Koncesije i koncesijska odobrenja


KONCESIJSKO ODOBRENJE ZA KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Sukladno propisima za svaki se grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće  (3 predstavnika Općine Šolta, - 1 predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i 1 predstavnik Lučke kapetanije).

Općinski načelnik/gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, putem grada/općine (Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta).

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti :

  1. Dokaz o registraciji djelatnosti za koju se traži izdavanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti),
  2. Dokaz o vlasništvu sredstava kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili dokaz o  pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva;
  3. Dokaz o sposobnosti brodice za plovidbu ( samo u slučajevima kad se odobrenje traži za obavljanje djelatnosti sa brodicom)
  4. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta i poduzeća Komunalno "Basilija" o nepostojanju dugova,
  5. Presliku i skicu područja (mikrolokacije)s površinom na koju se odnosi zahtjev,
  6. Izjavu kojom se daje suglasnost komunalnom redaru općine Šolta za uklanjanje i odvoz na     deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze     izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog     odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene     koncesijskim odobrenjem.
  7. Izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva     daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju     koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje,     te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i     nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje     koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.
  8. Bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na puni iznos naknade za koncesijsko     odobrenje (samo za korisnike koji koncesijsko odobrenje plaćaju na rate).

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja


Temeljni akti:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03NN 38/09NN 141/06NN 56/16)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)

Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14)

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu
(Službeni glasnik Općine Šolta 20/2017)

Izmjene i dopune Plana upravljana pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu
(Službeni glasnik Općine Šolta 05/2018)

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta

Poslovnik o radu Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019.g.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.