ࡱ> mpjklbjbj:.rr.@F@FSSSSSSSS8SdOTSVWW(+W+W+W_X_X_Xy{{{{{{$:S_X_X_X_X_XSS+W+W4hhhh_XS+WS+Wyh_Xyhhuɳ+WfDϕAY Ve~0cffɳɳ8Sd_X_Xh_X_X_X_X_X_g_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X_X@F% eR: S A D R } A J Pravilnik o unutarnjem redu i na in rada Jedinstvenog upravnog odjela Opine `olta& & & & & & & & & & & & & & & & & & & stranica 2 Temeljem lanka 4. Zakona o slu~benicima i namjeatenicima u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08 i 61/11), lanka 32. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , br. 74/10), lanka 3. Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o ustroju Upravnog odjela Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta br. 01/10), i lanka 44. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09) Opinski na elnik Opine `olta 31.05.2014. donosi PRAVILNIK o unutarnjem redu i na in rada Jedinstvenog upravnog odjela Opine `olta lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruje se unutarnji ustroj i na in rada Jedinstvenog upravnog odjela opine `olta, i to: poslovi koji se obavljaju u Jedinstvenom upravnom odjelu na in rada u Jedinstvenom upravnom odjelu sistematizaciju radnih mjesta koja sadr~i broj slu~benika i namjeatenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stru ne uvjete izvraitelja tih poslova poslovi koji se obavljaju u jedinstvenom upravnom odjelu lanak 2. Poslovi Jedinstvenog upravnog odjela utvreni su Zakonom, Statutom Opine `olta, Odlukom o ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela, ovim Pravilnikom te drugim zakonskim i pod zakonskim aktima. na in rada u Jedinstvenom upravnom odjelu lanak 3. Radom Jedinstvenog upravnog odjela rukovodi pro elnik. SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA lanak 4. Sistematizaciju radnih mjesta sadr~i sljedei broj slu~benika i namjeatenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, nazivi i opisi poslova radnih mjesta, stru ne uvjete izvraitelja tih poslova te koeficijente za obra un plaa. Redni broj radnog mjesta 1.Naziv radnog mjestaRadno mjesto I. kategorije Potkategorija radnog mjesta: Glavni rukovoditelj Naziv radnog mjesta: Pro elnik Jedinstvenog upravnog odjelaUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaVSS - pravni ili ekonomski fakultet- radno iskustvo u struci5 godina- posebna znanjarad na ra unalu, znanje engleskog jezika- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit- broj slu~benika1Klasifikacijski rang1Popis poslova radnog mjesta rukovodi, planira i organizira rad jedinstvenog upravnog odjela rjeaava u upravnim stvarima koje zahtijevaju samostalnost i stru nost odgovara za pravodobno rjeaavanje poslova odjela organizira tehni ku pripremu sjednica Opinskog vijea izrauje zaklju ke i odluke Opinskog vijea odgovorni je urednik Slu~benog glasnika opine `olta pru~a stru nu pomo mjesnim odborima rukovodi i priprema postupke javne nabave sastavlja Ugovore obavlja i druge poslove po nalogu na elnika Redni broj radnog mjesta 2.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA II KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Viai stru ni suradnik Naziv radnog mjesta: Viai financijski stru ni suradnikUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaVSS - ekonomski fakultet- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit - broj slu~benika1Klasifikacijski rang6Popis poslova radnog mjesta prati propise u podru ju ra unovodstva i financija izrauje godianji i polugodianji obra un prora una izrauje plan prora una, te izmjene i dopune prora una, te popratne programe za Plan prora una, te izmjene i dopune programa prati i kontrolira izvraavanje prora una izrauje plan nabave, prati njegovu realizaciju, te pripadajuih izmjena i dopuna prati naplatu prihoda i poduzima mjere i postupke za njihovu pravovremenu naplatu sudjeluje u postupcima izdavanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru vodi evidenciju isplaenih potpora i donacija, te prati i kontrolira namjensko troaenje isplaenih potpora i donacija, te izvjeatava Komisiju za praenje i kontrolu namjenskog isplaivanja donacija izdaje i vodi evidenciju izlaznih ra una priprema Rjeaenja o komunalnom doprinosu i sudjeluje u poslovima legalizacije obavlja poslove Osobe za nepravilnosti sudjeluje u ispunjavanju upitnika o fiskalnoj odgovornosti vodi evidenciju radnika i priprema Rjeenja o koritenju godinjeg odmora sudjeluje u postupcima bagatelne nabave obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika Redni broj radnog mjesta 3.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA II KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Viai stru ni suradnik Naziv radnog mjesta: Viai pravni stru ni suradnikUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaVSS - pravni fakultet- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu, znanje engleskog jezika- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit - broj slu~benika1Klasifikacijski rang6Popis poslova radnog mjesta prati i izvraava sve zakonske propise iz nadle~nosti Odjela, pripravlja nacrte opih i pojedina nih akata iz svog djelokruga, koje donosi Na elnik i Opinsko vijee, pripravlja izvjeaa, planove i programe iz svog djelokruga, priprema postupke javne nabave, sastavlja ugovore vezano uz promet nekretnina (prodaja, zamjene, zakup), vodi poslove Opinskog vijea po nalogu predsjednika obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika Redni broj radnog mjesta4.