–ѕа°±б;ю€ &ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€э€€€€€€€ю€€€ю€€€ !"#$%ю€€€'ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€Root Entry€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€€€€€€€€€€€€€ю€€€ю€€€ю€€€ ю€€€ !"#ю€€€%ю€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ю€ €€€€ јFMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.8ф9≤q [Zс€ZNormal1$*$3B*OJQJCJmH sH KHPJnHtH^JaJ_H9FюFHeading §р§x$OJQJCJPJ^JaJ4B4 Text Bodyd §§М / List^J@""@Caption §x§x $CJ6^JaJ]&ю2&Index $^JП:€€€€3P23ППP GРTimes New Roman5РSymbol3&РArialiРLiberation SerifTimes New RomanGР Open SansArialYРNoto Sans CJK SC Regular9РFreeSansS&РLiberation SansArial9$РFreeSansBН≈h,Cg-CgГuГРГu' 0 0Аю€аЕЯтщOhЂС+'≥ў0 pxДРЬ®іј ћ Ў д р ьйэ1@Ая@@GVЈ≥®‘@Жi/ƒ®‘ю€’Ќ’Ь.УЧ+,щЃD’Ќ’Ь.УЧ+,щЃ\йэйэм•M рњ03Caolan80 $:П€€€€€€ИЦЦЦ™ ґлК ub÷  ў†S A D R } A J 1.†Odluka o visini grobljanske naknade& & & & & & & & & & & & & & & & ..2 2.†Odluka o na inu obavljanja komunalnih djelatnosti& & & & & & & & & 2 †† Na temelju lanka 18. Zakona o grobljima ( Narodne novine , broj 19/98) i lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , broj 04/09), Opinsko vijee Opine `olta na 08. sjednici odr~anoj 26.velja e 2010. donosi O D L U K U O VISINI GROBLJANSKE NAKNADE † lanak 1. †Ovom Odlukom se propisuje iznos godianje grobljanske naknade na mjesnim grobljima: " †Groblje Maslinica " †Groblje Sv. Martin u Donjem Selu " †Groblje Sv. Jele u Donjem Selu " †Groblje Srednje Selo " †Staro groblje Grohote " †Groblje Do ine u Grohotama " †Groblje Gospe od Stomorije u Gornjem Selu †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 2. †Godianja grobljanska naknada je namjenjena za odr~avanje groblja (pristupnih puteva, staza na groblju, rasvjete, odvoza smea, iaenja groblja, opskrba vodom, odr~avanje zelenih povraina, stabala i dr.) †Godianju grobljansku naknadu plaa svaki vlasnik zemljanog groba ili grobnice. †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 3. †Godianja grobljanska naknada iznosi: †Za zemljani grob†††††100,00 kn †Za grobnicu sa jednim le~ajem††120,00 kn †Za grobnicu sa dva ili tri le~aja††140,00 kn †Za grobnicu sa etiri li viae la~aja††160,00 kn †† ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 4. †Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa: 021-05/10-01/08-1 Urbroj: 2181/03-01-10-1 Grohote; 26. velja e 2010.g. ††††††††††††††††† Predsjednik Opinskog vijea ††††††††††††††††††††††† Boris Blagai, v.r. __________________________________ Na temelju lanka 3. stavka 13., lanka 4. stavka 1., lanka 6. stavka 1., lanka 11. stavka 2. i lanka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pro iaeni tekst, 82/04 i 110/04) i lanka 30. Statuta Opine `olta (ЂSlu~beni glasnik Opine `oltaї br.3/09 ), Opinsko vijee Opine `olta, na svojoj 8. sjednici odr~anoj 26.02.2010. godine, donosi O D L U K U o na inu obavljanja komunalnih djelatnosti I. †OPE ODREDBE lanak 1. Ovom Odlukom odreuju se: djelatnosti od zna enja za Opinu `olta koje se smatraju komunalnim djelatnostima u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu, komunalne djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova, komunalne