ࡱ; NM !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry !"$%&') FMicrosoft Word-Dokument MSWordDocWord.Document.89q [ZZNormal1$*$3B*OJQJCJmH sH KHPJnHtH^JaJ_H9FFHeading x$OJQJCJPJ^JaJ4B4 Text Bodyd / List^J @""@Caption xx $CJ6^J aJ]&2&Index $^J }#^:y(N()*+,-./04&d:e΢Z]V{.r.?N123456789:;<=>?@A}#}#P GTimes New Roman5Symbol3&ArialiLiberation SerifTimes New Roman7inheritG Open SansArialYNoto Sans CJK SC Regular9FreeSansS&Liberation SansArial9$FreeSansBh1Cg2Cg!0!0' 0 0Oh+'0 px 1@4@@T@qM 0NCaolan80 $}#( 1Leb S A D R } A J 1.Odluka o imenovanju stalnog sastava Opinskog izbornog povjerenstva Opine `olta& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..str. 2 2.Odluka o imenovanju Savjeta mladih Opine `olta& & & & & & & & & & & & ..str. 2 3.Odluka o imenovanju nadzornog odbora komunalnog poduzea Basilija d.o.o& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..str. 3 4.Odluka o raspisivanju izbora za vijea Mjesnih odbora& & & & & & & & & & ..str. 3 5.Odluka o dodjeli nov anih nagrada za novoroen ad& & & & & & & & & & & .str. 4 6.Odluka o objavljivanju javnog natje aja za izbor direktora Druatva Komunalno Basilija & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..str. 5 7.Izmjene i dopune programa odr~avanja komunalne infrastrukture u Opini`olta za 2009. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..str. 6 8.Izmjene i dopune plana nabave materijala i sitnog inventara u 2009.g& & .str. 9 9.Plan nabave materijala i sitnog inventara u 2010. godini& & & & & & & & & ..str.10 10.Plan nabave opreme za 2010. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & & str.12 11.Izmjene i dopune programa izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2009. godini& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & str.13 12.Program izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2010. godini& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..str.14 13.Program financiranja udruga otoka `olte u 2010. godini& & & & & & & & & ..str.17 14.Socijalni program Opine `olta za 2010. Godinu& & & & & & & & & & & & & .str.18 15.Izmjene i dopune Prora una Opine `olta za 2009.godinu& & & & & & & & .str.20 16.Funkcijska klasifikacija& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & str.26 17.Projekcija Prora una Opine `olta 2009-2011& & & & & & & & & & & & & & ..str.27 18.Rekapitulacija plana odr~avanja komunalne infrastrukture po mjestima i radovima za 2010. godine& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & str.29 19.Program odr~avanja komunalne infrastrukture u Opini `olta za 2010. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .str.30 20.Prora un Opine `olta za 2010. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & str.36 21.Funkcijska klasifikacija& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & str.39 22.Odluka o izvraavanju Prora una Opine `olta za 2010.godinu& & & & & & .str.41 23.Projekcija Prora una Opine `olta 2010-2012& & & & & & & & & & & & & & ..str.43 Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. 12. 2009. godine donosi O D L U K U o imenovanju stalnog sastava Opinskog izbornog povjerenstva Opine `olta I. Za provoenje izbora za lanove vijea mjesnih odbora imenuje se stalni sastav Opinskog izbornog povjerenstva Opine `olta: 1.Nikaa Bezi, dipl. iur. predsjednik 2.Teo Tomi, dipl. iur. zamjenik predsjednika 3.Joako Bule, dipl. iur. lan 4.Edita Jovanovi, dipl. iur. lan 5.Welda Begovi- zamjenik lana 6.Mirjana Kliakini zamjenik lana II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-18 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem stavka 2. lanka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Slu~beni glasnik Opine `olta broj 6/09), lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. 12. 2009. godine donosi O D L U K U o imenovanju Savjeta mladih Opine `olta I.U Savjet mladih imenuju se: 7.Zlatko Radman predsjednik 8.Maja Blagai zamjenica predsjednika 9.Luka Prvini lan 10.Roko Bezi- lan 11.Frane Ze i lan 12.Siniaa Garbin lan 13.Ante Petkovi lan II. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-16 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. 12. 2009. godine donosi O D L U K U o imenovanju nadzornog odbora komunalnog poduze a Basilija d.o.o. I. U nadzorni odbor komunalnog poduze a Basilija d.o.o. imenuju se: 14.Maja Bilankov- predsjednik 15.Ivica Jakov evi- lan 16.Lenko Kalebi- lan II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-14 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), te lanka 4. Pravilnika o provoenju izbora za lanove vijea Mjesnih Odbora, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. 12. 2009. godine donosi O D L U K U o raspisivanju izbora za vijea Mjesnih odbora I. Raspisuju se izbori za lanove vijea Mjesnih odbora na podru ju Opine `olta. II. Izbori za lanove vijea Mjesnih odbora na podru ju Opine `olta odr~ati e se u nedjelju 31. sije nja 2010. godine. III. Nov ana naknada za lana stalnog sastava Opinskog izbornog povjerenstva iznosi 300,00 kuna neto po osobi. Djelatnici Opine `olta koji su lanovi stalnog sastava izbornog povjerenstva za svoj rad dobiti e dva slobodna dana. IV. Nov ana naknada za lanove bira kih odbora iznosi 150 kuna neto po osobi. Djelatnici Opine `olta koji su lanovi bira kih odbora za svoj rad dobiti e dva slobodna dana. V. Nov ana naknada za lanove proairenog sastava Opinskog izbornog povjerenstva se ne isplauje. VI. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-17 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. 12. 2009. godine donosi O D L U K U o dodjeli nov anih naknada za novoroen ad I. Jednokratna nov ana pomo dodijeliti e se svakom novoroenom djetetu s prebivaliatem na podru ju Opine `olta. Nov ana naknada za prvo dijete u obitelji iznosi 5.000,00 kuna. Nov ana naknada za drugo dijete u obitelji iznosi 10.000,00 kuna. Nov ana naknada za tree dijete u obitelji iznosi 20.000,00 kuna. II. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje va~iti Odluka o dodjeli jednokratne nov ane pomoi za novoroenu djecu klasa: 021-05/04-01/52-6 od 08. 03. 2004. godine. III. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-19 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai,v.r. Temeljem lanka 30. Statuta Opine `olta, (Slu~beni glasnik Opine `olta br. 03/09), Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28.12.2009. godine donosi O D L U K U o objavljivanju javnog natje aja za izbor direktora Druatva Komunalno Basilija Zadu~uje se Nadzorni odbor Druatva da provede proceduru po javnom natje aju slijedeeg sadr~aja: Na temelju lanka 239. Zakona o trgova kim druatvima i odluke Skupatine Komunalnog Basilija d.o.o. od 28.12.2009.g. raspisuje se JAVNI NATJE AJ za izbor i imenovanje direktora Komunalnog Basilija d.o.o. Grohote UVJETI: VSS fakultet tehni kog ili ekonomskog smjera radno iskustvo na rukovodeem radnom mjestu Organizacijske sposobnosti Obvezna B kategorija Poznavanje rada na ra unalu Plan i program poslovanja za 4 godine Strani jezik Uz prijavu na natje aj kandidati su du~ni dostaviti slijedeu dokumentaciju u izvorniku ili ovjerenom prijepisu: 1.Dokaz o stru noj spremi 2.Dokaz o radnom iskustvu (opis dosadaanjeg rada s kratkim ~ivotopisom) 3.Uvjerenje o neka~njavanju i uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak ( l. 239 ZTD-a) ne stariji od 15 dana 4.Plan i program poslovanja za 4 godine Rok za podnoaenje prijave je 15 dana od dana objave natje aja. Sa svim kandidatima e se obaviti razgovor o prijemu u slu~bu. Prijave se podnose na adresu: Opina `olta, Podkua 8, 21430 Grohote, s naznakom natje aj za izbor direktora . Kandidati e o izboru biti pismeno obavijeateni u roku od 8 dana po izboru direktora. KLASA: 021-05/09-01/06-15 URBROJ: 2181/03-01-09 Grohote, 28. 