ࡱ> Rsbjbjxx:o,IIVVVVVWWW8=W$aWLWpWW(WWW Y Y Y$:V Y Y Y Y YVVWW4*``` YJVWVW` Y``Ӗ sW^S[*ߘZo@0p9:}_xss8V Y Y` Y Y Y Y Y` Y Y Yp Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y YI% U: S A D R } A J ODLUKA o zapo injanju postupka ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia za Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15 i 26/15) V& & & & & & ...& & & & & & & & & & & ..stranica 2 Na temelju lanka 64. stavak 1. Zakona o zaatiti okoliaa ( Narodne novine , br. 80/13, 153/13 i 78/15), lanka 21. stavak 2. Uredbe o strateakoj procjeni utjecaja plana i programa na okolia ( Narodne novine , br. 64/08) i lanka 44.Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik opina `olta , broj 4/13, 7/13, 12/13, 16/13 i 8/16), Opinski na elnik Opine `olta dana 05. 07. 2016. godine donosi ODLUKU o zapo injanju postupka ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia za Izmjene i dopune Prostornog plana ureenja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15 i 26/15) V I. (1) Donoaenjem ove Odluke zapo inje postupak ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , br. 06/06, 05/10, 09/10, 02/12, 09/15 i 26/15) V ( u daljnjem tekstu: Postupak ocjene). (2) Izrada i dopuna PPUO `olta -V zapo ela je donoaenjem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana ureenja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta broj 11/16). (3) Postupak ocjene provodi Opina `olta u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaatitu okoliaa Splitsko-dalmatinske ~upanije. II. Osnovni razlozi za izradu i donoaenje Izmjena i dopuna PPU Opine `olta su slijedei: 1. Proairenje podru ja za eksploataciju mineralnih sirovina (kamenoloma). 2. Izmjena planirane trase cestovne prometnice naselje Maslinica turisti ka zona `ipkova. 3. Prenamjena gospodarske zone proizvodne namjene (I2) ex.pogona Bila boja d.o.o. u zonu poslovne namjene (K1,2) sa mogunoau smjeatajnih jedinica. 4. Korigiranje granica neizgraenog graevinskog podru ja unutar granica graevinskog podru ja naselja (GPN-a) Gornja Kruaica bez proairenja GPN. 5. Preispitivanje ceste Stomorska Gornja Kruaica u dijelu spajanja GPN-a Gornja Kruaica na sustav cesta. 6. Prenamjena kat. est. 2469 i 2470 iz turisti ke zone u naselju Ne ujam u mjeaovitu namjenu bez poveanja GPN-a. 7. Prenamjene turisti ke zone u naselju T1 Bo ac u Roga u iz turisti ko-ugostiteljske namjene u mjeaovitu namjenu unutar GPN-a. 8. Ispravak greake iz IV Izmjene i dopune PPUO u GPN-a Podkamenica, gdje je izgraena graevna estica izostavljena iz GPN. 9. Korekcija odredbi za provoenje u cilju poboljaanja uvjeta gradnje i ishoenje odgovarajuih akata za graenje, rekonstrukciju, zamjenu i prenamjenu postojeih graevina. III. (1) Ciljevi i programska polaziata Izmjena i dopuna obuhvaaju: Povraine za eksploataciju mineralnih sirovina (eksploatacija graevinskog kamena) na podru ju Koludrovi doci k.o. Gornje Selo i Sridnji ratac k.o. Grohote, odnosno postojee eksploatacijsko polje koje ine eksploatacijska polja Pod Gaj i Oblik (ukupne povraine 5 ha) proairuje se prema predlo~enim granicama zainteresiranih koncesionara. Proairenje je mogue izvan podru ja ograni enja u ZOP-u (1000 m od morske obale), te isto treba biti sukladno prostornom planu Splitsko-dalmatinske ~upanije. Planirana trasa spojne ceste naselja Maslinica prema turisti koj zoni `ipkova sa isto ne strane planira se sa povoljnijim nagibom, prihvatljivijom koncepcijom kri~anja i sa manjim broj katastarskih estica, u odnosu na sada planiranu. Gospodarska zona, proizvodne namjene (I1) unutar naselja Grohote cca. 0,5 ha prenamjenu je se