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA III KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Stru ni suradnik Naziv radnog mjesta: Stru ni suradnik porezna potra~ivanjaUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaVSS- ekonomskog usmjerenja- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit - broj slu~benika1Klasifikacijski rang8Popis poslova radnog mjesta obavlja poslove vezane za obra un i naplatu poreznih potra~ivanja: porez na kue za odmor i porez na tvrtku: vodi evidenciju obveznika, ovlaatena za unos novih podataka o obveznicima, te promjenu postojeih u jedinstvenoj bazi; radi na izdavanju rjeaenja i ra una, tiskanju uplatnica i kuverti, prati naplatu i izvjeauje o dinamici plaanja poreznih potra~ivanja, vrai obra un, storniranje i ispravke ra una, vrai obra un kamata na dugovanja, izdaje opomene, radi na postupku ovrhe za porezna potra~ivanja obavlja poslove vezane za utvrivanje i naplatu spomeni ke rente "$>@FH ( * , 2 4 B D ^ v x z ƽ{sok`Q`Ch>*h>*5\nHtHh>*h>*B*nHphwwwtHh>*h>*nHtHh@^h!vh@^nHtHh$nHtHhDk4nHtHhRjnHtHh@^hRj5CJaJh@^5CJaJh@^h@^5CJaJh[5CJaJh@^5CJaJh;5CJaJhh;5CJaJh@^5OJQJ^Jh6L5OJQJ^Jhc*h;5OJQJ^J "$@BDFH* , . 0 2 4 6 8 : < > gd$ gdRj $^a$gd@^ $ & Fa$gd] $d]da$gd[ $d]da$gd> @ B D F H J L N P R T V X Z \ ^ z | $&gd>* $ Ta$gd>*$$ T@&a$gd>*$a$gd>*gd!vgd$ $JX24prNp,0PR夕}jZF'h>*h>*5B*CJ\nHphtHh>*h>*5CJ\nHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHh>*h>*CJaJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtH#h>*h>*56:\]nHtHh>*h>*nHtH h>*h>*5:\]nHtHh>*h>*\]nHtHh>*h>*5nHtH&:HJVX24prD $`a$gd>*$@&gd>*gd>* $$@&a$gd>* $^a$gd>* $ & F!a$gd>*$a$gd>*$a$gd>*DFHJLN`{kd$$Ifl40#'#0((64 laf4yt[ $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>* $`a$gd>* J.xl $$Ifa$gd>*{kd$$Ifl40 '$ 0((64 laf4yt[ $$@&Ifgd>*.0R|$$$@&Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*hkd6$$Ifl4'((0((64 laf4yt[RZ\|~NP BDHLrt:|~ ൢ~f.h>*h>*56B*CJ\aJnHphtH'h>*h>*5B*CJ\nHphtHh>*h>*5CJ\nHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtHh>*h>*CJ]aJnHtH(~r $$Ifa$gd>* $Ifgd>*xkd$$Ifl0) ' 0((64 layt[*Z{oo $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkdX$$Ifl0) ' 0((64 layt[Z\~{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0) ' 0((64 layt[{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0) ' 0((64 layt[{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0) ' 0((64 layt[NP\,:{{kkkkkkkkk$ & F $Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0) ' 0((64 layt[ DJwrfZ $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*gd>*xkdA$$Iflh 0) ' 0((64 layt[$ & F $Ifa$gd>*JLt~xlll $$@&Ifgd>* $$Ifa$gd>*{kd$$Ifl40Z#(#0t(64 laf4yt[~z $$Ifa$gd>*xkdq$$Ifl40 (; 80t(64 laf4yt[ B ~$$$@&Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*ekd$$Ifl4(s(0t(64 laf4yt[ B D v x 2!V!\!!!!,""&F'6*:*>*p*r*v*z***h++++߼߼߼߼߱ߥߍzjVjz'h>*h>*5B*CJ\nHphtHh>*h>*5CJ\nHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHh>*CJaJnHtHh>*h>*nHtHh>*h>*CJ]aJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtH"h>*h>*5CJ\aJnHtH!B D x {o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0> ( 0t(64 layt[ {o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$$Ifl@0> ( 0t(64 layt[ 0!{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Iflr0> ( 0t(64 layt[0!2!V!Z!{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkdN $$Ifl0> ( 0t(64 layt[Z!\!!!{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd $$Ifl0> ( 0t(64 layt[!!!!,""##$&%%H''{{kkkkkkkkk$ & F $Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkdx $$Ifl0> ( 0t(64 layt[ '(B(}(((2*4*6*8*:*<*>*wrrrrrgd>*xkd $$Ifl0> ( 0t(64 layt[$ & F $Ifa$gd>* >*r*x*z***>++l``` $$@&Ifgd>*{kd $$Ifl40]"&"0U'64 laf4yt[ $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*++,x $$Ifa$gd>*{kd= $$Ifl40x & q0U'64 laf4yt[+ ,,0,2,`,b,,,,,, -@-B------.111111112333n3r333333444ݻݻݻݣ݀lݻ'h>*h>*5B*CJ\nHphtHh>*h>*5CJ\nHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHh>*h>*CJ]aJnHtH"h>*h>*5CJ\aJnHtHh>*h>*CJaJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtH*,,2,`,|$$$@&Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*hkd $$Ifl4&U'0U'64 laf4yt[`,b,,,~r $$Ifa$gd>* $Ifgd>*xkde $$Ifl0 &^ 0U'64 layt[,,,,-{oo $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd $$Ifl0 &^ 0U'64 layt[- -B--{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0 &^ 0U'64 layt[----{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$$Ifl0 &^ 0U'64 layt[----{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd$$Ifl0 &^ 0U'64 layt[--...d//0011{{kkkkkkk$ & F $Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkdN$$Ifl0 &^ 0U'64 layt[ 1111111o\$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*gd>*xkd$$Ifl0 &^ 0U'64 