12. 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.t. Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj dana 28.12.2009. godine donosi IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA ODR}AVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPINI `OLTA ZA 2009 GOD. I Program iaenja i odr~avanja JPP, nerazvrstanih puteva, zelenih povraina, javne rasvjete, groblja u Opini `olta za 2009.god, a za koje je potrebno osigurati sredstva u prora unu, kako bi se navedeni radovi mogli financirati. 1. Grohote Odr~avanje javne rasvjete i postavljanje novih 110.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 10000 M2 75 000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 7000 M2 30.000,00 kn Odr~avanje groblja 40.000,00 kn Odr~avanje sistema oborinskih i vodovodnih mre~a 10.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Opinskog Poglavarstva, a na Zahtjev mjesnih odbora ) UKUPNO 1.000.000,00 kn                  Sveukupno odr~avanje Grohote 1.265.000,00kn 2. Donje Selo Odr~avanje javne rasvjete i postavljanje novih 20.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 2000 M2 10.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 10.000,00 kn Odr~avanje groblja 10.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 150.000,00 kn                  - Sveukupno odr~avanje Donjeg Sela 200.000,00 kn 3. Srednje Selo Odr~avanje javne rasvjete i postavljenje novih 20.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 2000 M2 10.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 10.000,00 kn Odr~avanje groblja 10.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora UKUPNO 150.000,00 kn                  - Sveukupno odr~avanje Srednje Selo 200.000,00 kn 4. Maslinica Odr~avanje javne rasvjete 95.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 4000 M2 15.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 25.000,00 kn Odr~avanje groblja 10.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva ( razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 330.000,00 kn                  - Sveukupno odr~avanje Maslinica 475.000,00 kn 6. Donja Kruaica -Odr~avanje javne rasvjete i postavljenje novih 15.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 500 M2 5.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 50.000,00 kn                  - Sveukupno odr~avanje Donje Kruaice 70.000,00 kn 7. Roga  Odr~avanje javne rasvjete sa postavljanjem novih 40.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 2000 M2 15.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 25.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 400.000,00 kn                   Sveukupno odr~avanje Roga 480.000,00 kn 8. Ne ujam Odr~avanje javne rasvjete i postavljanje 15 novih 125.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 2000 M2 20.000,00 kn Koa enje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 15.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Op inskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 400.000,00 kn                  Sveukupno odr~avanje Ne ujam 540.000,00 kn 9. Gornje Selo Odr~avanje javne rasvjete 70.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 1000 M2 10.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 10.000,00 kn Odr~avanje mjesnih groblja i nadogradnja 40.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Opinskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 250.000,00 kn                  - Sveukupno odr~avanje Gornje Selo 380.000,00 kn 10. Stomorska Odr~avanje javne rasvjete i postavljanje 30 novih 90.000,00 kn - iaenje i odr~avanje JPP 3000 M2 20.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 1000 M2 50.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Opinskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 200.000,00 kn                   Sveukupno odr~avanje Stomorska 360.000 ,00 kn 11. Gornja Kruaica Odr~avanje javne rasvjete i postavljenje 6 novih 15.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 600 M2 5.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva (razne dionice prema nalogu Opinskog Poglavarstva, a na Zahtjev Mjesnih odbora) UKUPNO 50.000,00 kn Odr~avanje sistema oborinskih i vodovodnih mre~a 10.000,00 kn                   Sveukupno odr~avanje Gornja Kruaica 80.000,00 kn REKAPITULACIJA TRO`KOVA ODR}AVANJA Odr~avanje i nova javna rasvjeta 600.000,00 kn iaenje i odr~avanje JPP 185.000,00 kn Koaenje trave i odr~avanje zelenih povraina 175.000,00 kn Odr~avanje groblja 100.000,00 kn Ureenje mjesta i puteva 2.980.000,00 kn Odr~avanje sustava oborinskih i vodovodnih mre~a 10.000,00 kn Sveukupno odr~avanje u Opini `olta 4.050.000,00 kn II Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA: 021-05/09-01/06-2 UR.BROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj dana 28.12.2009. godine donosi Izmjene i dopune plana nabave materijala i sitnog inventara u 2009. g. 1.Prema utvrenim potrebama planira se nabava materijala i sitnog inventara za obavljanje redovne djelatnosti u 2009. godini kako slijedi: UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI 120.000,00 1.Toneri17.000,00 Papir 5.000,00 Koverte 10.000,00 Ostali uredski materijal 20.000,00 UREDSKI MATERIJAL52.000,00 2.Priru nici, asopisi, glasila, knjige 4.000,00 LITERATURA 4.000,00 3.Sredstva za iaenje 4.000,00 MATERIJAL I SREDSTVA ZA I`ENJE 4.000,00 4.Kalendari10.000,00 Novogodianji materijal 5.000,00 Potroani materijal za vrti9.000,00 Zastave3.000,00 Prospekti, katalozi i sl.3.000,00 Namirnice 15.000,00 Razni materijal15.000,00 OSTALI MATERIJAL 60.000,00 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUE I INVESTICIJSKO ODR}AVANJE20.000,00 1.Materijal za odr~avanje graevinskih objekata10.000,00 2.Materijal za odr~avanje postrojenja i opreme5.000,00 3.Materijal za odr~avanje transportnih sredstava5.000,00 SITNI INVENTAR 70.000,00 1.Stolice 35.000,00 2.Mobiteli5.000,00 3. Ostali sitni inventar30.000,00 2. Ovaj Plan predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava pri nabavi materijala i sitnog inventara u 2009. godini. 3. Ovaj Plan objavit e se u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA:021-05/09-01/06-03 URBROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Temeljem lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj dana 28.12.2009. godine donosi Plan nabave materijala i sitnog inventara u 2010. godini 1.Prema utvrenim potrebama planira se nabava materijala i sitnog inventara za obavljanje redovne djelatnosti u 2010. godini kako slijedi: UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MAT. RASHODI 124.000,00 1.Toneri17.000,00 Papir 5.000,00 Koverte 10.000,00 Ostali uredski materijal 20.000,00 UREDSKI MATERIJAL52.000,00 2.Priru nici, asopisi, glasila, knjige6.000,00 LITERATURA 6.000,00 3.Sredstva za iaenje 4.000,00 MATERIJAL I SREDSTVA ZA I`ENJE 4.000,00 4.Kalendari10.000,00 Novogodianji materijal 5.000,00 Potroani materijal za vrti9.000,00 Zastave3.000,00 Prospekti, katalozi i sl.3.000,00 Namirnice 15.000,00 Razni materijal15.000,00 OSTALI MATERIJAL 60.000,00 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUE I INVESTICIJSKO ODR}AVANJE45.000,00 1.Materijal za odr~avanje graevinskih objekata15.000,00 2.Materijal za odr~avanje postrojenja i opreme10.000,00 3.Materijal za odr~avanje transportnih sredstava10.000,00 4.Ostali materijal za odr~avanje10.000,00 SITNI INVENTAR 47.000,00 1.Stolice i stolovi6.000,00 2.Uniativa papira 1 kom4.000,00 3.Monitor 2 kom2.000,00 4.Stolnjaci 5.000,00 5. Ostali sitni inventar30.000,00 UKUPNO 216.000,00 2. Ovaj Plan predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava pri nabavi materijala i sitnog inventara u 2010. godini. 