ࡱ;  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry !"#$&'()+ FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89q [ZZNormal1$*$3B*OJQJCJmH sH KHPJnHtH^JaJ_H94W4Strong Emphasis5\FFHeading x$OJ QJ CJPJ^JaJ4B4 Text Bodyd /" List^J @"2@Caption xx $CJ6^J aJ]&B&Index $^J 4R4Table Contents $>Qb> Table Heading $a$ $5\5pb2jL/.D N.dX6jL55P GTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New RomanG Open SansArial7inheritIArialsans-serifYNoto Sans CJK SC Regular9FreeSansS&Liberation SansArial9$FreeSansBh/Cg0CgGuuGuu' 0 0Oh+'0 px 1@W@@PO@R.՜.+,D՜.+,\M 0jLCaolan80 $p5 BBBV$zl b Na temelju lanka 2. i 12. Zakona o financiranju politi kih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (Narodne novine br. 1/07.) i lanka 30. Statuta Opine `olta (Slu~beni glasnik broj ) Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 07. sjednici odr~anoj dana 13.02.2010. donijelo je ODLUKU O FINANCIRANJU POLITI KIH STRANAKA I NEZAVISNIH LANOVA OPINSKOG VIJEA IZ PRORA UNA OPINE `OLTA lanak 1. Ovom Odlukom ureuje se na in i uvjeti financiranja politi kih stranaka i nezavisnih lanova zastupljenih u opinskom vijeu opine `olta. lanak 2. Politi ke stranke su pravne osobe koje politi ki djeluju u skladu s ciljevima utvrenima programom i statutom. Nezavisni lanovi opinskog vijea koji su izabrani s nezavisnih lista osnovanih sukladno Zakonu o izboru lanova predstavni kih tijela jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave imaju pravo na redovno financiranje sukladno odredbama ove Odluke kao i politi ke stranke iz stavka 1. ovog lanka. lanak 3. Sredstva za redovito godianje financiranje politi kih stranaka i nezavisnih lanova Opinskog vijea osiguravaju se u Prora unu opine `olta u iznosu od 11.000,00 kn godianje. lanak 4. Pravo na financiranje iz lanka 3. ove Odluke imaju politi ke stranke i nezavisne liste koje imaju najmanje jednog lana u opinskom vijeu. lanak 5. Financijska sredstva iz lanka 3. ove Odluke politi ka stranka i nezavisni lan opinskog vijea mo~e koristiti isklju ivo za ostvarenje ciljeva utvrenih programom i statutom politi ke stranke odnosno programom nezavisne liste. lanak 6. Sredstva iz lanka 3. ove Odluke rasporeuju se na na in da se utvrdi jednaki iznos sredstava za svakog lana Opinskog vijea tako da pojedinoj politi koj stranci ili pojedinoj nezavisnoj listi pripadaju sredstva razmjerno broju njenih lanova u trenutku konstituiranja opinskog vijea. Ukoliko pojedini lan (ili lanovi) nakon konstituiranja opinskog vijea napusti ili promijeni lanstvo u politi koj stranci ili nezavisni lan pristupi politi koj stranci financijska sredstva koja se rasporeuju sukladno stavku 1. ovog lanka ostaju politi koj stranci ili nezavisnoj listi kojoj je lan pripadao u trenutku konstituiranja opinskog vijea. U slu aju udru~ivanja dviju ili viae politi kih stranaka financijska sredstva koja se rasporenuju sukladno stavku 1. ovog lanka pripadaju politi koj stranci koja je pravni sljednik politi kih stranaka koje su udru~ivanjem prestale postojati. lanak 7. Odluku o rasporeivanju sredstava donosi opinski na elnik. lanak 8. Rasporeena sredstva dozna uju se na ~iro-ra un ogranka politi ke stranke a za nezavisne lanove na poseban ~iro-ra un koji su du~ni otvoriti za redovito financiranje djelatnosti, tromjese no u jednakim iznosima. lanak 9. Ova Odluka objaviti e se u Slu~benom glasniku opine `olta a stupa na snagu. KLASA: 021-01/10-01/07-2 URBROJ: 2181/03-01-10-1 Grohote, 13. Velja e 2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _______________________________ Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta broj 03/2009), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 7. Sjednici odr~anoj dana 13. 02. 2010. godine donosi O D L U K U O izmjeni i dopuni Statuta Opine `olta lanak 1. lanak 53. mijenja se i glasi: Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Opine `olta, utvrenih zakonom i ovim Statutom, te obavljanje poslova dr~avne uprave koji su zakonom prenijeti na Opinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel. Ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela ureuje se posebnom Odlukom Opinskog vijea. Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pro elnik kojeg na temelju javnog natje aja imenuje Opinski na elnik. Opinski na elnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. lanak 2. lanak 54. mijenja se i glasi: Jedinstveni upravni odjel u oblastima za koje je ustrojen i u okviru djelokruga utvrenog posebnom odlukom, neposredno izvraava i nadzire provoenje opih i pojedina nih akata Opine, te u slu aju neprovoenja opeg akta poduzima propisane mjere. lanak 3. lanak 55. mijenja se i glasi: Jedinstveni upravni odjel samostalan je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadle~nosti odgovoran je Opinskom na elniku. Jedinstveni upravni odjel u okviru prava i du~nosti Opine `olta priprema prijedloge odluka i drugih akata, neposredno izvraava ope i pojedina ne akte koje donosi Opinsko vijee i Opinski na elnik, prati stanje u upravnim podru jima, rjeaava u upravnim stvarima, nadzire provoenje akata Opinskog vijea te obavlja i druge poslove. U obavljanju poslova iz stavka 2. ovog lanka Jedinstveni upravni odjel du~an je raditi po smjernicama Opinskog vijea i Opinskog na elnika. lanak 4. lanak 56. mijenja se i glasi: Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u Prora unu Opine `olta , Dr~avnom prora unu i iz drugih prihoda u skladu s zakonom. lanak 5. