Koncesije i koncesijska odobrenja


ažurirano


KONCESIJSKO ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.

Sukladno propisima za svaki se grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće  (3 predstavnika Općine Šolta, - 1 predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i 1 predstavnik Lučke kapetanije).

Općinski načelnik/gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.

Godišnji plan mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.

Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, putem grada/općine (Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta).

Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti :

  1. Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  2. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru.
  3. Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  4. Dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
  5. Presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  6. Potvrdu upravnog odjela Općine Šolta i komunalnog poduzeća Komunalno Basilija d.o.o. o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja


Temeljni akti:

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03NN 38/09NN 141/06NN 56/16)

Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04)

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/08)

Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 133/13)

Uredba o izmjenama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 63/14)

Izmjene i dopune 2 Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.g. ("Službeni glasnik Općine Šolta" 10/2019) 
Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.g.  ("Službeni glasnik Općine Šolta" 7/2019) 
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.godinu    ("Službeni glasnik Općine Šolta"  3/2019) 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu
(Službeni glasnik Općine Šolta 20/2017)

Izmjene i dopune Plana upravljana pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2018.godinu
(Službeni glasnik Općine Šolta 05/2018)

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Odluka o razrješenju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta
Odluka o izmjenama Odluke o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta 

Poslovnik o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja  
(Službeni glasnik Općine Šolta 06/2019)
Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja
(Službeni glasnik Općine Šolta 08/2019)


JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019. godinu
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću-Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2019.g.

Projekt "Pomorsko je dobro" Splitsko-dalmatinske županije


ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA 2019


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.