2.Ovaj Plan objavit e se u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA:021-05/09-01/06-08 URBROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________ Temeljem lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 24. sjednici odr~anoj dana 28. prosinca 2009. godine donosi PLAN NABAVE OPREME ZA 2010. GODINU 1.Prema utvrenim potrebama planira se nabave opreme za obavljanje redovne djelatnosti u 2010. godini kako slijedi: 1.Ra unala 3 kom. 10.000,00 Printeri 3 kom. 6.000,00 Garnitura stol i 8 stolica15.000,00 Radni stol 2.000,00 UREDSKA OPREMA I NAMJE`TAJ33.000,00 2.Klima ureaji 2 kom10.000,00 OPREMA ZA ODR}AVANJE10.000,00 3.Ra unalni programi40.000,00 RA UNALNI PROGRAMI40.000,00 UKUPNO 83.000,00 2. Ovaj Plan predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava pri nabavi opreme u 2010. godini. 3. Ovaj Plan objavit e se u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA:021-05/09-01/06-06 URBROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________ Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na 6. sjednici odr~anoj 28.12.2009. godine donosi IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2009. godini UVOD Ovim programom obuhvaeno je dovraenje izgradnje objekata zapo etih u prethodnom periodu, kao i novi ureaji i objekti definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije koriatenje prostora, viai urbani standard i bolja zaatita prirodne sredine. I 1.Izgradnja kapelice i mrtva nice s pomonim prostorijama u Grohotama (potrebno 1.100.000,00 kuna) 2. Sanacija zgrade Opine `olta (potrebno 180.000,00 kuna) 3. Sanacija odlagaliata otpada Borovik (potrebno 70.000,00 kuna) 4.Izgradnja tr~nice u Grohotama (potrebno 80.000,00 kuna) UKUPNO 1.430.000,00 KN PROJEKT Namjenski opinski prihodiKapitalne potpore iz dr~avnog prora unaKapitalne potpore iz ~upanijskog prora unaOstale kapitalne potporePrihodi od prodaje nefinancijske imovine UKUPNO 1. Izgradnja mrtva nice 1.100.0001.100.000 2. Sanacija zgrade Opine `olta40.00080.00060.000180.000 3. Sanacija odlagaliata Borovik70.00070.000 5. Tr~nica Grohote 80.00080.000 UKUPNO1.290.00080.000 60.000 1.430.000 III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. ___________________________________________________________________________________________________________________ KLASA:021-05/09-01/06-01 URBROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99, 151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na 6. sjednici odr~anoj 28.12.2009. godine donosi PROGRAM izgradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture u 2010. godini UVOD Ovim programom obuhvaeno je dovraenje izgradnje objekata zapo etih u prethodnom periodu, kao i novi ureaji i objekti definirani nastojanjem da se osigura kvalitetnije koriatenje prostora, viai urbani standard i bolja zaatita prirodne sredine. I 1. Sanacija opinskih zgrada ( stara vijenica, bratska kua, Kaatil ) (potrebno 1.200.000,00 kuna) 2. Sanacija odlagaliata (potrebno 900.000,00 kuna) 3. Izgradnja tr~nice u Grohotama (potrebno 300.000,00 kuna) 4. Ureenje Etno-eko sela u Grohotama (potrebno 300.000,00 kuna) 5.Izgradnja vodovoda u Ne ujmu (potrebno 800.000,00 kuna) 6.Rekonstrukcija javne rasvjete (potrebno 800.000,00 kuna) 7.Oprema za mrtva nicu (potrebno 100.000,00 kuna) UKUPNO 4.400.000,00 KN II IZVORI FINANCIRANJA u kunama PROJEKT Namjenski opinski prihodiKapitalne potpore iz dr~avnog prora unaKapitalne potpore iz ~upanijskog prora unaOstale kapitalne potporePrihodi od prodaje nefinancijske imovine UKUPNO 1. Sanacija opinskih zgrada 250.000950.0001.200.000 2. Sanacija odlagaliata 500.000350.00050.000900.000 3. Izgradnja tr~nice u Grohotama300.000300.000 4. Ureenje Etno-eko sela u Grohotama 300.000300.000 5. Izgradnja vodovoda u Ne ujmu 800.000800.000 6. Rekonstrukcija javne rasvjete100.000700.000800.000 7.Oprema za mrtva nicu 100.000100.000 UKUPNO1.750.000300.0002.300.000 50.000 4.400.000 III Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. KLASA:021-05/09-01/06-10 URBROJ:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. ____________________________________________________________________________________________________________ Temeljem lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. Sjednici odr~anoj dana 28.12.2009. godine donosi PROGRAM FINANCIRANJA UDRUGA OTOKA `OLTE U 2010. GODINI Na temelju odredbi Zakona o udrugama ( Narodne novine 70/97,106/97 i 20/00) Komisija za procjenu kvalitete inicijativa je na sjednici odr~anoj 19.10.2009. dala preporuke za prijedloge koji e se financirati iz sredstava opinskog prora una u 2010. godini. Komisija za procjenu kvalitete inicijativa preporu ila je prijavljene prijedloge projekata prema sljedeim kriterijima: -aktivnosti koje doprinose kvaliteti ~ivljenja i dovode do vidljivih i pozitivnih promjena u lokalnoj zajednici; aktivnosti koje se zasnivaju na volonterskom radu; -prijaanje iskustvo, sposobnost, utjecaj i ugled organizacije civilnog druatva u zajednici; -suradnja i partnerstvo s lokalnim vlastima, udrugama te drugim ustanovama; -odnos troakova i u inka projekta; -va~nost pojedinog projekta za lokalnu zajednicu. Na sjednici Komisije, kao i na poslijednjoj sjednici Foruma udruga otoka `olte, dogovoreno je da se financijske potpore nee odobravati za aktivnosti usmjerene na stjecanje dobiti. NAZIV UDRUGE: ODOBRENO: Rusmarin 6.290,00 kn KUD `olta 75.880,00 kn Satiri no-glazb.skupina Redikuli 45.000,00 kn Bratovatina Sv.Martina-Donje Selo 30.000,00 kn Judo klub Pivac 20.000,00 kn Plesna skupina Meduze 14.000,00 kn Lova ka udruga `olta 15.000,00 kn `RD Koralj 0 kn P`RD Ne ujam 6.000,00 kn `oltanski trudi 5.000,00 kn ETU  `olta 0 kn Malonogometni klub `OLTA 20.000,00 kn Mala truba 0 kn `GZ OLINTA 227.830,00 kn UKUPNO: 465.000,00 kn REZERVNI FOND: 65.000,00 kn UKUPAN PRORA UN: 530.000,00 kn Ovaj Program predstavlja temeljni akt namjenskog rasporeivanja sredstava udrugama otoka `olte. Program financiranja udruga otoka `olte u 2010. godini objavit e se u Slu~benom glasniku Opine `olta. Klasa: 021-05/09-01/06-11 Ur.broj:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. _____________________________________________________________________________________________________________________ Na temelju lanka 19. Zakona o lokalnoj i podru noj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine , broj 33/01), lanka 7. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine , broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) Opinsko vijee Opine `olta je na svojoj 6. sjednici odr~anoj 28. prosinca 2009. godine donijelo je SOCIJALNI PROGRAM OPINE `OLTA ZA 2010. GODINU I. OBLICI POMOI I PROCJENA BROJ KORISNIKA (OBITELJI) ZA 2010. GODINU Red. Br. OBLIK POMOI PLANIRANI BROJ KORISNIKA PLANIRANI BROJ OBITELJI PLANIRANI GODI`NJI IZNOS (kn) 1. JEDNOKRATNE NOV ANE POMOI 20 40.000,00 2. POMO ZA NOVOROENO DIJETE 530.000,00 3. POMO ZA PODMIRENJE TRO`KOVA STANOVANJA (NAJAM, VODA, STRUJA, ODVOZ SMEA, ODVODNJA OTPADNIH VODA, PLIN, GRIJANJE, KOMUNALNA NAKNADA) 10 20.000,00 4. POKLON 100 KN STARIJIM OSOBAMA ZA BO}I 600 60.000,00 5. POMO U KUI STARIM I NEMONIM OSOBAMA 30.000,00 UKUPNO 180.000,00 kn II. IZVR`ITELJI SOCIJALNOG PROGRAMA 1. Nadle~na tijela Opine `olta Sukladno ovom Socijalnom programu nadle~na tijela Opine `olta provodit e postupke priznavanja i dodjele sljedeih oblika pomoi, i to: 1)poklon bon starijim osobama od 65 godina za Bo~i na elnik. 