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . KLASA: 021-01/10-01/07-3 UR.BROJ:2181/03-01-10-2 Grohote, 13. Velja e 2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _______________________________ Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta broj 03/2009), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 7. Sjednici odr~anoj dana 13. 02. 2010. godine donosi O D L U K U O NA INU I UVJETIMA STIPENDIRANJA U ENIKA I STUDENATA S PREBIVALI`TEM NA PODRU JU OPINE `OLTA lanak 1. Opina `olta (dalje: stipenditor) radi podizanja znanja i sposobnosti graana sa svoga podru ja, radi zadovoljavanja svojih potreba i potreba ustanova na podru ju Opine `olta u obrazovanju stru njaka, te radi potpore i poticanja na daljnje akolovanje izrazito dobrih u enika i studenata, odnosno u enika i studenata koji su tijekom dosadaanjeg akolovanja ostvarili visoke rezultate, onih koji imaju slabe imovinske i materijalne prilike, te onih koji se obrazuju za deficitarna zanimanja (dalje: stipendisti) dodjeljuje nepovratne stipendije. Stipendije se dodjeljuju srednjoakolskim u enicima i studentima, s prebivaliatem na podru ju Opine `olta. lanak 2. Pravo na stipendiju ostvaruju putem javnog natje aja redoviti u enici i studenti upisani u akolama i visokim u iliatima u Republici Hrvatskoj a imaju prebivaliate na podru ju Opine `olta najmanje pet godina prije podnoaenja prijave na natje aj za dodjelu stipendija. Pravo na stipendiju ne mogu ostvarivati studenti izvanrednog studija, odnosno u enici i studenti koji se obrazuju uz rad. lanak 3. Opinsko vijee svake godine u vrijeme donoaenja Opinskog prora una utvruje broj stipendija i visinu stipendija, koje e se isplaivati u tekuoj akolskoj godini. Sredstva za isplatu stipendija osiguravaju se u prora unu Opine `olta. lanak 4. Opinski na elnik Opine `olta donosi Pravilnik o dodjeli stipendija kojim utvruje uvjete i kriterije za dodjelu stipendija, deficitarna zanimanja, te uvjete i kriterije za dodjelu socijalnih stipendija. lanak 5. Javni natje aj za podnoaenje prijave za ostvarivanje prava na isplatu u eni kih i studentskih stipendija raspisuje se po etkom kalendarske godine, a za tekuu akolsku godinu. Zaklju ak o raspisivanju javnog natje aja se objavljuje po oglasnim plo ama Opine `olta, a donosi ga Opinski na elnik. Prije raspisivanja javnog natje aja Opinski na elnik zaklju kom utvruje deficitarna zanimanja. lanak 6. Zaklju ak o raspisivanju javnog natje aja obvezno sadr~ava: broj stipendija, visinu stipendija, vrstu stipendije, uvjete natje aja, vrijeme trajanja natje aja i popis dokumentacije koja se prila~e. lanak 7. Administrativne, organizacijske i stru ne poslove u svezi primjene Pravilnika o dodjeli stipendija, oglaaavanje javnog natje aja, obavlja Jedinstveni upravni odjel Opine `olta. Jedinstveni upravni odjel utvruje Rang listu za dodjelu stipendija, vodi evidenciju o odobrenim stipendijama i zaklju enim ugovorima. lanak 8. Opinsko vijee na osnovu dostavljenih Rang lista donosi zaklju ak o prihvaanju, izmjeni ili o odbijanju Rang-lista za dodjelu stipendija. lanak 9. Stipendije se isplauju za vrijeme koje je Zakonom utvreno za trajanje srednjoakolskog obrazovanja, odnosno za redovno trajanje studija utvrenog statutom visokog u iliata, a odobravaju se za svaku godinu posebno. Iznos stipendija isplauje se najkasnije do 15. u tekuem mjesecu, i to samo za vrijeme trajanja akolske godine (rujan-lipanj), odnosno akademske (listopad-srpanj). lanak 10. Na in isplate stipendije ureuje se Ugovorom o stipendiranju, a isplata se u pravilu obavlja putem atedne knji~ice ili putem tekueg ra una stipendiste kod jedne od poslovnih banaka. Ugovor o stipendiranju sadr~i osobito: 1. ime, prezime i o evo ime u enika odnosno studenta odnosno ime i prezime, o evo ime i adresu roditelja (staratelja) u enika, odnosno studenta s kojim se zaklju uje Ugovor, 2. naziv akole odnosno sveu iliata (zanimanja, programa) za koje je odobrena stipendija, 3. visinu, rokove i na in isplate stipendije, 4. obveze stipendiste u pogledu u enja i svladavanja programa, 5. obvezu stipendiste da e po zavraetku akolovanja (studija) raditi na podru ju Opine `olta odnosno u ustanovi, slu~bi ili tijelu koje odredi Stipenditor najmanje onoliko godina koliko je trajala isplata stipendije. Stipenditor mo~e stipendistu osloboditi ove obveze ukoliko za to postoje opravdani razlozi (nemogunost zaposlenja na podru ju Opine `olta), 6. naznaku sankcija koje nastupaju za Stipendistu ako uspjeano ne zavrai akolsku godinu. lanak 11. Korisnik stipendije gubi pravo na stipendiju kada ponavlja godinu bez opravdanih razloga, utvrenih Zakonom ili Statutom srednje akole, odnosno visokog u iliata, odnosno kad izgubi status redovnog u enika ili studenta. lanak 12. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju va~iti Odluke o na inu i uvjetima stipendiranja u enika i studenata s podru ja Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , broj 02/09). lanak 13. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . KLASA:021-01/10-01/07-4 UR.BROJ:2181/03-01/10-3 Grohote, 13. Velja e 2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. _______________________________ Na temelju lanka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine RH broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tuma enje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i lanka 30. Statuta Opine `olta (Slu~beni glasnik Opine `olta broj 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na VII. sjednici odr~anoj 13. velja e 2010. godine, donosi O D L U K U o izmjenama i dopuna Odluke o ustroju Upravnog odjela Opine `olta I. Ope odredbe lanak l. Ovom Odlukom mjenja se naziv Upravnog odjela, na na in da sada njegov naziv glasi Jedinstveni upravni odjel Opine `olta. lanak 2. Ovom se Odlukom ureuje ustrojstvo Jedinstvenog upravnog odjela Opine `olta.Unutar Jedinstvenog upravnog odjela mogu se ustrojiti unutarnje ustrojstvene jedinice - slu~be. II. Djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela lanak 2. Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Opine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to naro ito: poslove iz oblasti druatvenih djelatnosti: kulture, tehni ke kulture i sporta, brige i odgoja djece predakolske dobi, osnovnog akolstva, socijalne skrbi; zdravstva i udruga poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada programa odr~avanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada programa izgradnje i odr~avanja komunalne infrastrukture i dugih objekata kojih je investitor Opina `olta, pripreme zemljiata za izgradnju, poslove iz oblasti prostornog ureenja zaatite okoliaa: izrada Izvjeaa o stanju u prostoru, izrada Programa za unapreenje stanja u prostoru, poslovi na donoaenju prostornog plana Opine i provedba javne rasprave, predlaganje programa zaatite okoliaa u slu ajevima one iaenja okoliaa lokalnih razmjera, poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasniatvu Opine: prodaja nekretnina, uspostavljanje slu~nosti; najam stanova i zakup poslovnih prostora, poslove voenja financijskog i materijalnog poslovanja Opine: izrade i izvraavanja prora una i godianjeg obra una prora una Opine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Opini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje ra unovodstvenih poslova, voenje knjigovodstvenih evidencija imovine Opine, voenje poslova osiguranja imovine, poticanje poduzetni kih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za grad, poslove ope uprave: ope i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehni kih uvjeta za rad jedinstvenog upravnog odjela (odr~avanje, zagrijavanje, iaenje prostorija, nabava opreme i investicijsko odr~avanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema poate, poslovi nabave roba i usluga, poslovi unapreenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora. III. Na in rada i upravljanja lanak 3. Unutraanji ustroj, na in rada i upravljanja Jedinstvenim upravnim odjelom utvruje se Pravilnikom o unutraanjem ustroju kojega donosi na elnik Opine `olta na prijedlog pro elnika. lanak 4. Jedinstvenim upravnim odjelom rukovodi pro elnik, koji se imenuje i razrjeauje na na in propisan zakonom. lanak 5. Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu izrauje nacrte propisa i drugih opih akata, analize, izvjeaa i druge radne materijale za Opinsko vijee, Opinskog na elnika, te radna tijela Opinskog vijea. Jedinstveni upravni odjel u svom djelokrugu nadzire izvraenje opih i pojedina nih akata Opinskog vijea, te predla~e mjere i radnje za provedbu istih, za poboljaanje stanja u pojedinim oblastima samoupravnog djelokruga, te obavlja druge poslove koji su, slijedom zakonskih propisa, stavljeni u djelokrug rada. IV. Odgovornost Jedinstvenog upravnog odjela lanak 6. Jedinstveni upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada i za svoj rad je odgovoran Opinskom na elniku za zakonito i pravovremeno obavljanje tih poslova. Opinski na elnik usmjerava i nadzire rad Jedinstvenog upravnog odjela u njegovom samoupravnom djelokrugu, te ima sve ovlasti poslodavca. V. Sredstva za rad lanak 7. Sredstva za rad Jedinstvenog upravnog odjela osiguravaju se u prora unu Opine `olta na osnovi slo~enosti programa rada za tekuu godinu i opsega poslova i zadataka. VI. Prijelazne i zavrane odredbe lanak 8. Opinski na elnik e donijeti Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, u roku mjesec dana od donoaenja ove odluke, te na radna mjesta djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu rasporediti dosadaanje djelatnike. lanak 9. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . lanak 10. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje va~iti Odluka o ustrojstvu Upravnog odjela Opine `olta (Slu~beni glasnik Opine `olta , broj 01/94). Klasa: 021-01/10-01/07-6 Urbroj: 2181/03-01-10-1 Grohote, 13. Velja e 2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 07. sjednici odr~anoj 13.02.2010. godine donosi O D L U K U I. Socijalno vijee Opine `olta broji 5 (pet) lanova. II. U Socijalno vijee Opine `olta imenuju se: 1.Cirila Tripalo, Donje Selo 2.Vojka Tomi, Grohote 3.Ivan Puovi, Srednje Selo 4.Perina Buktenica, Grohote 5.Boris Blagai, Grohote III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/10-01/07-7 URBROJ: 2181/03-01-10 Grohote, 13.02.2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Na temelju lanka 13. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 110/07 i 125/08) i lanka 30. Statuta Opine `olta (Slu~beni glasnik broj 03/09 ) Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 07. sjednici odr~anoj dana 13.02.2010. donijelo je PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA U 2010. Red. Broj: PREDMET NABAVEPROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVEPLANIRANA VRIJEDNOST NABAVE01.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LOKACIJSKU DOZVOLU ZA CESTU MASLINICA UVALA `IPKOVA35.000,00 KN45.000,00 KN02.IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VODOVODNE MRE}E DO UVALE `IPKOVE60.000,00 KN75.000,00 KN03.IZGRADAPOSEBNE GEODETSKE PODLOGE ZA LOKACIJSKU DOZVOLU ZA CESTU MASLINICA UVALA `IPKOVA35.000,00 KN45.000,00 KN04.IZRADA POSEBNE GEODETSKE PODLOGE ZA IZGRADNJU VODOVODNE MRE}E DO UVALE `IPKOVE15.000,00 KN20.000,00 KNGrohote; 13.02.2010.g. Klasa: 021-01/10-01/07-5 Urbroj: 2181/03-01-10-1 Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. __________________________________ Na temelju lanka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/ 01, 60/01 vjerodostojno tuma enje i 129/05), lanka 7. Stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97, 27/01, 59/ 01, 103/03, 44/06 i 79/07) i lanka 30. Statuta Opina `olta (Slu~beni glasnik broj 3/09), Opinsko vijee opine `olta, na 07. sjednici odr~anoj 13. velja e 2010. godine, donijelo je PRAVILNIK o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi I. OPE ODREDBE lanak 1. Ovim Pravilnikom utvruju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Opina `olta, uvjeti, na in njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. lanak 2. Svatko je du~an brinuti se za zadovoljavanje svojih ~ivotnih potreba i potreba osoba koje je po Zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi du~an uzdr~avati. lanak 3. U ovom Prvilniku koriste se pojedini izrazi koji imaju ovo zna enje: Samac je osoba koja nema obitelj i ~ivi bez lanova svoje obitelji; Obitelj ine bra ni drugovi, djeca i drugi srodnici koji ~ive u zajedni kom domainstvu. Samohranim roditeljem smatra se roditelj koji nije u braku i ne ~ivi u izvanbra noj zajednici, a sam skrbi za svoju djecu; Korisnik je osoba koja ostvaruje prava iz socijalne skrbi. Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na bra nu zajednicu, primjenjuju se i na izvanbra nu zajednicu. lanak 4. Poslove u vezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi propisane ovim Pravilnikom obavlja Jedinstveni upravni odjel, uz suradnju sa Socijalnim vijeem Opine `olta lanak 5. Opina `olta mo~e poslove ili dio poslova u svezi ostvarivanja prava iz socijalne skrbi utvrenih u lanku 12. Ovog Pravilnika povjeriti Centru za socijalnu skrb Split, za koje poslove Opina sklapa s Centrom ugovor o meusobnim pravima, obvezama i odgovornosti. Opina `olta mo~e odreene poslove pru~anja usluga korisnicima iz lanka 12. ovog Pravilnika (prehrana, pomoi njega u kui i dr.) povjeriti i ustanovama, udrugama i drugim pravnim i fizi kim osobama ovlaatenim za obavljanje tih usluga. U tom slu aju opina sklapa s davateljem usluga ugovor o meusobnim pravima, obvezama i odgovornosti. lanak 6. Broj korisnika koji mogu ostvariti pojedina prava iz socijalne skrbi propisana ovim Pravilnikom mo~e biti odreen (ograni en) sredstvima koja su namijenjena za potrebe socijalne skrbi. II. KORISNICI SOCIJALNE SKRBI lanak 7. Korisnik socijalne skrbi je samac ili domainstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih ~ivotnih potreba, a nisu u mogunosti ostvariti ih svojim radom ili prihodom od imovine ili drugih izvora. Korisnik socijalne skrbi je i: tjelesno ili mentalno oateeno ili psihi ki bolesno dijete te dijete prema kojem je, ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljske ili kaznenopravne zaatite; tjelesno ili mentalno oateena ili bolesna odrasla osoba, starija nemona i druga osoba koje zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu udovoljiti osnovnim ~ivotnim potrebama; druga osoba koja je u nevolji zbog poremeenih odnosa u obitelji, ovisnosti o alkoholu, drogama ili zbog drugih oblika druatveno neprihvatljivog ponaaanja ili drugih uzroka. Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2. ovog lanka, mo~e biti samac, lan domainstva ili domainstvo u cjelini. lanak 8. Prava iz socijalne skrbi utvrena ovim Pravilnikom osiguravaju se hrvatskim dr~avljanima koji imaju prebivaliate na podru ju Opine `olta. Prava iz socijalne skrbi ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeivati. III. UVJETI (kriteriji) ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI lanak 9. Prava iz socijalne skrbi utvrena lankom 12. ovog Pravilnika mo~e ostvariti korisnik ako ispunjava jedan od uvjeta: 1) socijalni uvjet 2) uvjet prihoda Za ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne skrbi utvrenih ovim Prvilnikom, propisuju se i dodatni uvjeti, sukladno odredbama ovog Pravilnika. 1) SOCIJALNI UVJET lanak 10. Korisnik ispunjava socijalni uvjet, ako na temelju rjeaenja Centra za socijalnu skrb Split ostvaruje pravo na: 1) pravo na pomo za uzdr~avanje, 2) pravo na doplatak za pomo i njegu, 3) pravo na osobnu invalidninu, pod uvjetom da je ta prava utvrdio Centar, ovisno o prihodima korisnika temeljem cenzusa prihoda sukladno pozitivnim propisima. 2) UVJET PRIHODA lanak 11. Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom: jedno lano domainstvo do 2.100,00 kn dvo lano domainstvo do 3.000,00 kn tro lano domainstvo do 4.000,00 kn etvero lano domainstvo do 5.100,00 kn ako domainstvo ima viae od etiri lana, cenzus prihoda poveava se za svakog lana za 700,00 kn. Prihodom u smislu predhodnog stavka ovog lanka smatraju se sva financijska i materijalna sredstva koja samac ili domainstvo otvaruje po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine ili na neki drugi na in. U prihode iz stavka 1. ovog lanka ne ura unava se: pomo za uzdr~avanje, osobna invalidnina, nov ana naknada za tjelesno oateenje, doplatak za pomo i njegu, pomo za podmirenje troakova stanovanja i dje ji doplatak. Iznos prihoda umanjuje se za iznos kojega na temelju propisa o obiteljskim odnosima lan obitelji plaa za uzdr~avanje osobe koja nije lan te obitelji. IV. PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI lanak 12. Ovim Pravilnikom utvruju se sljedea prava iz socijalne skrbi: 1. Pravo na mjese nu nov anu pomo; 2. Pravo na jednokratnu nov anu pomo za podmirenje troakova stanovanja (uvjet cenzus prihoda); 3. Pravo na jednokratnu nov anu pomo izravno korisniku; 4. Pravo na jednokratnu nov anu pomo za podmirenje troakova ogrjeva; 5. Pravo na pomo za podmirenje troakova stanovanja (u smislu primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (NN 59/01); 6. Pravo na koriatenje besplatnog javnog prijevoza za u enike srednjih akola i studenata; 7. Pravo na koriatenje besplatnog boravka djece u jaslicama i dje jim vrtiima; 8. Pravo na pomo za pogrebne troakove; 09. Pravo na pomo za podmirenje troakova smjeataja u Psihijatrijskoj bolnici i skrbi (domovima za stare); 10. Pravo na pomo za posebne programe u socijalnoj skrbi; 11. Pravo na pomo za uzdr~avanje; 12. Pravo na pomo i njegu u kui. lanak 13. Korisnik, u pravilu mo~e istovremeno ostvariti samo jedno pravo, tj. oblik pomoi, a iznimno mo~e ostvariti istovremeno i viae pojedina nih prava, odnosno oblika pomoi, ali obvezno uz odluku Socijalnog vijea. Kod priznavanja istovremeno viae oblika pojedina nih prava, tj. oblika soc. pomoi Jedinstveni upravni odjel za prora un i druatvene djelatnosti uz pomo Socijalnog vijea utvruje ukupne zbiljske materijalne i socijalne prilike domainstva i na toj osnovi donosi odgovarajue odluke. Jedinstveni upravni odjel i Socijalno vijee uzima u obzir stambeni i zdravstveni status, dob lanova domainstva, broj male i akolske djece, da li je netko podstanar s najamninom, broj nezaposlenih lanova domainstva. 1. PRAVO NA MJESE NU NOV ANU POMO lanak 14. Pravo na mjese nu nov anu pomo mo~e ostvariti osoba koja je potpuno nesposobna za rad i privreivanje (osoba starija od 65 godina, osoba ija je nesposobnost za rad utvrena prema opim propisima) i ako ispunjava jedan od uvjeta: 1. socijalni uvjet (Rjeaenje Centra za socijalnu skrb Split), 2. uvjet prihoda (uvjet prihoda je 600,00 kn po lanu domainstva). Pravo na mjese nu nov anu pomo mogu ostvariti i radno sposobne osobe koje u datom trenutku s osnova prihoda ne mogu zadovoljiti osnovne ~ivotne potrebe.Uvjet da bi ostvarile pravo na mjese nu nov anu pomo je: 1. uvjet prihoda (ukupni prihod ne smije prelaziti 600,00 kn po lanu domainstva); 2. socijalni uvjet (rjeaenje Centra za socijalnu skrb Split); Pravo na mjese nu nov anu pomo mo~e ostvariti osoba odlukom Socijalnog vijea (tj. na prijedlog Socijalnog vijea). lanak 15. Korisnici iz lanka 14. stavka 1., 2. i 3. Ovog Pravilnika, ostvaruju pravo na mjese nu nov anu pomo u iznosu od 400,00 kn, a mo~e je koristiti samo jedan lan domainstva. lanak 16. Pravo na mjese nu nov anu pomo nema osoba (samac ili lan domainstva) koja: 1. mo~e sama sebe uzdr~avati, radnosposobna osoba, mlaa od 65 godina mora biti uredno prijavljena na Zavodu za zapoaljavanje, 2. ne ~eli tra~iti uzdr~avanje od osoba koje su ga du~na uzdr~avati na temelju propisa o obiteljskim odnosima, osim ako se utvrdi da zakonski obveznik uzdr~avanja nije u mogunosti davati uzdr~avanje, 3. ne ~eli ostvariti uzdr~avanje na temelju sklopljenog ugovora o do~ivotnom uzdr~avanju, a nije pokrenuo postupak za raskid tog ugovora. 2. PRAVO NA JEDNOKRATNU NOV ANU POMO (JNP) ZA PODMIRENJE TRO`KOVA STANOVANJA lanak 17. Jednokratna nov ana pomo (JNP) za podmirenje troakova stanovnja (plaanje ra una javnih ili komunalnih poduzea), mo~e se odobriti korisniku za plaanje ra una koja ta poduzea ispostave korisniku za isporu ene proizvode i izvraene usluge kao ato su troakovi najma, grijanja, elektri ne energije, vode, odvodnje, odvoza smea komunalne naknade, plina i druge usluge vezane za troakove stanovanja. Jednokratna nov ana pomo za podmirenje troakova stanovanja (plaanje ra una) koristi se na na in da Jedinstveni upravni odjel plati u cijelosti ili djelomi no ispostavljeni ra un, izravno javnom ili komunalnom poduzeu. Podnositelj zahtjeva za JNP za podmirenje troakova stanovanja, du~an je Odjelu dostaviti ra un (uplatnicu) javnog ili komunalnog poduzea, te druge dokumente i isprave koje e Odjel zatra~iti. Odjel uz pomo Socijalnog vijea, donosi odluku o priznavanju prava na JNP za podmirenje troakova stanovanja (plaanje ra una komunalnim i javnim poduzeima), osobama koje ispunjavaju: Uvjet prihoda odreen lankom 11. stavak 1. ovog Pravilnika. Pri donoaenju Odluke o priznavanju prava na JNP za podmirenje troakova stanovanja (plaanje