratu i poginulim sudionicima Domovinskog rata s otoka Šolte s pripadajućim rješenjem podne površine.

Lokacija: kat.čest.724, K.O. Grohote, istočni dio čestice u površini od 230 m2, u naravi park, zelena površina.

 

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ovih pet uvjeta:

– umjetnici koji su realizirali skulpture u javnom prostoru;

– umjetnici sa završenom likovnom akademijom;

– arhitekti sa završenim arhitektonskim fakultetom;

– dizajneri sa završenim Studijem dizajna

– umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću

 

Nema pozvanih autora.

 

Uz rad je potrebno dostaviti i troškovnik izvedbe radova.

 

Poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj objavljuje na mrežnim stranicama Općine Šolta.

 

ROKOVI:

Početak natječaja: 01.02.2017.godine

Rok predaje natječajnih radova je 20.02.2017. godine do 15:00 h, u Općini Šolta, bez obzira na način dostave.

 

OCJENJIVAČKI SUD:

Članovi Ocjenjivačkog suda:

 

Boris Gabela, predsjednik

Nikola Cecić-Karuzić, zamjenik predsjednika

Ivan Puović, član

Karlo Balić, član

dr. sc. Zoran Radman, član

 

Tajnica natječaja:

Katja Tramontana Domaćina

 

NAGRADE

Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), nagradu u neto iznosu kako slijedi*:

 

Broj nagrada                        Neto iznos **Bruto iznos

1. nagrada 1 5.000,00 kn 6.614,37 kn

 

* Ocjenjivački sud ima pravo preraspodjele nagradnog fonda.

**Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i poreze ukoliko se isplata vrši temeljem ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV.

Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Prilog: Fotografije lokacije

Predloženi elementi: Podnu podlogu visine cca 50 cm u dvije stepenice.

 

 

 

  NAČELNIK:

 

  Nikola Cecić-Karuzić, ing.