layt[111.223|i]]] $$@&Ifgd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdx$$Ifl40"`'1# 6`0'64 laf4yt[33p3|i$$&`#$/Ifa$gd>*kd"$$Ifl40 `' 6`0'64 laf4yt[p3r333|f$$$&`#$/@&Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*okd$$Ifl4`'' 6`0'64 laf4yt[3344lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdh$$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[4464V4lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd $$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[44464V4X4x4z4444455L5N59.0468^`DFHԝ֝ <>PRrtݳݐ|'h>*h>*5B*CJ\nHphtHh>*h>*5CJ\nHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHUh>*h>*CJ]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtH0V4X4z44lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[4444lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdT$$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[4455lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[55L5N5D99iV??$ & F $&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*$$$&`#$/@&Ifa$gd>*kd$$Ifl0 `'~ N 6`0'64 layt[priprema Rjeaenja o naknadi za zadr~avanje nezakonito izgraene zgrade u prostoru i sudjeluje u poslovima legalizacije obavlja poslove blagajni kog poslovanja vodi Knjigu evidencije putnih naloga obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika Redni broj radnog mjesta5.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA III KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Referent Naziv radnog mjesta: Referent-komunalna naknadaUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaSSS- upravnog usmjerenja- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit - broj slu~benika1Klasifikacijski rang11Popis poslova radnog mjesta obavlja poslove vezane za obra un i naplatu komunalne naknade: vodi evidenciju svih objekata i obveznika komunalne naknade, ovlaatena za unos novih podataka o obveznicima i objektima, te promjenu postojeih u jedinstvenoj bazi radi na izdavanju rjeaenja i ra una, tiskanju uplatnica i kuveri, prati naplatu i izvjeauje o dinamici plaanja komunalne naknade vrai obra un, storniranje i ispravke ra una vrai obra un kamata na dugovanja komunalne naknade izdaje opomene radi na postupku ovrhe za komunalne naknade dostavlja izvjeaa i podatke o obveznicima komunalne naknade Hrvatskim vodama obavlja poslove tajnice Na elnika Opine `olta vodi kadrovsku evidenciju slu~benika i namjeatenika sudjeluje u radu Opinskog vijea kroz povjerenstva u koja je odabrana obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika Redni broj radnog mjesta 6.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA III KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Referent Naziv radnog mjesta: Referent- financijskiUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaSSS - ekonomskog usmjerenja- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu- posebni uvjeti Polo~en dr~avni stru ni ispit - broj slu~benika1Klasifikacijski rang11Popis poslova radnog mjesta kontrolira naloge za plaanje i izvraava plaanja temeljem naloga na elnika vodi evidencije o ulaznim ra unima zaprimanje, provjera ispravnosti, plaanje i knji~enje vodi knjigovodstvene evidencije prihoda, rashoda i izdataka, te promjena nastalih na imovini, obvezama i potra~ivanjima sudjeluje u pripremama izrade prora una, te izmjena i dopuna prora una obra unava i isplauje plae obra unava i isplauje druge dohotke izrauje financijske izvjeataje sukladno financijsko-ra unovodstvenim propisima vodi evidenciju o primljenim pomoima i donacijama, te prati namjensko troaenje sredstava izrauje izvjeataje za poreznu upravu plae, drugi dohotci, materijalna prava, potpore graanima, obra un PDV-a vodi evidenciju o primljenim i danim zajmovima obra unava materijalna prava radnika izrauje i evidentira dokumentaciju za rjeaavanje meusobnih obveza i potra~ivanja cesije i kompenzacije izrauje dokumentaciju i prati namjensko troaenje opinskih sredstava na ra unu kod HBOR-a obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika Redni broj radnog mjesta 7.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA III KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Referent Naziv radnog mjesta: Administrativni tajnikUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaSSS - druatvenog smjera- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjarad na ra unalu- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit- broj slu~benika1Klasifikacijski rang11Popis poslova radnog mjesta - primanje i pregled akata i drugih poailjki razvrstavanje i rasporeivanje akata upisivanje i dostavljanje akata u rad administrativno-tehni ka obrada akata otpremanje akata stavljanje predmeta u pismohranu i uvanje vodi urud~beni zapisnik i protokol vrai prijepise i fotokopiranje obavlja administrativne poslove za potrebe Opinskog vijea vodi zapisnik na sjednicama Opinskog vijea brine o pravodobnoj otpremi poziva i materijala za sjednice Opinskog vijea surauje na poslovima javne nabave vidu registar Ugovora obavlja i druge poslove po nalogu na elnika i pro elnika Redni broj radnog mjesta 8.Naziv radnog mjestaRADNA MJESTA III KATEGORIJE Potkategorija radnog mjesta: Referent Naziv radnog mjesta: Referent- komunalni redarUvjeti potrebni za obavljanje poslova radnog mjesta:- stru na spremaSSS - druatvenog smjera- radno iskustvo u struci1 godina- posebna znanjaznanje engleskog jezika- posebni uvjetiPolo~en dr~avni stru ni ispit- broj slu~benika1Klasifikacijski rang11Popis poslova radnog mjesta vrai nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda rjeaenjem nareuje fizi kim i pravnim osobama radnje u svrhu odr~avanja komunalnog reda, izri e mandatne kazne predla~e pokretanje prekraajnog postupka obavlja inspekcijske poslove odreene Zakonom o graevinskoj inspekciji izdaje obavezne prekraajne naloge obavlja i druge poslove po nalogu pro elnika i na elnika lanak 5. Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje va~iti Pravilnik o unutraanjem ustrojstvu jedinstvenog upravnog odjela Opine `olta, Klasa: 120-01/14-01/01, Urbroj:2181/03-03-14-1 od 01.03.2014. ( Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/2014) . lanak 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. Klasa: 101-01/14-01/4 Urbroj: 2181/03-03-14-1 Grohote, 31.05.2014. Opinski na elnik, Nikola Ceci Karuzi, ing. , v.r. __________________________________________________________________________________   PAGE \* MERGEFORMAT 46 Slu~beni glasnik Opine `olta broj 2/2012 PAGE \* MERGEFORMAT 7 Slu~beni glasnik Opine `olta broj 9/2014 Slu~beni glasnik Opine `olta Godina XX I Grohote, 01. lipnja 2014. godine Broj 9 9>0ojW$$&`#$/Ifa$gd>*gd>*kd@$$Ifl 0 `'~ N 6`0'64 layt[$ & F $Ifa$gd>*068`Fi]]] $$@&Ifgd>*kd$$Ifl40"~'K# 6`0'64 laf4yt[$$&`#$/Ifa$gd>*FH|i$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl40 ~' 6`0'64 laf4yt[֝|f$$$&`#$/@&Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*okd8$$Ifl4~'' 6`0'64 laf4yt[ >PlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt[PRtlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdx$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt[lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt[ lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt["LT,.246\^:<ȧʧ68JLln JR̫ݵݐݐ݀݀݀h>*h>*CJ]aJnHtH"h>*h>*5CJ\aJnHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHh>*h>*CJ]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtH, "LRlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdd$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt[RTiV?$ & F $&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*$$$&`#$/@&Ifa$gd>*kd$$Ifl0 ~' e 6`0'64 layt[Vڡ\:0$ & F $&`#$/Ifa$gd>*h$&`#$/If^hgd>*$h$&`#$/If^ha$gd>* .4zgT$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*gd>*kd$$IflD 0 ~' e 6`0'64 layt[46^:|i]]J$$&`#$/@&Ifgd>* $$@&Ifgd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdP$$Ifl40"~'L# 6`0'64 laf4yt[:<|i$$&`#$/Ifa$gd>*kd$$Ifl40 ~' 6`0'64 laf4yt[ʧ|f$$$&`#$/@&Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*okd$$Ifl4~'' 6`0'64 laf4yt[8Jo\$$&`#$/Ifa$gd>*$&`#$/Ifgd>*kd@ $$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[JLnlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd $$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd!$$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd,"$$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[ JPlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd"$$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[PR$ܪ̫ZiV????$ & F $&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*$$$&`#$/@&Ifa$gd>*kdt#$$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[̫Z±$&ֲnrijƳ02RTtvƳқҳv`vҳҳvҳPҳPҳh>*h>*CJ]aJnHtH+h>*h>*5B*CJ\aJnHphtH"h>*h>*5CJ\aJnHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtHh>*h>*<nHtHh>*h>*CJaJnHtHh>*h>*CJ]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtHZ4vLhkd$$$Ifl0M ~' 1 6`0'64 layt[$ & F $&`#$/Ifa$gd>* ±&`Q>>$$&`#$/@&Ifgd>*kd$$$Ifl40"Q'$# 6`0'64 laf4yt[$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*gd>*piV$$&`#$/Ifa$gd>*kdf%$$Ifl40 Q' 6`0'64 laf4yt[$$&`#$/@&Ifgd>*prij|f$$$&`#$/@&Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*okd&$$Ifl4Q'' 6`0'64 laf4yt[ijƳlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd&$$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[2Rl\$&`#$/Ifgd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kdP'$$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[RTvlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd'$$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[vشܴ޴HJLعBDʺ(*02RT :@B॒ͥ̀"h>*h>*5CJ\aJnHtH%h>*h>*B*CJaJnHphtH.h>*h>*5B*CJ\]aJnHphtHh>*h>*CJ]aJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtHh>*h>*CJ]aJnHtH2شܴlY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd($$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[ܴ޴lY$$&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*kd<)$$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[HJ@iVV???