ra una) Jedinstveni upravni odjel vodi ra una o cjelokupnoj situaciji u obitelji, da li se radi o domainstvu iji je prete~ni broj lanova nesposoban za rad i privreivanje (stariji od 65. godina i nesposobnost utvrena opim propisima) ili o domainstvu s troje i viae djece. lanak 18. Korisnik JNP za podmirenje troakova stanovanja (plaanje ra una komunalnim i javnim poduzeima) mo~e biti samo jedan lan domainstva. JNP za podmirenje troakova stanovanja u jednom mjesecu ne smije prijei iznos osnovice za izra unavanje pomoi za uzdr~avanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju odreuje Vlada RH. JNP za podmirenje troakova stanovanja mo~e se tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi viae puta s time da ukupni iznos ove pomoi ne mo~e prijei etverostruki iznos osnovice za izra unavanje pomoi za uzdr~avanje i druga prava po osnovi socijalne skrbi koju odreuje Vlada RH. lanak 19. Korisnik mjese ne nov ane pomoi za podmirenje troakova stanovanja ne mo~e koristiti JNP iz lanka 17. ovog Pravilnika. 3. JEDNOKRATNA NOV ANA POMO IZRAVNO KORISNIKU lanak 20. Jednokratna nov ana pomo mo~e se odobriti osobi (samcu ili obitelji) koja zbog trenuta nih okolnosti (materijalnih i financijskih teakoa), prema procjeni Jedinstvenog upravnog odjela i Socijalnog vijea nije u mogunosti djelomi no ili u cijelosti zadovoljiti osnovne ~ivotne potrebe. lanak 21. JNP se mo~e odobriti najviae u iznosu osnovice za izra unavanje pomoi za uzdr~avanje i drugih prava po osnovi socijalne skrbi koju odreuju Vlada RH. JNP se mo~e tijekom jedne kalendarske godine odobriti istoj osobi (samcu ili domainstvu) viae puta s time da ukupni iznos ove pomoi ne smije prijei trostruki iznos osnovice za izra unavanje pomoi za uzdr~avanje i drugih prava iz socijalne skrbi koju odreuje Vlada RH. lanak 22. Pravo na JNP izravno korisniku nema osoba iji prihodi znatnije prelaze (ne smiju prelaziti viae od 30-50%) cenzuse prihoda odreene lankom 11. stavak 1. ovog Pravilnika. Postotak uveanja cenzusa ovisi o specifi nostima socijalnog polo~aja domainstva. 4. JNP ZA PLAANJE OGRIJEVA lanak 23. Pravo na JNP za kupovinu ogrijeva mo~e se odobriti osobi (samcu ili domainstvu) koja ispunjava jedan od uvjeta: 1. socijalni uvjet (korisnik pomoi za uzdr~avanje s rjeaenjem Centra za socijalnu skrb Split ukoliko to pravo nije ostvario u Centru), 2. uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. Ovog Pravilnika. lanak 24. Samcu ili obitelji koja se grije na drva mo~e se jednom godianje, osigurati 3 m3 drva ili se mo~e odobriti nov ani iznos za podmirenje tog troaka u visini koju odlukom odredi nadle~na jedinica podru ne (regionalne) samouprave. lanak 25. Pravo na pomo za ogrijev nema osoba koja je to pravo ostvarila po nekoj drugoj osnovi (u Centru za socijalnu skrb, Caritas, Crveni kri~) i korisnik pomoi za podmirenje troakova stanovanja, u ovom slu aju troakova grijanja (na plin, el. energija). 5. PRAVO NA POMO ZA PODMIRENJE TRO`KOVA STANOVANJA lanak 26. Troakovi stanovanja (u smislu Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine broj 73/97 do 79/07) su troakovi koji se odnose na najamninu, elektri nu energiju, komunalne naknade, plin, grijanje, odvodnju, vodu, odvoz smea i druge troakove stanovanja. lanak 27. Pomo za podmirenje troakova stanovanja mo~e se odobriti samcu ili domainstvu, ako im mjese ni prihod u posljednja tri mjeseca ne prelazi visinu sredstava za uzdr~avanje utvrenih prema lanku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97 do 79/07). Pomo za podmirenje troakova stanovanja mo~e se odobriti samcu ili domainstvu ako plaanje tih troakova ne osigurava po drugoj osnovi. lanak 28. Pomo za podmirenje troakova stanovanja nema samac ni domainstvo, ako samac ili lan domainstva ima u vlasniatvu ili suvlasniatvu kuu ili stan koji mu ne slu~i za podmirenje osnovnih stambenih potreba ili kuu za odmor. lanak 29. Pomo za podmirenje troakova stanovanja odobrava se mjese no, do iznosa polovice sredstava potrebnih za uzdr~avanje samca ili domainstva utvrenih prema lanku 16. stavku 2. i 3. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97 do 79/07). Pravo iz stavka 1. ovoga lanka mo~e se odobriti i do iznosa sredstava iz lanka16. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97) ako se po ocjeni centra za socijalnu skrb samo na taj na in mo~e izbjei odvajanje djece od roditelja. Pomo za podmirenje troakova stanovanja mo~e se odobriti u novcu izravno korisniku ili na na in da Jedinstveni upravni odjel djelomi no ili u cijelosti plati ra un izravno ovlaatenoj pravnoj ili fizi koj osobi koja je izvraila uslugu. Visina pomoi za uzdr~avanje ( utvrena l. 16. Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine broj 73/97 do 79/07) utvruje se u postotku od osnovice koju odreuje Vlada RH. za samca 100% osnovice koju utvruje Vlada RH obitelj za: odraslu osobu 80% osnovice dijete do 7 godina 80% osnovice dijete od 7 do 15 godina 90 % osnovice dijete od 15 do 18 godina 100% osnovice Iznosi utvreni prema stavku 4. ovog lanka, poveavaju se ako je korisnik: potpuno radno nesposobna odrasla osoba (starija od 65 godina, osoba ija je nesposobnost za rad utvrena prema opim propisima) koja ~ivi sama za 50% osnovice, potpuno radno nesposobna odrasla osoba koja ~ivi u obitelji, za 30% osnovice, trudnica nakon 12 tjedna trudnoe i rodilja do 2 mjeseca nakon poroda, za 50% osnovice, dijete samohranog roditelja, za 25% osnovice. 