multifunkcionalnu poslovnu zonu za gradnju trgova kih i ugostiteljskih sadr~aja, sa mogunoau smjeatajnih kapaciteta, koji ne mogu zauzimati viae od 40% tlocrtne povraine od ukupno svih planiranih graevina. Unutar granica graevinskog podru ja Gornja Kruaica negradivi koridor izmeu izgraenog i neizgraenog dijela GPN se briae te se izgraeni dio spoja sa neizgraenim, unutar kojeg se urbanisti kim planom ureenja planira mjesna prometnica. Ulaz planirane spojna cesta iz Stomorske u GPN Gornja Kruaica planirati sa jugozapadne strzane GPN. Katastarske estice 2469 i 2470 koje nalaze se unutar turisti ke zone naselja Ne ujam, prenamjenjuju se u mjeaovitu namjenu unutar GPN-a Ne ujam. Planirana turisti ka zona u naselju T1 Bo ac Roga unutar GPN-a Roga -Grohote (2,6 ha) prenamjenjuje se iz turisti ko ugostiteljske u mjeaovitu namjenu, uz obveznu izradu UPU-a. Ovim izmjenama potrebno je provesti korekciju odredbi za provoenje u cilju poboljaanja uvjeta gradnje i ishoenje odgovarajuih akata za graenje, rekonstrukciju, zamjenu i prenamjenu postojeih graevina. IV. Obuhvat Izmjene i dopune obuhvaaju podru ja otoka `olte nazna en u razlozima za izmjene i dopune iz to ke II. ove Odluke. V. (1) Radnje koje e se provesti u postupku ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia, provode se sukladno odredbama Zakona o zaatiti okolia (Narodne novine broj 80/13, 153/13 i 78/15), Uredbe o stratekoj procjeni utjecaja plana i programa na okoli Uredbe o stratekoj procjeni utjecaja na plana i programa na okoli (Narodne novine broj 64/08) i odredbama posebnih propisa iz podru ja iz kojeg V. Izmjene i dopune PPUO `olta donose i to sljedeim redoslijedom provedbe: Opina, temeljem odredbi lanka 21. Uredbe o strateakoj procjeni utjecaja plana i programa na okolia, zapo inje postupak ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia za V. Izmjene i dopune PPUO `olta. Opina je du~na pribaviti mialjenje tijela i osoba odreenih posebnim propisima navedenih u to ci VI. ove Odluke. U svrhu pribavljanja mialjenja Opina `olta dostavlja zahtjev za davanje mialjenja u roku od 8 dana od donoaenja ove Odluke. Na temelju kriterija za utvrivanje vjerojatnog utjecaja Izmjena i d8:<>@BH$ Ļ}vnvjvbZRZIvIhdhdPJhz\CJaJhE1CJaJhxkCJaJhdhdhd] hdhdhz\hnHtHhz\nHtHhhnHtH hhhhmhm5CJaJh -5CJaJh;5CJaJhmh;5CJaJhT%5OJQJ^Jhm5OJQJ^Jh6L5OJQJ^Jhc*h;5OJQJ^J:>@B @ 0$a$gdxk 0$^a$gdd<<gdd & F<<gdd $^a$gd0gd5 d]dgd - $d]da$gd| $d]da$gd $<<1$a$gdd $<<a$gdd $<<a$gdd0$a$gdxk xbj:D---....22\46FZZ[hhhkkoooooop|||z|rjjrhdPJaJhm PJaJU%hdhd@B*PJnHphtHhdhdPJaJhdhdB*CJaJphhdhdB*]phhdhdB*phhdhdB*aJphhdhd5B*aJphhdhd5PJ]hdhd5PJhdhd5PJaJ)z"W<<^`Wgddm$Wd<<^`Wgddm$ & Fd<<^`gddm$$d<<a$gdd d<<gdd $<<1$a$gdd$<<-D1$M a$gdd:D"$&()*4,---...$ & Fd<<1$]a$gdd<<gdd$ & F7d<<1$]^7`a$gdd$<<1$]^a$gdd $<<a$gddW<<^`Wgddm$.2\4:6GHJLN&SVXZZ[f\$ & Fdxx1$]^`a$gdd $a$gdd $a$gdd$ & F (Ld<<1$](`La$gdd$(d<<1$](^a$gddopuna PPUO `olta na okolia iz Priloga II. Uredbe o strateakoj procjeni utjecaja plana i programa na okolia tijela i osobe daju mialjenje o potrebi strateake procjene te ga u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva dostavljaju Opini. Ukoliko Opina ocijeni potrebnim osigurat e dodatna pojaanjenja tijelima i osobama koja su dostavila mialjenje. Opina dostavlja Upravi za zaatitu prirode Ministarstva zaatite okoliaa i prirode, sukladno Zakonu o zaatiti prirode ( Narodne novine broj 80/13), zahtjev za provedbu postupka prethodne ocjene prihvatljivosti V. Izmjene i dopune PPUO `olta za ekoloaku mre~u. Ako Ministarstvo isklju i mogunost zna ajnih negativnih utjecaja V. Izmjena i dopuna PPUO `olta na ciljeve o uvanja i