ŠĻą”±į>ž’ =@ž’’’:;<’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ģ„ĮyĄšæ)bjbj½½;4ß{ß{Ķ,’’’’’’·B)B)”6”6”6”6”6’’’’µ6µ6µ68ķ6,7<µ6ÉČU7U7U7U7U7™8™8™8<>>>>>>$‘²C >b!”6™8™8™8™8™8b”6”6U7U7Dƒå;å;å;™8R”6U7”6U7<å;™8<å;å;Ņ†Ć¼ źźU7’’’’Ŗ|ōxŌ’’’’ė80BŃ^(™0É ŅJ :ø ¼źźźź  ”6ōė4™8™8å;™8™8™8™8™8bbÓ:™8™8™8É™8™8™8™8’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ™8™8™8™8™8™8™8™8™8B)% g5:Z A H T J E V ISPITANIKA ZA PRAVO NA PRIGOVOR Podnositelj zahtjeva ISPITANIK Naziv VODITELJA OBRADE, OIB, sjediate i adresaOPINA `OLTA Podkua 8 21430 Grohote OIB: 38621571773ISPITANIK ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku ulo~iti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega u sljedeim slu ajevima:& U skladu s lankom 6. stavkom 1. to kom (e) ili (f), uklju ujui izradu profila koja se temelji na tim odredbama. Voditelj obrade viae ne smije obraivati osobne podatke osim ako voditelj obrade doka~e da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. & Ako se osobni podaci obrauju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo ulo~iti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, ato uklju uje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. & Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci viae se ne smiju obraivati u takve svrhe. & DFPZ\^†ˆšœž ¢¤°ŠķŪķŪÉ·„·—‡wg‡\QBQ‡2h?fAhŪkä0J;5B*\phh?fAhPqB*mHphsHh?fAhPqmHsHh?fAhPqB*phh?fAhw.…0J;5B*\phh?fAh¦C‘0J;5B*\phh?fAhPq0J;5B*\phh?fAh3"5B*\ph#h?fAhqL5B*CJ\aJph#h?fAhPq5B*CJ\aJph#h?fAhF;¤5B*CJ\aJph#h?fAh)Q5B*CJ\aJph#h?fAhq5B*CJ\aJph\^ž ¢šįįՈ $$Ifa$Mkd$$If–”ŁÖ¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fA M$$Ifa$gd…_J$¤¤[$\$a$gd3"J$¤¤[$\$a$gdq¢¤  2 N ²¦Y??? Ę&„f$-DIfMĘ ’’’’]„fgd?fAMkd$$If–”–Ö¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fA M$$Ifa$gd…_Mkd€$$If–”¤Ö¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fAŠŽ   0 2 L X n p r † š Š ¼ ¾ Ą ļßŌÉ“¢“’’’pÉbTF8ŌÉh?fAhĄ)5B*\phh?fAhPP#5B*\phh?fAhÜWć5B*\phh?fAhļdJ5B*\phh?fAhPqB*mHphsH%h”^÷h?fAfHmHqŹ ’’’’sHh?fAfHmHqŹ ’’’’sH"h?fA5fHmHqŹ ’’’’sH(h”^÷h?fA5fHmHqŹ ’’’’sHh?fAhPqmHsHh?fAhPqB*phh?fAhPq0J;5B*\phh?fAhÉk0J;5B*\phN p r ¾ Ą ¤ Žó¦šM77M$d¤¤$If[$\$a$gd¢fŠMkd$$If–”4Ö¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fA M$$Ifa$gdPP#Mkd€$$If–””Ö¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fA $$Ifa$gd?fAĄ Ā Ä Ę ¤ ¦ Ø ÜŽąāŅŌÖŲ !’!”!B$D$F$v$x$Ž$$’$–$˜$¬$ėŽŃŽėÄŽ·ėŃŽ·ėѵю Ń·•‡y‡i^‡Wi h?fAh¢fŠh?fAh¢fŠmHsHh?fAh¢fŠ0J;5B*\phh?fAh1 š5B*\phh?fAh¢fŠ5B*\phh?fAhPqmHsH(h?fAhÜWćB*OJPJQJ^Jo(phUh?fAhPqB*PJphh?fAh›¤B*PJphh?fAh¢fŠB*PJphh?fAhĄ)B*PJph(h?fAhPqB*OJPJQJ^Jo(phŽŌ’!D$F$$’$éé霆<Jkd$$If–”žÖ¦’r$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt?fAM$d¤¤$If[$\$a$gd1 šMkd€$$If–”^Ö¦’r$€B t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4ÖBÖaöyt?fAM$d¤¤$If[$\$a$gd¢fŠU kontekstu slu~enja uslugama informacijskog druatva i neovisno o Direktivi 2002/58/EZ ispitanik mo~e ostvariti svoje pravo na prigovor automatiziranim putem koji se koristi tehni kim specifikacijama. & Ako se osobni podaci obrauju u svrhe znanstvenog ili povijesnog istra~ivanja ili u statisti ke svrhe na temelju lanka 89. stavka 1., ispitanik na temelju svoje posebne situacije ima pravo ulo~iti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, osim ako je obrada nu~na za provoenje zadae koja se obavlja zbog javnog interesa.Obrazlo~enje ISPITANIKA za prigovor: Zatra~eni pristup podacima ISPITANIKU dostaviti na sljedei na in: ________________________________________________________________________________________________________________ (vlastoru ni potpis podnositelja zahtjeva) _______________________________ (mjesto i datum)   Napomena: Voditelj obrade odgovorit e najkasnije u roku od 30 dana od dana podnoaenja zahtjeva svakom ispitaniku na njegov zahtjev. