ࡱ> bjbj*yyqAAAAAUUUUq,UTxxx S S S S S S S$W?Z60SeAxxxxx0SAATRRRx.AA SRx SRRRa`Ȋ\DzRRT0TRuZRuZRuZAR Rxxx0S0SRxxxTxxxxuZxxxxxxxxx% :S A D R } A J 1.Zaklju ak o donoaenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2010. godinu& & & & & & & & & & & & 2 2.Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2010. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..2 3.Zaklju ak o donoaenju Izvjeaa o stanju sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2009. godinu& & & & & & & & & & & ..6 4.Izvjeae o stanju sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2009. godinu& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..6 5.Odluka o izmjenama i dopunama pravilnika o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..11 6.Godianji obra un Prora una Opine `olta za 2009. Godinu: 7. -opi dio& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .12 -izvjeataj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima& & & & & & & & & & & .14 -izvraenje Prora una Opine `olta po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .41 Na temelju lanka 28. stavka 1. Zakona o zaatiti i spaaavanju ( Narodne novine broj 174/04.. 79107. i 38/09.) te lanka 30. Statuta Opine `olta (Slu~beni Glasnik Opine `olta , broj 3/09.) Opinsko vijee Opine `olta je na svojoj 10. sjednici odr~anoj dana 22.o~ujka 2010. godine donijelo ZAKLJU AK o donoaenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2010. godinu I. Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2010. godinu. II. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2010. godinu ine sastavni dio ovog Zaklju ka. III. Ovaj Zaklju ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta . KLASA: 021-05/10-01/10-2 URBROJ: 2181/03-01-10-1 Grohote; 22.03.2010. Predsjednik opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________ SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZA`TITE I SPA`AVANJA NA PODRU JU OPINE `OLTA ZA 2010. GODINU UVOD Cilj smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta (dalje u tekstu: Opina) za 2010. godinu je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava zaatite i spaaavanja koji e s jedne strane osigurati najviau razinu spremnosti za provedbu zadaa zaatite i spaaavanja stanovniatva i materijalnih dobara na podru ju Opine u slo~enim uvjetima prirodnih ili drugih veih nesrea odnosno katastrofa. Ostvarivanje ciljeva aktivnosti, koje su predviene smjernicama za 2010. godinu, podrazumijeva potrebu izgradnje u inkovitog sustava zaatite i spaaavanja temeljenog na realnoj Procjeni ugro~enosti stanovniatva, materijalnih i kulturnih dobara, ali uz maksimalno uva~avanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvje~banosti trenutnih operativnih snaga ime e se izbjei dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u troaenju prora unskog novca. Daljnji razvoj sustava ZiS u Opini treba temeljiti na realnoj Procjeni ugro~enosti, ali uz uva~avanje cjelovite analize stanja sustava ZiS u prethodnom razdoblju i naravno zakonskih propisa i procedura koje definiraju ovo podru je. Sukladno tome razvoj sustava ZiS Opine u 2010. godini treba usmjeriti prema sljedeim aktivnostima: 1.PROCJENA UGRO}ENOSTI I PLANOVI ZA`TITE I SPA`AVANJA Cilj: Izraditi Procjenu ugro~enosti kojom e se utvrditi stvarna razina i vrsta ugro~enosti i moguih opasnosti, kao i njihovih posljedica na stanovniatvo, materijalna i kulturna dobra na podru ju Opine. Procjena mora biti osnova za utvrivanje potrebnih snaga, sredstava i opreme (svih resursa), kojima e se na naju inkovitiji na in sprije iti nastajanje ili umanjiti posljedice mogue nesree ili katastrofe. Potrebno je izraditi kvalitetne planove ZiS Opine kojima e se utvrditi optimalna organizacija, aktiviranje i djelovanje sustava zaatite i spaaavanja, preventivnih mjera i postupaka, zadaa sudionika, a posebno operativnih snaga u provedbi mjera ZiS uklju ivo sa mjerama CZ. Ovim e se planovima osigurati u inkovito, ali i racionalno koriatenje svih raspolo~ivih resursa. U skladu sa zakonskim odredbama neophodno je: a) zavraiti izradu i usvojiti Procjenu ugro~enosti stanovniatva, materijalnih kulturnih dobara. Nositelj:Ing Atest d.o.o., Opinski na elnik, Opinsko vijee Rok:do kraja rujna 2010. godine. b) izraditi i donijeti Plan zaatite i spaaavanja Opine te Plan CZ kao njegov sastavni dio. Nositelji:Ing Atest d.o.o., Opinski na elnik, Opinsko vijee. Rok:do kraja prosinca 2010. godine. 2.OPERATIVNE SNAGE ZA`TITE I SPA`AVANJA Cilj: Osigurati adekvatnu veli inu operativnih snaga koje e na temelju svoje ja ine, osposobljenosti i uvje~banosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moi u inkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesree odnosno svesti posljedice nesree, ako je ona neizbje~na, na najmanju moguu mjeru i ato prije osigurati uvjete za nastavak normalnog ~ivota i rada. Za ostvarenje navedenog cilja potrebno je aktivnosti u 2010. godini usmjeriti na: a) Sto~er zaatite i spaaavanja Opine Sto~er zaatite i spaaavanja Opine je stru na potpora na elniku Opine `olta kod rukovoenja i zapovijedanja operativnim snagama u slu aju vee nesree ili katastrofe. Sto~er je stru no, operativno i koordinativno tijelo koje treba pripremiti kvalitetne i utemeljene prijedloge koji e na elniku omoguiti donoaenje prave i pravovremene odluke za djelovanje u slo~enim i vrlo zahtjevnim uvjetima velike nesree ili katastrofe. Da bi Sto~er uspjeano obavljao svoje zadae u sustavu zaatite i spaaavanja potrebno je u sljedee dvije godine izvraiti: . obuku lanova Sto~era zaatite i spaaavanja . opremanje Sto~era zaatite i spaaavanja osobnom i skupnom opremom . donoaenje Pravilnika rada Sto~era zaatite i spaaavanja b) Vatrogasno zapovjedniatvo i postrojba Postrojba DVD `olta i u 2010. godini treba biti najzna ajniji operativni kapacitet sustava zaatite i spaaavanja u spremnosti 24 sata dnevno. Kao okosnica ukupnog sustava ZiS na podru ju Opine DVD `olta treba svoje zadae provoditi sukladno Programu rada Zapovjednika DVD-a, a naro ito poslove na pripremi i provedbi Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaatite od po~ara od interesa za RH. Analiza stanja, a naro ito izvjeae zapovjednika DVD `olta govore o redovitoj provedbi preventivnih i operativnih zadaa, te posebno o redovitoj obuci operativnih djelatnika u DVD-u. Iznimno dobru suradnju DVD-a sa ostalim sudionicima ZiS na podru ju Opine treba nastaviti i u 2010. godini. Treba pokuaati nai i .mogunost za uklju ivanje DVD `olta u provedbu nacionalnog Programa edukacije iz podru ja ZiS. PVZ `olta i dalje e skrbiti o radu i nabavci opreme za DVD `olta, te osposobljavanju njihovih lanova. Tijekom 2010. godine potrebno je izvraiti analizu izdvajanja financijskih sredstava temeljem zakona o vatrogastvu, te poduzeti radnje u cilju poboljaanja financiranja. Cilj je ove analize osigurati dostatna sredstva za normalan rad DVD `olta. Nositelj: DVD `olta Rok: od po etka po~arne sezone c) Slu~be i postrojbe pravnih osoba i sredianjih tijela dr~avne uprave koje se zaatitom i spaaavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti Na temelju nove Procjene ugro~enosti stanovniatva, materijalnih i kulturnih dobara, a u skladu sa lankom 29. Zakona o ZiS RH, potrebno je precizno odrediti operativne snage zaatite i spaaavanja, te posebno pravne osobe od interesa za ZiS Opine (ljudstvo, oprema i materijalna sredstva). Ove slu~be zajedno sa JVP trebaju biti okosnica sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine (Dom zdravlja ispostava `olta. KP Basilija , HEP pogon `olta, Vodovod i kanalizacija Split PJ `olta i drugo). U skladu sa objektivnim prora unskim mogunostima treba poduprijeti njihovo djelovanje, ali ih istovremeno sporazumom obvezati na izvraavanje odreenih zadaa iz podru ja ZiS. Sa svim. slu~bama sredianjih tijela dr~avne uprave koje se zaatitom i spaaavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Policijska ispostava `olta, Hrvatske vode, inspekcijske slu~be i drugo) potrebno je ostvariti djelatnu suradnju naro ito u podru ju razmjene podataka, informacija i iskustava. Nositelj: Opinski na elnik (na prijedlog Sto~era). Rok: do kraja rujna 2010. godine. e) Udruge graana od zna aja za sustav zaatite i spaaavanja Temeljem Procjene ugro~enosti, ali i Plana ZiS, potrebno je u tijeku 2010. godine odrediti udruge graana koje su od posebnog zna aja za sustav ZiS te precizirati njihove zadae u slu aju vee nesree ili katastrofe. Isto tako va~no je odrediti na in njihovog anga~iranja u takvim slu ajevima. U sadaanjim uvjetima jasno je reguliran rad GSS i DVD temeljem Zakona o HGSS i Zakona o vatrogastvu, te djelomi no Crvenog kri~a, dok je podru je anga~iranja ostalih udruga uglavnom nedefinirano. Koncepcija prema kojoj su pripadnici udruga graana ujedno i pripadnici postrojbi CZ je dobra jer definira zakonski okvir njihovog djelovanja. Udruge od posebnog interesa za sustav ZiS Opinaa potrebno je tijekom 2010. godine sporazumno obvezati na provedbu zadaa iz podru ja ZiS. Nositelj: Opinski na elnik Rok: do kraja prosinca 2010. Godine f) Postrojbe civilne zaatite: Potrebno je: Usvojiti Odluku o osnivanju postrojbi civilne zaatite usklaenu sa zakonskim propisima kao i sa Procjenom ugro~enosti planirati popunu postrojbi civilne zaatite Nastaviti opremanje postrojbi civilne zaatite osobnom i skupnom opremom u skladu sa raspolo~ivim sredstvima 3. SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAANA ISKLANJANJE Cilj: uspostava sustava javnog uzbunjivanja i obavjeatavanja graana koji e omoguiti pravovremeno sklanjanje, evakuaciju ili neki drugi oblik zaatite u slu aju vee nesree ili katastrofe. Urbanisti kim i detaljnim prostornim planovima. a u skladu sa odredbama Prostornog plana potrebno je urediti zahvate u prostoru koji definiraju uspostavu sustava javnog uzbunjivanja, uzbunjivanja i obavjeatavanja graana u objektima u kojima se okuplja vei broj ljudi i u kojima se zbog buke ili slabe akusti ne izolacije ne mo~e uti sustav javnog uzbunjivanja (uspostava internih razglasa, displeja i sli no). Potrebno je takoer osigurati isticanje znakova za javno uzbunjivanje na svim mjestima u kojima boravi vei broj ljudi (dvorana, akola, trgovine i druga mjesta). Nositelji:investitori,vlasnici objekata, Opinski na elnik i Opinsko vijee. Rok: trajna zadaa. 4. EDUKACIJA STANOVNI`TVA NA PODRUJU ZA`TITE I SPA`AVANJA Cilj: podizanje ukupne razine svijesti graana kao sudionika ili korisnika sustava zaatite i spaaavanja o mogunosti ugroza i borbe protiv njihovog djelovanja. Katastrofe, posebno neke od njih, kao ato su primjerice potres ili vee nesree sa opasnim tvarima teako su predvidIjive. Iako je dio njih ipak mogue predvidjeti (poplava ili suaa), sve u pravilu izazivaju teake posljedice po stanovniatvo i materijalna dobra. Posljedice nesree, u pravilu, budu daleko vee kod needuciranog i neosposobljenog stanovniatva, upravo zbog nesnala~enja i neznanja. Stoga je u i narednoj godini edukaciji potrebno posvetiti du~nu pa~nju, a posebno kroz: -edukaciju stalno spremnih snaga, -edukaciju Sto~era ZiS, Zapovjedniatva CZ i zapovjednika postrojbi CZ, edukaciju lanova udruga graana koje su od zna aja za sustav ZiS, edukaciju graana, posebno najmlaih, putem subjekata koji se bave ZiS (JVP, Udruge graana), uklju ivo sa nastavkom provedbe Nacionalnog programa edukacije, -informiranja graana putem sredstava javnog informiranja. Dan CZ, Mjesec zaatite od po~ara, Meunarodni dan CK, Dan broja 112, Dan planeta zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovniatva, a ato zna i da ove datume treba iskoristiti za prezentaCiju rada i dostignua sudionika zaatite i spaaavanja (preferirati zajedni ke aktivnosti). Nositelji: Sto~er ZiS, voditelji i zapovjednici operativnih snaga i udruga graana, akole i vrtii, Opinska uprava. Rok: trajna zadaa. 