cjelovitost podru ja ekoloake mre~e, daje mialjenje da su predmetne izmjene i dopune plana prihvatljive na ekoloaku mre~u. Ako Ministarstvo ne isklju i mogunost zna ajnih negativnih utjecaja na V. Izmjena i dopuna PPUO `olta na ciljeve o uvanja i cjelovitost podru ja ekoloake mre~e, daje obvezujue mialjenje da je obavezna provedba Glavne ocjene, ato zna i da se obavezno provodi postupak strateake procjene. Prije donoaenja odluke u postupku ocjene o potrebi strateake procjene, kojom Opina potvruje da za V. Izmjene i dopune PPUO `olta koji je u izradi jest potrebno ili nije potrebno provesti postupak strateake procijene, Opina je du~an o provedenom postupku ocjene pribaviti mialjenje ~upanijskog upravnog tijela nadle~nog za zaatitu okoliaa (Upravni odjel za prostorno ureenje, graditeljstvo i zaatitu okoliaa Splitsko dalmatinske ~upanije), pri emu je du~na dostaviti prijedlog odluke i cjelovitu dokumentaciju iz postupka ocjene. Ako se u postupku ocjene utvrdi da V. Izmjene i dopune PPUO `olta imaju vjerojatno zna ajan utjecaj na okolia, donosi se odluka o obvezi provedbe strateake procjene koja sadr~i osobito razloge zbog kojih je utvrena potreba strateake procjene sukladno kriterijima iz Priloga II. Uredbe o strateakoj procjeni utjecaja na plana i programa na okolia ( Narodne novine broj 64/08). Ukoliko se u postupku ocjene utvrdi da V. Izmjene i dopune PPUO `olta nemaju vjerojatan utjecaj na okolia, donosi se odluka da nije potrebno provesti strateaku procjenu. Odluka mora sadr~avati osnovne podatke o planu i obrazlo~enje razloga zbog kojih je utvreno da nije potrebno provesti strateaku procjenu. O Odluci iz to ke 9. i 10. Opina informira javnost sukladno Zakonu o zaatiti okoliaa ( Narodne novine broj 80/13, 153/13 i 78/15) i Odredbi o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaatite okoliaa ( Narodne novine broj 64/08). VI. (1) U postupku ocjene o potrebi strateake procjene utjecaja na okolia Izmjena i dopuna PPUO `olta prema ovoj Odluci sudjelovat e: Javna ustanova - Zavod za prostorno ureenje Splitsko dalmatinske ~upanije, Biha ka 1. Split. HEP - DISTRIBUCIJA doo Zagreb, DP Elektrodalmacija Split, Odsjek razvoja, Polji ka cesta bb, 21000 Split HOPS - Prijenosno podru je Split, Ljudevita Posavskog 5., 21000 Split JKP Vodovod i kanalizacija Split , biokovska 3. 21000 Split MUP - Policijska uprava splitsko dalmatinska, Trg Hrvatske bratske zajednice 9, 21000 Split Dr~avna uprava za zaatitu i spaaavanje, Moliakih hrvata 1. 21 000 SPLIT Ministarstvo kulture, Uprava za zaatitu kulturne baatine, Konzervatorski odjel u Splitu, Porinova 1, 21000 Split Ministarstvo zaatite okoliaa i prirode, Ulica Republike Austrije 14. 10000 Zagreb Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Slu~ba za nekretnine, graditeljstvo i zaatitu okoliaa, PP 252, Sarajevska bb, 10 000 Zagreb Hrvatske vode, Vodno-gospodarski odjel za vodno podru je dalmatinskih slivova, Vukovarska 35, 21000 Split }upanijska uprava za ceste - Split, Ruera Boakovia 22, 21000 Split Hrvatske ceste d.o.o ispostava - Split, Ruera Boakovia 22, 21000 Split: Upravni odjel za pomorstvo Domovinskog rata 2, 21000 Split Ured dr~avne uprave u Splitsko dalmatinskoj ~upaniji Slu~ba za gospodarstvo, Vukovarska 1, Split Lu ka kapetanija Split -}upanije splitsko-dalmatinske Lu ka uprava Splitsko dalmatinske ~upanije, Prilaz brae Kaliterne 10, 21000 Split Hrvatske aume, Uprava auma - podru~nica Split, Kralja Zvonimira 35. 21000 Split Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. 