Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta


Na temelju odredbe članka 61.a st. 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20 ), Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta ( Službeni glasnik Općine Šolta broj 1/16) i članka 64. Statuta Općine Šolta („Službeni glasnik“ br. 6/21 ), Općinsko vijeće Općine Šolta, na svojo 7. sjednici održanoj dana 15. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta

Članak 1.

Ovom Odlukom raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine

Šolta, kako slijedi:

1. Mjesni odbor Maslinica

2. Mjesni odbor Donje Selo

3. Mjesni odbor Srednje Selo

4. Mjesni odbor Grohote

5. Mjesni odbor Rogač

6. Mjesni odbor Nečujam

7. Mjesni odbor Gornje Selo

8. Mjesni odbor Stomorska

Vijeće mjesnog odbora ima, uključujući i predsjednika, 5 članova.

Članak 2.

Izbori će se na biračkim mjestima održati u nedjelju, 28. studenog 2021. godine.

Članak 3.

Mandat svih članova mjesnih odbora izabranih na izborima za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Šolta 2017. godine prestao je sa danom 26. rujna 2021. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Šolta“, a bit će objavljena i na oglasnoj ploči u sjedištu Općine Šolta i na oglasnim pločama mjesnih odbora po mjestima.


KLASA: 023-08/21-01/04
URBROJ:2181/03-01-21-1
Grohote, 15.10.2021.

Predsjednik Općinskog vijeća
Teo Tomić, dipl.iur.  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.