$ & F $&`#$/Ifa$gd>*$$&`#$/Ifa$gd>*$$$&`#$/@&Ifa$gd>*kd)$$Ifl0 Q'y D 6`0'64 layt[J\<hڹܹhkd*$$Ifl 0 Q'y D 6`0'64 layt[$ & F $&`#$/Ifa$gd>* ܹ޹D~ʺ(g[[O $$@&Ifgd>* $$@&Ifgd>*{kd(+$$Ifl40#'t#0(64 laf4yt[ $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*gd>* (*x $$Ifa$gd>*{kd+$$Ifl40 ' 0(64 laf4yt[|$$$@&Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*hkd^,$$Ifl4'(0(64 laf4yt[0~r $$Ifa$gd>* $Ifgd>*xkd,$$Ifl0% ' 0(64 layt[02T{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd-$$Ifl0% ' 0(64 layt[{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd.$$Ifl0% ' 0(64 layt[ {o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd.$$Ifl0% ' 0(64 layt[:@{o $$Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd?/$$Ifl0% ' 0(64 layt[@Bz|Z{{kkkkkkk$ & F $Ifa$gd>* $$Ifa$gd>*xkd/$$Ifl0% ' 0(64 layt[ Bz|XZ^r<@ \pZ\ͽݯpaUaE81 h!vh@^h@^CJ\aJnHtHh@^h@^CJ\aJnHtHh@^CJaJnHtHh@^h@^CJaJnHtHh@^h@^CJ]aJnHtH"h@^h@^CJ\]aJnHtH"h>*h>*CJ\]aJnHtHh>*h>*nHtHh>*h>*\]nHtHh>*h>*CJ]aJnHtHh>*h>*CJ]aJnHtHh>*h>*CJaJnHtH%h>*h>*5CJ\]aJnHtHZ\^r<@T 8hznnzee`gd>* $`a$gd>*$a$gd>*gd>*xkdi0$$Ifl]0% ' 0(64 layt[ Z\`bfhlnrt /$d%d&d'd-DM NOPQgdp$ p#gd5A$$gdL0gdpgd@^\^bdhjnptv "$@粟xnanahyTh!vCJPJaJh!vCJPJaJhyTh!vB*CJ4aJ4phMMM h8h!v h,mh!v5B*CJ,aJ,phMMM%h,mh!vB*CJ4OJQJaJ4phMMM$j0hFh!vUmHnHtHuht7h]h@^h5Ah>*mHnHuh!vmHnHuh!vjh!vUh[jh[U$@FVb~ h!vh@^h[h!vhyTh!vCJPJaJh!vCJPJaJh@^CJPJaJh>*CJPJaJ gd@^$8 0 01h:p. A!"#$% $$If!vh#v##v:V l40((6,5#54f4yt[$$If!vh#v$ #v:V l40((6,5$ 54f4yt[$$If!vh#v((:V l40((6,5((4f4yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0((6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V lh 0((6,5 54yt[$$If!vh#v##v:V l40t(6,5#54f4yt[$$If!vh#v; #v9:V l40t(6,5; 584f4yt[$$If!vh#vt(:V l40t(6,5s(4f4yt[$$If!vh#v #v:V l0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l@0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V lr0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0t(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0t(6,5 54yt[$$If!vh#v"#v:V l40U'6,5"54f4yt[$$If!vh#v #vq:V l40U'6,5 5q4f4yt[$$If!vh#vU':V l40U'6,5U'4f4yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v^ #v:V l0U'6,5^ 54yt[$$If!vh#v1##v:V l4 6`0'6,51#54f4yt[$$If!vh#v #v:V l4 6`0'6,5 54f4yt[$$If!vh#v':V l4 6`0'6,5'4f4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#v~ #vN:V l 6`0'6,5~ 5N4yt[$$If!vh#vK##v:V l4 6`0'6,5K#54f4yt[$$If!vh#v #v:V l4 6`0'6,5 54f4yt[$$If!vh#v':V l4 6`0'6,5'4f4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V l 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#v #ve:V lD 6`0'6,5 5e4yt[$$If!vh#vL##v:V l4 6`0'6,5L#54f4yt[$$If!vh#v #v:V l4 6`0'6,5 54f4yt[$$If!vh#v':V l4 6`0'6,5'4f4yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v #v1:V l 6`0'6,5 514yt[$$If!vh#v$##v:V l4 6`0'6,5$#54f4yt[$$If!vh#v #v:V l4 6`0'6,5 54f4yt[$$If!vh#v':V l4 6`0'6,5'4f4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vy #vD:V l 6`0'6,5y 5D4yt[$$If!vh#vt##v:V l40(6,5t#54f4yt[$$If!vh#v #v:V l40(6,5 54f4yt[$$If!vh#v(:V l40(6,5(4f4yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l0(6,5 54yt[$$If!vh#v #v:V l]0(6,5 54yt[Dd.A r Uh?aA?grbPicture 1grbR},Cҹ|B1 Ft},CҹJFIFSoftware: Microsoft OfficeC  #%$""!&+7/&)4)!"0A149;>>>%.DIC;C ;("(;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;"Y !1"6AQVqua2#BR$7Dbr3CSUt%&45ETes.!1A"2Qaq3B( ?Oo'[{Kvb+·UU6陙3V3}>FpgqVkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVFx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>Fx¾i#kZkH_Ig 5|h_8W٭#m}'+֑6|L_f&pZGVE3}>F-c? ZE1t?ــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـAn$4X'}~Uvcz}9VYeӒp+OSˣ32߅)tG8O/+F˳vtٕEOz'xvC(9xFLݛߗTzzFXٜו㔸]vZ`UŊL \ϡѵ;Z-1Vm^ק4u}.Z}7UfW[e1O3ߛO;à˷1۽Dh&xl]̣6%QMS;V{f7;wAӰ5+jgM3C/.Sx8];5.9Q§عMǮf?q-eȱ\Wj1U5GcɎX\_PـE1t"gqVـGtRڱ9nvnZjӿ?Nf:Zmx:m_]uOmS;p弴LqYZcJǮf:εY|ϪbZ'XƱrQ]~Mȹݸڞȫ#j"J?MSG\pFO29-}4L^MhoEYix^&k)bɦh}ƋT^|5|5t){gu#looalZQfk,]37OZGh:uytFMif#'y۳Ɠwb0ozź"jw썜U?Hd\c{[tɫ1=QMqQ?Bv1Wl:<~q8s/<vvl]õ(6&rq+mE3Z*tD1Nަ3+3N>fW{L(ͪy9|LmU3Ҩ4 :敢ު*DL33~CLpԹMP~ktMuffv|,j89U.ѢLـE1t"gqVـ*(jb)f{!gq^fѥh5Ekrf7zvlۧHǯjG5O[i6E+Uo0ϩvǣ{ƻ999VsR+W*~79gmUڷ֏g69+zk;99}AҾjv.m]r-OfOWmc|kTڵn6c+槩>ǕaUrMG]^cָo{]yڜ;5o~TGϹyg7/FE4XrW6鎾qN,h^5V=fY-+MWjvŎxz=|"cܿVUmNLOcg/=եsE`iE94r{-W>cf_޳r>tS3.Qwsvit]"bY˹fkf_Zux}S3#>cdE;P*tz0hɣ&.e;c3#.Wb7?ZVVLL8wPoǘ[(ٹ8So\v&|dߊ^h?6j 7spZkGy:Oډd{f\[xx/ONLSG-Q]7(*z;ĸܣʛtFznU6odէdMS3V=2k:3.77]sr-k&cy]3QuyĹNv&iĿ~BsU #ǻiBVZ091:=tzv×݉9:qY5Jg? o/\SR0^]c^e˚Fm.Ӵigi}Q9cOk7?ߣ<)&=n;M̧>]=Q)z5S_&-5Ocy#zOOZMUU3TS13v:ܣ:""kiʟ'3ÄnWSQ*Uc;2ŽDLs=b'xb"iw5f>rbj˹4m=&0'N{tW~yo,ܪgh'ӷo 34wda\ޘj}USo[-OَoZM3FN~>fڷog1Zf73jO5ʧoz1qw\SE<"#kTj7b<U4i.tg}QGYS;CU/dѓ[ϕW[v"{.]XyZsi7cXiYط2L_54ݹ?_]bYn&N'Mħݗr*cDŽ˵v1T^F3-B_ν:O{5Dȹov橙}}?j8c7BYuDQEbj8|\f=}t2+Ud_.\r\]GSdUd^5ܳUڹ<&}1*Q_[-jUY׍jld߮^cJFc"*"|+ޟڦ.߷FWEW맛*ʧ~ ;?&,q'y]|k=&9g3.Kqi0o\_ZE/˷yw+Ǯf^SM B"CbZ:=t4Tي8_43&"#͢\fF\Y.E>VnߊiTS;D왪Vc7z6yiȦyjeWW̿~;"\iT]1Gnۼ,|\MK2]JQEOX3T^Ue%Lm\ܪߚڨikyR`űET[n+;ҹٷW.{TN=d^Phh+ī֧UrQU*䦾t"EMKcO-]Ge]jޙv]ON.Vf3X##UׅFs!kYEsjrmѓnw&|;Wܽ~tۈo6#۲!Ց u߫13v1ѿdzkȳjYkni7퍧ײn޼;3eGnmD4L~Ǔ>|UOI~n\ͮݦ61OOa|kޟ5Ѝ7|/ `U3ž_f?.;)`ـE1t"gqVـ-[ѷmr 5[c[t>sXȿrkO-s^;^ ..-WSO=XNfrU߽D܈r9b{isctJ뱍6vf\tcɟOGi^]~V~SzZ3MM67bvOʬ葇j͹z~kmcnͪ-9}bsxOƪ9{- \2b*9Ǣ-WkLƣj.S3_&j蚣 zz4ȟ[ˣXf}_ 9wx1~6<6g?