10000 Zagreb; Dr~avni ured za upravljanje dr~avnom imovinom, De~manova ulica 10, 10000 Zagreb Hrvatska agencija za telekomunikacije Juriaieva 13 10002 Zagreb VII. Opina `olta du~na je informirati javnost, sukladno odredbama Zakonu o zaatiti okoliaa ( Narodne novine broj 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaatite okoliaa ( Narodne novine broj 64/08), kojima se ureuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaatite okoliaa. VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donoaenja, a objavit e se na slu~benoj internetskoj stranici Opine `olta i Slu~benom glasilu opine `olta. KLASA: 350-02/16-01/05 URBROJ: 2181/03-03-16-9 Grohote, 05. 07. 2016. Godine OPINSKI NA ELNIK: NikolaCeci-Karuzi, ing.,v.r.    PAGE \* MERGEFORMAT 46 Slu~beni glasnik Opine `olta broj 2/2012 PAGE \* MERGEFORMAT 6 Slu~beni glasnik Opine `olta broj 12/2016 Slu~beni glasnik Opine `olta Godina XXI I I Grohote, 13. srpnja 2016. godine Broj 12 f\:]]@^^_l`a0bcc&dddeexfgg@hhhh $a$gdd$ & Fdxx1$]^`a$gdd & Fdxx1$]^`gddhkklmmmnopp $$Ifa$gd - $a$gdm gdd $a$gdd$ & Fd^`a$gddm$ $a$gdd$ & Fd^`a$gddm$ pppppp"p$p(p*p.p0p4p6pdpfpjplpbqdqqqqq>r@rrrrrrrrǿ{j{c h8h(7 h,mh(75B*CJ,aJ,phMMM%h,mh(7B*CJ4OJQJaJ4phMMM$jchFh(7UmHnHtHuhdhE1hm mHnHuh(7mHnHuh(7jh(7UhljhlUh}th?]hqhE16]nHtHh0JhE1]nHtHhm hE1PJaJ ppp p"p&p(p,p.p2p4p^q`qbqrrrrr++gdL0gdp0gdRJkd$$IfTZLg#Fg# t$63-4ZBaytz\Trrrrrrssss&s(sDsHsJsNsPsRsϻٷh}th?]hlh(7hCJPJaJhE1CJPJaJhdCJPJaJhyTh(7CJPJaJh(7CJPJaJhyTh(7B*CJ4aJ4phMMMrJsLsNsPsRs0gdR+/$d%d&d'd-DM NOPQgdp8 0 01h:p. A!"#$% a$$If!vh#v$:V Z t$65g#3-4ZBytz\TDd.A r Uh?aA?grbPicture 1grbR},Cҹ|0Ft},CҹJFIFSoftware: Microsoft OfficeC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Y !1"6AQVqua2#BR$7Dbr3CSUt%&45ETes.!1A"2Qaq3B( ?Oo'[{Kvb+·UU6陙3V3}>FpgqVkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVFx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>F-c? ZE1t?ــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـAn$4X'}~Uvcz}9VYeӒp+OSˣ32߅)tG8O/+F˳vtٕEOz'xvC(9xFLݛߗTzzFXٜו㔸]vZ`UŊL \ϡѵ;Z-1Vm^ק4u}.Z}7UfW[e1O3ߛO;à˷1۽Dh&xl]̣6%QMS;V{f7;wAӰ5+jgM3C/.Sx8];5.9Q§عMǮf?q-eȱ\Wj1U5GcɎX\_PـE1t"gqVـGtRڱ9nvnZjӿ?Nf:Zmx:m_]uOmS;p弴LqYZcJǮf:εY|ϪbZ'XƱrQ]~Mȹݸڞȫ#j"J?MSG\pFO29-}4L^MhoEYix^&k)bɦh}ƋT^|5|5t){gu#looalZQfk,]37OZGh:uytFMif#'y۳Ɠwb0ozź"jw썜U?Hd\c{[tɫ1=QMqQ?Bv1Wl:<~q8s/<vvl]õ(6&rq+mE3Z*tD1Nަ3+3N>fW{L(ͪy9|LmU3Ҩ4 :敢ު*DL33~CLpԹMP~ktMuffv|,j89U.ѢLـE1t"gqVـ*(jb)f{!gq^fѥh5Ekrf7zvlۧHǯjG5O[i6E+Uo0ϩvǣ{ƻ999VsR+W*~79gmUڷ֏g69+zk;99}AҾjv.m]r-OfOWmc|kTڵn6c+槩>ǕaUrMG]^cָo{]yڜ;5o~TGϹyg7/FE4XrW6鎾qN,h^5V=fY-+MWjvŎxz=|"cܿVUmNLOcg/=եsE`iE94r{-W>cf_޳r>tS3.Qwsvit]"bY˹fkf_Zux}S3#>cdE;P*tz0hɣ&.e;c3#.Wb7?ZVVLL8wPoǘ[(ٹ8So\v&|dߊ^h?6j 7spZkGy:Oډd{f\[xx/ONLSG-Q]7(*z;ĸܣʛtFznU6odէdMS3V=2k:3.77]sr-k&cy]3QuyĹNv&iĿ~BsU #ǻiBVZ091:=tzv×݉9:qY5Jg? o/\SR0^]c^e˚Fm.Ӵigi}Q9cOk7?ߣ<)&=n;M̧>]=Q)z5S_&-5Ocy#zOOZMUU3TS13v:ܣ:""kiʟ'3ÄnWSQ*Uc;2ŽDLs=b'xb"iw5f>rbj˹4m=&0'N{tW~yo,ܪgh'ӷo 34wda\ޘj}USo[-OَoZM3FN~>fڷog1Zf73jO5ʧoz1qw\SE<"#kTj7b<U4i.tg}QGYS;CU/dѓ[ϕW[v"{.]XyZsi7cXiYط2L_54ݹ?_]bYn&N'Mħݗr*cDŽ˵v1T^F3-B_ν:O{5Dȹov橙}}?j8c7BYuDQEbj8|\f=}t2+Ud_.\r\]GSdUd^5ܳUڹ<&}1*Q_[-jUY׍jld߮^cJFc"*"|+ޟڦ.߷FWEW맛*ʧ~ ;?&,q'y]|k=&9g3.Kqi0o\_ZE/˷yw+Ǯf^SM B"CbZ:=t4Tي8_43&"#͢\fF\Y.E>VnߊiTS;D왪Vc7z6yiȦyjeWW̿~;"\iT]1Gnۼ,|\MK2]JQEOX3T^Ue%Lm\ܪߚڨikyR`űET[n+;ҹٷW.{TN=d^Phh+ī֧UrQU*䦾t"EMKcO-]Ge]jޙv]ON.Vf3X##UׅFs!kYEsjrmѓnw&|;Wܽ~tۈo6#۲!Ց u߫13v1ѿdzkȳjYkni7퍧ײn޼;3eGnmD4L~Ǔ>|UOI~n\ͮݦ61OOa|kޟ5Ѝ7|/ `U3ž_f?.;)`ـE1t"gqVـ-[ѷmr 5[c[t>sXȿrkO-s^;^ ..-WSO=XNfrU߽D܈r9b{isctJ뱍6vf\tcɟOGi^]~V~SzZ3MM67bvOʬ葇j͹z~kmcnͪ-9}bsxOƪ9{- \2b*9Ǣ-WkLƣj.S3_&j蚣 zz4ȟ[ˣXf}_ 9wx1~6<6g?