2)jednokratne nov ane pomoi i pomoi za novoroeno dijete na elnik. 3)O oslobaanju plaanja komunalne naknade rjeaavat e Jedinstveni upravni odjel Opine `olta u skladu sa Odlukom o komunalnoj naknadi ( Slu~beni glasnik Opine `olta , broj  . 4)O oslobaanju plaanja najamnine, u cijelosti ili djelomi no, za najmoprimce stanova u vlasniatvu Opine `olta odlu uje na elnik. Oblici pomoi utvreni ovim Socijalnim programom ostvaruju se od 1. sije nja 2010. godine te se ostvaruju i poslije 31. prosinca 2010. godine, sve do donoaenja novog Socijalnog programa za narednu godinu, s tim da se opseg prava priznaje po Socijalnom programu prethodne godine, odnosno va~enju posebnog akta na elnika donesenog radi provedbe Socijalnog programa. Ukoliko se Socijalnim programom za narednu kalendarsku godinu, odnosno posebnim aktom Opinskog poglavarstva utvrde oblici pomoi u veem opsegu nego su u danom trenutku rjeaavanja bila, ili su uvedeni novi oblici pomoi, korisnik odreenih oblika pomoi (socijalna prava) iz Socijalnog programa ostvaruje prava na pojedine oblike pomoi u veem opsegu, odnosno po inje ih ostvarivati od 1. sije   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLO nja tekue godine. Ukoliko su se odreeni oblici pomoi (novim) Socijalnim programom umanjili ili ukinuli, a korisnik odreenog oblika pomoi iz Socijalnog programa za prethodnu godinu je koristio odreene oblike pomoi temeljem ovog Socijalnog programa, nema obvezu vraanja primljenih pomoi, odnosno ukoliko isti nije joa primio pomo a odobrena mu je, ostvaruje pravo na istu. Klasa:021-05/09-01/06-05 Ur.broj:2181/03-01-09 Grohote, 28. prosinca 2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________________________________________________ Na temelju lanka 4. Zakona o prora unu (N.N. br. 87/08.) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko Vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici od 28.12.2009. godine donijelo je IZMJENE I DOPUNE PRORA UNA OPINE `OLTA ZA 2009. GODINU I OPI DIO lanak 1. Prora un Opine `olta za 2009. godinu sastoji se od: A.RA UNA PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. PRIHODI13.989.000-3.329.00010.660.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE60.000060.000 RASHODI9.516.500+1.003.50010.520.000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU7.057.500-4.332.5002.725.000 RAZLIKA VI`AK/MANJAK-2.525.000 0-2.525.000 B.SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA PLAN ZA 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. MANJAK/ VI`AK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 2.525.000002.525.000 C.RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA PLAN ZA 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA400.0000400.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.0000400.000 NETO ZADU}IVANJE/ FINACIRANJE 000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0 A.RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 6Prihodi poslovanja13.989.000-3.329.00010.660.000 61Prihodi od poreza4.345.000+441.0004.786.000 611Porez i prirez na dohodak2.090.00002.090.000 6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada1.950.00001.950.000 6112Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti100.0000100.000 6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava130.0000130.000 6115Porez i prirez na dohodak po godianjoj prijavi10.000010.000 6117Povrat poreza i prireza po godianjoj prijavi-100.0000-100.000 613Porezi na imovinu 2.155.000 +441.0002.596.000 6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu560.0000560.000 6134Povremeni porezi na imovinu1.595.000+441.0002.036.000 614Porezi na robu i usluge100.0000100.000 6142Porez na promet75.000075.000 6145Porez na koriatenje dobara ili izvoenje aktivnosti25.000025.000 63Pomoi5.200.000-3.700.0001.500.000 633Pomoi iz prora una 2.500.000-1.800.000 700.000 6331Tekue pomoi iz prora una500.000-300.000200.000 63312Tekue pomoi iz ~upanijskog prora una500.000-300.000200.000 6332Kapitalne pomoi iz prora una2.000.000-1.500.000 500.000 63321Kapitalne pomoi iz dr~avnog prora una0+80.00080.000 63322Kapitalne pomoi iz ~upanijskog prora una2.000.000-1580.000 420.000 634Ostale potpore unutar ope dr~ave2.700.000-1.900.000800.000 6342Ostale kapitalne potpore unutar ope dr~ave2.700.000-1.900.000 800.000 63423Ostale kapitalne potpore2.700.000-1.900.000 800.000 64Prihodi od imovine750.000-250.000500.000 641Prihodi od financijske imovine230.000-190.00040.000 6411Prihodi od kamata za dane zajmove5.00005.000 64113Prihodi od kamata za dane zajmove graanima5.00005.000 6413Kamate na oro ena sredstva i depozite po vienju15.000015.000 64132Kamate na depozite po vienju15.000015.000 6414Prihodi od zateznih kamata200.000-190.000 10.000 64143Zatezne kamate iz obveznih odnosa 200.000-190.000 10.000 6415Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika10.000010.000 64151Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika10.000010.000 642Prihodi od nefinancijske imovine520.000-60.000460.000 6421Naknade za koncesije100.0000100.000 64214Naknade za koncesije na pomorskom dobru100.0000100.000 6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine370.000-60.000310.000 64221Prihodi od zakupa nekretnina180.000-120.00060.000 64229Ostali prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine190.000+60.000250.000 6423Ostali prihodi od nefinancijske imovine50.000050.000 64236Prihodi od spomeni ke rente50.000050.000 65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima3.644.000-70.000 3.574.000 651Administrativne (upravne) pristojbe 160.000-70.00090.000 6512}upanijske, gradske i opinske upravne pristojbe i naknade5.00005.000 65123Gradske i opinske upravne pristojbe5.00005.000 6514Ostale pristojbe155.000-70.000 85.000 65141Boraviane pristojbe120.000-40.000 80.000 65149Ostale nespomenute naknade i pristojbe35.000-30.0005.000 652Prihodi po posebnim propisima3.484.000003.484.000 6523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrene posebnim zakonom2.404.00002.404.000 65231Komunalni doprinosi1.400.00001.400.000 65232Komunalne naknade1.004.00001.004.000 6525Mjesni samodoprinos200.0000200.000 65251Mjesni samodoprinos200.0000200.000 6526Ostali nespomenuti prihodi880.0000880.000 65269Ostali nespomenuti prihodi880.0000880.000 66Ostali prihodi50.000+250.00300.000 662Kazne10.000010.000 6627Ostale kazne 10.000010.000 66272Nov ane kazne ato ih izri u dr~avna tijela uprave i troakovi postupka10.000010.000 663Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan ope dr~ave40.000+250.000290.000 6631Tekue donacije40.000040.000 66311Tekue donacije od fizi kih osoba5.00005.000 66314Tekue donacije od ostalih subjekata35.000035.000 6632Kapitalne donacije0+250.000250.000 66324Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan ope dr~ave0+250.000250.