5. FINANCIRANJE SUSTAVA ZA`TITE I SPA`AVANJA Cilj: osigurati racionalno, ali u inkovito djelovanje sustava zaatite i spaaavanja. Prema lanku 10. stavak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaatiti i spaaavanju potrebno je utvrditi izvore i na in financiranja sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine. Stoga je, u Prora unu Opine, u skladu sa ostalim propisima, potrebno predvidjeti: a) sredstva za vatrogastvo (predvidjeti sredstva sukladno Zakonu o vatrogastvu) b) sredstva za civilnu zaatitu c) sredstva za redovne slu~be i djelatnosti sudionicima u sustavu zaatite i spaaavanja (HMP, komunalni servis i sanitarne usluge, vodoprivreda i sli no) d) sredstva za ustanove i udruge koje se bave zaatitom i spaaavanjem temeljem posebnih propisa na podru ju ZiS (Crveni kri~, GSS, Udruga speleologa, udruga lovaca i dr.) e) sredstva za provoenje zaatite i spaaavanja (edukacija, opremanje, intelektualne usluge, promid~ba, vje~be, djelovanje snaga i sli no). Opremanje operativnih snaga zaatite i spaaavanja treba nastaviti sukladno planovima opremanja redovitih slu~bi, dok kod opremanja pri uvnih snaga treba uva~avati trenutno gospodarsko stanje ali i izbjei dupliranje snaga, sredstava i troakova. Financijski izdaci u 2010. godini moraju biti izraz objektivnih potreba i stvarnih financijskih mogunosti Opine `olta. 6. SURADNJA NA POLJU ZA`TITE I SPA`AVANJA Cilj: razmjenom iskustava, podataka, znanja i vjeatina sa odgovarajuim institucijama zaatite i spaaavanja iste razine postii podizanje razine sigurnosti civilnog stanovniatva (domaeg stanovniatva i turista). Suradnja svih sudionika zaatite i spaaavanja na podru ju Opine je iznimno dobra. U narednoj 2010. godini ovu je suradnju potrebno unaprijediti, posebno kroz poduzimanje zajedni kih napora za dodatnu edukaciju lanstva razli itih sudionika ZiS, te osobito civilnog stanovniatva. Zajedni ka prezentacija sposobnosti ljudstva i opreme svih raspolo~ivih sudionika ZiS na podru ju Opine trebala bi se odr~ati u povodu Dana CZ kao rezultat suradnje i usklaenog djelovanja sustava ZiS na podru ju Opine. Nositelji: svi sudionici Z i S Rok: trajna zadaa 7. IZVR`ENJE ZADAA U SKLADU SA PROGRAMOM AKTIVNOSTI U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA`TITE OD PO}ARA OD INTERESA ZA RH U 2010. GODINI Cilj: stalno unaprjeenje protupo~arne zaatite auma i otvorenih prostora. Programom aktivnosti utvruju se konkretni zadaci na kojima su se predstavni ka tijela ~upanija, Opina, pojedina ministarstva, dr~avne upravne organizacije, javna poduzea ustanove du~na posebno anga~irati tijekom godine u cilju preventivne aktivnosti i uspostavljanja u inkovite organizacije u sustavu zaatite od po~ara, osobito zaatite od aumskih i drugih po~ara otvorenih prostora. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaatite od po~ara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2010. godini predvia se: -razrada prema zadaama koje e definirati Vlada RH. __________________________________ Na temelju lanka 28. stavka 1. Zakona o zaatiti i spaaavanju ( Narodne novine broj 174/04., 79107. i 38/09.) te lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik Opine `olta , broj 3/09.) Opinsko vijee opine `olta je na svojoj 10. sjednici odr~anoj dana 22. o~ujka2010. godine donijelo ZAKLJU AK o donoaenju Izvjeaa o stanju sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2009. Godinu I. Usvaja se razmotreno stanje zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2009.godinu. II. Razmotreno stanje zaatite i spaaavanja na podru ju Opine `olta za 2009. godinu analizirano je u Izvjeau koje ini sastavni dio ovog Zaklju ka. III. Ovaj Zaklju ak stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta IZVJE`E O STANJU SUSTAVA ZA`TITE I SPA`AVANJA NA PODRU JU OPINE `OLTA ZA 2009. GODINU UVOD Zaatita i spaaavanje u Republici Hrvatskoj ureena je Zakonom o zaatiti i spaaavanju ( Narodne novine broj 174/04., 79107. i 38/09.), propisima donesenim na temelju Zakona, te meunarodnim ugovorima i sporazumima kojih je Republika Hrvatska potpisnica. Odredbom lanka 28. Zakona o zaatiti i spaaavanju odreeno je da u ostvarivanju prava i obveza u podru ju zaatite i spaaavanja, predstavni ka tijela jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave najmanje jednom godianje u cjelini razmatraju stanje sustava zaatite i spaaavanja, te donose smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaatite i spaaavanja. Sustav zaatite i spaaavanja je oblik pripremanja sudjelovanja sudionika zaatite i spaaavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesree, te ustrojavanje, pripremanje i sudjelovanje operativnih snaga zaatite i spaaavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju moguih uzroka i posljedica katastrofa. Opina `olta(dalje u tekstu: Opina), u okviru svojih prava i obveza utvrenih zakonom, ureuje, planira, organizira i provodi zaatitu i spaaavanje na svojem podru ju odgovornosti. Ovom analizom stanja utvruje se stvarno stanje i dostignuti stupanj spremnosti svih sudionika i operativnih snaga zaatite i spaaavanja na podru ju Opina kao osnove za izradu smjernica u daljnjem radu na razvoju sustava u 2010. godini. Sudionici zaatite i spaaavanja temeljem lanka 3. predmetnog zakona su: fizi ke i pravne osobe operativne snage zaatite i spaaavanja Izvrani dio sustava zaatite i spaaavanja su operativne snage koje se sastoje od: sto~era zaatite i spaaavanja na lokalnoj, regionalnoj i dr~avnoj razini od slu~bi i postrojbi pravnih osoba koje se zaatitom i spaaavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti vatrogasnih zapovjedniatava i postrojbi zapovjedniatava i postrojbi civilne zaatite slu~bi i postrojbi sredianjih tijela dr~avne uprave koja se zaatitom spaaavanjem bave u redovitoj djelatnosti 1.PROCJENA UGRO}ENOSTI Procjena ugro~enosti stanovniatva, materijalnih i kulturnih dobara predstavlja temeljni dokument kojim se utvruje realna razina opasnosti, ali i procjenjuju stvarne mogunosti adekvatnog odgovora na sanaciji stanja i dovoenje ~ivota i rada stanovniatva u normalno stanje. Procjena je stoga temeljni dokument na temelju kojeg se definiraju potrebne snage i sredstva, ali i izrauju planovi zaatite i spaaavanja u cjelini. Procjena ugro~enosti Opine je u fazi izrade. Odlukom o izradi Procjene ugro~enosti stanovniatva, materijalnih i kulturnih dobara i Planova zaatite i spaaavanja Opine `olta, odreena je firma Ing atest d.o.o. koja e izraditi nacrt Procjene usklaene sa propisanom metodologijom, te je uputiti u proceduru usvajanja. Poduzee Ing atest je prikupilo najvei broj potrebnih podataka i pokazatelja te pristupilo izradi nacrta Procjene ugro~enosti. Izrada planova zaatite i spaaavanja uslijedit e nakon usvajanja i usklaivanja sa novom Procjenom. 2.STO}ER ZA`TITE I SPA`AVANJA Odredbama lanka 7. Zakona o zaatiti i spaaavanju ( Narodne novine , broj 174/04., 79107. i 38/09.) i lanka 4. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaatite i spaaavanja ( Narodne novine , broj 40/08. i 44109.), utvrena je obveza ustrojavanja Sto~era zaatite i spaaavanja u svim jedinicama lokalne samouprave na razini Republike Hrvatske. lanovi Sto~era sudjelovali su na edukaciji na temu Zadae i uloge elnika JLS u zadaama ZiS., koja je tijekom listopada odr~ana u Splitu. U narednom razdoblju potrebno je kroz razli ite oblike edukacije (seminari, vje~be i sli no) podignuti razinu osposobljenosti lanova Sto~era sa naglaskom na djelovanje u kriznim situacijama 3.VATROGASTVO DVD `olta osnovano je 1974. Godine, kada je brojilo 46 lanova. Uz pomo tadaanje CZ mjesne zajednice Grohote osigurano je najosnovnije, a od ataba CZ Opine Split pumpa Magirus. Prve prostorije bile su podrumske prostorije sadaanje Opine. Danas DVD `olta broji 71 lanova. Potpuno opremljenih, zavidan broj materijalno tehni kih sredstava i vozila. DVD `olta obavlja vatrogasnu djelatnost kao javnu slu~bu, a ta se djelatnost mo~e podijeliti u tri glavne aktivnosti djelovanja: preventiva sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaatite od po~ara eksplozija, gaaenje po~ara i spaaavanje ljudi i imovine ugro~enih po~arom i eksplozijom, tehni ke intervencije pru~anje tehni ke pomoi u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje drugih poslova u ekoloakim i inim nesreama, pored toga svakodnevno se vodi briga o odr~avanju vatrogasnih vozila, opreme i ostale tehnike, te o uvje~banosti operativnih vatrogasaca svakodnevno provodei teorijsku i prakti nu nastavu prema planu i programu izvoenja vatrogasnih vje~bi i nastave. Podru je djelovanja DVD `olta djeluje na podru ju Opine `olta. Ukupna povraina na kojoj djeluje JVP `olta iznosi 58 km2. Tijekom 2009. godine na podru ju opine `olta zabilje~eno je : po~ara otvorenog prostora 12, po~ara u objektu 3, intervencije u prometu 2, intervencije na plovnim objektima 1, intervencija na dalekovodu 1, vaenje utopljenika 1. Ukupno je opo~areno 700 m2. lanovi DVD `olta sudjelovali su u opskrbi stanovniatva vodom 213 tura, rad platforme iznosio je 198 sati. Dobrovoljno de~urstvo izra~eno je kroz 588 smjena ili 4704 sata. Isto tako pasivno de~urstvo voza a C kategorije bilo je prisutno kroz 52 vikenda ili 2912 sati. U tijeku 2009. godine izdano je 610 odobrenje za lo~enje vatre na otvorenom prostoru ato je zna ajno sa stajaliata preventive i potvrda odgovornog odnosa graana glede protupo~arnih mjera. Ovogodianja ljetna po~arna sezona glede po~ara na otvorenom prostoru bila je povoljna jer je bilo manje po~ara od uobi ajenog broja zahvaljujui preventivnim aktivnostima, redovitim ophodnjama te povoljnim klimatskim uvjetima. 4.CIVILNA ZA`TITA. POSTROJBE I ZAPOVJEDNi`TVA Civilna zaatita je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja graana, pravnih osoba, tijela dr~avne uprave i jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave uprave radi zaatite i spaaavanja graana i materijalnih dobara od opasnosti i posljedica prirodnih, tehni ko-tehnoloakih, ekoloakih nesrea. Postrojbe civilne zaatite osnivaju se kao potpora za provedbu mjera zaatite i spaaavanja kojih su nositelji operativne snage zaatite i spaaavanja koje se u okviru redovne djelatnosti bave zaatitom i spaaavanjem te za provedbu mjera civilne zaatite. Temeljem lanka 29. Zakona o zaatiti i spaaavanju postrojbe civilne zaatite jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave ustrojavaju se odlukom elnika jedinica lokalne i podru ne (regionalne) samouprave. na temelju procjene ugro~enosti, i to na razini ~upanije specijalisti ke postrojbe. na razini Opina kao postrojbe specijalisti ke namjene i postrojbe ope namjene te na razini opina postrojbe ope namjene. Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaatite i postrojbi za uzbunjivanje ( Narodne novine , broj 111/07.) ureuje osobni i materijalni ustroj postrojbi civilne zaatite i postrojbi za uzbunjivanje po vrsti, sastavu i veli ini, na in popune postrojbi te oblik i sadr~aj slu~bene iskaznice pripadnika civilne zaatite. Kod anga~iranja snaga CZ treba imati na umu da se radi o pri uvnom sastavu kOjeg prije anga~iranja treba mobilizirati u postrojbu i opremiti, a za ato je potrebno odreeno vrijeme (8 12 sati). Budui je Postrojba CZ Opine nije ustrojena nakon usvajanja nove Procjene trebat e izvraiti strukturiranje snaga CZ Opine u skladu s Procjenom. Za sve navedene aktivnosti za iz sustava za zaatitu i spaaavanje na podru ju Opine `olta, trebaju se anga~irati sve stru ne slu~be, te pravne osobe i slu~bi koji se bave djelatnostima zaatite i spaaavanja. 5. }UPANIJSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO }upanijski zavod za javno zdravstvo provodi stalni epidemioloaki nadzor, te nadzor kakvoe zraka. povrainskih i podzemnih voda, voda za pie na itavom podru ju }upanije, posredno i Opine `olta 6. DOM ZDRAVLJA Ambulanta `OLTA Operativne snage za pru~anje medicinske pomoi koncentrirane su oko Doma zdravlja ambulanta `olta, ali se dio stru nog osoblja i opreme u slu aju stvarne potrebe mo~e pronai i u lije ni kim timovima obiteljske medicine, medicine rada ili drugih specijaliziranih ambulanti (uklju ivo sa zubarskim ambulantama) koje u okviru svoje stru ne osposobljenosti, opremljenosti i ekipiranosti mogu pru~iti odreene oblike medicinske pomoi. Tijekom 2009. godine Ambulanta `olta zabilje~ila je: ___ hitnih medicinskih intervencija ambulantno su pregledana ____ pacijenata sanitetski prijevoz i dijaliza 202 helikopterski prijevoz 13 brodski prijevoz 68 U slu aju potrebe za bolni kim zbrinjavanjem, graanima `olte na raspolaganju je Klini ki bolni ki centar Split. 7. KOMUNALNO Basilija d.o.o. Basilija d.o.o. `olta registrirana je za obavljanje djelatnosti odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, odr~avanja javnih povraina, crpljenja i zbrinjavanja otpadnih voda iz septi kih jama, odr~avanje kanalizacije i pro iaavanja otpadnih voda. Navedene djelatnosti vezane su za zaatitu ljudi i dobara od zagaenja i zaraza izazvanih one iaenjem. U proteklom razdoblju nije bilo potrebe za aktiviranjem mjera prema operativnim planovima u kojima su razraene mjere i aktivnosti za provoenje plana, osigurana materijalna i tehni ka sredstva, razraen sustav uzbunjivanja i javljanja. Ova komunalna tvrtka raspola~e i sa odreenim brojem radnih strojeva i kamiona uklju ivo sa kamionom za prijevoz pitke i tehni ke vode. Basilija d.o.o. sa svojim ljudskim i tehni kim potencijalima osposobljen je i opremljena za obnaaanje niza zadaa iz podru ja ZiS, posebno onih iz podru ja CZ. Dodatnim anga~iranjem kapaciteta svojih kooperanata Basilija d.o.o. predstavlja respektabilnu snagu ZiS na podru ju Opine. Komunalna tvrtka Basilija d.o.o. `olta tijekom 2009. godine nije sudjelovala u nikakvim aktivnostima ili radnjama na podru ju zaatite i spaaavanja, kao ni u tehni ko-tehnoloakim akcidentima ili izvanrednim situacijama izazvanih elementarnim nepogodama na podru ju Opine. 8. Vodovod i kanalizacija Split Tijekom dosadaanjeg razdoblja nije bilo veeg poremeaja mutnoe i saliniteta na izvoriatima (ina e karakteristika pojava nakon obilnih kiaa) zbog ega kratkotrajno i bezna ajno (minimalno) poveanje vrijednosti za mutnou u par navrata nije imalo nikakvog utjecaja na kvalitetu vode u distributivnoj mre~i tj, kod krajnjeg potroaa a. Operativnim planom mjera za slu aj da se odreena opasnost, odnosno zagaenje dogodi (operativne i interventne mjere Ukupno snabdijevanje stanovniatva Opine `olta pitkom vodom osigurava Vodovod i kanalizacija Split a kao dio jedinstvenog sustava vodoopskrbe Omia , Bra , Hvar, `olta.. Izgradnjom vodoopskrbnog sustava, primjenom suvremene tehnologije, kvalitetne i dobro strukturirane mre~e, izgradnjom dostatnih vodosprema Vodovod i kanalizacija Split je prakti ki osigurao potpuno snabdijevanje stanovniatva pitkom vodom i u gotovo svim uvjetima. Na podru ju Opine `olta Vodovod i kanalizacija Split d.o.o. , PJ `olta ima stalno stacionirano odreeni broj ljudstva (1 interventna ekipa sa 4 lana) i potrebna materijalna sredstva sa kojima se osigurava normalno funkcioniranje vodoopskrbnog sistema. Dodatnim snagama iz mati ne tvrtke i ugovorenim kooperantima ova RJ predstavlja zna ajan imbenik u sustavu ZiS Opine. Djelatnici tvrtke obzirom na specifi na znanja mogu izvraavati i neke druge zadae ZiS. 9. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB Split Centar za socijalnu skrb Split, u knjizi pripravnosti tijekom 2009. Godine nema aktivnih intervencija Ostalih sli nih situacija ili nesrea uzrokovanih djelovanjem prirodnih sila, tehni ko-tehnoloakih ili drugih faktora, na podru ju nadle~nosti podru~nice tijekom proale kalendarske godine nije bilo. 10. HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA HEP ODS d.o.o. Elektro dalmacija pogon `olta, raspola~e sa 1 ekipa po 4 lana i odgovarajuom tehnikom ime se omoguava neprekidnost funkcioniranja distribucije elektri ne energije na podru ju Opine. Obzirom na specifi na i posebna znanja svojih djelatnika, ali i obzirom na specifi nu opremu (platforma, radni strojevi) ovaj pravni subjekt je takoer nezaobilazan imbenik sustava ZiS na podru ju Opine. 11. POLICIJSKA ISPOSTAVA `OLTA Predmet posebnog izvjeaa. Na podru ju Opine nisu evidentirani dogaaji i pojave koje bi utjecale na stanje zaatite i spaaavanja. 12. }UPANIJSKI CENTAR 112 Centar 112 djeluje kao jedinstveno komunikacijsko srediate, te surauje sa svim drugim centrima za komunikaciju (vatrogasni, policijski, hitna medicinska pomo i drugo). 13. UDRUGE, KLUBOVI I ORGANIZACIJE OD ZNA AJA ZA ZA`TITU I SPA`AVANJE Pojedine udruge, klubovi i druatvene organizacije od posebnog su zna aja za cjelokupni sustav zaatite i spaaavanja. U tim se udrugama stvaraju specifi ne vjeatine i znanja toliko potrebna za postupanje u slu aju nesree ili pak katastrofe. lanovi udruga graana koje se sufinanciraju sredstvima Opinskog prora una izravno su uklju eni u sustav ZiS kao lanovi udruge (GSS) ili kao pripadnici postrojbi CZ. Hrvatska gorska slu~ba spaaavanja Stanica Split dobrovoljna je i neprofitna humanitarna slu~ba javnog karaktera. Specijalizirana je -za spaaavanje u planinama, stijenama, speleoloakim objektima i drugim nepristupa nim mjestima kada pri spaaavanju treba primijeniti posebno stru no znanje i upotrijebiti opremu za spaaavanje u planinama. Osim spaaavanja i pru~anja prve pomoi unesreenima na nepristupa nim podru jima, va~na aktivnost Gorske slu~be spaaavanja je edukacija i prevencija, dakle spre avanje i izbjegavanje nesrea na nepristupa nim terenima, posebice planinarskih nesrea. HGSS Stanica Split u 2009. Godini nije sudjelovala je u viae akcijama spaaavanja na podru ju `olte. lanovi GSS raspola~u specifi nom opremom i sredstvima, te specijalnim vjeatinama primjenjivim i za spaaavanja u slu aju veih nesrea i katastrofa. Premda su lanovi GSS dragovoljci njihov je odaziv na akcije u pravilu vrlo brz, naj eae ve u prvom satu akcije. lako se manjim dijelom financiraju i iz Opinskog prora una dio su HGSS ije je djelovanje regulirano Zakonom o HGSS. Opinski odbor Crvenog kri~a `olta djeluje temeljem svojih planova i programa rada usklaenih sa ~upanijskim i dr~avnim planom Crvenog kri~a, a spreman je aktivno se uklju iti u sustav zaatite i spaaavanja na podru ju Opine. lova ko druatvo `olta praenjem stanja u loviatu evidentirana je pojava veih ugroze biljnog i ~ivotinjskog svijeta na podru ju otoka. Nije evidentirana ni pojava zaraznih bolesti meu lovnom i ne lovnom divlja i. Loviate se redovito obilazi i nadzire u svrhu kontrole stanja, izvoenja radova, iaenja putova, staza i prosjeka, a sve radi omoguavanja bolje prohodnosti, te sprje avanja pojave i airenja po~ara. Zbog svojih posebnih vjeatina lanovi druatva va~ni su za sustav zaatite i spaaavanja, a ato naro ito mo~e doi do izra~aja kod organizacija potra~nih akcija, prevencije i djelovanja kod pojave odreenih zoonoza, naro ito bjesnoe. U zimskom razdoblju, lanovi druatva redovito vrae prihranjivanje divlja i, a tijekom ljeta osiguravaju divlja i pitku vodu. Druatvo je u ovoj godini bilo aktivno i tijekom pojave neautohtone divlja i (divlja svinja) na podru ju loviata, a kroz redovito praenje njihova kretanja i informiranja javnosti. ZAKLJU AK Iz ovog Izvjeaa koji sadr~i skraenu analizu stanja sustava zaatite i spaaavanja na podru ju Opine mo~emo konstatirati: 1. Opina `olta naru ila je Procjenu ugro~enosti stanovniatva, materijalnih i kulturnih dobara kao i Plan zaatite i spaaavanja 2. Ustrojen je Sto~er ZiS Opine `olta, a lanovi Sto~era imenovani su u skladu sa svim pozitivnim zakonskim propisima. Sto~er je sastavljen od stru nih osoba, te je na visokoj razini kompetencije za ispunjavanje zadaa ZiS. 3. Opina `olta raspola~e sa dovoljnim operativnim snagama zaatite i spaaavanja od stalno aktivnih snaga (JVP, Dom zdravlja, ekipe HEP-a, Vodovod i kanalizacija Split, Basilija ). Najvei dio ovih subjekata dostavilo je svoja cjelovita izvjeaa nadle~nim tijelima, tako da je u ovom izvjeau prikazan samo sa~etak njihovog djelovanja u sustavu ZiS. 4. Prema ovom Izvjeataju pa i analizi, stanje zaatite i spaaavanja u Opini `olta je na razini koja osigurava uspjeano funkcioniranje sustava zaatite i spaaavanja kako u redovitim aktivnostima tako i u izvanrednim situacijama. 