6. PRAVO NA POMO KORI`TENJA BESPLATNOG JAVNOG PRIJEVOZA ZA U ENIKE SREDNJIH `KOLA I STUDENATA UNUTAR SPLITSKO-DALMATINSKE }UPANIJE lanak 30. Pravo na pomo koriatenja besplatnog prijevoza za u enike srednjih akola i studenata imaju djeca (u enici i studenti) iji roditelji ispunjavaju jedan od uvjeta: 1) socijalni uvjet, 2) uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. ovog Pravilnika. Navedeni uvjeti (kriteriji) primjenjivati e se za tekuu akolsku godinu. Revizija korisnika vraiti e se svaka dva mjeseca. Pravo iz ovog lanka mo~e koristiti svaki u enik, student (ukoliko ih ima viae u obitelji) i ne isklju uje koriatenje drugih oblika pomoi iz ovog Pravilnika. Pravo se ostvaruje na na in da opina `olta direktno uplauje sredstva trgova kom druatvu koje obavlja prijevoz na temelju njihovog ispostavljenog ra una. lanak 31. Pravo iz lanka 30. ovog Pravilnika odnosi se na troakove prijevoza u javnom prometu na relacijama od prve stanice na kopnu do mjesta akolovanja unutar Splitsko-dalmatinske ~upanije (ato nije obuhvaeno odredbom Zakona o otocima). 7. PRAVO NA BESPLATNI BORAVAK DJECE U JASLICAMA I DJE JIM VRTIIMA lanak 32. Pravo na koriatenje (100%) besplatnog boravka u jaslicama i dje jim vrtiima imaju djeca ija su oba roditelja nezaposlena. Djeca koja imaju preporuku specijalista za boravak u dje jem vrtiu. Pravo iz stavka 1., 2. i 3. ovoga lanka mogu ostvariti djeca ije domainstvo obitelj ispunjava jedan od uvjeta: 1) socijalni uvjet, 2) uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. ovog Pravilnika. 8. PRAVO NA POGREBNE TRO`KOVE lanak 33. Pravo na pomo za podmirenje pogrebnih troakova (osnovna oprema i troakovi ukopa) mo~e se odobriti za one osobe koje nemaju srodnika niti osobu koja je to du~na obaviti, a to pravo ne ostvaruju po drugoj osnovi (putem Centra za socijalnu skrb ili iz drugih izvora). Pomo za podmirenje pogrebnih troakova ostvaruje se na na n da se plati ispostavljeni ra un pogrebnom poduzeu koje je ukop izvrailo. 10. SMJE`TAJ U PSIHIJATRIJSKU BOLNICU I USTANOVI SOCIJALNE SKRBI (DOMOVE) lanak 34. Opina `olta mo~e participirati plaanje troakova smjeataja u dijelu ili cijelosti u Psihijatrijskoj bolnici u Splitu ili u ustanovi socijalne skrbi za socijalno ugro~enu osobu. U psihijatrijskoj bolnici u Splitu se smjeataju osobe koji su kroni ni psihijatrijski bolesnici, psihijatrijsko-gerijatrijski bolesnici temeljem nalaza i mialjenja psihijatra, ako ispunjavaju uvjet prihoda tj.ukoliko nemaju dovoljno sredstava za plaanje troakova smjeataja, ali uz mogunost da se Opina `olta uknji~i na nekretnine u korisnikovu vlasniatvu. Isto vrijedi i za smjeataj u ustanove socijalne skrbi (domove za stare). 11. SREDSTVA ZA POSEBNE PROGRAME U SOCIJALNOJ SKRBI lanak 35. Ovom Odlukom osiguravaju se sredstva i za slijedee programe, odnosno oblike pomoi i to: 1) pomo roditelju u enika osnovne i srednje akole za kupnju akolskog pribora i knjiga. (Visina pomoi ovisi o stvarnoj cijeni najpotrebnijih knjiga i akolskog pribora ovisno o razredu), 2) pomo za prehranu (poklon paketi za blagdane), 3) jednokratna nov ana pomo za subvencioniranje putnih troakova u eni kih putovanja, za u enike osnovnih i srednjih akola, 4) mjese na nov ana pomo za redovno akolovanje u enika srednjih akola i redovne studente. lanak 36. Korisnici pomoi iz lanka 37. ove Odluke mogu biti osobe koje ispunjavaju jedan od uvjeta: 1) socijalni uvjet, 2) uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. ovog Pravilnika. 3) Pravo na mjese nu nov anu pomo za redovno akolovanje u enika srednjih akola i redovne studente mo~e ostvariti u enik ili student (dokazuje potvrdom srednje akole, odnosno fakulteta), ako ispunjava jedan od uvjeta iz prednjeg stavka. 12. PRAVO NA POMO ZA UZDR}AVANJE lanak 37. Pravo na pomo za uzdr~avanje mo~e ostvariti samac ili obitelj koji nemaju sredstva za uzdr~avanje, a nisu ih u mogunosti ostvariti svojim radom ili prihodima. Korisnik e ostvariti pomo za uzdr~avanje posebnim sporazumom sklopljenim s Opinom `olta u kojem e se odrediti visina pomoi. Opina `olta na temelju Rjeaenja o ostvarivanju prava na pomo za uzdr~avanje, ima pravo na zabilje~bu tra~bine u zemljianim knjigama na nekretninama u korisnikovom vlasniatvu. 13. PRAVO NA POMO I NJEGU U KUI lanak 38. Pomo i njegu u kui mo~e se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog ili mentalnog oateenja, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomo i njega druge osobe. lanak 39. Pomo i njega u kui mo~e obuhvatiti: 1) Organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuu, odnosno nabava ~ive~nih namirnica, pomo u pripremanju obroka, pranje posua i dr.), 2) Obavljanje kunih poslova (pospremanje stana, donoaenje vode, ogrijeva i sl.), 3) Odr~avanje osobne higijene (pomo u obla enju i svla enju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), 4) Pravo na besplatno koriatenje dodatnog sata kune medicinske njege, do dvanaest (12) sati mjese no. lanak 40. 1. Jedan od oblika pomoi iz lanka 41. to ke 1., 2. i 3. ovog Pravilnika mo~e se odobriti osobi ako ispunjava jedan od uvjeta: 1.1. socijalni uvjet ispunjava samac, lan obitelji ili obitelj u cjelini ako na temelju Rjeaenja Centra za socijalnu skrb ostvaruje: 1.1.1.