¦Skui6Ҫ;-.NǞ:nbwkűE4S5LΟ~CEgZa[]\jUDmxwRwu[ZFE4Srr**Nx_37 33UɷMEQLQ~Dv:^n\"|,DS33ۯdϕerLj|EL<|*13TuW4VonU~h 7Xb4ՅUUE;/jk*b&;'FrxY:uFN~.v&]}qM1?7ǟG瓕.w/x<붾r\ӿk*uj=Z>lg:J8/3'L1jfbco*:~=6zh\îz7=qersL5F Ws"q嘷3=73#*[yݽb[nTD[78Snf}\ۯ>19]k Ϳ~bqۤ_׾}fgyǻ?zToN'hˁdS~?'XuilSnEW&)o"uL,Xf4{ A⫶*ƱMlGg蜭;[3fщUUu]m!hw<_uD]h66&gi\1bZ|ՅENMTW2;rקE[A͢DdxJGދuڬfK:]G:lwPsn9sGN67mW+goQ\O_DGXr$ncY}ގjff{6q}7 ^oӲ/eQfnQઈ帉bzzzo1kqc'#Tjfcn=Ltrz:\\fUS^17):ϭ/OKjӑfuLϿNWOro9z3TUGZ]uIzUWZ&.U"{t>f'efь;mUգ7yޞ8~xiQr14\3SS==ꝟ.^oU\6BWeƵ#ɦv&=5LOկxmBU5[MIf=6~4Z5<\hM3߯<=Λ01zcz1/$zÎdDDmـE1t"gqVـfm|CUX2i3'kعӝF]iۣUTo6z~hE;ī?˹k&b\>?G)1ϗrÇypj<̛س]Sr\ߖGuDu~#iusQűUsLb*f<#ڊ85EOSX٦X{qpk#yرi}fb#|47jz3nNv"b{9wwrɟ=DxZ[6FL~2rb<9_7u7OY뱇vX(&ftt=y!zo^T3;oұ"rWN'nhڦ"?7oXci罦\;Fo]pWNFUYu]F5QDU\'ѴB>jD4mV=\1ͼS>}4 v05 oXMT׋L'hjwmעv<6,Zh=vˎ%>:$MlUMTOKkOO]$[Ďg凓KkzbfinUFǮ̷3~Om r7؟f<fՓr熷X4dM|wT3ec#Opk)76QU{4q;· {WE;4ܦ&&wKĦ/f&[ީD8/l5[T]^<;sOgsku29nnW6b4h6^]qyUHC:Ws6ll{xFQSB:8-?ـE1t"gqVڢ\jIJL*4z<,ZjcyFݝלR>]廷DSѿG-]}_Mu~z鍪""vUꉉ|xt:vNх3"6oq6"4F[TGog_shwp~{>OσLLQ2X]ڙjō*rTSf.\'}߸j?-;'*/UعQ5dh| 9M::'vf'O>TϬn{1moiSϩbWwOn$rژ뚦#}"\o8+y.inWNS;yy;66fo~iVyukYTdEW;DD\Zk*fߚfc!QMUUM1TDzw?WMFlc^<잟Y2^9t_qzTů.QM1={\я_]QM";h~8"MNXUWn#ۺEWHM[ӿe^ϱɴLWQi""zǧ9ׯܻjۢ"&l۴Nu 1}^]9tRU_է2s."x\yHޫzF?wO%KX)j}ޞ=eݖـE1t"gqV.۪b+ɇSiwo[ \c>t>fٍbi(nQٿ}qz=oOJmۭz}|T}.M<&؟[g=rΦ?w+6t~$SzED؟]2+^%\^uv?1Lg'\t̜˵\<SW~1;^HɦtbGi=DT^/bZ%ɉ)r73G^0ZעnMF)L{iF N3Eߪq31v]>3qǙآM\5Qzv4]Bͺ5W7po[j=W#i̽nb*则ڮ_!u991'%Nc5gܧ}ܿW3y7\D"x7q-W4UJfw4똞ݚӿL~ywsr_f깪g-z5~u.ț:~ ozQ1u?x۷>{+rXɊVU4S='eqҼ iyOu5Gd5G;~g*3S;u듋?udeUNTLiy*591myYwc۷6'Zw3L?]W/^׫nM5}OU4ܻ=#b#M>oeMf&fj=S3cUW[xTjvqdwLMٛqM;M~1ۖwGTr5J5W\D{F/DN]?ԏE0 ':D}c{v*=swu䞯RkـE1t"gqV#VU/Zxsy/cۈ5kѿ.5깩Sߋ7sEVUXw1u:mUEgtl5TjiW:E}6Ϣn^F-w-k i\[myT|jm^nmL+D*fX}<3Ϗ.`Ww?IxsVٸtLEjѴKsN)qrnGWb蘝Sī6-F]i\U]tZ1gڌoD*銱f&).>qޝ߿s86mJ/X>bSMUY̊=;GocsRmG͜s=Y]^#*oڌ\oMTcW˻|O?iYExbn-ȹ4cZUbŘǢ-66^ZG-UrlXvM;v=1|5Ykpq;iIշ·$k(rvwڬz&'Q{J^2ߊ-\8w2;E61<;GǦ.Ut?mՑ_UTOwOG;y-c׬^.. Z&22¦Xb]? +qgh8͓_VeQ)>.VgʹB>_iU|SZv;&#No{.n#jYN٘õ4~LGNjQCޛefdٻTE6щJgFaW6EꪙеN!0-ګ|.wM}qOvOscӑ~LH4n]9#gT,8g/&Z$83}+H>~WͻE]Ĺ]_1r"mw'WZ'íx>{Pƪ*LO-oEq|~K|x~OJ5DDoTz=1NãմMgqh?j4ZhLrTM3TDYzwW,NN32iwcbYO+?z&%\u?\}ϏұXʮ#&Z)9b"9zGy4-/U?om퓗Nox3Uvghٵonwn"*3&f6Yk6lۦݺ#ji6srgz~ـ2ōfƝcػr(v=qr:F]fbiTӵ SۢU>IgVxk_.}^6tDs۹ટ]3+"*7&i[Lv?՛¹ҿҾr28_83?jv&4:o?l@)jiz4߿!_NV5q4~nf:U3eWnʽ?i6ܓ4ZP®s]qET;;Yiz\YuӠx]ʮVQz1ώ#BĪ8y9+մF>%CWGWTUDl{#q'2M⻔ڙLLo6Nm:Friȹ1jq44N=}=k/q?Vqj,\Ɋ/]|Jw{ncު{"ښ}Lop-{_חKpa#^ An?wJ/y7hـ|٣"7:rt3?Oo/"hf&zLO4L-of[i%㶘e7Fnmajc1w\ʱX̷1E3j"*9w~wWN=ko ʯs/ėk|?-qM,z)LE˴S1LoׯY"}tX8r&5f?y)cıM{TڷDmM4I.w T_ڪ+UjɉvtHzZnf>5~]z]:~voMU=tsijkݛ;E31?GwjEQTUMZnE6"g~K',VT{vjk[zZF6Mt׵Ǧ7sc炫6U2v>;< MY1edULOfe`X8iGl3e=.';}()6=O6`ـE1t"gqVـ0Yb̊lvSUS=gvzJ]KfE^j݊b\vUټLz٭YY̱~=\r*{}R|l = .sm.m h3X1r綩ݢ"7}휪јV'FǮm߯-13IwENHӯo"~fjnXxcӬ[T+7ـE1t"gqVـv݋5޽rv5W]s4u~گ0텍"n3)ӧdm0^\sVxoJUmUbLD[O4~do<1 q4٢ojZU&禌 S鈙{mb3ryOOZ}xFv,f-j|i#tkW,抳t۳UWYy+YɈSWħ/N˵fuolN'njn6dtYȷ4U&c~ɍcx'1 3*d_X34U3O7f>Tt߶:o(;q<2o˚w"Uʽ"dDPakcRŮ6jEt1EۚuUyb#mSP*杓F mefrhi="vJ1Ϻn/,;n2o0x"mlo/doE^W.;7^hou 3Ƕ` HC_C5 t+Eɢ>>ɴo=bjmֳni~ui65˴Eq343XV8[ /o_̳Mܬۓ3U\GZ:FVۨdE,z2n=6wӼշlэopkr걲*iæ*bvxy߳xj.KxWFkuZ&.s_';&gg~:ѝ9eh ؀vջkz7-ܦizj11=>̿0/y>-_.M~.ݷbw\ݻtU\M1ffg455$iUdz]bc1U֏*z7ݽyc%\ـE1t"gqVـonUq"FW#r9ͧyH?-\>0n۪Zfm5DUnv"c^nz:>K?iRVLnchtϾffg|ߴ-B=]ˌ[vʪY#y5n7vo^U˗0]uU3DLFxXqlܵ= \ȍvu}h]/#f6%(NUn~<3mޝ2>qPǵfnE4j:v̫ &y6gNSQ]{r]s^ZbgnmN /Q]q^Z'nmK Öq.XZˮ{#+*ڪ=Nff6b{a~+T>UU1Vo3TFݳgXj9q<7_L):u)ƙM5^STσLռY&=qC2Fr9YUO:E1N*jv7읥)q8.eι]wkhwwTr˱2k:φtʭɫhn;"('m#1G^/^ijw"WnYSi掓: dŬjnSqfn5SvLꉋy.ދfUiئ;vc۱ۧhY:>6r.oNOO^Xٗ?UJoE3*4wS]Qo1Tͻct 'Pqrrry.Ecyi)Cqf4j:W))35ܦf7z6m=lG0m;UU׏vm״QTb'mnL5#.J,v¹UڈLD3S;oGYclVXcRU!vNM6jnDSU5S3ټU;OM]Qf.Uªfb"&cϭk02t{u33ڻo&w5EUutC 33ƫNʻTŮk]ʹmT6ۧngu7yp*Źvo vfyfim8*'IӲ=+:8J\QSDmGO\\ß-7ˏ 3Fu,5UL]"XzHzɧ[mg:jU:uWcqU[GHz\ k"j*{s1Jbkn;l֤YoOz%λs2$MQ~?"-NO7&NW PlV髖kr+'m{z0>MJK+NlLU4m5ySLUo=fs<3-0/o`i{_Kɯqbg&fi#jfw.'0(ɽcXUS߹S3DoI/u2;Φu`v \?M]}OGhTzzV&&v#z7G}JnOyc:.