djelatnosti ije obavljanje se, u sklopu djelatnosti radi kojeg je osnovano, povjerava trgova kom druatvu u kojem Opina dr~i vlasni ki udio, prenoaenje javnih ovlasti. II. †DJELATNOSTI OD ZNA ENJA ZA OPINU KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM† DJELATNOSTIMA† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 2. Komunalnom djelatnoau, osim djelatnosti odreenih Zakonom, u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu smatra se i obavljanje djelatnosti naplate parkiranja na javnim opinskim parkiraliatima te uklanjanje nepropisno parkiranih vozila za koje se uvjeti ureuju posebnim odlukama nadle~nog tijela. † III. †KOMUNALNE DJELATNOSTI IJE SE OBAVLJANJE POVJERAVA TRGOVA KOM DRU`TVU †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 3. Obavljanje komunalnih djelatnosti: opskrbe pitkom vodom, prijevoz putnika javnim prijevozom Na zate enom i, ranijim odlukama nadle~nih tijela, utvrenom podru ju opine obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe pitkom vodom povjerava se tvrtki ЂVodovod i kanalizacijaї d.o.o.† iz Splita. Na zate enom i, ranijim odlukama nadle~nih tijela, utvrenom podru ju opine obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza putnika povjerava se tvrtki ЂPrometї d.o.o. iz Splita. odr~avanja istoe u dijelu skupljanja i odvoza komunalnog otpada na ureeno odlagaliate, odlaganja komunalnog otpada, odlaganje graevinskog otpada odr~avanja nerazvrstanih cesta, tr~nice na malo, odr~avanja groblja, te obavljanje pogrebnih usluga naplata parkiranja i uklanjanje nepropisno parkiranih vozila, javna rasvjeta, zbrinjavanje oborinskih voda, odr~avanje javno prometnih povraina i pla~a, povjerava se Trgova kom druatvu Komunalno Basilija, za komunalne poslove Opine `olta. U obavljanju povjerenih komunalnih djelatnosti trgova ka druatva iz ovog lanka Odluke u obvezi su pridr~avati se odredbi opih akata i posebnih odluka nadle~nog opinskog tijela. VII. †PRIJELAZNE I ZAVR`NE ODREDBE† †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 4. Ukoliko obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti nije regulirano ovom Odlukom ili drugim opim ili posebnim aktima Opine `olta, posebne uvjete obavljanja takve djelatnosti utvruje opinski na elnik. Ukoliko postoji potreba u obimu i na inu financiranja za pojedine komunalne djelatnosti sklopit e se posebni ugovor sa izvraiteljima istih . †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana po objavi u ЂSlu~benom glasniku Opine `oltaї. KLASA: 021-05/10-01/08-2†† URBROJ: 2181/03-01-10 Grohote, 26.02.2010. †††††††††††††††††††† Predsjednik Opinskog vijea †††††††††††††††††††††††††††††† Boris Blagai, v.r.† РТ  в д § ¶ xƒ∆ЬъьZ\2DFHФЦЇJLРТджRTик–!“!‘!÷!§#¶#™#$ $'''ь*ю*¬1ƒ1$2&2N2P2z233хвввхввхвхвхвхвхвхввввввхвхввхввввхв%:;B*phVVVCJ@И65OJQJ:;B*phVVV@И=Т д ¶ ∆ь\FЦLТжTк“!÷!¶# $'ю*ƒ1&2P2––––––––––––––––––––––––/1$^Д]Д`Д§§h$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆P233–ќ/1$^Д]Д`Д§§h$dN∆%dO∆&dP∆'dQ∆"∞В. ∞∆A!∞n"∞n#Рn$Рn3P(20Root Entry€€€€€€€€ јFА CompObj€€€€jOle €€€€€€€€1Table€€€€€€€€€€€€„SummaryInformation(€€€€8WordDocument€€€€€€€€€€€€$:DocumentSummaryInformation8€€€€€€€€€€€€$t€€€€€€€€€€€€ю€€€