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroni kim putem te osim ako ispitanik zatra~i druk ije, informacije se pru~aju u uobi ajenom elektroni kom obliku. ’$”$–$˜$% %¼%é韉‰sM$d¤¤$If[$\$a$gd?fAM$d¤¤$If[$\$a$gdhlJkdz$$If–”žÖ¦’r$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt?fAM$d¤¤$If[$\$a$gd],Ō¬$ %¼%¾%ž%&& &t& &Ą&Ā&Ä&Č&Ź&Ī&Š&Ō&Ö&Ś&ą&ņ&''®'ŗ'ę'č'ńäŁĪĘĪĘĪ»Ī®¦¢¦¢¦¢¦¢ž‰qYqYqY/hxOŻh…_0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€/hxOŻh« l0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€)hxOŻh« l0JKB*CJOJQJaJph€€€hN)³hNdĒjhNdĒUh?fAhz5Ļ0JKB*phh?fAhØs8B*phh?fAB*phh?fAhPqB*phh?fAh¢fŠmHsHh?fAh¢fŠB*PJphh?fAh¢fŠ5B*PJph¼%¾%`&Ā&Ę&Č&Ģ&Ī&Ņ&Ō&Ų&Ś&Ü&Ž&ą&)µ©™”’”’”’”’‹’ƒM$a$gd« l$a$gdM]O$„Å„;ż^„Å`„;ża$gd­ O$„°^„°a$gdĖUJkdō$$If–”KÖ¦’r$€ t öŒ$6ööÖfffÖfffÖfffÖfff2Ö-3Ö4Öaöyt?fAč'ź')))))ēŃ»·³¦h?fAhz5Ļ0JKB*phhNdĒha+hxOŻh« l6B*CJOJQJ]aJph€€€+hxOŻh­6B*CJOJQJ]aJph€€€/hxOŻhÜWć0JN6B*CJOJQJ]aJph€€€))))żżķO$„Å„;ż^„Å`„;ża$gd­9 0&P 1h:p­°ƒ. °ČA!°Š"°n#7$ü%°°Å°~ Ä~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”Ł t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fA~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”¤ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fA~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”– t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fA~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”” t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fA~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”4 t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fA~$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”^ t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4ÖBÖyt?fAx$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”ž t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt?fAx$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”ž t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt?fAx$$If–µ’!vh#vĢ$:V –”K t öŒ$6ö,Ö5Ö/Ö fff2Ö-3Ö4Öyt?fAjP žžžžžžžž666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666ø66666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666°62ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš2(Ųč 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€ĄŠąš 0@P`p€8XųVx OJPJQJ_HmHnHsHtHL`ń’L ¤=»Normal$CJOJPJQJ_HaJmH sH tH X@X ¤=»Naslov 1$¤š¤<@&5CJ KH OJQJ\^JaJ ^@^ -µJĀNaslov 2$¤š¤<@&$56CJOJPJQJ\]^JaJX@X ?RJ­Naslov 3$¤š¤<@&5CJOJPJQJ\^JaJ>A`ņ’”> Zadani font odlomkaVi@ó’³V 0Obi na tablicaö4Ö l4Öaö .k ō’Į. 0 Bez popisa DņD M]0 Zaglavlje Ę_¾$dš¤4ž¢4 M]0Zaglavlje CharB @B M]0Podno~je Ę_¾$dš¤2ž¢!2 M]0 Podno~je Char~š³3~ M]°Reaetka tablice7:VÖ0 dš¤šé@³Cš M]ŠSvijetli popis - Isticanje 5ā:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę’’ˆ4‰4jÖ.@ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ.ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ.ŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖK¬Ę‚ÖK¬ĘjÖ‡Ö ’K¬Ę2dš¤fĘdš¤¤fĘdš¤¤2…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\ph’’’šė@³Sš M]š!Srednje sjen anje 1 - Isticanje 5-:VÖ0xĄŌxĄŌxĄŌxĄŌxĄŌ’ˆ4‰4jÖ%@ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ€ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖ‡Ö ’ŅźńjÖDŌxĄŌ€ÖxĄŌÖxĄŌ‚ÖxĄŌƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖQŌxĄŌ€ÖxĄŌÖxĄŌ‚ÖxĄŌƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’K¬Ę2dš¤fĘdš¤¤fĘdš¤¤2…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\ph’’’“ī@³c“ M] Srednji