5. Ostvarivanjem ciljeva Smjernica za razvoj zaatite i spaaavanja za Opina `olta 2010. godini, u init e se korak naprijed u razvoju sustava zaatite i spaaavanja, ato podrazumijeva zavraetak izrade Procjene ugro~enosti i Planova ZiS, utvrivanje i definiranje svih operativnih snaga (proizaalih iz Procjene), definiranje meusobnih prava i obveza svih subjekata zaatite i spaaavanja, plansko osposobljavanje njihovih operativnih snaga, edukaciju Sto~era ZiS i zapovjednih sastava CZ, te nabavku dijela nedostajue opreme. Klasa: 021-05/10-01/10-1 Urbroj: 2181/03-01-10-1 Grohote; 22.03.2010. Predsjednik opinskog vijea Boris Blagai, v.r. _________________________________ Na temelju lanka 30. Statuta Opine `olta ( Slu~beni glasnik broj 3/09), Opinsko vijee Opine `olta na 10. sjednici odr~anoj 22. O~ujka 2010.g. donijelo je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSTVARIVANJU PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI lanak 1. lanak 11. Stavak 1. Pravilnika o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi mijenja se i glasi:: Uvjet prihoda ispunjava korisnik s prihodom: Jedno lano domainstvo do -1.500,00 kn Dvo lano domainstvo do -1.900,00 kn Tro lano domainstvo do-2.300,00 kn etvoro lano domainstvo do-2.700,00 kn Ako domainstvo ima viae od etiri lana, cenzus prihoda poveava se za svakog lana za 400,00 kn. lanak 2. Briae se to ka 10. lanak 34. Pravilnika o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi. lanak 3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta Klasa: 021-05/10-01/10-3 Urbroj: 2181/03-01-10-1 Grohote, 22.03.2010.g. Predsjednik opinskog vijea Boris Blagai, v.r. __________________________________________________________________________ Na temelju lanka 110. i 111. Zakona o prora unu (N.N. br. 87/08.) i lanka 13. Statuta Opine `olta, Opinsko Vijee Opine `olta na svojoj 10. sjednici od 22.03.2010. godine donosi GODI`NJI OBRA UN PRORA UNA OPINE `OLTA ZA 2009. GODINU I OPI DIO lanak 1. Godianji obra un Prora una Opine `olta za 2009. godinu sastoji se od: A.RA UNA PRIHODA I RASHODA Plan 2009.Ostvarenje% PRIHODI10.660.000 11.561.944108,5 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 60.00033.37655,6 RASHODI10.520.0009.850.60093,6 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU2.725.0002.171.96979,7 RAZLIKA VIAK/MANJAK -2.525.000 -2.523.61699,9 B.SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA Plan 2009.Ostvarenje% VIAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA 2.525.0002.523.61699,9 C.RA UNA ZADU}IVANJA / FINANCIRANJA Plan 2009.Ostvarenje% PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADU}IVANJA 400.000 40.19110,0 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 400.000400.000100,0 NETO ZADU}IVANJE/ FINACIRANJE0-359.8090 VI`AK/ MANJAK PRIHODA + NETO ZADU}IVANJE01.736.5580 lanak 2. Ostvarenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine utvruje se po ekonomskoj klasifikaciji ( obrazac PR-RAS) i programskoj klasifikaciji kako slijedi: <  Povratak na RefStr Kontrole obrasca PR-RAS   > IZVJE`TAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMAObrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. sije nja do 31. prosinca 2009. godine Obveznik:RKP: 29523, MB: 02582597 OPINA `OLTA 21430 GROHOTE, PODKUA 8 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Ope djelatnosti javne uprave iznosi u kunama, bez lipa Ra . iz ra . planaOPISAOPOstvareno prethodne godineGodianji planPlanirano za razdobljeOstvareno tekue razdobljeIndeks (7/6) 12345678 PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA 6PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+038+052+065+080+093) 00111.717.67610.660.00010.660.00011.561.944108,5 61Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+031+034)0024.242.4474.786.0004.786.0005.935.153124,0 611Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 010 + 011)0032.044.8442.090.0002.090.0002.871.366137,4 6111Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada0041.932.5191.950.0001.950.0002.395.803122,9 6112Porez i prirez od samostalnih djelatnosti005139.726100.000100.000177.440177,4 6113Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava006127.340130.000130.000103.16279,4 6114Porez i prirez na dohodak od kapitala007000677 6115Porez i prirez na dohodak po godianjoj prijavi008010.00010.000228.1582.281,6 6116Porez i prirez na dohodak utvren u postupku nadzora za prethodne godine 0090000 6117Povrat poreza i prireza na dohodak po godianjoj prijavi010154.741100.000100.00033.87433,9 6118Dio poreza na dohodak dobiven kroz pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije0110000 612Porez na dobit (AOP 013 do 016 017)0120000 6121Porez na dobit od poduzetnika0130000 6122Porez na dobit po odbitku na naknade za koritenje prava i za usluge0140000 6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti0150000 6124Porez na dobit po godinjoj prijavi0160000 6125Povrat poreza na dobit po godinjoj prijavi0170000 613Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)0182.106.9982.596.0002.596.0002.884.325111,1 6131Stalni porezi na nepokretnu imovinu019448.838560.000560.000407.74572,8 6132Porez na nasljedstva i darove0200000 6133Porez na kapitalne i financijske transakcije0210000 6134Povremeni porez na imovinu0221.658.1602.036.0002.036.0002.476.580121,6 6135Ostali stalni porez na imovinu0230000 614Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 030) 02490.605100.000100.000179.462179,5 6141Porez na dodanu vrijednost0250000 6142Porez na promet02666.45975.00075.000148.959198,6 6143Troaarine 0270000 6144Porezi i naknade od igara na sreu i zabavnih igara0280000 6145Porez na koriatenje dobara ili izvoenja aktivnosti02924.14625.00025.00030.503122,0 6146Ostali porezi na robu i usluge0300000 615Porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 032+033)0310000 6151Carine i carinske pristojbe0320000 6152Ostali porezi na meunarodnu trgovinu i transakcije0330000 616Ostali prihodi od poreza (AOP 035 do 037)0340000 6161Ostali prihodi od poreza koje plaaju pravne osobe0350000 6162Ostali prihodi od poreza koje plaaju fizi ke osobe0360000 6163Ostali nerasporeeni prihodi od poreza0370000 62Doprinosi (AOP 039+044+049)0380000 621Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 040 do 043) 0390000 6211Doprinosi za zdravstveno osiguranje od zaposlenika kod poslodavca0400000 6212Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaa poslodavac0410000 6213Doprinosi za zdravstveno osiguranje fizi kih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost0420000 6214Ostali doprinosi za zdravstveno osiguranje0430000 622Doprinosi za mirovinsko osiguranje (AOP 045 do 048)0440000 6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje od zaposlenika kod poslodavca0450000 6222Doprinosi za mirovinsko osiguranje koje plaa poslodavac0460000 6223Doprinosi za mirovinsko osiguranje fizi kih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost 0470000 6224Ostali doprinosi za mirovinsko osiguranje0480000 623Doprinosi za zapoaljavanje (AOP 050+051)0490000 6231Doprinosi za zapoaljavanje od zaposlenika kod poslodavca0500000 6232Doprinosi za zapoaljavanje koje plaa poslodavac0510000 63Pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar ope dr~ave (AOP 053+056+059+062)0523.456.8861.500.0001.500.0001.335.24589,0 631Pomoi od inozemnih vlada (AOP 054+055)0530000 6311Tekue pomoi od inozemnih vlada0540000 6312Kapitalne pomoi od inozemnih vlada0550000 632Pomoi od meunarodnih organizacija (AOP 057+058)0560000 6321Tekue pomoi od meunarodnih organizacija0570000 6322Kapitalne pomoi od meunarodnih organizacija0580000 633Pomoi iz prora una (AOP 060+061)0593.456.886700.000700.0001.335.245190,7 6331Tekue pomoi iz prora una 060339.862200.000200.000186.38593,2 6332Kapitalne pomoi iz prora una 0613.117.024500.000500.0001.148.860229,8 634Pomoi od ostalih subjekata unutar ope dr~ave (AOP 063+064)0620800.000800.00000,0 6341Tekue pomoi od ostalih subjekata unutar ope dr~ave0630000 6342Kapitalne pomoi od ostalih subjekata unutar ope dr~ave0640800.000800.00000,0 64Prihodi od imovine (AOP 066+075)065563.874500.000500.000435.52987,1 641Prihodi od financijske imovine (AOP 067 do 074) 066237.90340.00040.00014.47836,2 6411Prihodi od kamata za dane zajmove0671005.0005.00000,0 6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima0680000 6413Kamate na oro ena sredstva i depozite po vienju06924.18815.00015.00014.07693,8 6414Prihodi od zateznih kamata 070213.61510.00010.0004024,0 6415Prihodi od pozitivnih te ajnih razlika071010.00010.00000,0 6416Prihodi od dividendi0720000 6417Prihodi od dobiti poduzea, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima0730000 6419Ostali prihodi od financijske imovine0740000 642Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 076 do 079)075325.971460.000460.000421.05191,5 6421Naknade za koncesije07640.360100.000100.00074.65574,7 6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine077273.146310.000310.000299.12996,5 6423Ostali prihodi od nefinancijske imovine07812.46550.00050.00047.26794,5 6424Naknade za ceste0790000 65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (AOP 081+086)0803.434.5893.574.0003.574.0003.581.217100,2 651Administrativne (upravne) pristojbe (AOP 082 do 085)08191.15890.00090.00088.09497,9 6511Dr~avne upravne i sudske pristojbe0820000 6512}upanijske, gradske i opinske pristojbe i naknade0838.9405.0005.0007.935158,7 6513Ostale upravne pristojbe0840000 6514Ostale pristojbe08582.21885.00085.00080.15994,3 652Prihodi po posebnim propisima (AOP 087 do 092)0863.343.4313.484.0003.484.0003.493.123100,3 6521Prihodi dr~avne uprave0870000 6522Prihodi vodouprave0880000 6523Komunalni doprinosi i druge naknade utvrene posebnim zakonom0892.634.5422.404.0002.404.0002.520.297104,8 6524Doprinosi za aume0900000 6525Mjesni samodoprinos091334.413200.000200.000254.870127,4 6526Ostali nespomenuti prihodi092374.476880.000880.000717.95681,6 66Ostali prihodi (AOP 094+098+106+109)09319.880300.000300.000274.80091,6 661Prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavlja-njem poslova na tr~iatu (vlastiti prihodi) (AOP 095+096-097)0940000 6611Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti0950000 6612Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti0960000 6613Prihodi od vlastite djelatnosti uplaeni u prora un0970000 662Kazne (AOP 099+100+101+102+103+104+105)0984.00010.00010.0003.00030,0 6621Carinske kazne0990000 6622Kazne za devizne prekraaje1000000 6623Porezne kazne1010000 6624Kazne za privredne prijestupe1020000 6625Prometne kazne1030000 6626Krivi ne kazne 1040000 6627Ostale kazne1054.00010.00010.0003.00030,0 663Donacije od pravnih i fizi kih osoba izvan ope dr~ave (AOP 107+108)10615.880290.000290.000271.80093,7 6631Tekue donacije10715.88040.00040.00021.80054,5 6632Kapitalne donacije1080250.000250.000250.000100,0 664Prihodi iz prora una za financiranje redovne djelatnosti korisnika prora una (AOP 110 do 112)1090000 6641Prihodi za financiranje rashoda poslovanja1100000 6642Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 1110000 6643Prihodi na temelju ugovornih obveza1120000 3RASHODI POSLOVANJA (AOP 114+126+154+171+179+189+196) 1138.373.47010.520.00010.520.0009.850.60093,6 31Rashodi za zaposlene (AOP 115+120+122)114919.5901.267.0001.267.0001.158.63391,4 311Plae (AOP 116 do 119) 115751.2441.042.0651.042.065948.54491,0 3111Plae za redovan rad116737.3831.034.0651.034.065944.26091,3 3112Plae u naravi1170000 3113Plae za prekovremeni rad11813.8618.0008.0004.28453,6 3114Plae za posebne uvjete rada1190000 312Ostali rashodi za zaposlene (AOP 121)12039.07647.00047.00045.87097,6 3121Ostali rashodi za zaposlene12139.07647.00047.00045.87097,6 313Doprinosi na plae (AOP 123+124+125)122129.270177.935177.935164.21992,3 3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje1230000 3132Doprinosi za zdravstveno osiguranje124116.493160.300160.300147.98892,3 3133Doprinosi za zapoaljavanje12512.77717.63517.63516.23192,0 32Materijalni rashodi (AOP 127+131+138+148)1264.364.6056.169.0006.169.0005.954.06896,5 321Naknade troakova zaposlenima (AOP 128 do 130)12775.141110.000110.00096.17787,4 3211Slu~bena putovanja12834.63950.00050.00047.92995,9 3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ~ivot12939.12055.00055.00044.34680,6 3213Stru no usavraavanje zaposlenika1301.3825.0005.0003.90278,0 322Rashodi za materijal i energiju (AOP 132 do 137)131409.293555.000555.000526.10694,8 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi13294.257120.000120.000104.07586,7 3222Materijal i sirovine1330000 