Objavljen Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu


Nakon provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, u trajanju od 31.10.2022. do 30.11.2022., i ishođene Potvrde Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo KLASA: 342-04/22-0001/0211, URBROJ: 2181/1-06-02-02/01-23-0002, od 24.01.2023., Općinski načelnik donosi Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2023. godinu, koji je objavljen danas, 25. siječnja 2023.
 "Službeni glasnik Općine Šolta" br.1/2023.

Plan stupa na snagu dan nakon objave, što znači da se već od sutra, 26.01.2023., mogu podnositi zahtjevi za koncesijska odobrenja.
Zahtjevi se podnose na propisanim obrascima.

Plan, grafički prikazi i obrasci za podnošenje zahtjeva:

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA ZA 2023. GODINU

Grafički prikazi mikrolokacija:

STOMORSKA
NEČUJAM
ROGAČ
MASLINICA

Obrasci  za podnošenje zahtjeva:

OBRAZAC 1 - ZAHTJEV ZA DAVANJE KONCESIJSKOG ODOBRENJA, word,     PDF
OBRAZAC 2 - IZJAVA ZA KOMUNALNOG REDARA - nije potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika, word,        PDF
OBRAZAC 3 - IZJAVA ZA PRISILNU OVRHU - potrebno ovjeriti kod javnog bilježnika, word,     PDFOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.