popis 2 - Isticanje 5+:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę’’jÖ;@Ō’’’’’’’€Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’ÖK¬Ę‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚ÖK¬ĘƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌK¬Ę€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ Ō’’’’’’’jÖ‡Ö ’’’’ˆ4‰4 dš¤&B*OJPJQJ^Jph…Ź CJaJZķ@³sZ M]Srednji popis 1 - Isticanje 5²:VÖ0K¬Ę’K¬Ę’’’ˆ4‰4jÖ@‡Ö ’ŅźńjÖ‡Ö ’ŅźńjÖŌK¬Ę€ÖK¬ĘjÖŌK¬Ę€ÖK¬ĘjÖŌ’’’’’’’€ÖK¬Ę dš¤EB*ph…Ź5\…Ź5\…Ź5\phI}…ŹOJ$PJQJ$^Jhš@³ƒh M]@Srednja reaetka 2 - Isticanje 5¤:VÖ0K¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬ĘK¬Ę‡Ö ’Ņźńˆ4‰4jÖ%@ƒÖK¬Ę„ÖK¬Ę‡Ö ’„ÕājÖ‡Ö ’„ÕājÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŚīójÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ €Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ‡Ö ’ķöłjÖ‡Ö ’’’’ dš¤]B*OJPJQJ^Jph…Ź5\ph…Ź5\ph…Ź5\ph…Ź5\phX™@’X M]0Tekst balon ia dš¤CJOJQJ^JaJTžoņ’”T M]0Tekst balon ia CharCJOJQJ^JaJTžoņ’±T ¤=» Naslov 1 Char"5CJ KH OJPJQJ\^JaJ h@hma-p Sadr~aj 1" ʁ$ „ž„Vž¤š¤x^„ž`„Vž5OJQJmHnHsHul@lma-p Sadr~aj 2% ĘŖ$ „7„å’¤x¤x^„7`„å’5OJQJmHnHsHu6U`ņ’į6 ¤=»0 Hiperveza >*B*ph’j Aj ¤=»p TOC Naslov$d¤ą¤@& %B*CJKHOJPJQJ^JaJph6_‘D³D ¤=» Odlomak popisa „Š^„Šm$4ž4 • <naslov 2 ! & FņžO³#ņ ÆNĄLight Shading - Accent 1G:V"Ö0O½’O½’’’ˆ4‰4jÖ;@Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ÓßījÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ÓßījÖDŌO½€ÖO½Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖDŌO½€ÖO½Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’("fĘdš¤¤fĘdš¤¤5B*ph6_‘…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\HV`ņ’1H ¼SlijeenaHiperveza >*B* ph€€^žoń’B^ 1 vDefault $7$8$H$)B*CJPJ^J_HaJmHphsHtHhB@Rh F›3L Tijelo teksta%$„r’„Šd]„r’`„Ša$B*mHphsHtH$F^bF øOŻ0Standard (Web)&¤d¤d[$\$>>@r> (‡(īNaslov'$a$CJ OJQJaJ>žoņ’> '‡(ī Naslov CharCJ OJPJQJŠžO³“Š ā] Medium List 2+:V)Ö0’’jÖ;@Ō’’’’’’’€Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ĄĄĄjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ĄĄĄjÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚ÖƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ€Ö’’’’’’’Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖQŌ’’’’’’’€ÖÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’’’’jÖ Ō’’’’’’’jÖ‡Ö ’’’’ˆ4‰4)&B*OJPJQJ^Jph…Ź CJaJ0žO³£0 ā] Medium List 1²:V*Ö0’’’’ˆ4‰4jÖ@‡Ö ’ĄĄĄjÖ‡Ö ’ĄĄĄjÖŌ€ÖjÖŌ€ÖjÖŌ’’’’’’’€Ö*EB*ph…Ź5\…Ź5\…Ź5\phI}…ŹOJ$PJQJ$^Jč@³³ zĖĄ Svijetlo sjen anje - Isticanje 5G:V+Ö0K¬Ę’K¬Ę’’’ˆ4‰4jÖ;@Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖ;Ö’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’‡Ö ’ŅźńjÖDŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’jÖDŌK¬Ę€ÖK¬ĘÖ’’’’’’’‚Ö’’’’’’’ƒÖ’’’’’’’„Ö’’’’’’’(+fĘdš¤¤fĘdš¤¤5B*ph1„›…Ź5\…Ź5\…Ź5\…Ź5\0W`ņ’Į0 q9` Naglaaeno5\bžoņ’Ńb µJĀ Naslov 2 Char056CJOJPJQJ\]^JaJmH sH tH Bž¢įB óÕapple-converted-spacejžOņj tmQList Paragraph/„Šd¤Č^„Šm$CJOJPJQJaJmHsHRCR 1Q)C0Uvu eno tijelo teksta0„¤x^„lžoņ’l 0Q)C0Uvu eno tijelo teksta Char CJOJPJQJaJmH sH tH @žO"@ &oit-9-82¤d¤d[$\$ mHsHtHPžO2P ¹S t-10-9-kurz-s3¤d¤d[$\$ mHsHtHDžOBD ¹Sclanak-4¤d¤d[$\$ mHsHtHDžORD ć@8tb-na185¤d¤d[$\$ mHsHtHBžObB ć@8broj-d6¤d¤d[$\$ mHsHtHDžOrD ć@8tb-na167¤d¤d[$\$ mHsHtHPžO‚P ć@8 t-12-9-fett-s8¤d¤d[$\$ mHsHtHBžO’B ć@8klasa29¤d¤d[$\$ mHsHtHNžO¢N ć@8 t-9-8-potpis:¤d¤d[$\$ mHsHtH žO¢± ć@8boldLžOĀL ć@8 t-11-9-sred<¤d¤d[$\$ mHsHtHBžOŅB ć@8clanak=¤d¤d[$\$ mHsHtHPžOāP ć@8 t-9-8-sredina>¤d¤d[$\$ mHsHtH\žoņ’ń\ RJ­ Naslov 3 Char*5CJOJPJQJ\^JaJmH sH tH JžOJ RJ­ brojdesno2@¤d¤d[$\$ mHsHtHBžOB RJ­t-98-2A¤d¤d[$\$ mHsHtH>žO"> RJ­mn-1B¤d¤d[$\$ mHsHtHHžO2H RJ­ t-109curzC¤d¤d[$\$ mHsHtHHžOBH RJ­ t-119sredD¤d¤d[$\$ mHsHtHHžORH RJ­ potpisnikE¤d¤d[$\$ mHsHtH^žoņ’a^ %¤ “Tijelo teksta Char!B*CJOJPJQJaJphtH$(ž/ō’q(¤ “0Stil1G FnŠžO‚Š ¤ “(Char Char Char Char1 Char Char Char Char Hd’¤ CJOJQJ^JaJ>"@> į-š0 Opis slikeI5CJ\aJTžO¢T Pqx10-9-fett-boldJ¤d¤d[$\$ mHsHtH.