¦Skui6Ҫ;-.NǞ:nbwkűE4S5LΟ~CEgZa[]\jUDmxwRwu[ZFE4Srr**Nx_37 33UɷMEQLQ~Dv:^n\"|,DS33ۯdϕerLj|EL<|*13TuW4VonU~h 7Xb4ՅUUE;/jk*b&;'FrxY:uFN~.v&]}qM1?7ǟG瓕.w/x<붾r\ӿk*uj=Z>lg:J8/3'L1jfbco*:~=6zh\îz7=qersL5F Ws"q嘷3=73#*[yݽb[nTD[78Snf}\ۯ>19]k Ϳ~bqۤ_׾}fgyǻ?zToN'hˁdS~?'XuilSnEW&)o"uL,Xf4{ A⫶*ƱMlGg蜭;[3fщUUu]m!hw<_uD]h66&gi\1bZ|ՅENMTW2;rקE[A͢DdxJGދuڬfK:]G:lwPsn9sGN67mW+goQ\O_DGXr$ncY}ގjff{6q}7 ^oӲ/eQfnQઈ帉bzzzo1kqc'#Tjfcn=Ltrz:\\fUS^17):ϭ/OKjӑfuLϿNWOro9z3TUGZ]uIzUWZ&.U"{t>f'efь;mUգ7yޞ8~xiQr14\3SS==ꝟ.^oU\6BWeƵ#ɦv&=5LOկxmBU5[MIf=6~4Z5<\hM3߯<=Λ01zcz1/$zÎdDDmـE1t"gqVـfm|CUX2i3'kعӝF]iۣUTo6z~hE;ī?˹k&b\>?G)1ϗrÇypj<̛س]Sr\ߖGuDu~#iusQűUsLb*f<#ڊ85EOSX٦X{qpk#yرi}fb#|47jz3nNv"b{9wwrɟ=DxZ[6FL~2rb<9_7u7OY뱇vX(&ftt=y!zo^T3;oұ"rWN'nhڦ"?7oXci罦\;Fo]pWNFUYu]F5QDU\'ѴB>jD4mV=\1ͼS>}4 v05 oXMT׋L'hjwmעv<6,Zh=vˎ%>:$MlUMTOKkOO]$[Ďg凓KkzbfinUFǮ̷3~Om r7؟f<fՓr熷X4dM|wT3ec#Opk)76QU{4q;· {WE;4ܦ&&wKĦ/f&[ީD8/l5[T]^<;sOgsku29nnW6b4h6^]qyUHC:Ws6ll{xFQSB:8-?ـE1t"gqVڢ\jIJL*4z<,ZjcyFݝלR>]廷DSѿG-]}_Mu~z鍪""vUꉉ|xt:vNх3"6oq6"4F[TGog_shwp~{>OσLLQ2X]ڙjō*rTSf.\'}߸j?-;'*/UعQ5dh| 9M::'vf'O>TϬn{1moiSϩbWwOn$rژ뚦#}"\o8+y.inWNS;yy;66fo~iVyukYTdEW;DD\Zk*fߚfc!QMUUM1TDzw?WMFlc^<잟Y2^9t_qzTů.QM1={\я_]QM";h~8"MNXUWn#ۺEWHM[ӿe^ϱɴLWQi""zǧ9ׯܻjۢ"&l۴Nu 1}^]9tRU_է2s."x\yHޫzF?wO%KX)j}ޞ=eݖـE1t"gqV.۪b+ɇSiwo[ \c>t>fٍbi(nQٿ}qz=oOJmۭz}|T}.M<&؟[g=rΦ?w+6t~$SzED؟]2+^%\^uv?1Lg'\t̜˵\<SW~1;^HɦtbGi=DT^/bZ%ɉ)r73G^0ZעnMF)L{iF N3Eߪq31v]>3qǙآM\5Qzv4]Bͺ5W7po[j=W#i̽nb*则ڮ_!u991'%Nc5gܧ}ܿW3y7\D"x7q-W4UJfw4똞ݚӿL~ywsr_f깪g-z5~u.ț:~ ozQ1u?x۷>{+rXɊVU4S='eqҼ iyOu5Gd5G;~g*3S;u듋?udeUNTLiy*591myYwc۷6'Zw3L?]W/^׫nM5}OU4ܻ=#b#M>oeMf&fj=S3cUW[xTjvqdwLMٛqM;M~1ۖwGTr5J5W\D{F/DN]?ԏE0 ':D}c{v*=swu䞯RkـE1t"gqV#VU/Zxsy/cۈ5kѿ.5깩Sߋ7sEVUXw1u:mUEgtl5TjiW:E}6Ϣn^F-w-k i\[myT|jm^nmL+D*fX}<3Ϗ.`Ww?IxsVٸtLEjѴKsN)qrnGWb蘝Sī6-F]i\U]tZ1gڌoD*銱f&).>qޝ߿s86mJ/X>bSMUY̊=;GocsRmG͜s=Y]^#*oڌ\oMTcW˻|O?iYExbn-ȹ4cZUbŘǢ-66^ZG-UrlXvM;v=1|5Ykpq;iIշ·$k(rvwڬz&'Q{J^2ߊ-\8w2;E61<;GǦ.Ut?mՑ_UTOwOG;y-c׬^.. Z&22¦Xb]? +qgh8͓_VeQ)>.VgʹB>_iU|SZv;&#No{.n#jYN٘õ4~LGNjQCޛefdٻTE6щJgFaW6EꪙеN!0-ګ|.wM}qOvOscӑ~LH4n]9#gT,8g/&Z$83}+H>~WͻE]Ĺ]_1r"mw'WZ'íx>{Pƪ*LO-oEq|~K|x~OJ5DDoTz=1NãմMgqh?j4ZhLrTM3TDYzwW,NN32iwcbYO+?z&%\u?\}ϏұXʮ#&Z)9b"9zGy4-/U?om퓗Nox3Uvghٵonwn"*3&f6Yk6lۦݺ#ji6srgz~ـ2ōfƝcػr(v=qr:F]fbiTӵ SۢU>IgVxk_.}^6tDs۹ટ]3+"*7&i[Lv?՛¹ҿҾr28_83?jv&4:o?l@)jiz4߿!_NV5q4~nf:U3eWnʽ?i6ܓ4ZP®s]qET;;Yiz\YuӠx]ʮVQz1ώ#BĪ8y9+մF>%CWGWTUDl{#q'2M⻔ڙLLo6Nm:Friȹ1jq44N=}=k/q?Vqj,\Ɋ/]|Jw{ncު{"ښ}Lop-{_חKpa#^ An?wJ/y7hـ|٣"7:rt3?Oo/"hf&zLO4L-of[i%㶘e7Fnmajc1w\ʱX̷1E3j"*9w~wWN=ko ʯs/ėk|?-qM,z)LE˴S1LoׯY"}tX8r&5f?y)cıM{TڷDmM4I.w T_ڪ+UjɉvtHzZnf>5~]z]:~voMU=tsijkݛ;E31?GwjEQTUMZnE6"g~K',VT{vjk[zZF6Mt׵Ǧ7sc炫6U2v>;< MY1edULOfe`X8iGl3e=.';}()6=O6`ـE1t"gqVـ0Yb̊lvSUS=gvzJ]KfE^j݊b\vUټLz٭YY̱~=\r*{}R|l = .sm.m h3X1r綩ݢ"7}휪јV'FǮm߯-13IwENHӯo"~fjnXxcӬ[T+7ـE1t"gqVـv݋5޽rv5W]s4u~گ0텍"n3)ӧdm0^\sVxoJUmUbLD[O4~do<1 q4٢ojZU&禌 S鈙{mb3ryOOZ}xFv,f-j|i#tkW,抳t۳UWYy+YɈSWħ/N˵fuolN'njn6dtYȷ4U&c~ɍcx'1 3*d_X34U3O7f>Tt߶:o(;q<2o˚w"Uʽ"dDPakcRŮ6jEt1EۚuUyb#mSP*杓F mefrhi="vJ1Ϻn/,;n2o0x"mlo/doE^W.;7^hou 3Ƕ` HC_C5 t+Eɢ>>ɴo=bjmֳni~ui65˴Eq343XV8[ /o_̳Mܬۓ3U\GZ:FVۨdE,z2n=6wӼշlэopkr걲*iæ*bvxy߳xj.KxWFkuZ&.s_';&gg~:ѝ9eh ؀vջkz7-ܦizj11=>̿0/y>-_.M~.ݷbw\ݻtU\M1ffg455$iUdz]bc1U֏*z7ݽyc%\ـE1t"gqVـonUq"FW#r9ͧyH?-\>0n۪Zfm5DUnv"c^nz:>K?iRVLnchtϾffg|ߴ-B=]ˌ[vʪY#y5n7vo^U˗0]uU3DLFxXqlܵ= \ȍvu}h]/#f6%(NUn~<3mޝ2>qPǵfnE4j:v̫ &y6gNSQ]{r]s^ZbgnmN /Q]q^Z'nmK Öq.XZˮ{#+*ڪ=Nff6b{a~+T>UU1Vo3TFݳgXj9q<7_L):u)ƙM5^STσLռY&=qC2Fr9YUO:E1N*jv7읥)q8.eι]wkhwwTr˱2k:φtʭɫhn;"('m#1G^/^ijw"WnYSi掓: dŬjnSqfn5SvLꉋy.ދfUiئ;vc۱ۧhY:>6r.oNOO^Xٗ?UJoE3*4wS]Qo1Tͻct 'Pqrrry.Ecyi)Cqf4j:W))35ܦf7z6m=lG0m;UU׏vm״QTb'mnL5#.J,v¹UڈLD3S;oGYclVXcRU!vNM6jnDSU5S3ټU;OM]Qf.Uªfb"&cϭk02t{u33ڻo&w5EUutC 33ƫNʻTŮk]ʹmT6ۧngu7yp*Źvo vfyfim8*'IӲ=+:8J\QSDmGO\\ß-7ˏ 3Fu,5UL]"XzHzɧ[mg:jU:uWcqU[GHz\ k"j*{s1Jbkn;l֤YoOz%λs2$MQ~?"-NO7&NW PlV髖kr+'m{z0>MJK+NlLU4m5ySLUo=fs<3-0/o`i{_Kɯqbg&fi#jfw.'0(ɽcXUS߹S3DoI/u2;Φu`v \?M]}OGhTzzV&&v#z7G}JnOyc:.=u٦+vqr}5QMT3WYhzle_)kYMuݷ]zFjҰOZ5$:%׍MWmَX5Q14Bzvm7vo^U˗0]uU3DL:yܭy$)ٓـE1t"gqVـpFz_Hi-ޱM4]jk*_]#BҴyƢښcz3OZvzn_)~״&ȮnUӶ(艞.ڛfE4\c*'3~;G4-+AǛ^ j*71TmmvcP2{2}y*=-'w.gٗ?U5{YbiqQ-Yib&UnhqتtQgi/T;5Q^~g,&L؏ٗ?U)GY_O=|,r14ߖUN1^*7e=ZsnhG#j陙f:h:xe6;s,ec~we+-ʍ;KDUJ\OkuX\Úu齃Tv3oTn}#W0tʴܻ?xŮ[MsTGfLH~^qg|G_Y'Qſfd[S3\mfލ.UiW SMDڏ ^ϣHو[F=dNFZz{.UUW*Ǔ5L=&wm/ z"̫MU{L3D,ϧoW/O+$;:oCMձuzn]TNU1TQ3Q~y3Ioh= gpVTѤصd6jޛ"&"i;S;OxٯXW5?Ts'&ژu~5-HQqrk-DvlOMgVV bpF=7n]ƮwXzO^.Ô幵^=qcT33^<;D^_\3S3g-,[)hޑgxENcwIŹףSZīqb(ʢ^^;Ǹ|%^Qr6DESU3EQo1TLGgJ{sũfgjX62jDMTE]L􎱴svYcv݋5޽rv5W]s4ub5>Ѿs20U|ޣ_)LE1TLJwf;g-Rhc˘M4Ŋ mmF\-? N6ppb۪iŸas1޼ `i{۞vcP2{2}y*=(g/NF&wܵz6+߲d RGpc,\IjլٷU˗0SEFU3DDDv--ط]r'zjf6"c01qcbWjjWY߭ULrwYy_Z-\=#nTD~Px[fS9%78Pk BVe87[UTEQ5Us}KT4̽Nu\[-7/oLM\ON٣v:kظXcdzFQSNӶep̧E7&jD.zFG S"g5l]c-_šX˵f+zSoٽ3p+ *Vbhj"jvfiۖ|1ָSC֯j}9-S4\WUm۴3ǿyʖ..6=8ѿ-TEӼ;Dt1)Yˌ ?ـE1t"gqVـ|r\Ǫk5Ӷ֭M1U]}C! SDEȳG-;\lO ^neW2(TTDܮ?-띮L@pـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVـ83}+H>~ـE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــE1t"gqVــj 66666666666666>6666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmHnHsHtHL`L ;Normal$CJOJPJQJ_HaJmHsHtH H@H ;Naslov 1$$@&a$5CJaJ tHh@h 3N\Naslov 2.$$ xx@&^`a$5OJQJaJZ@Z ;Naslov 3$$@&5B*OJPJQJ\^JphOR@R 4N\Naslov 4$$<@&a$5>*CJOJQJaJh@h 5N\Naslov 5*$$ x@&^`a$5CJOJQJaJb@b 6N\Naslov 6+$ PP<@&^P`a$ 6CJaJf@f 7N\Naslov 7+$ <@&^`a$CJOJQJaJj@j 8N\Naslov 8+$ pp`<@&^p``a$6CJOJQJaJl @l 9N\Naslov 9+ $  <@&^ `a$56CJOJQJaJ>A > Zadani font odlomkaVi@V 0Obi na tablica4 l4a .k . 