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine60.000060.000 71Prihodi od prodaje neproizvedene imovine50.000050.000 711Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava50.000050.000 7111Zemljiate50.000050.000 71111Poljoprivredno zemljiate0+5.0005.000 71112Graevinsko zemljiate50.000-5.00045.000 72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine10.000010.000 724Prihodi od prodaje knjiga, umjetni kih djela i ostalih izlo~benih vrijednosti10.000010.000 7242Umjetni ka djela10.000010.000 72421Djela likovnih umjetnika10.000010.000 RASHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 3Rashodi poslovanja9.516.500+1.003.50010.520.000 31Rashodi za zaposlene1.267.00001.267.000 311Plae1.042.06501.042.065 3111Plae za redovan rad1.034.06501.034.065 3113Plae za prekovremeni rad8.00008.000 312Ostali rashodi za zaposlene47.000047.000 3121Ostali rashodi za zaposlene47.000047.000 313Doprinosi na plae177.9350177.935 3132Doprinos za zdravstveno osiguranje160.3000160.300 3133Doprinos za zapoaljavanje17.635017.635 32Materijalni rashodi5.387.000+782.0006.169.000 321Naknade troakova zaposlenima95.000+15.000110.000 3211Slu~bena putovanja35.000+15.00050.000 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ~ivot55.000055.000 3213Stru no usavraavanje zaposlenika5.00005.000 322Rashodi za materijal i energiju590.000-35.000555.000 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi130.000-10.000120.000 3223Energija300.000+45.000345.000 3224Materijal i dijelovi za tekue i investicijsko odr~avanje45.000-25.00020.000 3225Sitan inventar i auto gume115.000-45.00070.000 323Rashodi za usluge3.872.000+780.0004.652.000 3231Usluge telefona, poate i prijevoza220.000+20.000240.000 3232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja3.330.000+690.0004.020.000 3233Usluge promid~be i informiranja2.00002.000 3234Komunalne usluge50.000+10.00060.000 3237Intelektualne i osobne usluge150.000+50.000200.000 3238Ra unalne usluge20.000020.000 3239Ostale usluge100.000+10.000110.000 329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja830.000+22.000852.000 3291Naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela310.000-9.000301.000 3292Premije osiguranja20.000020.000 3293Reprezentacija120.0000120.000 3294 lanarine10.000010.000 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja370.000+31.000401.000 34Financijski rashodi30.000-19.50010.500 343Ostali financijski rashodi30.000-19.50010.500 3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa15.000-5.00010.000 3433Zatezne kamate15.000-14.500500 36Potpore100.000-100.0000 363Potpore unutar ope dr~ave100.000-100.0000 3631Tekue potpore sred., ~upanijskim, gradskim i opinskim prora unima100.000-100.0000 37Naknade graanima i kuanstvima777.000+108.000885.000 371Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja100.0000100.000 3712Naknade graanima i kuanstvima u naravi100.0000100.000 372Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una677.000+108.000685.000 3721Naknade graanima i kuanstvima u novcu167.0000167.000 3722Naknade graanima i kuanstvima u naravi510.000+108.000618.000 38Ostali rashodi1.955.500+233.0002.188.500 381Tekue donacije1.793.500+83.0001.876.500 3811Tekue donacije u novcu1.793.500+83.0001.876.500 386Kapitalne donacije162.000+150.000312.000 3862Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim druatvima izvan javnog sektora162.000+150.000312.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine7.057.500-4.332.5002.725.000 41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine350.000-350.0000 411Materijalna imovina prirodna bogatstva350.000-350.0000 4111Zemljiate350.000-350.0000 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.707.500-3.982.5002.725.000 421Graevinski objekti4.612.500-3.182.5001.430.000 4212Poslovni objekti300.000-120.000180.000 4214Ostali graevinski objekti4.312.500-3.062.5001.250.000 422Postrojenja i oprema55.000055.000 4221Uredska oprema i namjeataj45.000045.000 4223Oprema za odr~avanje10.000010.000 426Nematerijalna proizvedena imovina2.040.000-800.0001.240.000 4262Ulaganja u ra unovodstvene programe40.000040.000 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina2.000.000-800.0001.200.000 B.RA UN FINANCIRANJA / ZADU}IVANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 8Primici od financijske imovine i zadu~ivanja400.0000400.000 81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova400.0000400.000 814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim druatvima u javnom sektoru400.0000400.000 8141Povrat zajmova danih trgova kim druatvima u javnom sektoru400.0000400.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTOOPISPLAN 2009.Poveanje/ smanjenjeNOVI PLAN 2009. 5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova400.0000400.000 51Izdaci za dane zajmove400.0000400.000 514Izdaci za dane zajmove trgova kim druatvima u javnom sektoru400.0000400.000 5141Dani zajmovi trgova kim druatvima u javnom sektoru400.0000400.000 II POSEBNI DIO lanak 2. U posebnom dijelu Prora una Opine `olta za 2009. godinu rashodi i izdaci u iznosu =13.645.000,00 kuna rasporeuju se po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi: III PRIJELAZNE I ZAKLJU NE ODREDBE lanak 3. Naredbodavac za koriatenje sredstava Prora una Opine `olta za 2009. godinu je Na elnik Opine `olta. lanak 4. Izmjene i dopune prora una Opine `olta stupaju na snagu 8 dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa:021-05/09-01/06-04 Ur.broj:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. _______________________________________________________________________________________________________________ FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA Rashodi i izdaci za 2009. godinu po funkcijskoj klasifikaciji rasporeuju se kako slijedi: RA UN O P I S PLAN ZA 2009. 01OPE JAVNE USLUGE2.690.500 011 0111 0112Izvrana i zakonodavna tijela Izvrana i zakonodavna tijela Financijski i fiskalni poslovi2.690.500 2.680.000 10.500 02OBRANA16.000 022 0220 Civilna obrana Civilna obrana16.000 16.000 03JAVNI RED I SIGURNOST1.064.000 032 0320Usluge protupo~arne zaatite Usluge protupo~arne zaatite1.064.000 1.064.000 04EKONOMSKI POSLOVI 762.000 042 0421 0423 043 0434 0435 045 0452 046 0460 047 0473Poljoprivreda, aumarstvo, ribarstvo i lov Poljoprivreda Ribarstvo i lov Gorivo i energija Ostala goriva Elektri na energija Promet Promet vodenim putovima Komunikacije Komunikacije Ostale industrije Turizam 83.000 50.000 33.000 85.000 15.000 70.000 160.000 160.000 230.000 230.000 204.000 204.000 06USLUGE UNAPREENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE7.141.000 062 0620 063 0630 064 0640 066 0660Razvoj zajednice Razvoj zajednice Opskrba vodom Opskrba vodom Uli na rasvjeta Uli na rasvjeta Rashodi vezani za komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Rashodi vezani za komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani2.762.000 2.762.000 10.000 10.000 860.000 860.000 3.509.000 3.509.000 08REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA896.500 081 0810 082 0820 084 0840Slu~be rekreacije i sporta Slu~be rekreacije i sporta Slu~be kulture Slu~be kulture Religijske i druge slu~be zajednice Religijske i druge slu~be zajednice30.000 30.000 781.500 781.500 85.000 85.000 09OBRAZOVANJE50.000 095 0950Obrazovanje koje se ne mo~e definirati po stupnju Obrazovanje koje se ne mo~e definirati po stupnju50.000 50.000 10SOCIJALNA ZA`TITA625.000 107 1070 Socijalna pomo stanovniatvu koje nije obuhvaeno redovnim socijalnim programima Socijalna pomo stanovniatvu koje nije obuhvaeno redovnim socijalnim programima625.000 625.000 UKUPNO 13.245.000 PROJEKCIJA PRORA UNA OPINE `OLTA 2009. 2011. A.RA UNA PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2009.PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011. PRIHODI10.660.000 13.000.00013.000.