žO¢±. Pq bold-kurzivLžOĀL Pq t-10-9-fettL¤d¤d[$\$ mHsHtHPžOŅP Pq t-9-8-bez-uvlM¤d¤d[$\$ mHsHtH$žO¢į$ Pqkurziv@žOņ@ Pqt-8-7O¤d¤d[$\$ mHsHtHPK!éŽæ’[Content_Types].xml¬‘ĖNĆ0E÷Hüƒå-Jœ²@%é‚ĒŽĒ¢|ĄČ™$ÉŲ²§Uū÷LŅTBØ l,Ł3÷ž;ćr½µĆ˜œ§JÆņB+$ėG]„ß7OŁ­V‰,cy™§$wc.b¬ąQ„KĄGĄ7fKĖµŚźRŒiā”ĒĄv4HN@Ņ!F·Ęcźo#—Ńc (QR/ųL “’–°ĮA]#äTv™@‡˜µ=š£!¹Æ<Ä°Tš¢ķÕĢŸ·“qu ÆgDL- -ŃõĶ_F—ĖF¦G…ŠzæŃŗ²Uš7¦ęq½^ÆŪ«ü ū>Xju)ólōןœg dĪóī֚µ†‹/ń_™Ó¹Õétš­LĖŌ€ģĻĘ~­¶ŚŲ\všdńĶ9|£³Łķ®:x²ųÕ9|’Jkµįā (b49˜Cė€öū÷2ęl»¾šµZŸ” ŠģŅ"Ęś¢/Ėų_ų䗟?ÆBłĢŌyńå“ßž=yńÕ§æ÷ؾ)šØ Ņ˜Ht“”}ƒaĘ+®ęd$ĪG1Œ0-Sl&”Ä ÖR*ų÷Tä oN1Ė¢ćčŃ!®ļhUĄė“{ŽĀƒHL­¼Åp—sÖį¢Ņ ;ZVÉĶĆIV “2nćĆ*Ł]œ8ńķMRč›yZ:†w#āعĒp¢pH¢~Ē©°ī.„Ž_w©/øäc…īRŌĮ“Ņ%C:r²iF“McˆĖ“Źfˆ·ć›Ż;ØĆY•Õ[äŠEBU`V”ü0Ē×ńDįøŠåĒ¬ģšXEUJ¦Ā/ćzRA¤CĀ8źDŹ*š[ģ-}CĒŖ ū.›Ę.R(zPÅóę¼ŒÜāŻĒiv@“ØŒż@@Šb“ĒU|—»¢Ÿ!8Yī;”8į>½ܦ”£Ņ,Aō›‰ØˆåuĀüLŁÓj ©;½:¦Éß5nF”s[ ×ø”U¾ųśq…ŽokĖŽ„Ż«Ŗf¶O4źEø“ķ¹ĖE@ßžī¼…'Ɂ‚˜ß¢Ž5ēwĶŁūĻ7ēEõ|ń-yօ”AėYÄŚfģŽNŻcŹŲ@M¹!Ķą-aļ ś°ØéĢĮ“§°4‚Ÿŗ’A€ƒ 64HpõUŃ Ā) ķuO3 eĘ:”(å‹f¹’·ĘĆąÆģQ³©!¶sH¬vy`—Wōr~Ö(Ų­Bs Ķ­hg¶r%c ¶½Ž°ŗVźĢŅźF5Ói…ÉŚÅęP./LƒÅĀ›0Ō …ĄĖ«pō×¢į°ƒ “ßmŒņ°˜(\dˆd„’ÅHŪ=£ŗ Rž+s†h;l2čƒć)^+Iki¶o ķ,A*‹k,—GļM¢”gš,JĄķd9²¤\œ,AGmÆÕ\nzČĒiŪĆ9~Ę)D]ź9³īœ|%lŚŸZĢ¦ŹgŃl冹EP‡«ė÷9ƒ> ©¶°Œlj˜WY °DK²ś/7Į­e@E7:›+k ’šąG7“d<&¾*»“¢}g³VŹ'ŠˆA”›ˆ} įש öTĀu‡éśīę“·Ķ+·9gEW¾38»ŽYį¬ŻźĶ+ŁĀMC*t0O%õĄ¶JŻqē7Ŕü™RNć’™)z?Ū‡•@GĄ‡b‘®”¶Ē…Š8t”4¢~_Ąą`zd ÜļĀkH*ø§6’ rØ’·5gy˜²†C¤Ś§!ö# Bö -™ģ;…Y=Ū»,K–12URW¦Vķ9$lØ{ąŖŽŪ=AŖ›n’µƒ;™īsVA£P9åzs:Y±÷Śų§'[Ģ`”Ū‡Ķ@“ūæP±f»Ŗ„7䳎[6D昍Y¼*@Xi+hee’š*œs«µkĪāåf®DqŽbX,¢īžö?*|fævč uČ÷”·"ųx”™AŚ@V_²ƒŅ Ņ.Ž`p²‹6™4+ėŚltŅ^Ė7ė žt ¹'œ­5;K¼Ļéģb8sÅ9µx‘ĪĪ<ģųŚ®-t5Död‰ĀŅ8?ȘĄ˜Æeå/Y|t½ß &LI“LšJ`˜”¦ ų­DCŗń’’PK! ѐŸ¶'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels„M Ā0„÷‚wooÓŗ‘&ŻˆŠ­Ō„ä5 6?$Qģķ ®,.‡a¾™i»—Éc2Ž1hŖ:é•qšĮmøģŽ@RN‰Ł;d°`‚Žo7ķg‘K(M&$R(.1˜r'J“œŠŠTł€®8£Vä"£¦AČ»ŠH÷u} ń›|Å$½b{Õ–Pš’³ż8‰g/]žQAsŁ…(¢ĘĢą#›ŖLŹ[ŗŗÄß’’PK-!éŽæ’[Content_Types].xmlPK-!„Ö§ēĄ6 0_rels/.relsPK-!ky–ƒŠtheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ć­«Ötheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐŸ¶'· theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]² ś4’’’’ +.ŠĄ ¬$č') ¢N Ž’$¼%)) šPš ńĀćģßšõ@ń’’’€€€÷šH šš0š( š šš’šš0š( š ššB šS šæĖ’ ?š–ĶĻŠŅÓÕÖŲŁųū -/NR€‚Ž˜™¦§·¹^`ŃŅīļij45³øśüIK›œĢĶĻŠŅÓÕÖŲŁÜöųū/R‚·¹ŅļøüIInnoqĢĶĻŠŅÓÕÖŲŁÜaųū "//‚·ÓŌ§³µøIIKKnnoqœœĢĶĶĻŠŠŅÓÕÖŲŁÜaaöö÷ųū¬CHs€ø¶[’’’’’’’’’ŻWP‡dŠ’’’’’’’’’DJY¶|œ’’’’’’’’’O{hąthÕ’’’’’’’’’ŒeæZ#˜k’’’’’’’’’ßT×Fv3’’’’’’’’’ Aœ „’’’’’’’’’Uo ŌšŻ’’’’’’’’’XCV({ųĆ’’’’’’’’’’.p~>Ī’’’’’’’’’ō4’J^`’’’’’’’’’f^śź Z’’’’’’’’’e"8ī&J}’’’’’’’’’«|ü“ˆm’’’’’’’’’ił”œX[’’’’’’’’’+fx QŠ‰’’’’’’’’’0.‡ ĀBTų’’’’’’’’’ś:ó ˜!(¬’’’’’’’’’VL€ zRA’’’’’’’’’n|ü Čõg’’’’’’’’’•" ež*’’’’’’’’’z^Ā(~¦’’’’’’’’’P Ū¶xšJ’’’’’’’’’;~4Žé–—’’’’’’’’’ezxT’’’’’’’’’*­ÄhŽ¤’’’’’’’’’,3:>.’’’’’’’’’ÜÄuj’’’’’’’’’viXĪe’:’’’’’’’’’d]€jbØ<’’’’’’’’’Ą ö#Š’’’’’’’’’®d¢&fQ’’’’’’’’’R>b8䐒’’’’’’’’ŽDėäh†’’’’’’’’’büāÖT÷’’’’’’’’’Ż,DŚÕŗ¬’!’’’’’’’O%N”-Ō~’’’’’’’’’NPĄ”CNš’’’’’’’’’z‘ž’’’’’’’’’v˜4UR“’’’’’’’’’xžB2…’’’’’’’’’™‚"+Äķ’’’’’’’’’™G‡l”l’’’’’’’’’“(*cfm’’’’’’’’’Cq–fF3’’’’’’’’’±`ę$r€†’’’’’’’’’Hx8zĒ’’’’’’’’’žKź’"¦’’’’’’’’’Ų`ź.Ę’’’’’’’’’2GņĻś½’’’’’’’’’w1§FžØ’’’’’’’’’Ź0 ŗośI’’’’’’’’’µuµ p¢¦ū’’’’’’’’’‡v¹!ōŠģŽ’’’’’’’’’ˆ,"Ō:A’’’’’’’’’Ą@ "°LŅ£’’’’’’’’’će\"jć¢l’’’’’’’’’X%#VĄV’’’’’’’’’Ō?^%@ŹŻ’’’’’’’’’.Nļ& ©ź’’’’’’’’’2'.Shd’’’’’’’’’ē?5((ēŅ’’’’’’’’’’MK½*žwŌÉ’’’’’’’’’u* +’!Ź£’’’’’’’’’ć?—?°˜H’’’’’’’’’‹=Ā?Še:’’’’’’’’’Lō@ģ*5’’’’’’’’’?)