=u٦+vqr}5QMT3WYhzle_)kYMuݷ]zFjҰOZ5$:%׍MWmَX5Q14Bzvm7vo^U˗0]uU3DL:yܭy$)ٓـE1t"gqVـpFz_Hi-ޱM4]jk*_]#BҴyƢښcz3OZvzn_)~״&ȮnUӶ(艞.ڛfE4\c*'3~;G4-+AǛ^ j*71TmmvcP2{2}y*=-'w.gٗ?U5{YbiqQ-Yib&UnhqتtQgi/T;5Q^~g,&L؏ٗ?U)GY_O=|,r14ߖUN1^*7e=ZsnhG#j陙f:h:xe6;s,ec~we+-ʍ;KDUJ\OkuX\Úu齃Tv3oTn}#W0tʴܻ?xŮ[MsTGfLH~^qg|G_Y'Qſfd[S3\mfލ.UiW SMDڏ ^ϣHو[F=dNFZz{.UUW*Ǔ5L=&wm/ z"̫MU{L3D,ϧoW/O+$;:oCMձuzn]TNU1TQ3Q~y3Ioh= gpVTѤصd6jޛ"&"i;S;OxٯXW5?Ts'&ژu~5-HQqrk-DvlOMgVV bpF=7n]ƮwXzO^.Ô幵^=qcT33^<;D^_\3S3g-,[)hޑgxENcwIŹףSZīqb(ʢ^^;Ǹ|%^Qr6DESU3EQo1TLGgJ{sũfgjX62jDMTE]L􎱴svYcv݋5޽rv5W]s4ub5>Ѿs20U|ޣ_)LE1TLJwf;g-Rhc˘M4Ŋ mmF\-? N6ppb۪iŸas1޼ `i{۞vcP2{2}y*=(g/NF&wܵz6+߲d RGpc,\IjլٷU˗0SEFU3DDDv--ط]r'zjf6"c01qcbWjjWY߭ULrwYy_Z-\=#nTD~Px[fS9%78Pk BVe87[UTEQ5Us}KT4̽Nu\[-7/oLM\ON٣v:kظXcdzFQSNӶep̧E7&jD.zFG S"g5l]c-_šX˵f+zSoٽ3p+ *Vbhj"jvfiۖ|1ָSC֯j}9-S4\WUm۴3ǿyʖ..6=8ѿ-TEӼ;Dt1)Yˌ ?ـE1t"gqVـ|r\Ǫk5Ӷ֭M1U]}C! SDEȳG-;\lO ^neW2(TTDܮ?-띮L@pـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــj 66666666666666>6666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L ;Normal$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH H@H ;Naslov 1$$@&a$5CJaJ tHh@h N\Naslov 2.$$ xx@&^`a$5OJQJaJZ@Z ;Naslov 3$$@&5B*OJPJQJ\^JphOR@R N\Naslov 4$$<@&a$5>*CJOJQJaJh@h N\Naslov 5*$$ x@&^`a$5CJOJQJaJb@b N\Naslov 6+$ PP<@&^P`a$ 6CJaJf@f N\Naslov 7+$ <@&^`a$CJOJQJaJj@j N\Naslov 8+$ pp`<@&^p``a$6CJOJQJaJl @l N\Naslov 9+ $  <@&^ `a$56CJOJQJaJ>A > Zadani font odlomkaVi@V 0Obi na tablica4 l4a .k . 0 Bez popisa RoR ; Naslov 1 Char5CJOJPJQJ^JaJ tHJoJ N\ Naslov 2 Char5CJOJPJQJtH ZoZ ; Naslov 3 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOLo!L N\ Naslov 4 Char5>*CJOJPJQJtH Jo1J N\ Naslov 5 Char5CJOJPJQJtH JoAJ N\ Naslov 6 Char6CJOJPJQJtH BoQB N\ Naslov 7 CharOJPJQJtH FoaF N\ Naslov 8 Char6OJPJQJtH LoqL N\ Naslov 9 Char56CJOJPJQJtH b@b ; Odlomak popisad^m$CJOJPJQJaJHB@H ; Tijelo teksta$ Ta$tHo ;=Tijelo teksta Char,uvlaka 31 Char,uvlaka 3 Char,uvlaka 2 CharCJOJPJQJ^JaJtHTP@T ;0Tijelo teksta 2$a$5CJaJ mH sH dod ;0Tijelo teksta 2 Char#5CJOJPJQJ^JaJ mH sH RCR ;0Uvu eno tijelo tekstax^dod ;0Uvu eno tijelo teksta CharCJOJPJQJ^JaJtRt ;#Tijelo teksta - uvlaka 2, uvlaka 2dx^o ;0-Tijelo teksta - uvlaka 2 Char, uvlaka 2 CharCJOJPJQJ^JaJROR ; lanak!$ & Fa$5B*CJOJQJaJphVO"V ;Nabraj2"$ a$B*CJOJQJaJphN@2N $;0Tekst balon ia#CJOJQJ^JaJXoAX #;0Tekst balon ia CharCJOJPJQJ^JaJ^7@R^ ;Grafi ke oznake 3%$a$B*OJQJ^JphtHbF@bb ;Nastavak popisa 3&hx^hCJOJ QJ aJmH sH ZOrZ (;Nabraj$'$ hh^h`a$CJOJQJtHFoF '; Nabraj CharOJPJQJ^JaJtHVZ@V *; Obi ni tekst)!B*CJOJ QJ ^J aJphtH`o` );Obi ni tekst Char%B*CJOJ PJQJ ^J aJphtH:@: ,p0 Zaglavlje + p#NoN +p0Zaglavlje Char1CJOJPJQJaJtH 8 8 .p0Podno~je - p#LoL -pPodno~je Char1CJOJPJQJaJtH 8O8 zXt-9-8/dd[$\$tHV`V zX Bez proreda0$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHNON =Plit'1$ & FV]^`Va$tHHO"H Normal (Web)32d CJaJtHdO2d T-9/8-2(3$ iV+1$7$8$H$`Va$CJOJ QJ aJtHJ^@BJ 0Standard (Web)4dd[$\$tHxS@Rx 66a0"Tijelo teksta - uvlaka 3, uvlaka 35x^ CJaJtHoa 56a0,Tijelo teksta - uvlaka 3 Char, uvlaka 3 CharCJOJPJQJaJFOrF 1 List Paragraph1 7^tHFQ@F 9N\Tijelo teksta 38xCJaJXoX 8N\Tijelo teksta 3 CharCJOJPJQJaJtH 2)2 N\ Broj straniceD@D N\ Sadr~aj 1 ;xx 5;CJ\>@> N\ Sadr~aj 2 <^:CJ@@@ N\ Sadr~aj 3 =^ 6CJ]>@> N\ Sadr~aj 4 >^CJaJ>@> N\ Sadr~aj 5 ?p^pCJaJ>@> N\ Sadr~aj 6 @L^LCJaJ>@> N\ Sadr~aj 7 A(^(CJaJ>@> N\ Sadr~aj 8 B^CJaJ>@> N\ Sadr~aj 9 C^CJaJF@BF EN\ Tekst fusnoteDCJaJmH sH ToQT DN\Tekst fusnote CharOJPJQJmH sH tH >&`a> N\Referenca fusnoteH*6U`q6 N\ Hiperveza >*B*phL>@L IN\NaslovH$xa$5;CJ OJQJaJHoH HN\ Naslov Char5;CJ OJPJQJtH HV`H N\SlijeenaHiperveza >*B* phjY@j LN\Karta dokumentaK$x-D M a$CJOJQJ^JaJfof KN\Karta dokumenta Char%OJPJQJ^JfH q tH @ N\Reaetka