3223Energija134279.874345.000345.000338.86998,2 3224Materija i dijelovi za tekue i investicijsko odr~avanje13532.78620.00020.00015.94479,7 3225Sitni inventar i auto gume1362.37670.00070.00067.21896,0 3226Vojna oprema 1370000 323Rashodi za usluge (AOP 139 do 147)1382.928.8224.652.0004.652.0004.508.57196,9 3231Usluge telefona, poate i prijevoza139292.913240.000240.000234.37497,7 3232Usluge tekueg i investicijskog odr~avanja1402.330.2824.020.0004.020.0003.937.02897,9 3233Usluge promid~be i informiranja14102.0002.00000,0 3234Komunalne usluge14246.83060.00060.00053.94389,9 3235Zakupnine i najamnine1430000 3236Zdravstvene i veterinarske usluge1440000 3237Intelektualne i osobne usluge145169.412200.000200.000195.39897,7 3238Ra unalne usluge1469.47820.00020.0001.9749,9 3239Ostale usluge14779.907110.000110.00085.85478,0 329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 149 do 153)148951.349852.000852.000823.21496,6 3291Naknade za rad predstavni kih i izvranih tijela, povjerenstava i sli no149413.846301.000301.000300.36599,8 3292Premije osiguranja15012.83220.00020.00013.37366,9 3293Reprezentacija151239.359120.000120.000113.90294,9 3294 lanarine1522.51510.00010.0004.75347,5 3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153282.797401.000401.000390.82197,5 34Financijski rashodi (AOP 155+160+166) 1547.66010.50010.5005.74154,7 341Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 156 do 159)1550000 3411Kamate za izdane trezorske zapise1560000 3412Kamate za izdane mjenice1570000 3413Kamate za izdane obveznice1580000 3419Kamate za ostale vrijednosne papire1590000 342Kamate za primljene zajmove (AOP 161 do 165)1600000 3421Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meunarodnih organizacija1610000 3422Kamate za primljene zajmove `b24<>!!++,,*6,6????NPPPRRSS~llmmvvww|||}JL(* ΂Ђ~Ēƒh8rh8rB*CJOJQJphVVVh8rB*phVVVZ b4>!+,,6??%h$d%d&d'dNOPQ?PPRSlmvw|}L*Ђƒƚ0N0h%h$d%d&d'dNOPQĚƚ.0LN.0fh~° 8:\^ LN,. ^` "    $&(&(nh8rB*phVVVh8rB*CJOJQJphVVVh8r[h° :^N.`%h$d%d&d'dNOPQ"  &(pb:Lv PX%h$d%d&d'dNOPQnpb`bd9:JLNtv yNPVXZnpVXdfhhZGB*CJOJQJphVVVUh8rB*CJOJQJphVVVh8rB*phVVVh8r< od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1620000 3423Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1630000 3424Kamate za primljene zajmove od ostalih trgova kih druatava1640000 3425Kamate za odobrene, a nerealizirane zajmove1650000 343Ostali financijski rashodi (AOP 167 do 170)1667.66010.50010.5005.74154,7 3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1677.66010.00010.0005.73657,4 3432Negativne te ajne razlike i valutna klauzula 1680000 3433Zatezne kamate 169050050051,0 3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1700000 35Subvencije (AOP 172+175)1710000 351Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru (AOP 173+174)1720000 3511Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1730000 3512Subvencije trgova kim druatvima u javnom sektoru1740000 352Subvencije trgova kim druatvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 176 do 178)1750000 3521Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora1760000 3522Subvencije trgova kim druatvima izvan javnog sektora1770000 3523Subvencije poljoprivrednicima,malim i srednjim poduzetnicima1780000 36Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope dr~ave (AOP 180+183+186)1795.000000 361Pomoi inozemnim vladama (AOP 181+182)1800000 3611Tekue pomoi inozemnim vladama1810000 3612Kapitalne pomoi inozemnim vladama1820000 362Pomoi meunarodnim organizacijama (AOP 184+185)1830000 3621Tekue pomoi meunarodnim organizacijama1840000 3622Kapitalne pomoi meunarodnim organizacijama1850000 363Pomoi unutar ope dr~ave (AOP 187+188)1865.000000 3631Tekue pomoi unutar ope dr~ave1875.000000 3632Kapitalne pomoi unutar ope dr~ave 1880000 37Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 190+193)189259.771885.000885.000819.72092,6 371Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja (AOP 191+192)19042.185100.000100.00098.37098,4 3711Naknade graanima i kuanstvima u novcu1910000 3712Naknade graanima i kuanstvima u naravi19242.185100.000100.00098.37098,4 372Naknade graanima i kuanstvima iz prora una (AOP 194+195) 193217.586785.000785.000721.35091,9 3721Naknade graanima i kuanstvima u novcu 19499.100167.000167.000148.61289,0 3722Naknade graanima i kuanstvima u naravi195118.486618.000618.000572.73892,7 38Ostali rashodi (AOP 197+200+203+208+211+214)1962.816.8442.188.5002.188.5001.912.43887,4 381Tekue donacije (AOP 198+199) 1971.478.0001.876.5001.876.5001.870.70099,7 3811Tekue donacije u novcu1981.478.0001.876.5001.876.5001.870.70099,7 3812Tekue donacije u naravi1990000 382Kapitalne donacije (AOP 201+202) 2000000 3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama2010000 3822Kapitalne donacije graanima i kuanstvima2020000 383Kazne, penali i naknade atete (AOP 204 do 207)2030000 3831Naknade atete pravnim i fizi kim osobama2040000 3832Penali, le~arine i drugo2050000 3833Naknade atete zaposlenicima 2060000 3834Ugovorne kazne i ostale naknade ateta2070000 384Rashodi iz proteklih godina (AOP 209+210)2080000 3841Materijalni rashodi iz proteklih godina2090000 3842Ostali rashodi iz proteklih godina 2100000 385Izvanredni rashodi (AOP 212+213)2110000 3851Nepredvieni rashodi do visine prora unske pri uve2120000 3859Ostali izvanredni rashodi2130000 386Kapitalne pomoi (AOP 215 do 217)2141.338.844312.000312.00041.73813,4 3861Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim druatvima u javnom sektoru2151.338.844000 3862Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim institucijama i trgova kim druatvima izvan javnog sektora2160312.000312.00041.73813,4 3863Kapitalne pomoi poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima2170000 Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na po etku razdoblja2180000 Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja 2190000 Poveanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 219-218)2200000 Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 218-219) 2210000 Ukupni rashodi poslovanja (AOP 113-220 ili 113+221)2228.373.47010.520.00010.520.0009.850.60093,6 VI`AK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-222) 2233.344.206140.000140.0001.711.3441.222,4 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 222-001)2240000 92211Viaak prihoda poslovanja preneseni2252.198.4743.008.0003.008.0003.005.65899,9 92221Manjak prihoda poslovanja preneseni2260000 96Obra unati prihodi poslovanja nenaplaeni2275.959.950005.950.855 9661Obra unati prihodi koje prora uni i prora unski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tr~iatu nenaplaeni2280000 TRANSAKCIJE NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 7Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 230+242+274+278)229356.75060.00060.00033.37655,6 71Prihodi od prodaje neproizvedene imovine (AOP 231+235)230353.00050.00050.00033.37666,8 711Prihodi od prodaje materijalne imovine prirodnih bogatstava (AOP 232+233+234)231353.00050.00050.00033.37666,8 7111Zemljiata232353.00050.00050.00033.37666,8 7112Rudna bogatstva2330000 7113Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine2340000 712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 236 do 241)2350000 7121Patenti2360000 7122Koncesije2370000 7123Licence2380000 7124Ostala prava2390000 7125Goodwill2400000 7126Ostala nematerijalna imovina2410000 72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 243+248+256+261+266+269)2423.75010.00010.00000,0 721Prihodi od prodaje graevinskih objekata (AOP 244 do 247)2430000 7211Stambeni objekti2440000 7212Poslovni objekti2450000 7213Ceste, ~eljeznice i sli ni graevinski objekti2460000 7214Ostali graevinski objekti2470000 722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 249 do 255)2480000 7221Uredska oprema i namjeataj2490000 7222Komunikacijska oprema 2500000 7223Oprema za odr~avanje i zaatitu2510000 7224Medicinska i laboratorijska oprema2520000 7225Instrumenti, ureaji i strojevi 2530000 7226Sportska i glazbena oprema2540000 7227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene2550000 723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 257 do 260)2560000 7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu2570000 7232Prijevozna sredstva u ~eljezni kom prometu2580000 7233Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu2590000 7234Prijevozna sredstva u zra nom prometu2600000 724Prihodi od prodaje knjiga, umjetni kih djela i ostalih izlo~benih vrijednosti (AOP 262 do 265)2613.75010.00010.00000,0 7241Knjige u knji~nicama2620000 7242Umjetni ka djela (izlo~ena u galerijama, muzejima i sl.)2633.75010.00010.00000,0 7243Muzejski izloaci i predmeti prirodnih rijetkosti2640000 7244Ostale nespomenute izlo~bene vrijednosti2650000 725Prihodi od prodaje viaegodianjih nasada i osnovnog stada (AOP 267+268)2660000 7251Viaegodianji nasadi2670000 7252Osnovno stado2680000 726Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 270 do 273)2690000 7261Ulaganja u istra~ivanje rudnih bogatstava2700000 7262Ulaganja u ra unalne programe 2710000 7263Umjetni ka, literarna i znanstvena djela2720000 7264Ostala nematerijalna proizvedena imovina2730000 73Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 275)2740000 731Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 276+277)2750000 7311Plemeniti metali i drago kamenje2760000 7312Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti2770000 74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 279)2780000 741Prihodi od prodaje zaliha (AOP 280)2790000 7411Strateake zalihe2800000 4Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 282+296+330+336+339)2812.893.7732.725.0002.725.0002.171.96979,7 41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 283+287+294)282369.720000 411Materijalna imovina prirodna bogatstva (AOP 284+285+286)283369.720000 4111Zemljiata284369.720000 4112Rudna bogatstva2850000 4113Ostala prirodna materijalna imovina2860000 412Nematerijalna imovina (AOP 288 do 293)2870000 4121Patenti2880000 4122Koncesije2890000 4123Licence2900000 4124Ostala prava2910000 4125Goodwill2920000 4126Ostala nematerijalna imovina2930000 418Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine (AOP 295)2940000 4181Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine2950000 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 297+302+310+315+320+323+328)2962.524.0532.725.0002.725.0002.171.96979,7 421Graevinski objekti (AOP 298 do 301)2972.006.8741.430.0001.430.0001.197.28383,7 4211Stambeni objekti2980000 4212Poslovni objekti2990180.000180.000165.40791,9 4213Ceste, ~eljeznice i sli ni graevinski objekti3000000 4214Ostali graevinski objekti3012.006.8741.250.0001.250.0001.031.87682,6 422Postrojenja i oprema (AOP 303 do 309)30276.46655.00055.00013.44624,4 4221Uredska oprema i namjeataj30326.76045.00045.00013.44629,9 4222Komunikacijska oprema30449.706000 4223Oprema za odr~avanje i zaatitu305010.00010.00000,0 4224Medicinska i laboratorijska oprema3060000 4225Instrumenti, ureaji i strojevi 3070000 4226Sportska i glazbena oprema3080000 4227Ureaji, strojevi i oprema za ostale namjene3090000 423Prijevozna sredstva (AOP 311 do 