įA’>G’’’’’’’’’q×Bī­'’’’’’’’’’0CX&Ā3’’’’’’’’’O7ĢC8L:’’’’’’’’’VĪDP¦Ą ’’’’’’’’’x)[GŽN”Ź’’’’’’’’’ōb%IąŸl’’’’’’’’’92óI.ģź’’’’’’’’’ s^>2P’’’’’’’’’cŒ^ČwŅ}’’’’’’’’’ē ˜_VȞ“’’’’’’’’’wl¢`ōćŠN’’’’’’’’’V?›aĄ’’’’’’’’’'Ģaz¤,’’’’’’’’’ fbŌ –’’’’’’’’’‡m9b F¾’’’’’’’’’ķ#cŌ»† ’’’’’’’’’“>gcģ³@‘’’’’’’’’’¼yjd:XbC’’’’’’’’’Ūe8en,Ą’’’’’’’’’>(QeÕr¼’’’’’’’’’ŹŚf¢”¼°’’’’’’’’’©Zźfõ ¬’’’’’’’’’Žøž’’’’’’’’’Dy²yĄ>Ņ’’’’’’’’’rŚy _R>’’’’’’’’’– z&MØu’’’’’’’’’(-¼{p†d­’’’’’’’’’0)ń~B„Œc’’’’’’’’’„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„.„˜ž^„.`„˜žo()€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.‚ „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „®„L’^„®`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„•„kž^„•`„kž5o(‡hˆH)„•„kž^„•`„kžo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„Š„0ż^„Š`„0żo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „8„Čū^„8`„Čūo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „ „`ś^„ `„`śo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Ü„\ž^„Ü`„\žOJPJQJ^J.€ „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.‚ „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.‚ „°„L’^„°`„L’‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.€ „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.‚ „ „L’^„ `„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-h„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„-„˜ž^„-`„˜žOJPJQJ^Jo(‡hˆH-€ „ż„˜ž^„ż`„˜ž‡hˆH.‚ „Ķ „L’^„Ķ `„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „m„˜ž^„m`„˜ž‡hˆH.‚ „=„L’^„=`„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „Ż„˜ž^„Ż`„˜ž‡hˆH.‚ „­„L’^„­`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ż„kž^„ż`„kžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH)h „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.’h „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.’h „°„L’^„°`„L’‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.h „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.’h „ „L’^„ `„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„.„˜ž^„.`„˜žo()€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.‚ „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „®„L’^„®`„L’‡hˆH.„ „˜ž^„ `„˜žOJPJQJ^J.€ „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.‚ „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.‚ „°„L’^„°`„L’‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.€ „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.‚ „ „L’^„ `„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„„˜ž^„`„˜žOJPJQJ^J)€ „o„˜ž^„o`„˜ž‡hˆH.‚ „? „L’^„? `„L’‡hˆH.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.€ „ß„˜ž^„ß`„˜ž‡hˆH.‚ „Æ„L’^„Æ`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „O„˜ž^„O`„˜ž‡hˆH.‚ „„L’^„`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h*„h„˜ž^„h`„˜ž56>*CJ OJQJ^JaJ o(‡hˆH.’h/„±„żĘ#^„±`„ż56>*B*CJOJQJaJo(ph3f’‡hˆH3.1h „„L’^„`„L’‡hˆH.h „Ų „˜ž^„Ų `„˜ž‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.’h „x„L’^„x`„L’‡hˆH.h „H„˜ž^„H`„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „č„L’^„č`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH)h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.’h „H„L’^„H`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.’h „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH)„$ „˜ž^„$ `„˜žo(()h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§š„ „\ž^„ `„\žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ī„zž^„ī`„zžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo()€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„ī„zž^„ī`„zžo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH)h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.h „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.’h „H„L’^„H`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.’h „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(()€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.h „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH.’h „@ „L’^„@ `„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „ą„˜ž^„ą`„˜ž‡hˆH.’h „°„L’^„°`„L’‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.h „P„˜ž^„P`„˜ž‡hˆH.’h „ „L’^„ `„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„h„˜ž^„h`„˜žo(.„Š„0ż^„Š`„0żo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„8„Čū^„8`„Čūo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „ „`ś^„ `„`śo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „„ųų^„`„ųųo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„8„0ż^„8`„0żo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žOJPJQJ^J.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Ö„˜ž^„Ö`„˜žo()€ „¦„˜ž^„¦`„˜ž‡hˆH.‚ „v „L’^„v `„L’‡hˆH.€ „F„˜ž^„F`„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ę„L’^„ę`„L’‡hˆH.€ „¶„˜ž^„¶`„˜ž‡hˆH.€ „†„˜ž^„†`„˜ž‡hˆH.‚ „V„L’^„V`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.„8„0ż^„8`„0żo(..„8„0ż^„8`„0żo(...„ „Čū^„ `„Čūo(.... „ „Čū^„ `„Čūo( ..... „„`ś^„`„`śo( ...... „„`ś^„`„`śo(....... „p„ųų^„p`„ųųo(........ „p„ųų^„p`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „.„˜ž^„.`„˜ž‡hˆH)h „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.’h „Ī „L’^„Ī `„L’‡hˆH.h „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.h „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.’h „>„L’^„>`„L’‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.h „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.’h „®„L’^„®`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜žCJOJQJo(·š€„ „˜žĘ ^„ `„˜žCJOJQJo(o€„p„˜žĘp^„p`„˜žCJOJ QJ o(§š€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜žCJOJ QJ o(§š€„„˜žĘ^„`„˜žCJOJ QJ o(§š€„ą„˜žĘą^„ą`„˜žCJOJ QJ o(§š€„°„˜žĘ°^„°`„˜žCJOJ QJ o(§š€„€„˜žĘ€^„€`„˜žCJOJ QJ o(§š€„P„˜žĘP^„P`„˜žCJOJ QJ o(§šh „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„8„˜ž^„8`„˜žo(.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „Ų „L’^„Ų `„L’‡hˆH.€ „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.€ „x„˜ž^„x`„˜ž‡hˆH.‚ „H„L’^„H`„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „č„˜ž^„č`„˜ž‡hˆH.‚ „ø„L’^„ø`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„ß„‰ž^„ß`„‰žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„„Mž^„`„Mžo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH.h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žOJQJo(‡hˆH-šh„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·šh„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHoh„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§šh„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH. „h„˜ž^„h`„˜ž‡hˆH) „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH) „8„˜ž^„8`„˜ž‡hˆH) „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH() „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH() „p„˜ž^„p`„˜ž‡hˆH() „Ų „˜ž^„Ų `„˜ž‡hˆH. „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH. „Ø „˜ž^„Ø `„˜ž‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜ž‡hˆH)h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(.€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()„ „˜ž^„ `„˜žo()’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„h„˜ž^„h`„˜žo(.„Š„0ż^„Š`„0żo(..„Š„0ż^„Š`„0żo(...