tablice7:VM0 M$xa$ OJPJQJNON ON\tekstN dCJOJQJaJhmH sH LoL NN\ tekst CharCJOJPJQJhmH sH tH fof N\Default P7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHO N\MTijelo teksta,uvlaka 3,uvlaka 2,uvlaka 31,uvlaka 21,prva uvlaka,prva uvlaka 2Q B*^JphDOD N\ Tablica tekstR B*^JphJOJ N\Tijelo teksta 31S B*^Jph<O< N\ Naslov 61T B*^Jph`O` N\Tijelo teksta - uvlaka 21Ux B*^JphJOJ N\Tijelo teksta 21V B*^JphROrR N\ Body Text 22W$a$CJOJQJaJmH sH LOL N\ tijelo tekstaX$`a$CJtHfOf N\ Heading BaseY$$$da$ @CJKHOJ QJ aJmH sH JOJ N\TAB_1Z$dha$CJOJ QJ aJmH sH BOB N\Style64[1$7$8$H$ OJQJtHLoL N\ Font Style1315CJOJQJ\^JaJFoF N\ Font Style163CJOJQJ^JaJNON N\Style84^$d1$7$8$H$a$ OJQJtHPOP N\Style81_d1$7$8$H$` OJQJtHPOP N\Style94`d1$7$8$H$` OJQJtH@O@ N\Style4a1$7$8$H$ OJQJtHVO"V N\Style83"b$fd1$7$8$H$`fa$ OJQJtHLo1L N\ Font Style1335CJOJQJ\^JaJVOBV N\Style78"d$Wd1$7$8$H$`Wa$ OJQJtHHORH N\Style86ed1$7$8$H$ OJQJtHVObV N\Style96"f$d1$7$8$H$`a$ OJQJtHROrR N\Style119gd(1$7$8$H$` OJQJtHFoF N\ Font Style150CJOJQJ^JaJRaR uWNeupadljiva referenca:>*B*phPMLOL 6font5jdd[$\$56CJ\]aJtHPOP 6font6kdd[$\$56>*CJ\]aJtHDOD 6xl65ldd[$\$5CJ\aJtHO 6xl66Zm$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$tH>O> 6xl67ndd[$\$ CJaJtHO 6xl68Xodd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$5CJ\aJtHO 6xl69^p$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHO 6xl70Xqdd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$ CJaJtHO" 6xl71^r$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHO2 6xl72Zs$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHBOBB 6xl73tddWD[$\$ CJaJtHOR 6xl74Zu$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHOb 6xl75Zv$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHOr 6xl76Twdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHO 6xl77Txdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHvOv 6xl78Gydd$d%d&d9DNOP[$\$ CJaJtHBOB 6xl79zdd9D[$\$ CJaJtHBOB 6xl80{dd9D[$\$ CJaJtH:O: 6xl81|dd9D[$\$tH:O: 6xl82}dd9D[$\$tHvOv 6xl83G~dd$d%d'd9DNOQ[$\$ CJaJtHdOd 6xl846dd%d'd9DOQ[$\$ CJaJtH\O\ 6xl856dd%d'd9DOQ[$\$tH\O\ 6xl866dd%d'd9DOQ[$\$tHnO"n 6xl87Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$tHdO2d 6xl886dd%d'd9DOQ[$\$ CJaJtHvOBv 6xl89Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$ CJaJtH|OR| 6xl90M$dd$d%d'd9DNOQ[$\$a$ CJaJtHjObj 6xl91<$dd%d'd9DOQ[$\$a$ CJaJtHjOrj 6xl92<$dd%d'd9DOQ[$\$a$ CJaJtHnOn 6xl93Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$tHDOD 6xl94$dd[$\$a$ CJaJtH>O> 6xl95dd[$\$ CJaJtHJOJ 6xl96dd[$\$56CJ\]aJtHO 6xl97Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl98Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl99Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl100^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl101^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtH@O @ 6xl102dd[$\$ CJaJtHJO" J 6xl103$dd9D[$\$a$ CJaJtHJO2 J 6xl104$dd9D[$\$a$ CJaJtHJOB J 6xl105$dd9D[$\$a$ CJaJtHOR 6xl106Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHOb 6xl107Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHOr 6xl108Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHFO F 6xl109$dd[$\$a$ CJaJtHFO F 6xl110$dd[$\$a$ CJaJtHFO F 6xl111$dd[$\$a$ CJaJtHO 6xl112Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl113Tdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHO 6xl114Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl115^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHtO t 6xl116Cdd$d%d'dNOQ[$\$ CJaJtHO 6xl117Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHO 6xl118Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO" 