Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Šolta 2018.- 2024.


Općina Šolta započela je postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš „Strategije razvoja turizma Općine Šolta za razdoblje 2018.-2024.“ (dalje u tekstu Strategija razvoja turizma Općine Šolta), temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 13. siječnja 2021. (KLASA: 351-01/20-01/1334, URBROJ: 2181/1-10/07-21-0002).

Tijelo nadležno za provedbu postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš je Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta.

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Općine Šolta, objavljuje se na web stranici Općine Šolta (www.solta.hr) i u „Službenom glasniku Općine Šolta“.

U svrhu informiranja javnosti, ova informacija objavljuje se na internetskim stranicama Općine Šolta (www.solta.hr). Javnost može dostaviti mišljenje i prijedloge u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela i to u roku od 30 dana od dana objave ove informacije, pozivom na gornju klasu.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.