Koncesijska odobrenja - Pomorsko dobro


ažurirano 17.03.2023.  09:39:10________________________

ZAPISNICI SA SJEDNICA VIJEĆA ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA OPĆINE ŠOLTA


KONCESIJSKO ODOBRENJE ZA KORIŠTENJE POMORSKOG DOBRA

  • Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.
  • Sukladno propisima za svaki se grad/općinu na čijem području postoji pomorsko dobro osniva Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja koje se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje gradsko/općinsko vijeće  (3 predstavnika Općine Šolta, - 1 predstavnik županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva i 1 predstavnik Lučke kapetanije).
  • Općinski načelnik/gradonačelnik donosi godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za svaku godinu i dostavlja ga nadležnom tijelu samouprave u županiji najkasnije do 1. prosinca tekuće godine.
  • Godišnji plan mora biti usklađen sa županijskim godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, o čemu nadležno tijelo u županiji daje potvrdu.
  • Zahtjev za davanje odobrenja podnosi se Vijeću za davanje koncesijskog odobrenja, putem grada/općine (Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta).

  • Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje.Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta              za razdoblje od 2024. do 2028. godine,
objava 28.09.2023.


2023.

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja  - Plan 2023.g., grafički prikazi i obrasci za podnošenje zahtjeva 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu 
Službeni glasnik Općine Šolta br.1/23

Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu, 31.10.2022.
IZVJEŠĆE o provedenom savjetovanju, 01.12.2022.2022.

Poslovnik o radu Vijeća za koncesijska odobrenja Općine Šolta, travanj 2022.g.

Odluka o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta, 04.04.2022.
Odluka o razrješenju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta,       25.05.2022.
Odluka o imenovanju člana Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja Općine Šolta,      25.05.2022.

Javni poziv- savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja
Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022. godinu
Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022. godinuUputa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture RH - Primjena Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru


IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022.godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2021.godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2020.godinu

Izvješće o izvršenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2019.godinu


Možda vas zanima:
Projekt "Pomorsko je dobro" Splitsko-dalmatinske županije (2019.)Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.