–ѕа°±б;ю€ 'ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€& !"#$%ю€€€ю€€€(ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ !ю€€€#$%&ю€€€(ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [Zс€ZNormal1$*$3B*OJQJCJmH sH KHPJnHtH^JaJ_H94Wт€с4Strong Emphasis5\FюFHeading §р§x$OJ QJ CJPJ^JaJ4B4 Text Bodyd §§М /" List^J @"2@Caption §x§x $CJ6^J aJ]&юB&Index $^J L:€€€€№,Ш.`v(Ш.LLP GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialiРLiberation SerifTimes New Roman7РinheritSРTimes New RomanserifGР Open SansArialYРNoto Sans CJK SC Regular9РFreeSansS&РLiberation SansArial9$РFreeSansBН≈h(Cg)Cg…'$ГР$…'$$' 0 0Аю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0 pxДРЬ®іј ћ Ў д р ьйэ1@†%&@@пmх®‘@ошiC®‘ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃм•M рњ0Ш.Caolan80 $:L€€€€€€Ићћћаф1Gb ўS A D R } A J 1.††† Odluka o odreivanju planiranog podru ja za† eksploataciju mineralnih sirovina kamena 2.††† Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju† Prava iz socijalne skrbi 3.††† Zaklju ak o dodjeli stipendija za akolsku godinu 2009/10. † Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~benik glasnik Opine `olta , broj 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 11. sjednici odr~anoj 21.04.2010.godine donosi O D L U K U I. Planirano podru je za eksploataciju mineralnih sirovina-kamena odreuje se u ukupnoj povraini od 5 ha. Granica planiranog podru ja odreuje se prema grafi kom prikazu koji je sastavni dio ove Odluke. II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . KLASA: 021-05/10-01/11-1 UR.BROJ:2181/03-01-10 Grohote, 21.04.2010. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________ Na temelju lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik broj 3/09), Opinsko vijee Opine `olta na 11. sjednici odr~anoj 21.travnja† 2010.g.† donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI I.††† OPE ODREDBE II.†††† Iza lanka 6. dodaje se lanak 6a koji glasi: lanak 6a. Prava iz socijalne skrbi utvrene ovim Pravilnikom ne mogu se ostvariti na teret Opine, ako je zakonom ili drugim propisima odreeno da se ta prava ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske, te drugih pravnih ili fizi kih osoba.††† III KORISNICI SOCIJALNE SKRBI lanak 8. se mijenja i sada glasi: lanak 8. Prava iz socijalne skrbi utvrena ovim Pravilnikom osiguravaju se hrvatskim dr~avljanima koji imaju prebivaliate na podru ju Opine `olta najmanje 3 godine. Samo izuzetno, pomo se mo~e odobriti osobama koje nemaju prebivaliate na podru ju Opine `olta, te stranim dr~avljanima i osobama bez dr~avljanstva s trajnim nastanjenim na podru ju Opine, ako to zahtijevaju ~ivotne okolnosti u kojima su se naale. III.††† UVJETI (kriteriji) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI 2.) UVJET PRIHODA Iza lanka 11 dodaje se lanka 11a koji glasi: lanak 11a. Osobe koje posjeduju znatnu pokretnu (automobil i sl.) ili nepokretnu (kua za odmor, stan u vlasniatvu u kvadraturi veoj od potrebne za stanovanje) imovinu, ne mogu temeljem uvjeta prihoda ostvariti pravo na subvencije i pomoi. U to ci III iza to ke 2.) dodaje se to ka 3.)† koja glasi: 3.) POSEBNI UVJETI, te se iza lanka 11. dodaje lanka 11b. koji glasi: 1.††† Dijete, udovica, udovac ili roditelj poginulog, zato enog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata; 2.