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000100.000100.000 RASHODI 10.520.0008.500.0008.500.000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU2.725.0004.600.0004.600.000 RAZLIKA VI`AK/MANJAK -2.525.00000 B.SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA PLAN ZA 2009.PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011. MANJAK/ VI`AK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA +2.525.00000 C.RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA PLAN ZA 2009.PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 400.000300.000300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 400.000300.000300.000 RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 6PRIHODI POSLOVANJA10.660.00013.000.00013.000.000 61Prihodi od poreza4.786.0002.800.0002.800.000 63Pomoi1.500.0005.000.0005.000.000 64Prihodi od imovine500.000700.000700.000 65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima3.574.0004.450.0004.450.000 66Ostali prihodi300.00050.00050.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.000100.000100.000 71Prihodi od prodaje neproizvedene imovine50.00080.00080.000 72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine10.00020.00020.000 RASHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 3RASHODI POSLOVANJA 10.520.000 8.500.000 8.500.000 31Rashodi za zaposlene1.267.0001.400.0001.400.000 32Materijalni rashodi6.169.0004.640.0004.640.000 34Financijski rashodi10.50030.00030.000 36Potpore0100.000100.000 37Naknade graanima i kuanstvima885.000730.000730.000 38Ostali rashodi2.188.5001.600.0001.600.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.725.0004.600.0004.600.000 41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine000 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.725.0004.600.0004.600.000 RA UN FINANCIRANJA / ZADU}IVANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA400.000300.000300.000 81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova400.000300.000300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTOOPISPLAN 2009.PLAN 2010.PLAN 2011. 5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA400.000300.000300.000 51Izdaci za dane zajmove400.000300.000300.000 REKAPITULACIJA PLANA ODR}AVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE PO MJESTIMA I RADOVIMA ZA 2010.g. MASLINICADONJE SELOSREDNJE SELOGROHOTEROGA NE UJAMSTOMORSKA GORNJE SELO GORNJA KRU`ICA JAVNA RASVJETA 45.000,0025.000,0025.000,0025.000,0055.000,0075.000,0060.000,0085.000,0050.000,00 UREENJE MJESTA81.000,0090.000,0029.000,00345.000,00130.000,00132.000,00262.000,0050.000,00 UREENJE CESTA PUTEVA35.000,0080.000,0070.000,0025.000,0040.000,00200.000,00 JAVNE ZELENE POVR`INE 45.000,0010.000,0010.000,0025.000,0020.000,0040.000,0048.000,0020.000,0052.000,00 GROBLJA 165.000,0030.000,0075.000,00270.000,00220.000,00 UKUPNO Zajedni ki troakovi odr~avanja komunalne infrastukture 1Elektri na energija 266.000,00 2Komunalna oprema kontenjeri210.000,00 3Omogu avanje pristupa invalidnim osobama 50.000,00 ____________________________________________________________________________________________________________________ Na temelju lanka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 69/99,151/03 i 157/03) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 6. sjednici odr~anoj dana 28.12.2009. godine donosi PROGRAM ODR}AVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPINI `OLTA ZA 2010. GOD. Program obuhvaa iaenje i odr~avanje javno-prometnih povraina, nerazvrstanih putova, zelenih povraina, javne rasvjete, groblja na podru ju Opine `olta u 2010.godini. MASLINICA; 1) Javna rasvjeta; izrada nove rasvjete Ka~ela-`kola 35.000,00 odr~avanje 10.000,00    45.000,00 2) Ureenje mjesta : ureenje zelenog otoka 7.000,00 ureenje kamenih kolona 8.000,00 ureenje pla~e aetnice punta-tepli bok 25.000,00 sanacija rive- ceste-turisti ki hotel 10.000,00 ureenje nasipavanje ~ala V.mul-punta 6.000,00 ureenje dje jeg igraliata 10.000,00 ureenje puta kroz }ardin do groblja 15.000,00    81.000,00 3) Groblje : izrada projekta 15.000,00 ureenje proairenje groblja 150.000,00    165.000,00 4) Javne zelene povraine: pometanje ia. pla~e 25.000,00 Zelene povraine 20.000,00     45.000,00 ______________________________________________________________________ Sveukupno Maslinica = 336.000,00 1. DONJE SELO 1)Javna rasvjeta ; izrada i postavljanje nove 15.000,00 odr~avanje 10.000,00    - 25.000,00 2)Ureenje mjesta ekaonica 8.000,00 zeleni otok 7.000,00 ku ice za kontenjere 7.000,00 betoniranje Gornjeg puta 8.000,00 sanacija mula na ~alu Kruaica 10.000,00 ureenje unutraanjosti Bratske kue 50.000,00    90.000,00 3) Ureenje cesta ureenje puta do male Kruaice 20.000,00 ureenje puta do Kruaice 15.000,00     35.000,00 4)Javne povraine pometanje koaenje 10.000,00 5)Groblje sanacija zida na starom groblju 15.000,00 ureenje okoliaa 15.000,00    30.000,00 Sveukupno DONJE SELO = 190.000,00 2. SREDNJE SELO 1)Javna rasvjeta izrada nove rasvjete 15.000,00 odr~avanje 10.000,00     25.000,00 2)Ureenje mjesta izrada zelenog otoka 7.000,00 izrada kanala oborinskih voda 8.000,00 ureenje ekaonice 4.000,00 ureenje sportskog terena Prisade 10.000,00     29.000,00 3)Ureenje cesta odr~avanje 80.000,00 4)Javne zelene povraine pometanje / koaenje 10.000,00 5)Groblje izrada projekta proairenja groblja 20.000,00 otkup zemljiata 30.000,00 ureenje groblja (starih grobova- staza) 10.000,00 ureenje sanitarnog vora 15.000,00    75.000,00 ________________________________________________________________________ Sveukupno Srednje Selo = 219.000,00 3. GROHOTE 1)Javna rasvjeta izrada nove 15.000,00 odr~avanje 10.000,00    - 25.000,00 2)Ureenje mjesta -izrada vodovodne mre~e 350m 100.000,00 ureenje prostora tr~nice 40.000,00 ureenje vidikovca na Brdu 20.000,00 ureenje Kav ine 25.000,00 -izrada ogradnih zidova 60.000,00 ureenje Op inskog dvora i parka 100.000,00    345.000,00 3)Ureenje cesta odr~avanje razno 70.000,00 4)Groblje -dovraenje ureenja okoliaa mrtva nice 120.000,00 (ureenje prilaznog puta, ureenje dvoriata, hortikultura). ureenje ogradnih zidova sa ulaznim vratima 150.000,00    270.000,00 5)Javne zelene povraine koaenje pometanje 15.000,00 zelene povraine 10.000,00    - 25.000,00 _____________________________________________________________________ Sveukupno GROHOTE = 735.000,00 4. ROGA 1)Javna rasvjeta izrada nove rasvjete Bad-}ustova 20.000,00 izrada nove rasvjete Sv.Tere~a-Banje 25.000,00 odr~avanje 10.000,00   55.000,00 2)Ureenje mjesta ureenje parking odmoriata nad pla~om 10.000,00 saenje i ureenje hortikulture nad pla~om 35.000,00 Luka ureenje hortikultura 5.000,00 Sv.Tere~a hortikultura 10.000,00 parking oprema prostora 70.000,00   - 130.000,00 3)Javne- zelene povraine pometanje ia .pla~a 10.000,00 koaenje zelene povraine 10.000,00    20.000,00 ______________________________________________________________________ Sveukupno ROGA = 205.000,00 5. NE UJAM 1)Javna rasvjeta rekonstrukcija 30.000,00 nova dionica carev 35.000,00 odr~avanje 10.000,00    - 75.000,00 2)Ureenje mjesta potporni zid Renato 25.000,00 potporni zid Mili a rat 30.000,00 postavljanje znakova 15.000,00 ku ice za kontenjere 40.000,00 zeleni otok 7.000,00 ureenje kolone PetarHektorovi 15.000,00     132.000,00 3)Odr~avanje cesta 25.000,00 4)Javne zelene povraine pometanje 15.000,00 zelene povraine 25.000,00     - 40.000,00 _____________________________________________________________________ Sveukupno Ne ujam = 272.000,00 6. STOMORSKA 1)Javna rasvjeta javna rasvjeta kandelaberi 50.000,00 odr~avanje 10.000,00    60.000,00 2)Ureenje mjesta izrada sanitarnog vora V.Dolac 60.000,00 izrada sanitarnog vora iga 60.000,00 izrada ku ica za kontenjere 30.000,00 izrada zelenog otoka Pelegrin 20.000,00 izrada zelenog otoka iga 7.000,00 Klupe 10 kom 20.000,00 ureenje ulica crkva ~alo 25.000,00 ureenje stepenica Elezovi 40.000,00    262.000,00 3) Ureenje cesta izmjeatanje ceste na Pelegrinu 40.000,00 5)Javne zelene povraine pometanje pla~e 28.000,00 koaenje podrezivanje hortikultura 20.000,00    - 48.000,00 ________________________________________________________________________ Sveukupno Stomorska = 410.000,00 7. GORNJE SELO 1)Javna rasvjeta -rekonstrukcija instalacija trafostanica 75.000,00 odr~avanje 10.000,00    85.000,00 2)Ureenje mjesta 3)Ureenje cesta betoniranje ulica popravak 40.000,00 odr~avanje nerazvrstanih cesta 40.000,00 kupnja zemljiata za zeleni otok ureenje 50.000,00 put Sajtije ureenje 70.000,00   200.000,00 4)Javne zelene povraine -pometanje koaenje 10.000,00 odr~avanje zel pov, spomenik trg crkva 10.000,00   - 20.000,00 5)Groblje 220.000,00 izrada projekta izrada ogradnih zidova ureenje staza sanacija starog dijela groblja _____________________________________________________________________ Sveukupno Gornje Selo = 525.000,00 8. GORNJA KRU`ICA 1)Javna rasvjeta izrada nove rasvjete }alo-Bogo 40.000,00 odr~avanje 10.000,00   50.000,00 2)Ureenje mjesta izrada potpornog zida na ~alu 15.000,00 ureenje okretiata 10.000,00 ureenje ceste 300m 25.000,00    - 50.000,00 3)Javne povraine iaenje pla~a podrezivanje stabala 7.000,00 izrada vod mre~e hidrant 45.000,00    52.000,00 _____________________________________________________________________ Sveukupno Gornja Kruaica = 152.000,00 _________________________________________________________________________________________________________________ Na temelju lanka 4. Zakona o prora unu (N.N. br. 87/08.) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko Vijee Opine `olta na svojoj 06. sjednici od 28.12.2009. godine donijelo je PRORA UN OPINE `OLTA ZA 2010. GODINU I OPI DIO lanak 1. Prora un Opine `olta za 2010. godinu sastoji se od: D.RA UNA PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2010. PRIHODI14.530.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE50.000 RASHODI10.451.000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU6.061.000 RAZLIKA VI`AK/MANJAK-1.932.000 E.SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA PLAN ZA 2010. MANJAK/ VI`AK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA +1.932.000 F.RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA PLAN ZA 2010. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 300.000 NETO ZADU}IVANJE/ FINACIRANJE 0 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 0 C.RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2010. 6Prihodi poslovanja14.530.000 61Prihodi od poreza5.700.000 611Porez i prirez na dohodak2.700.000 613Porezi na imovinu 2.800.000 614Porezi na robu i usluge200.000 63Pomoi2.155.000 633Pomoi iz prora una 1.000.000 634Ostale potpore unutar ope dr~ave1.155.000 64Prihodi od imovine520.000 641Prihodi od financijske imovine20.000 642Prihodi od nefinancijske imovine500.000 65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima4.900.000 651Administrativne (upravne) pristojbe 100.000 652Prihodi po posebnim propisima4.800.000 66Ostali prihodi1.255.000 662Kazne5.000 663Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan ope dr~ave1.250.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2010. 7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine50.000 71Prihodi od prodaje neproizvedene imovine45.000 711Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava45.000 72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine5.000 724Prihodi od prodaje knjiga, umjetni kih djela i ostalih izlo~benih vrijednosti5.000 RASHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN 2010. 3Rashodi poslovanja10.451.000 31Rashodi za zaposlene1.480.000 311Plae1.210.000 312Ostali rashodi za zaposlene60.000 313Doprinosi na plae210.000 32Materijalni rashodi4.952.000 321Naknade troakova zaposlenima130.000 322Rashodi za materijal i energiju648.000 323Rashodi za usluge3.554.000 329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja620.000 34Financijski rashodi20.000 343Ostali financijski rashodi20.000 36Potpore50.000 363Potpore unutar ope dr~ave50.000 37Naknade graanima i kuanstvima653.000 372Ostale naknade graanima i kuanstvima iz prora una653.000 38Ostali rashodi3.296.000 381Tekue donacije3.296.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN 2010. 4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine6.061.000 41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine200.000 411Materijalna imovina prirodna bogatstva200.000 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.861.000 421Graevinski objekti4.100.000 422Postrojenja i oprema353.000 426Nematerijalna proizvedena imovina1.408.000 D.RA UN FINANCIRANJA / ZADU}IVANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA KONTOOPISPLAN 2010. 8Primici od financijske imovine i zadu~ivanja300.000 81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova300.000 814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim druatvima u javnom sektoru300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTOOPISPLAN 2010. 5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova300.000 51Izdaci za dane zajmove300.000 514Izdaci za dane zajmove trgova kim druatvima u javnom sektoru300.000 II POSEBNI DIO lanak 2. U posebnom dijelu Prora una Opine `olta za 2010. godinu rashodi i izdaci u iznosu =16.812.000 kuna rasporeuju se po programima, projektima i aktivnostima kako slijedi: III PRIJELAZNE I ZAKLJU NE ODREDBE lanak 3. Naredbodavac za koriatenje sredstava Prora una Opine `olta za 2010. godinu je Na elnik Opine `olta. lanak 4. Prora un Opine `olta stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa:021-05/09-01/6-12 Ur.broj:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________________ FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA Rashodi i izdaci za 2010. godinu po funkcijskoj klasifikaciji rasporeuju se kako slijedi: RA UN O P I S PLAN ZA 2010. 01OPE JAVNE USLUGE3.055.000 011 0111 0112Izvrana i zakonodavna tijela Izvrana i zakonodavna tijela Financijski i fiskalni poslovi3.055.000 3.035.000 20.000 02OBRANA120.000 022 0220 Civilna obrana Civilna obrana120.000 120.000 03JAVNI RED I SIGURNOST982.000 032 0320Usluge protupo~arne zaatite Usluge protupo~arne zaatite 982.000 982.000 04EKONOMSKI POSLOVI 585.000 042 0421 0423 045 0452 047 0473Poljoprivreda, aumarstvo, ribarstvo i lov Poljoprivreda Ribarstvo i lov Promet Promet vodenim putovima Ostale industrije Turizam 91.000 70.000 21.000 170.000 170.000 324.000 324.000 06USLUGE UNAPREENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE10.834.290 062 0620 064 0640 066 0660Razvoj zajednice Razvoj zajednice Uli na rasvjeta Uli na rasvjeta Rashodi vezani za komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Rashodi vezani za komunalne pogodnosti koji nisu drugdje svrstani7.153.000 7.153.000 711.000 711.000 2.970.290 2.970.290 08REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA467.710 081 0810 082 0820 084 0840Slu~be rekreacije i sporta Slu~be rekreacije i sporta Slu~be kulture Slu~be kulture Religijske i druge slu~be zajednice Religijske i druge