Koncesije i koncesijska odobrenja


ažurirano 01.12.2022.  09:39:10________________________


ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA OPĆINE ŠOLTAKONCESIJSKO ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Sukladno propisima za svaki se grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće  (3 predstavnika Općine Šolta, - 1 predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i 1 predstavnik Lučke kapetanije).

Općinski načelnik/gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, putem grada/općine (Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta).

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obvezno priložiti :

  1. Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  2. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili / Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  3. Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev SKICA IZ PLANA.
  4. Potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta i komunalnog poduzeća Komunalno Basilija d.o.o. o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja.

OBRAZAC zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja


Temeljni akti:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03NN 38/09NN 141/06NN 56/16, 98/19
Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)
Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14)
Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 10/17)


2023.

Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu, IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju


2022.

Poslovnik o radu Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Šolta, travanj 2022.g.

Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta, 04.04.2022.
Odluka o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta,       25.05.2022.
Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta,      25.05.2022.

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022. godinu

Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022. godinu


2021.

Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Službeni glasnik Općine Šolta 17/2021


Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2021. godinu
Službeni glasnik Općine Šolta 10/2021
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2021. godinu
Službeni glasnik Općine Šolta 3/2021

Uputa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH - Primjena Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru


Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2021. godinu
 -  IZVJEŠĆE SA PROVEDENOG SAVJETOVANJA
 

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020.godinu


2020.

Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020. godinu 
Službeni glasnik Općine Šolta 9/2020

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020. godinu 
Službeni glasnik Općine Šolta  1/2020

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću 
 u postupku donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.godinu


2019.

Izmjene i dopune 2 Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.g.
 ("Službeni glasnik Općine Šolta" 10/2019) 
Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.g. 
("Službeni glasnik Općine Šolta" 7/2019)
 
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.godinu    
("Službeni glasnik Općine Šolta"  3/2019) 


VIJEĆE I POSLOVNIK

2022.

Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta- travanj 2022.


(2021)

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja-09.07.2021.
Odluka o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta


(2019)

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta 


Poslovnik o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja  
(Službeni glasnik Općine Šolta 06/2019)
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
(Službeni glasnik Općine Šolta 08/2019)
2. Izmjene i dopune Poslovnika o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
(Službeni glasnik Općine Šolta 13/2019)


 Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019.g.

Projekt "Pomorsko je dobro" Splitsko-dalmatinske županije (2019.)

2018
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu 
(Službeni glasnik Općine Šolta 20/2017) 
Izmjene i dopune Plana upravljana pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu 
(Službeni glasnik Općine Šolta 05/2018)
Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.