††† Dijete HRVI sa 70%-tnim ili veim oateenjem organizma 3.††† Dijete nezaposlenog razvoja enog hrvatskog branitelja koji ostvaruje pravo na nov anu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja i lanova njihovih obitelji. 4.††† Hrvatski ratni vojni invaldi iz Domovinskog rata sve skupine oateenja organizma sukladno Zakonu 5.††† Dijete poginulog, umrlog i nestalog ratnog i civilnog invalida rata, pod okolnostima iz Zakona o zaatiti vojnih i civilnih invalida rada Iza lanka 48. dodaje se lanak 48a koji glasi: lanak 48a. Sve radno sposobne osobe koje od Jedinstvenog upravnog odjela za socijalnu skrb ostvare neki vid nov ane pomoi trebaju po potrebi, a po pozivu Odjela odazvati se te svojim dobrovoljnim radom u bilo kojoj humanitarnoj organizaciji, ustanovi li radnoj organizaciji doprinijeti druatveno korisnim radom. lanak 49. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa: 021-05/10-01/11-2 Urbroj: 2181/03-01-10 Grohote, 21.04.2010.††† Predsjednik Opinskog Vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~benik glasnik Opine `olta , broj 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 11. sjednici odr~anoj 21.04.2010.godine donosi ZAKLJU AK O DODJELI STIPENDIJA ZA `KOLSKU GODINU 2009./2010. lanak 1. Na temelju lanka 8. Odluke o na inu i stipendiranju u enika i studenata s podru ja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , broj 01/10)† za akolsku godinu 2009./10. odobrava se 11 stipendija i to slijedeim u enicima i studentima: 1.††† Jasna Habibovi, Srednje Selo 2.††† Katrin Novakovi, Gaj 1, Stomorska 3.††† Victoria Vesti, `egvia 8, Roga 4.††† Ivana Sule, `oltanskih iseljenika 13, Grohote 5.††† Toni Blagai, Do punte 3, Maslinica 6.††† Petra Bezi, Put brda 9, Grohote 7.††† Vinko Mladinov, Put radovanja 43, Grohote 8.††† Ivana Jakov evi, Kalebieva 32, Gornje Selo 9.††† Marija Elezovi, Vratia put 13, Grohote 10.††† Marina Vidan, Veli dolac 89, Stomorska 11.††† Anita Zlendi, Pra~ac 8, Gornje Selo lanak 2. Visina stipendije za akol.god. 2009./10. iznosi 500,00 kn mjese no. lanak 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa: 021-05/10-01/11-3 Urbroj: 2181/03-01-10 Grohote, 21.04.2010.††† Predsjednik Opinskog Vijea, Boris Blagai, v.r.  h j А В  ґ Є >@жи*,ћќ^`VXТФЎЏ∆»$&<> ЎЏ8 : ђ"Ѓ"t#v#$$ђ$Ѓ$ & &Д&Ж&t(v(@,B,№,к’ЋЄ’••••••’•••••••••••••••••’•••%:;B*phVVVCJ@И65OJQJ%:;B*phVVVCJ@И65OJQJ:;B*phVVV@И)0J:;B*phVVVCJ@И65OJQJ)0J:;B*phVVVCJ@И65OJQJA№,ё,Ґ-§-0.2.Ф.Ш.ммм%:;B*phVVVCJ@И65OJQJ j В Є @и,ќ`–°––°rrrrrr°r/1$^Д]Д`Д§§h$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆/1$^Д]Д`Д§§$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆/1$^Д8]Дd`Д§§$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆ `XФЏ»&> Џ: Ѓ"v#$Ѓ$ &Ж&v(––––––––––––––––°–/1$^Д]Д`Д§§$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆/1$^Д]Д`Д§§h$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆v(B,ё,§-2.Ц.Ш.–––––ќ/1$^Д]Д`Д§§h$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆"∞В. ∞∆A!∞n"∞n#Рn$Рn3P(20\йэйэRoot Entry€€€€€€€€ јF@ CompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€€€€€©SummaryInformation(€€€€"8WordDocument€€€€€€€€€€€€$:DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€'t€€€€€€€€€€€€ю€€€