- pomo za uzdr~avanje 1.1.2.- doplatak za pomo i njegu 1.2. uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. Ovog Prvilnika, 2. Oblik pomoi iz lanka 41. to ke 4. Ovog Pravilnika mo~e se odobriti osobi kojoj je zbog trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna medicinska njega druge osobe i ako ispunjava jedan od uvjeta: 2.1. socijalni uvjet ako Rjeaenjem Centra za socijalnu skrb ostvaruje: 2.1.1.- pomo za uzdr~avanje 2.1.2.- doplatak za pomo i njegu 2.1.3.- pomo i njegu u kui 2.2. uvjet prihoda utvren lankom 11. stavak 1. Ovog Pravilnika, lanak 41. Pomo i njegu u kui ne mo~e se odobriti osobi: 1. koja ima mogunost da joj pomo i njegu osiguravaju roditelji, bra ni drug, djeca; 2. koja ima mogunost da pomo i njegu osigura na temelju ugovora o do~ivotnom uzdr~avanju; 3. ako na podru ju njenog prebivaliata pod uvjetima i na na in propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 73/97 do 79/07) nije mogue osigurati pomo i njegu druge osobe. lanak 42. Pomo i njegu u kui te medicinsku njegu u kui mogu pru~ati ustanove socijalne skrbi, vjerske zajednice, trgova ko druatvo, udruga, pravna ili fizi ka osoba ovlaatena za tu djelatnost. lanak 43. Postupak za ostvarivanje prava iz lanka 41. ovog Pravilnika pokree se na zahtjev stranke, lana njezine obitelji, skrbnika ili udomitelja. V. NADLE}NOST I POSTUPAK lanak 44. Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, utvrenih ovim Pravilnikom pokree se na zahtjev stranke, njezina bra nog druga, punoljetnog djeteta, skrbnika ili udomitelja lanak 45. Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjel opine `olta. Uz zahtjev za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, kao i tijekom koriatenja prava podnositelj je du~an uredu dostaviti odgovarajue isprave, odnosno dokaze potrebne za ostvarivanje prava. Jedinstveni upravni odjel opine `olta mo~e odlu iti da se posebno ispitaju relevantne injenice i okolnosti od kojih zavisi ostvarivanje pojedina nih prava, posjetom obitelji podnositelja zahtjeva (odlazak na teren) korisnika ili na drugi odgovarajui na in. Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi je ~uran. lanak 46. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se do petnaestog u mjesecu prije po etka mjeseca u kojem e korisnik zapo eti ostvarivati pravo, osim u slu ajevima iz lanka 35. ovog Pravilnika. Ostvarivanje prava zapo inje tei od prvog dana slijedeeg mjeseca nakon podnoaenja zahtjeva. Odjel mo~e odlu iti da korisnik zapo inje ostvarivanje prava i za mjesec u kome je podnio zahtjev. lanak 47. O pravima iz socijalne skrbi koja se ostvaruju na osnovi ovog Pravilnika, rjeaava u prvom stupnju Jedinstveni upravni odjel odgovarajuim Rjeaenjem, u suradnji sa Socijalnim vijeem. O ~albi protiv Rjeaenja ureda odlu uje nadle~no upravno tijelo Splitsko-dalmatinske ~upanije. lanak 48. U tijeku ostvarivanja prava korisnik je u pravilu du~an svaki mjesec dostaviti odgovarajue isprave (odrezak mirovine, plae, potvrdu ili evidencijski list Zavoda za zapoaljavanje) odnosno dokaze o kojima ovisi daljnje ostvarivanje prava. Jedinstveni upravni odjel Opine `olta mo~e radi preispitivanja opravdanosti ostvarivanja prava (revizije) utvrditi krai rok od roka odreenog u predhodnom stavku ovog lanka. Jedinstveni upravni odjel Opine `olta e donijeti novo Rjeaenje ukoliko se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje pojedinog prava iz socijalne skrbi. Korisnik je du~an prijaviti uredu svaku promjenu injenica koje utje u na ostvarivanje prava propisanih ovim Pravilnikom u roku 8 dana. lanak 49. Svi oblici pomoi koji se ostaruju temeljem ovog Pravilnika upisuju se u Evidencijski karton korisnika socijalne pomoi. VI. PRIJELAZNE I ZAVR`NE ODREDBE lanak 50. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benim Glasniku opine `olta. Klasa: 021-01/10-01/07-1 Ur. broj: 2181/03-02-10-1 Grohote, 13.02.2010. Predsjednik Opinskog vijea, Boris Blagai, v.r. ( * 6 8  * , > @ |~ 24PRdffhlnp H!J!\!^!%%%%%'''''P-R-....///000`2b2:;B*phVVV@)0J:;B*phVVVCJ@65OJQJ%:;B*phVVVCJ@65OJQJQb2B3D3F3H3Z3\3^377|8~8888;;;;=====L?N?`?b?d?vBxBBBBDD,D.DFFFFFFFGGGGGJJKK*S,STT|V~VVVVFWHWXXr[\ xz%:;B*phVVVCJ@65OJQJ:;B*phVVV@)0J:;B*phVVVCJ@65OJQJQ8:P prtvxz|~̇· BDLNlp,.FH`bjl"$<>VX`b24Čƌڌh CJOJQJ0J0JCJ5OJQJ)0J:;B*phVVVCJ@65OJQJ:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJI.0vx8:PRJJLJfLjL%:;B*phVVVCJ@65OJQJ* 8  , @ ~ 4/1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQRfhn J!^!%%''R-..//1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ/0b2D3H3\37~88;;==N?b?xBBD.D/1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ.DFFFGGJK,ST~VVHWXz/1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ:rvz~· oooo2$If^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ DFN$$If\9Nr$ (p(4444l4f4/ / / / / / / 2$If^]`$dN%dO&dP'dQNn5$If$a$^]`$dN%dO&dP'dQ2$If^]`$dN%dO&dP'dQ._--2$If^]`$dN%dO&dP'dQ$$If\9Nr$ (p(4444l4f4/ / / / / .Hbd*$$If\9Nr$ (p(4444l4f4/ / / / / 5$If$a$^]`$dN%dO&dP'dQdl$>X5$If$a$^]`$dN%dO&dP'dQ2$If^]`$dN%dO&dP'dQXZb_--2$If^]`$dN%dO&dP'dQ$$If\9Nr$ (p(4444l4f4/ / / / / 46*$$If\9Nr$ (p(4444l4f4/ / / / / 5$If$a$^]`$dN%dO&dP'dQ6ƌ0x:RLJhLjL/1$^]`$dN%dO&dP'dQ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ". A!n"n#n$n3P(20Root Entry F CompObjjOle 1TableuSummaryInformation(%8WordDocument $pDocumentSummaryInformation8*t