314)3100000 4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu3110000 4232Prijevozna sredstva u ~eljezni kom prometu3120000 4233Prijevozna sredstva u pomorskom i rije nom prometu3130000 4234Prijevozna sredstva u zra nom prometu3140000 424Knjige, umjetni ka djela i ostale izlo~bene vrijednosti (AOP 316 do 319)3150000 4241Knjige u knji~nicama 3160000 4242Umjetni ka djela (izlo~ena u galerijama, muzejima i sl.)3170000 4243Muzejski izloaci i predmeti prirodnih rijetkosti3180000 4244Ostale nespomenute izlo~bene vrijednosti3190000 425Viaegodianji nasadi i osnovno stado (AOP 321+322)3200000 4251Viaegodianji nasadi 3210000 4252Osnovno stado3220000 426Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 324 do 327)323440.7131.240.0001.240.000961.24077,5 4261Ulaganja u istra~ivanje rudnih bogatstava3240000 4262Ulaganja u ra unalne programe 325040.00040.00000,0 4263Umjetni ka, literarna i znanstvena djela3260000 4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina327440.7131.200.0001.200.000961.24080,1 428Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 329)3280000 4281Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine3290000 43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 331+334)3300000 431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 332+333)3310000 4311Plemeniti metali i drago kamenje3320000 4312Pohranjene knjige, umjetni ka djela i sli ne vrijednosti3330000 438Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetni kih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti (AOP 335)3340000 4381Predujmovi za nabavu plemenitih metala, umjetni kih i znanstvenih djela i ostalih vrijednosti3350000 44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 337)3360000 441Rashodi za nabavu zaliha (AOP 338)3370000 4411Strateake zalihe3380000 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 340+342+344+346+348)3390000 451Dodatna ulaganja na graevinskim objektima (AOP 341)3400000 4511Dodatna ulaganja na graevinskim objektima3410000 452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi (AOP 343)3420000 4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi3430000 453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima (AOP 345)3440000 4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima3450000 454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu (AOP 347)3460000 4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu3470000 458Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 349)3480000 4581Predujmovi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini3490000 VI`AK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 229-281) 3500000 MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 281-229) 3512.537.0232.665.0002.665.0002.138.59380,2 92212Viaak prihoda od nefinancijske imovine preneseni 3520000 92222Manjak prihoda od nefinancijske imovine preneseni 3530000 97Obra unati prihodi od prodaje nefinancijske imovine nenaplaeni354000108.017 UKUPNI PRIHODI (AOP 001+229)35512.074.42610.720.00010.720.00011.595.320108,2 UKUPNI RASHODI (AOP 222+281)35611.267.24313.245.00013.245.00012.022.56990,8 UKUPAN VI`AK PRIHODA (AOP 355-356)357807.183000 UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 356-355)35802.525.0002.525.000427.24916,9 9221x, 9222xViaak prihoda preneseni (AOP 225+352-226-353)3592.198.4743.008.0003.008.0003.005.65899,9 9221x, 9222xManjak prihoda preneseni (AOP 226+353-225-352)3600000 96, 97Obra unati prihodi nenaplaeni (AOP 227+354)3615.959.950006.058.872 TRANSAKCIJE NA FINANCIJSKOJ IMOVINI I OBVEZAMA 8Primici od financijske imovine i zadu~ivanja (AOP 363+381+394+405) 362160.275400.000400.00040.19110,0 81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova (AOP 364+368+371+373+375+378) 363160.275400.000400.00040.19110,0 811Primici (povrati) glavnice zajmova danih drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i meunarodnim organizacijama (AOP 365 do 367) 3640000 8111Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti3650000 8112Povrat zajmova danih inozemnim vladama3660000 8113Povrat zajmova danih meunarodnim organizacijama3670000 812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima (AOP 369+370) 368443000 8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu369443000 8122Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u inozemstvu3700000 813Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 372)3710000 8131Povrat zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru3720000 814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgova kim druatvima u javnom sektoru (AOP 374)373159.832400.000400.00040.19110,0 8141Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim druatvima u javnom sektoru374159.832400.000400.00040.19110,0 815Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim. institucijama izvan javnog sektora (AOP 376+377)3750000 8151Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora3760000 8152Povrat zajmova danih inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama3770000 816Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgova kim druatvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora (AOP 379+380) 3780000 8161Povrat zajmova danih tuzemnim trgova kim druatvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3790000 8162Povrat zajmova danih inozemnim trgova kim druatvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima3800000 82Primici od prodaje vrijednosnih papira (AOP 382+385+388+391)3810000 821Trezorski zapisi (AOP 383+384)3820000 8211Trezorski zapisi -tuzemni3830000 8212Trezorski zapisi -inozemni3840000 822Obveznice (AOP 386+387)3850000 8221Obveznice tuzemne3860000 8222Obveznice inozemne3870000 823Opcije i drugi financijski derivati (AOP 389+390)3880000 8231Opcije i drugi financijski derivati tuzemni3890000 8232Opcije i drugi financijski derivati inozemni3900000 824Ostali vrijednosni papiri (AOP 392+393)3910000 8241Ostali vrijednosni papiri tuzemni3920000 8242Ostali vrijednosni papiri inozemni3930000 83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 395+397+399+402)3940000 831Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 396)3950000 8311Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru3960000 832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih druatava u javnom sektoru (AOP 398)3970000 8321Dionice i udjeli u glavnici trgova kih druatava u javnom sektoru3980000 833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 400+401)3990000 8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 4000000 8332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija 4010000 834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgova kih druatava izvan javnog sektora (AOP 403+404)4020000 8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih druatva izvan javnog sektora4030000 8342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih druatava4040000 84 Primici od zadu~ivanja (AOP 406+410+412+414+417) 4050000 841Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meunarodnih organizacija (AOP 407 do 409)4060000 8411Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti4070000 8412Primljeni zajmovi od inozemnih vlada4080000 8413Primljeni zajmovi od meunarodnih organizacija4090000 842Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 411)4100000 8421Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru4110000 843Primljeni zajmovi od trgova kih druatava u javnom sektoru (AOP 413)4120000 8431Primljeni zajmovi od trgova kih druatava u javnom sektoru4130000 844Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 415+416)4140000 8441Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4150000 8442Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija4160000 845Primljeni zajmovi od trgova kih druatava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora (AOP 418+419)4170000 8451Primljeni zajmovi od tuzemnih trgova kih druatava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika izvan javnog sektora4180000 8452Primljeni zajmovi od inozemnih trgova kih druatava, obrtnika, malih i srednjih poduzetnika4190000 5Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 421+439+452+463+478)420610.000400.000400.000400.000100,0 51Izdaci za dane zajmove (AOP 422+426+429+431+433+436)421610.000400.000400.000400.000100,0 511Izdaci za dane zajmove drugim razinama vlasti, inozemnim vladama i meunarodnim organizacijama (AOP 423 do 425)4220000 5111Dani zajmovi drugim razinama vlasti4230000 5112Dani zajmovi inozemnim vladama 4240000 5113Dani zajmovi meunarodnim organizacijama4250000 512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima (AOP 427+428) 4260000 5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u tuzemstvu4270000 5122Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, graanima i kuanstvima u inozemstvu4280000 513Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 430)4290000 5131Dani zajmovi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru4300000 514Izdaci za dane zajmove trgova kim druatvima u javnom sektoru (AOP 432)431610.000400.000400.000400.000100,0 5141Dani zajmovi trgova kim druatvima u javnom sektoru432610.000400.000400.000400.000100,0 515Izdaci za dane zajmove bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 434+435)4330000 5151Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora4340000 5152Dani zajmovi inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama4350000 516Izdaci za dane zajmove trgova kim druatvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniatvu izvan javnog sektora (AOP 437+438)4360000 5161Dani zajmovi tuzemnim trgova kim druatvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniatvu izvan javnog sektora4370000 5162Dani zajmovi inozemnim trgova kim druatvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetniatvu4380000 52Izdaci za vrijednosne papire (AOP 440+443+446+449)4390000 521Izdaci za komercijalne i blagajni ke zapise (AOP 441+442)4400000 5211Komercijalni i blagajni ki zapisi tuzemni 4410000 5212Komercijalni i blagajni ki zapisi inozemni4420000 522Izdaci za obveznice (AOP 444+445)4430000 5221Obveznice tuzemne4440000 5222Obveznice inozemne4450000 523Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 447+448) 4460000 5231Opcije i drugi financijski derivati tuzemni4470000 5232Opcije i drugi financijski derivati inozemni4480000 524Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 450+451)4490000 5241Ostali tuzemni vrijednosni papiri 4500000 5242Ostali inozemni vrijednosni papiri4510000 53Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 453+455+457+460)4520000 531Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 454)4530000 5311Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru4540000 532Dionice i udjeli u glavnici trgova kih druatava u javnom sektoru (AOP 456)4550000 5321Dionice i udjeli u glavnici trgova kih druatava u javnom sektoru4560000 533Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 458+459)4570000 5331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4580000 5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija4590000 534Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 461+462) 