„8„Čū^„8`„Čūo(.... „8„Čū^„8`„Čūo( ..... „ „`ś^„ `„`śo( ...... „ „`ś^„ `„`śo(....... „„ųų^„`„ųųo(........ „„ųų^„`„ųųo(.........h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„¾„˜ž^„¾`„˜žCJo(()€ „Ž„˜ž^„Ž`„˜ž‡hˆH.‚ „^„L’^„^`„L’‡hˆH.€ „. „˜ž^„. `„˜ž‡hˆH.€ „ž „˜ž^„ž `„˜ž‡hˆH.‚ „Ī„L’^„Ī`„L’‡hˆH.€ „ž„˜ž^„ž`„˜ž‡hˆH.€ „n„˜ž^„n`„˜ž‡hˆH.‚ „>„L’^„>`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜žĘŠ^„Š`„˜ž.€„ „˜žĘ ^„ `„˜ž.€„p„˜žĘp^„p`„˜ž.€„@ „˜žĘ@ ^„@ `„˜ž.€„„˜žĘ^„`„˜ž.€„ą„˜žĘą^„ą`„˜ž.€„°„˜žĘ°^„°`„˜ž.€„€„˜žĘ€^„€`„˜ž.€„P„˜žĘP^„P`„˜ž.„–„˜ž^„–`„˜žo()€ „f„˜ž^„f`„˜ž‡hˆH.‚ „6 „L’^„6 `„L’‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.€ „Ö„˜ž^„Ö`„˜ž‡hˆH.‚ „¦„L’^„¦`„L’‡hˆH.€ „v„˜ž^„v`„˜ž‡hˆH.€ „F„˜ž^„F`„˜ž‡hˆH.‚ „„L’^„`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žOJPJQJ^Jo(-€„ „˜ž^„ `„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„p„˜ž^„p`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„@ „˜ž^„@ `„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„„˜ž^„`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„ą„˜ž^„ą`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š€„°„˜ž^„°`„˜žOJQJo(‡hˆH·š€„€„˜ž^„€`„˜žOJQJ^Jo(‡hˆHo€„P„˜ž^„P`„˜žOJ QJ o(‡hˆH§š„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.h „Š„˜ž^„Š`„˜žo(‡hˆH()h „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.’h „p„L’^„p`„L’‡hˆH.h „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.h „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.’h „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.h „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.h „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.’h „P„L’^„P`„L’‡hˆH.„Š„˜ž^„Š`„˜žo(()€ „ „˜ž^„ `„˜ž‡hˆH.‚ „p„L’^„p`„L’‡hˆH.€ „@ „˜ž^„@ `„˜ž‡hˆH.€ „„˜ž^„`„˜ž‡hˆH.‚ „ą„L’^„ą`„L’‡hˆH.€ „°„˜ž^„°`„˜ž‡hˆH.€ „€„˜ž^„€`„˜ž‡hˆH.‚ „P„L’^„P`„L’‡hˆH.¬Ż,D?)įAō4’iuŃ] fbÕxhtŌ?^%€±l.fē\ ;viXezk Ź7MnUo ‡m9bV?›aÅaNd$lb¢T©ZźfiłH‹=Ā?wl¢`(-¼{/!\u* +ŻWd]€2G…3u•" µuµ ßT×-[įs0Ü-źY*Nz^Ā$7büDü\cŒ^ƒlvn s^™G‡{”u2'P Ū’.p žŽSTMK½*rp;Dy²y«|f^śe@/üŃ:O%N0CxŽzmoDJYņ1vł&.¼yjdŒeæXCV*­ē ˜_R>bšA/Ūe8e“>gc7ē9rŚyCHsć?—?X%#”dĒ-­~S1)U“(*ŽDė™‚®0Ņv'Ģa0)ń~>(QeŲ`źVL€ će\" d+x.Nļ&ś:ó žKź²~ M lćxķ#c„8Ī+lžZ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’¬’’¬Šµ¦IyŹ{0cė+Č,TŁyŹ{žŽŹ)6:)[4ļt’܌ yŹ{yŹ{yŹ{“é\F¾JS”uŠķrpŅ“yŹ{Ī™‚eyŹ{yŹ{>’¶HųčŠKyŹ{–½ §ŗė <    yŹ{Ī™‚e¼]@Ģ[4ļyŹ{yŹ{yŹ{`7-^ĶyŹ{ˆN2QX×ČgŌfĪHĪ™‚eyŹ{yŹ{RŸ¼œHĻs$yŹ{^Ķ ’–yŹ{¼œHĻ $ˆŽÖŃĪ™‚eyŹ{^ĶpxōyŹ{yŹ{"łö+yŹ{yŹ{yŹ{yŹ{Ų"čyŹ{yŹ{yŹ{yŹ{t’"Ņ*D†_yŹ{..xZyŹ{yŹ{yŹ{yŹ{^ĶyŹ{^ŗŹ÷Ī™‚e²č¾ģZ¹qĢä ŽyŹ{yŹ{yŹ{Ī™‚eĪ™‚eyŹ{yŹ{^Ķ¤Ą^ĶyŹ{yŹ{n dÅ6s(ēyŹ{¬‡ā‡šČ®¹Üp)ˆwŹĒܱyŹ{yŹ{yŹ{äLż3@W2"Šx¬,‰Z»/Ž!6äLż K–99_F`H?P€PbQ{aVL?fäLż K–*~;s(yåšÕ#–*›6¦;~SdsÓ~‘;„9Ė=Śg0rZs§"qÄ2!;Į\\` »(@nC¹`~ij·/02ECŽOŪsFu2ĖURV”`źs ­o 8ņT`Kkąm.&Į,aPŻPViX$EņMą]f{hŌltuć Ż6 “? ~U ¼V Ļ Œ2 D= šR DU EW į Ą" ( ”- Y5 Ąv ģx ( F /6 uN f ³' S- Š. Æ0 P ń Ę.(EwF*IUV ś ­Ń%0)­/7Æ=NB}F‚vŽ‹!o6°«#jOŪ[…_.`  !]LhlmzU°vĄ)Č/:6@OōQLW1cÓy§zjBrR0ē2+6UaoŁœY%DŲJP—kis„)ē?šADHē{}ō'zō=0»Y) Œ!T%3IœK¹VÆ[õ_˜`s’s"ł:Š=GTin9‰ā9ōMpgPj„ĘÄOP]]eźhQØ<3V…eŌoĆ # ˆC _L ŌQ ķT !d ½e Co !ē!!K!~,!$8!yP!ŚY!É^!0{!3"!" K"±S"Ę<#PP##Q$Š$“ $T$ )$GR$Ēj$Q|$q%j% %™5%œA%L%km%q%Š&+&;&Ģ &kA&7N&P&…h&7i&|&€ 'b<':D'\'(X(N#(ä((e)(÷^(Ģ~(M)0 )ą )`)ć\)p3*N8*?*čZ*e\*«_*+z#+Ž++7+!Q+Ū[+€d+dp+ūp+9,/,£,(,B,dh,T-Ā4-ōA-ma-mp-Öu-a.–l.¾/j-/÷b/ßd/\n/‘0“0œ>0į{0ˆ1 1ń>1²k1ó2Ź2‘2Ü2k?2UL2¹{2,3ł&3…/3ŌM3wt3~44¼T4¬V4X5Ē 5„5ų 6 6š6k'6L16(L7Ģb7T 8į28å38ć@8Ņl8 m8Fn8Øs8˜9§9w 9Z<9„>9hF9q9ģ~9i:H(:6=:?E:†T:x]:fp:ūv:ß;ø7;µ:;Õ?;ē?;‘A;?Y;K_;™u;˜|;5<• <Ģ <<h*<g<Ó =å=0 >ų>>¶>ō?“?)?ö6?»H?.