0 Bez popisa b@b ; Odlomak popisad^m$CJOJPJQJaJRoR ; Naslov 1 Char5CJOJPJQJ^JaJ tHHB@H ; Tijelo teksta$ Ta$tHXo!X ;Tijelo teksta CharCJOJPJQJ^JaJtHTP@2T ;Tijelo teksta 2$a$5CJaJ mH sH doAd ;Tijelo teksta 2 Char#5CJOJPJQJ^JaJ mH sH RCRR ;Uvu eno tijelo tekstax^doad ;Uvu eno tijelo teksta CharCJOJPJQJ^JaJtRrt ;#Tijelo teksta - uvlaka 2, uvlaka 2dx^o ;0-Tijelo teksta - uvlaka 2 Char, uvlaka 2 CharCJOJPJQJ^JaJROR ; lanak$ & Fa$5B*CJOJQJaJphVOV ;Nabraj2$ a$B*CJOJQJaJphN@N ;0Tekst balon iaCJOJQJ^JaJXoX ;0Tekst balon ia CharCJOJPJQJ^JaJ^7@^ ;Grafi ke oznake 3$a$B*OJQJ^JphtHbF@b ;Nastavak popisa 3hx^hCJOJ QJ aJmH sH ZoZ ; Naslov 3 Char'5B*CJOJPJQJ\^JaJphOZOZ !;Nabraj$ $ hh^h`a$CJOJQJtHFoF ; Nabraj CharOJPJQJ^JaJtHVZ@"V #;0 Obi ni tekst"!B*CJOJ QJ ^J aJphtH`o1` ";0Obi ni tekst Char%B*CJOJ PJQJ ^J aJphtH:@B: %p0 Zaglavlje $ p#NoQN $p0Zaglavlje Char1CJOJPJQJaJtH 8 b8 'p0Podno~je & p#LoqL &pPodno~je Char1CJOJPJQJaJtH 8O8 zXt-9-8(dd[$\$tHV`V zX Bez proreda)$CJOJPJQJ_HaJmHsHtHNON =Plit'*$ & FV]^`Va$tHHOH Normal (Web)3+d CJaJtHdOd T-9/8-2(,$ iV+1$7$8$H$`Va$CJOJ QJ aJtHJ^@J 0Standard (Web)-dd[$\$tHxS@x /6a"Tijelo teksta - uvlaka 3, uvlaka 3.x^ CJaJtHo .6a,Tijelo teksta - uvlaka 3 Char, uvlaka 3 CharCJOJPJQJaJFOF 1 List Paragraph1 0^tHFQ@F 2N\Tijelo teksta 31xCJaJXo!X 1N\0Tijelo teksta 3 CharCJOJPJQJaJtH Jo1J N\ Naslov 2 Char5CJOJPJQJtH LoAL N\ Naslov 4 Char5>*CJOJPJQJtH JoQJ N\ Naslov 5 Char5CJOJPJQJtH JoaJ N\ Naslov 6 Char6CJOJPJQJtH BoqB N\ Naslov 7 CharOJPJQJtH FoF N\ Naslov 8 Char6OJPJQJtH LoL N\ Naslov 9 Char56CJOJPJQJtH 2)2 N\ Broj straniceD@D N\ Sadr~aj 1 ;xx 5;CJ\>@> N\ Sadr~aj 2 <^:CJ@@@ N\ Sadr~aj 3 =^ 6CJ]>@> N\ Sadr~aj 4 >^CJaJ>@> N\ Sadr~aj 5 ?p^pCJaJ>@> N\ Sadr~aj 6 @L^LCJaJ>@> N\ Sadr~aj 7 A(^(CJaJ>@> N\ Sadr~aj 8 B^CJaJ>@> N\ Sadr~aj 9 C^CJaJF@BF EN\ Tekst fusnoteDCJaJmH sH ToQT DN\Tekst fusnote CharOJPJQJmH sH tH >&`a> N\Referenca fusnoteH*6U`q6 N\ Hiperveza >*B*phL>@L IN\NaslovH$xa$5;CJ OJQJaJHoH HN\ Naslov Char5;CJ OJPJQJtH HV`H N\SlijeenaHiperveza >*B* phjY@j LN\Karta dokumentaK$x-D M a$CJOJQJ^JaJfof KN\Karta dokumenta Char%OJPJQJ^JfH q tH @ N\Reaetka tablice7:VM0 M$xa$ OJPJQJNON hN\tekstN dCJOJQJaJhmH sH fof N\Default O7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtHO N\MTijelo teksta,uvlaka 3,uvlaka 2,uvlaka 31,uvlaka 21,prva uvlaka,prva uvlaka 2P B*^JphDOD N\ Tablica tekstQ B*^JphJOJ N\Tijelo teksta 31R B*^Jph<O< N\ Naslov 61S B*^Jph`O` N\Tijelo teksta - uvlaka 21Tx B*^JphJOJ N\Tijelo teksta 21U B*^JphRObR N\ Body Text 22V$a$CJOJQJaJmH sH LOrL N\ tijelo tekstaW$`a$CJtHfOf N\ Heading BaseX$$$da$ @CJKHOJ QJ aJmH sH JOJ N\TAB_1Y$dha$CJOJ QJ aJmH sH BOB N\Style64Z1$7$8$H$ OJQJtHLoL N\ Font Style1315CJOJQJ\^JaJFoF N\ Font Style163CJOJQJ^JaJNON N\Style84]$d1$7$8$H$a$ OJQJtHPOP N\Style81^d1$7$8$H$` OJQJtHPOP N\Style94_d1$7$8$H$` OJQJtH@O@ N\Style4`1$7$8$H$ OJQJtHVOV N\Style83"a$fd1$7$8$H$`fa$ OJQJtHLo!L N\ Font Style1335CJOJQJ\^JaJVO2V N\Style78"c$Wd1$7$8$H$`Wa$ OJQJtHHOBH N\Style86dd1$7$8$H$ OJQJtHVORV N\Style96"e$d1$7$8$H$`a$ OJQJtHRObR N\Style119fd(1$7$8$H$` OJQJtHFoqF N\ Font Style150CJOJQJ^JaJLoL NN\ tekst CharCJOJPJQJhmH sH tH RaR uWNeupadljiva referenca:>*B*phPMLOL 6font5jdd[$\$56CJ\]aJtHPOP 6font6kdd[$\$56>*CJ\]aJtHDOD 6xl65ldd[$\$5CJ\aJtHO 6xl66Zm$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$tH>O> 6xl67ndd[$\$ CJaJtHO 6xl68Xodd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$5CJ\aJtHO 6xl69^p$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHO 6xl70Xqdd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$ CJaJtHO" 6xl71^r$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHO2 6xl72Zs$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHBOBB 6xl73tddWD[$\$ CJaJtHOR 6xl74Zu$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHOb 6xl75Zv$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHOr 6xl76Twdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHO 6xl77Txdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHvOv 6xl78Gydd$d%d&d9DNOP[$\$ CJaJtHBOB 6xl79zdd9D[$\$ CJaJtHBOB 6xl80{dd9D[$\$ CJaJtH:O: 6xl81|dd9D[$\$tH:O: 6xl82}dd9D[$\$tHvOv 6xl83G~dd$d%d'd9DNOQ[$\$ CJaJtHdOd 6xl846dd%d'd9DOQ[$\$ CJaJtH\O\ 6xl856dd%d'd9DOQ[$\$tH\O\ 6xl866dd%d'd9DOQ[$\$tHnO"n 6xl87Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$tHdO2d 6xl886dd%d'd9DOQ[$\$ CJaJtHvOBv 6xl89Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$ CJaJtH|OR| 6xl90M$dd$d%d'd9DNOQ[$\$a$ CJaJtHjObj 6xl91<$dd%d'd9DOQ[$\$a$ CJaJtHjOrj 6xl92<$dd%d'd9DOQ[$\$a$ CJaJtHnOn 6xl93Gdd%d&d'd9DOPQ[$\$tHDOD 6xl94$dd[$\$a$ CJaJtH>O> 6xl95dd[$\$ CJaJtHJOJ 6xl96dd[$\$56CJ\]aJtHO 6xl97Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl98Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl99Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl100^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl101^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$5CJ\aJtH@O @ 6xl102dd[$\$ CJaJtHJO" J 6xl103$dd9D[$\$a$ CJaJtHJO2 J 6xl104$dd9D[$\$a$ CJaJtHJOB J 6xl105$dd9D[$\$a$ CJaJtHOR 6xl106Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHOb 6xl107Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHOr 6xl108Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHFO F 6xl109$dd[$\$a$ CJaJtHFO F 6xl110$dd[$\$a$ CJaJtHFO F 6xl111$dd[$\$a$ CJaJtHO 6xl112Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl113Tdd$d%d&d'dNOPQ[$\$ CJaJtHO 6xl114Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO 6xl115^$dd$d%d&d'd9DNOPQ[$\$a$ CJaJtHtO t 6xl116Cdd$d%d'dNOQ[$\$ CJaJtHO 6xl117Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHO 6xl118Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$ CJaJtHO" 6xl119Tdd$d%d&d'dNOPQ[$\$5CJ\aJtHO2 6xl120Z$dd$d%d&d'dNOPQ[$\$a$5CJ\aJtHDOB D 6xl121dd9D[$\$ CJaJtH@OR @ 6xl122dd[$\$ CJaJtHJOb J 6xl124dd9D[$\$5CJ\aJtHPOr P 6xl125$dd9D[$\$a$5CJ\aJtHPO P 6xl126$dd9D[$\$a$5CJ\aJtHRO R 6xl127$dd[$\$a$56CJ\]aJtHFO F 6xl128$dd[$\$a$ CJaJtH>O > 6xl129$dd[$\$a$tHFO F 6xl130$dd[$\$a$ CJaJtH>O > 6xl131$dd[$\$a$tHLO L 6xl132$dd[$\$a$5CJ\aJtHLJ@ L 6 Podnaslov$<@&a$OJQJ^JtHLo L 6Podnaslov CharCJOJPJQJ^JaJ<o < %0Zaglavlje CharmH sH :o! : %0 Podno~je CharmH sH bO2 b *List Paragraphd^m$CJOJPJQJaJ0W`A 0 6L` Naglaaeno5\VOR V T lanak 1.$ & F1$a$5OJPJQJ^JaJ0/0 $0 Bez popisa1O $Reaetka tablice17:V0CJOJPJQJ^JaJtH O }Reaetka tablice27:V0CJOJPJQJ^JaJtH PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] 90. 999 R +4̫vB\@ %0:Hm{> &D.ZJ~B 0!Z!!'>*+,`,,----113p334V444590FP R4:JPZpijRܴܹ(0@Z!"#$&'()*+,-./123456789;<=>?@ABCDEFGIJKLefghijklnopqrstuvwxyz|}~ $'!!@ @H 0( 0( B S ?C#J#,,,,,,----3.8.9.@...........C/////&0.070:0$Z[79BC!'@ACEXYst()MOhiqs & ( g h  B C w x  ! " $ & 9 : T U  " ; < D F V W f h x y  H I @AAB|}(/HIKM`a{|()?AZ[ceuvWXfg &'TU*+:<LMkm~jk #$@Afg-.=?OPnp!"NO :;no  "#?@ef  * + : < L O m o !!a!b!!! "!">"?"c"d""" ########>$?$$$$$$$$$%%#%$%I%J%u%w%%%%%%%%%%% & &&&.&/&L&N&_&`&b&c&w&x&z&|&&&&&&&''9':'J'K'u'v'''''''!("(n(o((((((((())))2)3)X)Y)))))))))** * ***5*7*G*H*e*g*x*y*{*|*********<+=+S+T+}+~+++++ ,#,,,-,----x-z--------,.M.N............B/`/////4070:0".......E/`//00000%03040:0"....E/`/k/l////////0000003040:0!l1,pe= pZn pGVSC_+r mltd 7`#Iy>9F"vZ$b$~:O(9o-x5LZDgp;BW*A+&`rBB(tVamC,Q.i?DDgF65muHХbKXMd<W؇9fX&*uXւ\#is$bCj4L5wriv&xBv%`ct{CGv.a~Zh^`o(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(F567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJphsH()^`CJo(- ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.h^`56OJQJ^Jo( lanak .h^`^J.hpL^p`L^J.h@ ^@ `^J.h^`^J.hL^`L^J.h^`^J.h^`^J.hPL^P`L^J.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.hh^h`OJPJQJ^Jo(- 88^8`OJ QJ o(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJ QJ o(o xx^x`OJQJo( HH^H`OJQJo( ^`OJ QJ o(o ^`OJQJo(^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh pp^p`OJQJo(h @ @ ^@ `OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh ^`OJQJo(h ^`OJQJo(h ^`OJ QJ o(oh PP^P`OJQJo(^`OJPJQJ^Jo(- ^`OJQJo( p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(F567:>*@B*CJEHOJPJQJRHd\]^JaJphsH" ^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`>*CJo(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.Q$^`56CJOJQJaJo(GCJOJQJ_HaJsHtH OJQJ^Jo(hH lanak . ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`OJPJQJ^Jo(-^`OJ QJ ^J o(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJ QJ ^J o(hHoP^P`OJQJo(hH^`.p^p`.@ L^@ `L.^`.^`.L^`L.^`.P^P`. L^ `L.^`OJPJQJ^Jo(^`OJ QJ ^J o(o p^p`OJQJo( @ ^@ `OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o P^P`OJQJo(^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o()^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L. ^`OJQJo(h^h`OJ QJ ^J o(o 8 ^8 `OJQJo( ^`OJQJo(^`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo( x^x`OJQJo(H^H`OJ QJ ^J o(o ^`OJQJo(h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h T ^T `hH.h $^$`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h dL^d`LhH.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.k^`ko(() ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.!bKfXSl1,vmuH:O(Dgp;`ct{bCjamCwr*Ar mx5Bi?DrBW\#i= gFuXIy_9o-n xF"v.a~Gd 7b$((P\G԰$:XH N^pt` FE38>$fD6U   v]7eap#T7>*S]: G kR Pt 7 GC;y[~<0=L0J!T%0&4'l (1m(S+Y+2,"-y.8/d/#01;2o 3Dk4$6l8:5:(X:y:K>?1?3@B4C?F.PFXAHjHtI7 JVCJ>@K+LMwMKNNN?O/SgTyT*U/U8UYU{U WzX/0XIX5YIYM+\@^6aEb|b(dQye]fOh@iRj Vj9Fk)l$mn}opJqr4RrWu!vEv[vp\wKxy{|x@Tl1Z n$Ptgv~drW/y..9]+Mdh*K]A [c_|$(86]uW"c0?t7i!A6U'BXyd=qXdE`5A[75)x=/ZoG; H2<3BBxTTzyN\eUGd6L|jv%0fP9}PQ$w;)'CIRQe q..@---- 90 &P@*,.024UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialGHigh Tower TextI. ??Arial Unicode MS7.@Calibri7@CambriaA. Arial Narrow5. .[`)Tahoma[ CRO_DutchTimes New Roman?= *Cx Courier NeweTimes-NewRomanTimes New Roman?. Arial Blacke"HRHelvetica_LightArial Narrow;WingdingsA$BCambria Math"q 'g'g$'T'T!xr0.. 3qHP $P;2!xx TihanaHP!              Oh+'0,x  $Tihana Normal.dotmHP2Microsoft Office Word@F#@6 =O@Aϕ@Aϕ'՜.+,0 hp Hewlett-PackardT. NaslovTitle !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY[\]^_`acdefghinorRoot Entry F0ۍDϕqData 1TableWordDocument :.SummaryInformation(ZDocumentSummaryInformation8bMsoDataStore͊DϕfDϕ0H4DGHFYUOXU5LZZ==2͊DϕfDϕItem PropertiesUCompObj }  F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q