Javni skup-provođenje katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga za dio k.o. Grohote


OBAVIJEST NOSITELJIMA PRAVA NA NEKRETNINAMA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA DIO KATASTARSKE OPĆINE GROHOTE - BUDITE AKTIVNI SUDIONIK KATASTARSKE IZMJERE

Obavještavamo Vas da su temeljem Ugovora o javnoj nabavi usluga između Državne geodetske uprave i Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. sklopljenog 21. ožujka 2024. godine na području Općine Šolta za dio katastarske općine Grohote započeli radovi na projektu provođenja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga temeljem Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2024. godinu. Izvoditelj radova na projektu je tvrtka GEODETSKI ZAVOD RIJEKA d.o.o., a nadzor nad projektom obavlja Državna geodetska uprava.

Projekt obuhvaća:

1. Katastarsku izmjeru nekretnina:
- utvrđivanje oblika i površine svake nekretnine (katastarskih čestica, zgrada i drugih građevina)
- utvrđivanje stvarnih nositelja prava na nekretninama

2. Predočavanje svih podataka prikupljenih terenskom izmjerom
3. Izradu novog katastarskog plana
4. Obnovu zemljišne knjige

Pozivamo vas na Javni skup o prezentaciji projekta na kojem možete dobiti sve potrebne informacije o postupku katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga. 

Ovom prigodom moći ćete se upoznati sa svim detaljima vezanim za novu katastarsku izmjeru, a posebno sa načinom obilježavanja i označavanja granica vaših zemljišta, te vas molimo da dođete u što većem broju.

Na vaše upite odgovarat će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. kao izvođač radova.

Javni skup održati će se u
petak, 14. lipnja 2024. godine, u 15:30 sati
u prostoru Doma kulture, Grohote, Gustirna 15

Kvaliteta posla uvelike ovisi o suradnji i informiranosti stranaka odnosno nositelja prava na nekretninama.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.