4600000 5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgova kih druatava izvan javnog sektora4610000 5342Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgova kih druatava4620000 54Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova (AOP 464+468+470+472+475) 4630000 541Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i meunarodnih organizacija (AOP 465 do 467)4640000 5411Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti4650000 5412Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada4660000 5413Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija4670000 542Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 469)4680000 5421Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskim institucijama u javnom sektoru4690000 543Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih druatava u javnom sektoru (AOP 471)4700000 5431Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih druatava u javnom sektoru4710000 544Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 473+474)4720000 5441Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora4730000 5442Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija4740000 545Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva izvan javnog sektora (AOP 476+477)4750000 5451Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva izvan javnog sektora4760000 5452Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva4770000 55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 479+482+485) 4780000 551Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 480+481)4790000 5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji4800000 5512Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu4810000 552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 483+484)4820000 5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji4830000 5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu4840000 553Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 486+487)4850000 5531Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji4860000 5532Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu4870000 VI`AK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 362-420)4880000 MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 420-362)489449.72500359.809 92213Viaak primitaka od financijske imovine preneseni 4900000 92223Manjak primitaka od financijske imovine preneseni49132.316483.000483.000482.04299,8 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 355+362)49212.234.70111.120.00011.120.00011.635.511104,6 UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 356+420)49311.877.24313.645.00013.645.00012.422.56991,0 VI`AK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 492-493)494357.458000 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 493-492)49502.525.0002.525.000787.05831,2 9221-9222Viaak prihoda i primitaka preneseni (AOP 359+490-360-491)4962.166.1582.525.0002.525.0002.523.61699,9 9222-9221Manjak prihoda i primitaka preneseni (AOP 360+491-359-490)4970000 Viaak prihoda i primitaka raspolo~iv u sljedeem razdoblju (AOP 494+496-495-497)4982.523.616001.736.558 Manjak prihoda i primitaka za pokrie u sljedeem razdoblju (AOP 495+497-494-496)4990000 191Rashodi buduih razdoblja5000000 DODATNI PODACI Ra un iz ra . planaOPISAOPOstvareno prethodne godineOstvareno tekue razdobljeIndeks (5/4 * 100) 123456 11Stanje nov anih sredstava na po etku kvartala5011.827.1202.670.404146,2 11-dugovnoUkupni priljevi na nov ane ra une i blagajne5024.487.7603.853.19985,9 11-potra~noUkupni odljevi s nov anih ra una i blagajni5033.472.8214.233.089121,9 11Stanje nov anih sredstava na kraju kvartala (AOP 501+502-503)5042.842.0592.290.51480,6 Prosje an broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja krajem izvjeatajnog razdoblja (cijeli broj)505911122,2 Prosje an broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja krajem izvjeatajnom razdoblja (cijeli broj)50600 Prosje an broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)507911122,2 Prosje an broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)50800 61311Porez na neobraeno obradivo poljoprivredno zemljiate50900 61312Porez na neizgraeno graevno zemljiate51000 61313Porez na neiskoriatene poduzetni ke nekretnine51100 61314Porez na kue za odmor512448.838407.74590,8 61315Porez na koriatenje javnih povraina51300 61319Ostali stalni porezi na nepokretnu imovinu51400 61431Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove51500 61432Poseban porez na naftne derivate51600 61433Poseban porez na alkohol51700 61434Poseban porez na pivo51800 61435Poseban porez na bezalkoholna pia51900 61436Poseban porez na duhanske preraevine52000 61437Poseban porez na kavu52100 61438Poseban porez na luksuzne proizvode52200 61451Porez na cestovna motorna vozila52300 61452Porez na plovne objekte52400 61453Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke52524.14630.503126,3 61454Porez na reklame52600 61459Ostali nespomenuti porezi na koriatenje dobara ili izvoenje aktivnosti52700 63311Tekue pomoi iz dr~avnog prora una52800 63321Kapitalne pomoi iz dr~avnog prora una5291.880.000848.00045,1 65264Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sli no53000 65265Dopunsko zdravstveno osiguranje53100 65266Prihodi na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina53200 31Rashodi za zaposlene u tijelima 533919.5901.158.633126,0 31Rashodi za zaposlene kod korisnika53400 dio 311*Neto plaa u tijelima535538.466674.620125,3 dio 311*Neto plaa kod korisnika53600 dio 311**Porez i prirez iz plaa u tijelima53762.46484.215134,8 dio 311**Porez i prirez iz plaa kod korisnika53800 31212Nagrade53917.50012.22069,8 31213Darovi5407.0003.00042,9 31214Otpremnine54100 31215Naknade za bolesti, invalidnost i smrtni slu aj5423.32600,0 31219Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene54311.25030.650272,4 32Materijalni rashodi u tijelima 5444.364.6055.954.068136,4 32Materijalni rashodi kod korisnika54500 32121Naknade za prijevoz na posao i s posla54639.12044.346113,4 32371Autorski honorari54747.38730.92665,3 32372Ugovori o djelu54850.97545.11888,5 dio 32377Usluge studentskog/omladinskog servisa54900 32911Naknade lanovima predstavni kih i izvranih tijela550413.846300.36572,6 34111Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji55100 34112Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu55200 34121Kamate za izdane mjenice u domaoj valuti55300 34122Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti55400 34131Kamate za izdane obveznice u zemlji55500 34132Kamate za izdane obveznice u inozemstvu55600 34191Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji55700 34192Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu55800 34211Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti55900 34212Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada56000 34213Kamate za primljene zajmove od meunarodnih organizacija56100 34231Kamate za primljene zajmove od tuzemnih banaka i ostalih financijskim institucija izvan javnog sektora56200 34232Kamate za primljene zajmove od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija56300 34241Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih trgova kih druatava56400 34242Kamate za primljena zajmove od ostalih inozemnih trgova kih druatava56500 35231Subvencije poljoprivrednicima56600 dio 35232Subvencije obrtnicima56700 37111Naknade za bolest i invaliditet56800 37114Naknade za nezaposlene56900 37115Naknade za mirovine i dodatke57000 37116Porodiljne naknade57100 37117Obiteljska mirovina57200 37211Naknade za dje ji doplatak57300 37212Pomo obiteljima i kuanstvima57450.80063.800125,6 37213Pomo invalidima i hendikepiranim osobama57500 37214Naknade za mirovine i dodatke57600 37215 Stipendije i akolarine57732.00048.000150,0 37217Porodilje naknade i oprema za novoroen ad57800 37218Pomo nezaposlenim osobama57900 37221Sufinanciranje cijene prijevoza580118.486153.137129,2 37222Pomo i njega u kui58100 38611Kapitalne pomoi bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru58200 38612Kapitalne pomoi trgova kim druatvima u javnom sektoru5831.338.84400,0 38621Kapitalne pomoi privatnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora584041.738 38622Kapitalne pomoi trgova kim druatvima izvan javnog sektora58500 38631Kapitalne pomoi poljoprivrednicima58600 38632Kapitalne pomoi obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima58700 41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine u tijelima 588369.72000,0 41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine kod korisnika58900 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u tijelima5902.524.0532.171.96986,1 42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kod korisnika59100 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u tijelima59200 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kod korisnika59300 54111Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti kratkoro ni59400 54112Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti dugoro ni59500 54121Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada kratkoro ni59600 54122Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada dugoro ni59700 54131Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija kratkoro ni59800 54132Otplata glavnice primljenih zajmova od meunarodnih organizacija dugoro ni59900 54211Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru kratkoro ni60000 54212Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru dugoro ni60100 54311Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih druatava u javnom sektoru kratkoro ni60200 54312Otplata glavnice primljenih zajmova od trgova kih druatava u javnom sektoru dugoro ni60300 54411Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora- kratkoro ni60400 54412Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora dugoro ni60500 54421Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija kratkoro ni60600 54422Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija dugoro ni60700 54511Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva izvan javnog sektora kratkoro ni60800 54512Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva izvan javnog sektora dugoro ni60900 54521Otplate glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva kratkoro ni61000 54522Otplate glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgova kih druatava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetniatva dugoro ni61100 55311Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji-kratkoro ne61200 55312Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji-dugoro ne61300 55321Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu-kratkoro ne61400 55322Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu-dugoro ne61500 Vrijednost ostvarenih investicija u dugotrajnu imovinu6162.893.7732.171.96975,1 Kontrolni zbroj (AOP 505 do AOP 616)61716.156.20714.275.04488,4 IZVR`ENJE PRORA UNA OPINE `OLTA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. PRIHODI I PRIMICIPlan 2009.Ostvarenje% Opi prihodi i primici5.905.0005.715.88096.8 Prihodi za posebne namjene 3.255.0004.239.019130.2 