slu~be zajednice54.000 54.000 348.710 348.710 65.000 65.000 09OBRAZOVANJE85.000 091 0911 095 0950Predakolsko i osnovno obrazovanje Predakolsko i osnovno obrazovanje Obrazovanje koje se ne mo~e definirati po stupnju Obrazovanje koje se ne mo~e definirati po stupnju25.000 25.000 60.000 60.000 10SOCIJALNA ZA`TITA383.000 107 1070 Socijalna pomo stanovniatvu koje nije obuhvaeno redovnim socijalnim programima Socijalna pomo stanovniatvu koje nije obuhvaeno redovnim socijalnim programima383.000 383.000 UKUPNO 16.512.000 ___________________________________________________________________________ Na temelju lanka 6. Zakona o prora unu (N.N. br.96/03) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko vijee Opine `olta na svojoj 06. sjednici od 28.12.2009. godine donijelo je ODLUKU O IZVR`AVANJU PRORA UNA OPINE `OLTA ZA 2010. GODINU lanak 1. U postupku izvraavanja Prora una Opine `olta za 2010. godinu ( u daljnjem tekstu: Prora un), nositelji i korisnici sredstava Prora una imaju prava i du~nosti utvrene ovom Odlukom. lanak 2. Nakon donoaenja Prora una Ured na elnika Opine `olta obvezan je izvijestiti prora unske korisnike o odobrenim sredstvima. lanak 3. Korisnici prora unskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad svote utvrene u Bilanci prihoda i rashoda Prora una, niti mogu preuzimati obveze na teret prora unskih sredstava iznad svote koja im je rasporeena po Prora unu. lanak 4. Nositelji i korisnici prora unskih sredstava obvezni su koristiti sredstva Prora una namjenski i racionalno, sukladno propisima o koriatenju, odnosno raspolaganju tim sredstvima. lanak 5. Opinske slu~be odgovorne za ostvarivanje pojedinih prora unskih prihoda obvezne su prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajuim zakonima i provedbenim propisima. lanak 6. Hitni i nepredvieni izdaci koji se pojave tijekom godine podmirit e se iz rezervi utvrenih Prora unom. Koriatenje rezervi odobrava predsjednik Opinskog vijea do iznosa utvrenog Prora unom. lanak 7. Ured na elnika Opine `olta ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i ra unovodstvenim poslovanjem korisnika, te zakonitoau i svrsishodnom uporabom prora unskih sredstava. Korisnici su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvjeaa koja se od njih zatra~e. Ako se prilikom vraenja prora unskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrebljena protivno Zakonu ili Prora unu, izvjestiti e se Opinsko vijee i poduzeti odreene mjere da se nadoknade tako utroaena sredstva. lanak 8. Naredbodavac za koriatenje sredstava Prora una Opine `olta za 2010. godinu je Na elnik Opine `olta. lanak 9. Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . Klasa:021-05/09-01/06-13 Ur.broj:2181/03-01-09 Grohote, 28.12.2009. Predsjednik Opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________ PROJEKCIJA PRORA UNA OPINE `OLTA 2010. 2012. A.RA UNA PRIHODA I RASHODA PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. PRIHODI14.530.000 15.900.00015.900.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000100.000100.000 RASHODI 10.451.00010.600.00010.600.000 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU6.061.0005.400.0005.400.000 RAZLIKA VI`AK/MANJAK -1.932.00000 B.SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. MANJAK/ VI`AK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA +1.932.00000 C.RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA PLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 300.000300.000300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 300.000300.000300.000 NETO ZADU}IVANJE/ FINACIRANJE000 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA + NETO FINANCIRANJE MANJAK PRIHODA IZ PRETH. GODINA 0 RA UN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 6PRIHODI POSLOVANJA14.530.00015.900.00015.900.000 61Prihodi od poreza5.700.0006.300.0006.300.000 63Pomoi2.155.0002.900.0002.900.000 64Prihodi od imovine520.000700.000700.000 65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima4.900.0005.200.0005.200.000 66Ostali prihodi1.255.000800.000800.000 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000100.000100.000 71Prihodi od prodaje neproizvedene imovine45.00080.00080.000 72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine5.00020.00020.000 RASHODI POSLOVANJA KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 3RASHODI POSLOVANJA 10.451.00010.600.000 10.600.000 31Rashodi za zaposlene1.480.0001.500.0001.500.000 32Materijalni rashodi4.952.0004.950.0004.950.000 34Financijski rashodi20.00020.00020.000 36Potpore50.000100.000100.000 37Naknade graanima i kuanstvima653.000730.000730.000 38Ostali rashodi3.296.0003.300.0003.300.000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE6.061.0005.400.0005.400.000 41Rashodi za nabavu nefinancijske imovine200.000200.000200.000 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.861.0005.200.0005.200.000 RA UN FINANCIRANJA / ZADU}IVANJA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA300.000300.000300.000 81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova300.000300.000300.000 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA KONTOOPISPLAN ZA 2010.PLAN ZA 2011.PLAN ZA 2012. 5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA300.000300.000300.000 51Izdaci za dane zajmove300.000300.000300.000 dfrtrtDFLNHJxzl!n!!!*#,#@$B$p$r$$$2&4&&&&&V'X'''((((,).)))++,,j/l/02222222$3&344b7d788h9j99999Z:\:^::;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJ%:;B*phVVVCJ@65OJQJQ^:`:b:d:;;x<z<@>B>>>@@CC2F4FFFFF&G(G*G,G.G0G2G4G6J8JJJLLLLLnSpSSSS:YBDLNvx؊ڊ܊ފҌԌ@BЏҏrt46pr̖ΖXZ\^fh68NP24Ԝ֜ؠڠ68̢΢ңԣRTVXܤޤԥ֥إڥ8:"$:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJY\^ީZ\Ԫ֪,.\^ܲ޲XZ޳TV:<Լּʾ̾ξо |~Z\BD24xz:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJY688:,.~8:z|8:hj24tv4602JL >@LN"$`b:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJY::AAAA&B(BvExEfHhHjHlHHHII>J@JRJTJK K2K4KLLMMMMNN[[B]D]R]T]x]z]]]^^V`X```lanaaa>c@cncpcxfzfhhkknnnn\n^n8p:pqqqqrr"w$w&w(wxxyyyyy:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJYyyT{V{{{:}<}>}@}XZnpؘژ̛ΛқԛRTz|کܩ*,dfRT02:< HJz|JL.024:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJY PR,.z|"$&(*,.024hjH J ^`bd2468|~\^pr24$$6&8&F&H&l&n&p&r&' ' ''n(p((((((:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJY()j*l*~**t+v+++Z-\-n-p-....F0H0Z0\011115555556666l7n7p7r7778888T9V999;;<<<<6=8=????????BCDEFEHHKKKKFKHK4M6MNN:;B*phVVV@%:;B*phVVVCJ@65OJQJQfttFNJzn!!,#B$r$$4&/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ/1$^]`$dN%dO&dP'dQ4&&&X''((.))+,l/2222&34d78j999\:`:d:/1$^]`h$dN%dO&dP'dQd:;z<B>>@C4FFF(G,G0G4G8JJLLpSSDNxڊފ/1$^]`h$dN%dO&dP'dQԌBҏt6rΖZ^h8P4֜ڠ8΢/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ΢ԣTXޤ֥ڥ:$^\֪.^޲Z/1$^]`h$dN%dO&dP'dQZV<ּ̾о ~\D/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ4z8:.:|:j4v6/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ2L @N$b/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ:AA(BxEhHlHHI@JTJ K4KLMMN[D]T]z]]/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ]^X``naa@cpczfhknn^n:pqqr$w(wxyyyV{/1$^]`h$dN%dO&dP'dQV{{<}@}ZpژΛԛT|ܩ,fT/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ2< J|L04R./1$^]`h$dN%dO&dP'dQ.|$(,04jJ `d48~^r/1$^]`h$dN%dO&dP'dQr4$8&H&n&r& ''p((()l**v++\-p-../1$^]`h$dN%dO&dP'dQ.H0\01155566n7r7788V99;<<8=????/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ?CFEHKKHK6MNN/1$^]`h$dN%dO&dP'dQ ". A!n"n#n$n3P(20՜.+,D՜.+,\Root Entry F CompObjjOle 1TableSummaryInformation(#8WordDocument$DocumentSummaryInformation8(t