@å@:@”@·(@=@ŠD@ÕE@RAAAn=A FA?fA‘B‡B@#Bæ&BoCQ)C%@Cę@CžSC|TCwCzyCū|CfCIDc D·'Dd(Dõ,D­:DļoDļwDŖ EÖE©E–,E¬{ErEŹ F’0FÖGF#|FGUGŸ H‘HŅ#Hi$H„&HŽ/H3H29Hö>Hū^H\bH/I2I²-Ić:IOIœWIÆdIŗjIš|IJš J¾7JMJ©PJļdJœ|J{,K_-K6K¾:KoBK™PKäkKSuKqL3L›3L[LēoL¤Mō MHML(MźaMrjMMÆN`HNyNē}NĪNĢOå O×Oł;O^O™kOÕrORtOP"P¾TPÖWPõmP‘yP)Q?BQŖLQ’NQqRQ“]QtmQ¤RÄ Rx#R}&R™:RhsR~R¹SųCS XS‘]S„nSæ"T“h*iFiūi•)iFi”Vi^i/ei&oi¼jjƒjÄOj¦Pj¤Zj5rjk”kJkk+kU@k^CkžKk½l« l‹iU‹‚X‹Ns‹0Œń ŒMŒü.Œ0WŒ(fŒ/ķ]®ŽĻ ŽvŽG1ŽnNŽyZŽ[^Ž@#Ļ+:;\JkoøĄ-s=įctvó ‘; ‘2+‘¦C‘×E‘j‘zv‘ŗ’ĪS’Ńa’{’<“ša“‡b“8u“ {“[”W”Xw”q6•n7•|U•œW•×–B–G–ŃK–œR–»S–ld–©}–©—½—mC—qM—8V—‰[—%˜„˜Ä3˜ŽO˜īU˜P\˜Ā™–™ ™†™Œ™­,™1 šį-š™@šūYšWZšdfš¦ošd}šŅ›®› I›åO›’FœNZœ)? ŸčIZbÉk–o`pĻ*žÓ9ž_TžŽwž,ŸØ+Ÿ„FŸ¾oŸņxŸ ź ł% 26 Bc  ”į”3”į¢~¢ ¢l ¢tf¢£ 1£ž1£˜5£ęU£u\£]£›¤Ņ¤Ū$¤F;¤xG¤é„X„ķg„•w„ģ¦A¦³$¦‡%¦B(¦8/¦]1¦åI¦O¦4k¦|§³"§2§ÆW§+c§Gg§u§”Øk!Øź9Ø}TØDdØxØųx؛zØp}Øw©Ź2©ŲN©ˆV©-[©Z\©^©h©‚p©Ŗu©ó|©Ŗß2Ŗõ>ŖšgŖ ««b«„a¬Üd¬n¬8­S­”­­X8­RJ­fc­Hp­Ąs­{®Ŗ<®ša®\ ÆU(Æ].Æź8Æų9ÆĻ?Æ.LÆżZÆ­vÆ°Z °#°*°±9°I°ši°”±Ł±»± 2±g7±&8±dI±•T±-q±¬=²K²Õl²’l²5x²N)³F³f³n³Ōv³¤ “O“ŽU“«]“­ µS@µ²Tµ¢Vµ’eµlµ±¶¦'¶Z ·‡·į?·HK·Ŗn·o·Ns·oøÉ øyø­$øŅbø‹pøÕ}øx¹€(¹sQ¹%x¹łŗÓ%ŗN8ŗĢYŗIlŗx|ŗ»¤=»¾J»Be»„m»\¼•¼¼ ¼e_¼'w¼Ų¼Ć+½;¾Ł>¾L¾ŽN¾5p¾ä æWæ„;æEæ[OæŖ_æžcæājæĆræH~æÕ&Ąš7ĄōAĄöbĄ^dĄ ĮĮĮj=Į ĀĻ(ĀµJĀœSĀWZĀwuĀĀ{ĀTĆ`2Ć^zĆŗÄ÷8ÄtWÄ7kÄsÄ<ÅėŕÅ”&Ő.ÅYIÅ/Jŗ Ę Ę/Ę ʧCĘ5\Ę aĘ gĘ.iʊkĘuvĘ³8Ē9>Ē\HĒōLĒ&ZĒ [Ē_ĒNdĒRpĒuvĒČQČ{ ČL Č!&Č8DČ²FČÉJ!É..É94ɔ;ÉÜiÉŁŹ† Ź«7ŹHJŹ\ŹˆjŹł?ĖłIĖĢMĖ1xĖzĖ#ĢĆĢDĢīĢ_ĢAsĢČGĶ IĶ…JĶūOĶ*{Ķ6ĪC1ĪT5ĪĶgĪ4)Ļm,Ļz5Ļ"OĻėYĻ—Šū0Š<ŠAŠ'ZŠü]ŠéuŠeyŠ(ŃÉ"Ѭ^Ń;dŃmqŃĢwŃHŅ“ŅS-Ņ„6Ņé<Ņ¶^Ņy_ŅļdŅānŅ)wŅ~ŅfHÓIÓPÓ UÓ`Ó}jÓĶ Ō *Ō],ŌC=Ōj>ŌAŌ‡RŌ»kŌķxŌóՐ*Õń0Õė6՚O՟DÖTJÖķWÖ½XÖ×:>×"T×ÄT×#h׏n×¢z×ńŲĶŲ½%Ų,Ųz6ŲĀ^Ų° ŁÜ9Ł.FŁlvŁ³ŚŹ ŚĮŚ2ŚÆ3Ś8HŚ¶JŚ6mŚoŚm Ū„Ū( Ū„ Ū WŪŸeŪ² Ü ÜöÜę5Üī7Ü8]ÜAjÜųŻrŻ…Ż Ż{@ŻDŻżLŻxOŻøOŻ&TŻ4]ŻbŻˆŽąŽ0Ž6%Ž™3Ž 7ŽAŽfDŽ"kŽKpŽ ߙßj߂ąÜGąTą„ įęįVį įn#įė.į@6įVGįžWį™cįÕcįbxį›ā7āŠ āÓ&ā“Vā¶dāóoā ć¢ćqVćÜWćė`ćż äę!äĒjäÉkäŪkä oäČå]åŠåČ)åŚ1åŚ:åļIå’Wå:iåę>ęjęŌęüSęWę½qę«ēƒē[%ē &ē-ēhIēWēóWēDvēÉčč#čd%čĪCč]é ée*éäYéré»uér{é+źõź”?ź/dźĖoź² ėKėēEėµgė ģdZģįķ 1ķä7ķŻ`ķ­rķ(tķ.wķ—yķī‡(īĖ0ī”1ī”4īŹ5īšCīŠEīDBļHļČ\ļĢšŽšPYšešI~š’/ńƒ4ńż;ńFńJWńl_ń¤ņjņ{ómóÉ#óå%óŠ8óū?óŅPóĻ5ō’Pō÷õöEõ§[õvgõ—oõ8wõ×ö3ö%köæ÷R'÷=+÷=>÷·E÷fS÷6a÷–j÷}l÷øl÷īų'ų‘?ų=oųłØ ł“łHłpł» ł¢&ł.7łŁ;ł¦=ł-BłÅRłwVł:Włqał¹yłyś2śś #ś39ś/hś¤kś®ūļ ūūGOūGcū‚hūžüłüy=üĢGüDwüŁż÷ż£3żB>ż“Kżņ_ż¶rżŚwž› ’!’ĶĻ’@ €IIIIlśxx ’’Unknown’’’’’’’’’’’’ Gī’*ąAxĄ ’Times New Roman5€Symbol3.ī ’*ąCxĄ ’ArialG=€ ’ąūżĒjŸMS Mincho-’3’ fg7ī’ą’@ŸCambria7.ī’ą’¬@ŸCalibri5.ī ’.į[`Ą)’Tahomae&HelveticaPlainTimes New Roman?=ī ’*ąCxĄ ’Courier New;€WingdingsAī’ą’$BŸCambria Math"q ˆšŠāhSJk§SJk§SJk§*£*£!šŠ7x“‚r4ŹŹ 3ƒqšüżHP š’$Pā’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’M]2¤! xx  Ü’’KorisnikHP¼¬              ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ? @ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ €  ‚ ƒ „ … † ‡ ˆ ‰ Š ‹ Œ  Ž   ‘ ’ “ ” • – — ˜ ™Gš › œ  ž Ÿ   ” ¢ £ ¤ „ ¦ § Ø © Ŗ « ž’ą…ŸņłOh«‘+'³Ł0,x€”¤ °¼ Ü č ō $ā KorisnikNormalHP2Microsoft Office Word@@ņśŻxŌ@ņśŻxŌ@ņśŻxŌ*£ž’ÕĶ՜.“—+,ł®0ü hp˜ Ø °øĄČ Š ŻāHewlett-Packard CompanyŹ Naslov ž’’’ !"ž’’’$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~€‚ƒ„…†‡ˆ‰Š‹ŒŽ‘’“”•–—˜™š›œžŸ ”¢£¤„¦§Ø©Ŗ«¬­®Æ°±²³“µ¶·ø¹ŗ»¼½¾æĄĮĀĆÄÅĘĒČÉŹĖĢĶĪĻŠŃŅÓŌÕÖ×ŲŁŚŪÜŻŽßąįāćäåęēčéźėģķīļšńņóōõö÷ųłśūüżž’   !"#$%&'()ž’’’+,-./01ž’’’3456789ž’’’ż’’’ż’’’ż’’’>?ž’’’ž’’’Bž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’Root Entry’’’’’’’’ ĄF@F}ōxŌAData ’’’’’’’’’’’’1Table’’’’’’’’#= WordDocument ’’’’;4SummaryInformation(’’’’’’’’’’’’*DocumentSummaryInformation8’’’’’’’’2MsoDataStore’’’’’’’’ æ{ōxŌŖ|ōxŌKŁŪČQĄ4ŽŲŌSFEHÓĀĆŁ2ŁÄQ==2’’’’’’’’ æ{ōxŌŖ|ōxŌItem ’’’’ ’’’’čProperties’’’’’’’’’’’’UCompObj’’’’ }’’’’’’’’’’’’ž’’’ ž’’’ ž’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ ž’ ’’’’ ĄF+Dokument programa Microsoft Word 97 – 2003 MSWordDocWord.Document.8ō9²q