6xl119Tdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJ\aJtHO2 6xl120Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHDOB D 6xl121dd9D[$\$ CJaJtH@OR @ 6xl122dd[$\$ CJaJtHJOb J 6xl124dd9D[$\$5CJ\aJtHPOr P 6xl125$dd9D[$\$a$5CJ\aJtHPO P 6xl126$dd9D[$\$a$5CJ\aJtHRO R 6xl127$dd[$\$a$56CJ\]aJtHFO F 6xl128$dd[$\$a$ CJaJtH>O > 6xl129$dd[$\$a$tHFO F 6xl130$dd[$\$a$ CJaJtH>O > 6xl131$dd[$\$a$tHLO L 6xl132$dd[$\$a$5CJ\aJtHLJ@ L 6 Podnaslov$<@&a$OJQJ^JtHLo L 6Podnaslov CharCJOJPJQJ^JaJ<o < %0Zaglavlje CharmH sH :o! : %0 Podno~je CharmH sH bO2 b *List Paragraphd^m$CJOJPJQJaJ0W`A 0 6L` Naglaaeno5\VOR V o lanak 1.$ & F1$a$5OJPJQJ^JaJO :wReaetka tablice17:V0CJOJPJQJ^JaJtH Loq L (70Tekst komentara Char OJPJQJF@ F (70Tekst komentara CJaJtHVo V (70Predmet komentara Char5OJPJQJ\Dj@ D (70Predmet komentara5\hO h (7Style2"$ & F xx*$]a$ 5B*CJOJQJaJphtHNo N (7 Style2 Char 5B*CJOJPJQJphtH`O ` (7Tablica naslov$$hx*$a$CJOJQJaJtH / (7headVo V (7 Body text_)CJOJPJQJ^JaJfHq tO t (7 Body Text1*$d-D1$M a$CJOJPJQJ^JaJtHNO N (7Table Paragraph1$7$8$H$PJtH0/0 z0 Bez popisa1PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] . ::: prRs<> .f\hprRs !":;=? $'!!@ @H 0( 0( B S ?u| = D ( 3 #%2X_""""""""$$~$$g%i%`(i(((J+L+M,X,Y,`,o,q,r,t,u,w,x,z,{,,-T-e---------. .D*j cehj efm n l m  ! " a b [ \ FGwxghabmoqrZ[-.OPmn !!!!5"6"""""C#D#####$$%$$$$$x%y%%%)&*&s&t&&&''I'J'''''0(1(((((((;*<*A*C**#+9+:+Q+R+o+++M,k,o,q,r,t,u,w,x,z,{,,-------.. .Dkk,n,o,o,r,r,{,,------------.. .Dkk,n,o,{,,---------------.. . .r2\pG 4 [SCSD"NF"vZ$)$ I& <&#H")4@9o-2l"`3과t6u<[AC7JZ}<.h6*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJphsH" h^`CJo(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^h`o( lanak .88^8`o(.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.hh^h`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(f f ^f `OJ QJ ^J o(o 66^6`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(^`o(()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.Q$^`56CJOJQJaJo(GCJOJQJ_HaJsHtH OJQJ^Jo(hH lanak . ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.I567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJo(phsH1..^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJQJo(hH ^`5CJo(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`CJo(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`o(-^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. 7^7`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o PP^P`OJQJo(bKfXS2)$SZ}<ginn~"`3H")r1[w sk+`<&r2t6I&h6<9o-pG 'kVF"N[AC7"WW8Num13"lfUXHPKb<.FnK S\ڜ<,    b .jڔLΗh+^pt\؋nTFR^38>$fD6U   v]7eap#z T7? S m G kR Pt 7 Gy~}Hq<0xk=+L0/#T%l (1m(Lj*Y+2,N, -"-y./d/#01E1xn1;2o 3?!5$6(7l8xc:qQ;K>ma>?1?B4C?F.PF|nGXAHtI7 J0JVCJ>@K+LMKN5sN?O_O(SXSgTFTyT*U/UYU{U WzX/0XIX5Ym[M+\de^6a8bEb|bQyeOh@iGj Vj,k9Fk)l$mnunpJq4RrWu[vxKxy{||x@Tl1Z nPt:gv~ddrW:zd/y.. V +Md5;*K]Az\ :w,$(8*6]uW"c0?Pmi'U[BXd=qXdEi:1`7~5)x=/q8Zou H29tB%Cx}ta TzRN\">eU#CGd6L|jv%0fP9P;BlQz,tO$w;)'C,m7=oIRQe o,q,@k,k,k,k,|a .,`@246FUnknownG.Cx Times New Roman5Symbol3. .Cx Arial7.@CalibriI. ??Arial Unicode MSGHigh Tower Text7@CambriaA. Arial Narrow5. .[`)Tahoma[ CRO_DutchTimes New Roman?= .Cx Courier NeweTimes-NewRomanTimes New Roman?. x@Arial Blacke"HRHelvetica_LightArial NarrowA. Trebuchet MS;WingdingsA$BCambria Math"1 kGgkGg9C5%P%P!x0Y,Y, 2qHX $P;2 !xx TihanaHPx           Oh+'0,x  $Tihana Normal.dotmHP2Microsoft Office Word@@fV}@.@.%՜.+,0 hp Hewlett-PackardPY, NaslovTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FData A1TablelWordDocument :SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore^HWETGI4Q==2^Item PropertiesUCompObj }  F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q