Pomoi i donacije1.500.0001.607.045107.1 Prihodi od nefinancijjske imovine i nadoknade ateta s osnova osiguranja 60.00033.37655.6 Namjenski primici od zadu~ivanja 400.00040.19110.0 Ukupno11.120.00011.635.511104.6 Viaak prihoda prethodnih godina2.525.0002.523.61699.9 UKUPNO13.645.00014.159.127103.8 RASHODI I IZDACI PROGRAM 001 OPINSKA UPRAVA AKTIVNOST 001-1: REDOVNO POSLOVANJE Ekonomska /funkcijska Naziv ra una Plan 2009.Ostvarenje% 31Rashodi za zaposlene1.267.0001.158.63391.4 3111/0111Plae za redovan rad1.034.065944.26091.3 3113/0111Plae za prekovremeni rad8.0004.28453.5 3121/0111Ostali rashodi za zaposlene47.00045.87097.5 3132/0111Doprinosi za zdravstv.osig.160.300147.98892.3 3133/0111Doprinosi za zapoaljavanje17.63516.23192.3 32Materijalni rashodi1.633.0001.511.59092.6 3211/0111Slu~bena putovanja50.00047.92995.9 3212/0111Naknade za prijevoz55.00044.34680.6 3213/0111Stru no usavraavanje5.0003.90278.0 3221/0111Uredski materijal i ost.mat.120.000104.07586.7 3223/0434,0435Energija85.00079.60993.7 3224/0111Mat. i dijelovi za tek. i inv.20.00015.94479.7 3225/0111Sitni inventar i auto gume70.00067.21896.0 3231/0460Usluge telefona, poate i prijevoza230.000225.62498.1 3232/0111Usluge tekueg i inv.odr.30.00027.81492.7 3233/0111Usluge promid~be i informiranja2.00000 3237/0111Intelektualne i osobne usluge100.00096.03696.0 3238/0111Ra unalne usluge20.0001.97410.0 3239/0111Ostale usluge110.00085.85478.0 3291/0111Naknade lanovima pred.tijela 301.000300.36599.8 3292/0111Premije osiguranja20.00013.37366.9 3293/0111Reprezentacija120.000113.90194.9 3294/0111 lanarine10.0004.75347.5 3299/0111Ostali nespomenuti rashodi285.000278.87397.9 34Financijski rashodi10.5005.74154.7 3431/0112Bankarske usluge10.0005.73657.4 3433/0112Zatezne kamate50051.0 42Rashodi za nabavu imovine95.00013.44614.0 4221/0111Uredska oprema i namjeataj45.00013.44630.0 4223/0111Oprema za odr~avanje10.00000 4262/0111Ulaganja u ra unalne programe40.00000 UKUPNO AKTIVNOST3.005.5002.689.41089.5 AKTIVNOST 001-2: POTPORE Ekonomska /funkcijska Naziv ra una Plan 2009.Ostvarenje% 36Potpore000 3631/0620,0911Potpore unutar ope dr~ave000 37Naknade graanima i kuanstvima725.000666.58491.9 3712/0421,1070Naknade graanima u naravi100.00098.37098.3 3721/0950,1070Naknade graanima i kuanstvima u novcu167.000148.61389.0 3722/1070Naknade graanima i kuanstvima u naravi458.000419.60191.6 38Donacije i ostali rashodi1.485.0001.482.20099.8 3811 .Tekue donacije u novcu1.485.0001.482.20099.8 3811/0320DVD `olta za redovno posl.542.000542.000100 3811/0320DVD `olta oprema i vozila420.000420.000100 3811/0320DVD `olta sezonski vatr.72.00072.000100 3811/0320DVD `olta za 35-tu obljetnicu30.00030.000100 3811/0423Lova ka udruga `olta25.00025.000100 3811/0423P`RD Pelegrin8.0006.00075.0 3811/0660Udruga Rusmarin21.00021.000100 3811/0810Plesna skupina Meduze15.00015.000100 3811/0810MK `olta15.00015.000100 3811/0473TZ Opine `olta204.000204.000100 3811/0840Katoli ka udruga Lovret15.00015.000100 3811/0840Donacije vjerskim organizacijama70.00070.000100 3811/0660Ostale donacije48.00047.20098.3 UKUPNO AKTIVNOST2.210.0002.148.78497.2 AKTIVNOST 001-3: KULTURA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi210.000204.07097.2 3231/0820Usluge telefona, poate i prijevoza10.0008.75087.5 3237/0820Intelektualne i osobne usluge100.00099.36299.4 3299/0820Ostali nespomenuti izdaci100.00095.95896.0 38Donacije i ostali rashodi391.500388.50099.2 3811 .Tekue donacije u novcu391.500388.50099.2 3811/0820KUD `olta107.000107.000100 3811/0820`GZ Olinta186.000186.000100 3811/0820Redikuli50.00050.000100 3811/0820Mala truba30.00030.000100 3811/0820Ostale donacije18.50015.50083.8 UKUPNO AKTIVNOST601.500592.57098.5 AKTIVNOST 001-4: CIVILNA ZA`TITA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi16.00015.99099.9 3221/0220Uredski materijal i ostali mat.000 3225/0220Sitan inventar (oprema)000 3299/0220Ostali nespomenuti izdaci16.00015.99099.9 UKUPNO AKTIVNOST16.00015.99099.9 SVEUKUPNO PROGRAM5.833.0005.446.75493.4 PROGRAM 002 KOMUNALNA DJELATNOST AKTIVNOST 002-1: JAVNA RASVJETA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi860.000838.99997.6 3223/0640Energija 260.000259.26099.7 3232/0640Usluge tekueg i inv.odr.600.000579.73996.6 UKUPNO AKTIVNOST860.000838.99997.6 AKTIVNOST 002-2: JAVNO PROMETNE I ZELENE POVR`INE Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi360.000337.68693.8 3232/0660Usluge tekueg i inv.odr.300.000283.74394.6 3234/0660Komunalne usluge60.00053.94389.9 UKUPNO AKTIVNOST360.000337.68693.8 AKTIVNOST 002-3: MJESNA GROBLJA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi100.00068.88068.9 3232/0660Usluge tekueg i inv.odr.100.00068.88068.9 UKUPNO AKTIVNOST100.00068.88068.9 AKTIVNOST 002-4: UREENJE MJESTA I PUTEVA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 32Materijalni rashodi2.980.0002.970.51999.7 3232/0660Usluge tekueg i inv.odr.2.980.0002.970.51999.7 UKUPNO AKTIVNOST2.980.0002.970.51999.7 AKTIVNOST 002-4: SUSTAV OBORINSKIH VODA I VODOVODA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje % 32Materijalni rashodi10.0006.33263.3 3232/0630Usluge tekueg i inv.odr.10.0006.33263.3 UKUPNO AKTIVNOST10.0006.33263.3 SVEUKUPNO PROGRAM4.310.0004.222.41698.0 PROGRAM 003 RAZVOJ AKTIVNOST 003-1: IZGRADNJA Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje % 38Ostali rashodi312.00041.73913.0 3862/0620Kapitalne pomoi bankama i ostalim financ. institucijama i trgova kim druatvima izvan javnog sektora312.00041.73913.0 41Rashodi za nabavu nepr.im.000 4111/0620Zemljiate000 42Rashodi za dugotrajnu imovinu1.430.0001.197.28383.7 4212/0820Poslovni objekti180.000165.40791.9 4214/0620Ostali graevinski objekti1.250.0001.031.87682.6 UKUPNO AKTIVNOST1.742.0001.239.02271.1 AKTIVNOST 003-2: PROSTORNO PLANIRANJE Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje % 42Rashodi za dugotrajnu imovinu1.200.000961.24080.1 4264/0620Ostala nematerijalna proiz.1.200.000961.24080.1 UKUPNO AKTIVNOST1.200.000961.24080.1 SVEUKUPNO PROGRAM2.942.0002.200.26274.8 PROGRAM 004 PROMET AKTIVNOST 004-1: CESTOVNI I POMORSKI PROMET Ekonomska /funkcijska Naziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje % 37Naknade graanima i ku.160.000153.13795.7 3722/0452Naknade graanima160.000153.13795.7 UKUPNO AKTIVNOST160.000153.13795.7 SVEUKUPNO PROGRAM160.000153.13795.7 PROGRAM 005 ZAJMOVI AKTIVNOST 005-1: KRATKORO NI ZAJMOVI Ra un rashoda/izdatkaNaziv ra unaPlan 2009.Ostvarenje% 51Izdaci za dane zajmove400.000400.000100 5141Dani zajmovi trgova kim druatvima400.000400.000100 UKUPNO AKTIVNOST400.000400.000100 SVEUKUPNO PROGRAM400.000400.000100 UKUPNO13.645.00012.422.56991.0 lanak 3. Raspored rezultata: Prema bilanci na dan 31.12.2009. godine utvrena je struktura viaka prihoda: 92211 Viaak prihoda poslovanja 4.717.002,03 92222 Manjak prihoda od nefinancijske imovine 2.138.593,90 92223 Manjak primitaka od financijske imovine 841.850,46 VI`AK PRIHODA 1.736.557,67 Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.138.593,90 kuna pokriva se iz viaka prihoda poslovanja te se utvruje 1. Viaak prihoda poslovanja 2.578.408,13 kn, 2. Manjak prihoda od nefinancijske imovine 0,00 kn, 3. Manjak primitaka od financijske imovine 841.850,46 kn, VI`AK PRIHODA 1.736.557,67 KN Utvreni viaak prihoda u iznosu 1.736.557,67 kuna utroaiti e se za podmirenje izdataka i rashoda u 2010. godini. lanak 4. Godianji obra un Prora una Opine `olta za 2009. godinu stupa na snagu 8 dana od dana objave u Slu~benom glasniku Opine `olta. Klasa:021-5/10-01/10-4 Ur.broj:2181/03-01-10 Grohote, 22.03.2010. Predsjednik opinskog vijea Boris Blagai, v.r. pXh%h$d%d&d'dNOPQ (. A!n"n#n$n% ^ 666666666vvvvvvvvv66666686666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH\`\ Normal*$0CJKHOJPJQJ^J_H9aJmH nHsH tH>A > Zadani font odlomkaZi@Z 0Obi na tablica :V 44 la .k . 0 Bez popisa NON Heading x$OJQJCJPJ^JaJDB@D Tijelo tekstad */@* Popis^JN"@"N Opis slike xx $CJ6^JaJ].O2. Index $^JPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V,cy$wc.bQKG7fK˵Riv4HN@!Fco#c (QR/L A]#Tv@=!<İT̟qu gDL--_FFGzѺU7q^۫ >Xju)lꝜg d֚/_ӹtLԀ~\vd9|:x9|Jk (b49C2lZ "/_䗟?Byߞ=yէ) ҘHt}a+d$G10-Sl& R*ToN1ˢ!hU{ƒHLps ;ZVIV 2n*]8MRyZ:w#⨹ppH~._w/cR%C:riFMc˴f;Y[EBU`V0ǍDḊǬXEUJ/zRAC8D*[-}CǪ ..R(zP漌iv@@@bU|!8Y;8>ܦ,AuLj;:5nFs[ ׸UqokބݫfO4EE@'ߢ5w7E|-yօAYfNc@M!-a 4A 64HpU ) uO3 e:(fQ!sHvy`Wr~(Bshgr%c VF5iP./L›0 ˫pעᰃ m(\ddH= R+sh;l2)^+Ikio ,A*k,GMg,Jd9\,AGm\nzi9~)D]9|%lڟZ̦gl冹EP9> ljWY DK/7e@E7:+k G7d<&*}gV'A} ש Tu洷+9gEW38Y+MC*t0O%Jݍq7ŔRN)z?ۇ@GbDž8t4~_`zd kH*6 r5gyCڧ!# B-;Y=ۻ,K12URWV9$l{=An;sVAP9zs:Y'[`ۇ@Pf7[6DY*@Xi+hee*skfDqbX,?*|fv u"xA@V_ .`p64+lt^7 t '5;Kb8s9x<ڮ-t5Dd8?Șe/Y|t &LILJ`DCPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] qn?hz8@0( B S ?'(1245ADJKRSZ]gks{ $-09:BEKLST[_imu}"%.19:DGSTYZ\]fgl $&/2:JST]ejkmnyz!%@BCINU]bdlmt| %(./67>AKOW_dfhouy #&04<DIKMTZ[_`hilmqr{?JKTU[#$-.01=@FGNOVYcgow|~    ! " , - / 0 8 9 ? @ G J T U a d p q w {   % ' 4 5 < = F G R S Z [ b e o p z ~  ! " - . 3 4 8 9 ; ? F G Q R \ _ h i s t { ~    " # & ) 3 4 = @ G H Q R Y \ e f j k u v y z $ & . / 7 8 C D I J L P X Y ` a g j o p { ~  %'039;?@GJPQSZijopz{),67>?FISUabgjsu{| )*15;<>?HIRS\dlmsv~ %-08>EHRZ\ehiopxy| &'/0;<ABFGIMTUZ[acru%)34;<CDJKUV]_bfijty&,-47AIOPWZdovw~%&*+01;<FIST^_cdfgpqz{ ")*14>?GMUV[\bckotu|} $%36?@INS^dejkop}~ ,JJJJJJK KKKKK K:KAKBKDKEKLKMKTKuK{K~KKKKKKKKKKKKKKKKKKL L LLLLL L;LAL_LdLeLlLmLwLxL~LdMmMoMyM{MMMMMMMMMMMMMMMMMMNNNNN'NGNMNNNUNVNXNYNbNNNNNNNNNNNNNNNNN#O+O,O5OSOZO[O]O^OfOOOOOOOOOOOOO"P*P+P-P.P1PWP\P]PePmPqPPPPPPPPPPPPPPPQQQQQ'QfbfjfkfrfffffffMgVgXgbgdgigjgpg|gggggggggggggggghhhhhhhi iii$i%i.i1i4iUi\i]ifiOjTjUj\j]jdjejjjkjqj}jjjjjjjjjjjjjjjjkkkkkkkkkkkk lllll%l&l+l,l3l@lElFlMlNlXllllllllllllllllllllmpmvmwm~mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnn n>n@nNnTnUn\n]n_n`nmnnnunnnnnnnnnnnnnnnFoNoOoToUo\o_oeosowoxoooooooooooooopp2p:p;pBpCpLpTpYpZp\pcpipspxpppppppppppGqRqSq\q]qcqqqqqq[\ ]^TY,.67@BNdhouIMTZ}$df  % J L QS_`%- dfknot^dLNk~JL(y*,3;n p .!4!!"n"p""[#c#e###D$E$%%K&z&{&|&.(0(((e)h)))t*w**R+,,H-J-7/:/o////00C2K233333344c5e5555566[8]899:::::::::?;`;b;n;v;;;;;;;<<t<u<<< = =h==`>b>>>??kAqABBBCC7C8CBCCCF FFF"GOGGGHHIIcIvIwIIJJ&K+KKK'LBLCLfLLLLM-M1M;MM^P`PPPPPQQQRQRTRRRRRRR=TATvUxUVVVVVWWWWWrYtYYYZZK[M[I\K\b\m\\\K]N]^^_`+a-aYaEbhbjbbbccd d"d(dkemeoguggghhij"j$jjjjjl lmmmmmmcnenIoKooopppq qq4r6rrsKsMsss't)tgtkt=u?uuu_vav;w=wdwKxLxx%y'yyzzz{{~{{||}}}~HIl bkmwx&'12ehq e{|}1:?opv79cmwҊԊ[]AJLJJJJJMNOO P!P3P4PTT~VVY;[\\\G]^^^ ___`m`,a.a^aa`bqbbbccccee)e6eeeJgLg|gghh iiLjNjOk[kkkkk llmm:n=nnnnn7o:ooopp2pbpcpipppGqqq33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333ZG8rqq@pppp`$<Leno<<<<<<<<<<<<q ,6>P 0@H@&T@,8@LRdvUnknown G.[x Times New Roman5Symbol3. .Cx ArialG Open SansArialiLiberation SerifTimes New RomanYNoto Sans CJK SC RegularY FreeSansTimes New RomanS&Liberation SansArialA$BCambria Math" h+CgG47:&47:&! 20%q%qK P0 ZG!xx katja2Oh+'0|  , 8 D P\dlt Normal.dotmkatja22Microsoft Office Word@@@Rp@ָȊ&47:՜.+,0 hp| %q Naslov !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{}~Root Entry FraȊ1Table|uZWordDocument*SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj} F+Dokument programa Microsoft Word 97 2003 MSWordDocWord.Document.89q