ࡱ> g2\pKorisnik Ba= =?8f@"1Arial1Arial1Arial1Arial1(h Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1(@ Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1(@ Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1(@ Arial Narrow1(@ Arial Narrow1(@ Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1( Arial Narrow1(@ Arial Narrow1Arial1 Arial1$Arial1( Arial Narrow1Arial1(@ Arial Narrow1Arial1( Arial Narrow1GreekC1Calibri1 Calibri1Calibri1?Calibri14Calibri1Calibri1h8Cambria1,8Calibri18Calibri18Calibri1<Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri1>Calibri1 Arial#,##0\ "kn";\-#,##0\ "kn"##,##0\ "kn";[Red]\-#,##0\ "kn"$#,##0.00\ "kn";\-#,##0.00\ "kn")$#,##0.00\ "kn";[Red]\-#,##0.00\ "kn">*9_-* #,##0\ "kn"_-;\-* #,##0\ "kn"_-;_-* "-"\ "kn"_-;_-@_->)9_-* #,##0\ _k_n_-;\-* #,##0\ _k_n_-;_-* "-"\ _k_n_-;_-@_-F,A_-* #,##0.00\ "kn"_-;\-* #,##0.00\ "kn"_-;_-* "-"??\ "kn"_-;_-@_-F+A_-* #,##0.00\ _k_n_-;\-* #,##0.00\ _k_n_-;_-* "-"??\ _k_n_-;_-@_-,'_-* #,##0_-;\-* #,##0_-;_-* "-"_-;_-@_-4/_-* #,##0.00_-;\-* #,##0.00_-;_-* "-"??_-;_-@_-#,##0.00\ _k_n mmm\ dd #,##0.00" kn"#,##0.00\ "kn""Yes";"Yes";"No""True";"True";"False""On";"On";"Off"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\) 0.000 0.00000 0.0000 0.00000000 0.0000000 0.0000000.0"Da";"Da";"Ne"'""Istinito";"Istinito";"Neistinito"M$"Uklju eno";"Uklju eno";"Isklju eno" #,##0.000#,##0.00\ [$EUR]        " " " " " " " " " " " " # # # # # #   $  # # # # # # % &  ' ( ) P * P + + ,  - ` . ff / 0 1 a> 2  , * + ) 8@ 8@ "8@ #<@  ,@ ,@ (  "8 #<  ,  ,  1#< #< #<@ #<  (  1!< 8@ , 3  1+< (@ 1!< ( (  ( 1|@ @  x@ @  |@ @  |@ @ 1<@ @ 1<@ @ 8@ @ <@ @ <@ @ 1<@ @ 8@ @ "8@ @ #<@ @ #<@ @ ,@ @ ,@ @ 1<@ @ 8@ @ 1<@ @ "8@ @ #<@ @ #<@ @ *8@ @ )8@ @ "8@ @ #<@ @ 1<@ @ 1|@ @ 1|@ @ x@ @ "x@ @ #|@ @ #|@ @ #|@ @ #<@ @  ,@ @  ,@ @ x@ @ |@ @ |@ @ |@ @ 8@ @ ,@ @ #<@ @ #<@ @ #<@ @ ,@ @ ,@ @ 8@ @ (@ @ @ @ $@ @ 1<@ @ "<@ @ #<@ @  ,@ @ ,@ @ 1<@ @ (8@ @ #<@ @ 1|@ @ 7 1|@ @ 7 #|@ @ 8@@ 8@ 8 @ @@ @  @ 8@@ 8@ 8 @ )8@ @ 8@ @ 1|@ @ 8@ @ 8@ @ x@ @  1|@ @ 1< 1!< !8 1< !8 8@ @ 8@ @ 8@ @ # ||`Oc6}-} klju}-} klju}-} klju}-} klju}A} kljuefsklj}A} kljuef sklj}A} kljuLsklj}A} kljuLsklj}-} klju}A} kljuLsklj}A} kljuLsklj}A} kljuL sklj}A} klju23sklj}A} klju23sklj}-} klju}-} klju}A} klju23sklj}-}! klju}x}"klju3sko"## }A}# akljusk}A}% kljusk}A}& kljusk}A}' kljusk}A}( kljusk}A}) kljusk}A}* klju sk}}+ ???kljusk???## ??? ??? ???}}, }kljusk##  }A}- kljusk}-}. klju}A}/ kljusk}A}0 klju?sk}A}1 klju23sk}-}2 klju}A}3 ekljusk}A}5 }kljusk}}7 kljusk???## ??? ??? ???}-}8 klju}-}9 klju}U}: kljusk## }}; ??vklju̙sk##  }(}T klju}(}klju}(}klju20% - Isticanje1G20% - Isticanje1 %20% - Isticanje2G"20% - Isticanje2 %20% - Isticanje3G&20% - Isticanje3 %20% - Isticanje4G*20% - Isticanje4 %20% - Isticanje5S.20% - Isticanje5 ef %20% - Isticanje6S220% - Isticanje6 ef %40% - Isticanje1S40% - Isticanje1 L %40% - Isticanje2S#40% - Isticanje2 L渷 %40% - Isticanje3G'40% - Isticanje3 %40% - Isticanje4S+40% - Isticanje4 L %40% - Isticanje5S/40% - Isticanje5 L %40% - Isticanje6S340% - Isticanje6 Lմ %60% - Isticanje1S 60% - Isticanje1 23 %60% - Isticanje2S$60% - Isticanje2 23ږ %60% - Isticanje3G(60% - Isticanje3 %60% - Isticanje4G,60% - Isticanje4 % 60% - Isticanje5S060% - Isticanje5 23 %!60% - Isticanje6G460% - Isticanje6 %"Biljeakaj Biljeaka  #Dobro=Dobro a%$( Hiperveza% Isticanje1G Isticanje1 O %& Isticanje2G! Isticanje2 PM %' Isticanje3G% Isticanje3 Y %( Isticanje4G) Isticanje4 d %) Isticanje5G- Isticanje5 K %* Isticanje6G1 Isticanje6 F % +IzlazuIzlaz ???%????????? ???,Izra unyIzra un }% -Loae;Loae % .Naslov3Naslov I}% /Naslov 1ENaslov 1 I}%O 0Naslov 2ENaslov 2 I}%? 1Naslov 3ENaslov 3 I}%23 2Naslov 47Naslov 4 I}%3 NeutralnoE Neutralno e%&Normalno4&Postotak#5Povezana elijaSPovezana elija }%6 8 Praena hiperveza#7Provjera elijeProvjera elije %????????? ???'8Tekst objaanjenjaI5Tekst objaanjenja %9Tekst upozorenjaG Tekst upozorenja %: Ukupni zbroj[ Ukupni zbroj %OO ;UnossUnos ̙ ??v% <"Valuta=* Valuta [0]> Zarez?( Zarez [0]XTableStyleMedium9PivotStyleLight16`GRAD.OBRTNICKIREKAPITULACIJAEPC 2_20.04.2018LukrecijaProjekti 2Glavni2016Frerebeau_SegetGP novoPodloge 12.01.GLGLAVNI PROJEKTKonacnoGL_ARH50TroskovnikTROSKOVNIK_Frerebeau_GL_NOVO.xlsSADR}AJ GRAD.RADOVIGRAD._OBRTNICKI RADOVIREKAPITULACIJAYYYY jEPC 2_20.04.2018LukrecijaProjekti 2Glavni2016RAJ I SVEMIR+Zadnje.12.2015TROSKOVNIK_Rajcic_GR.xlsSADR}AJ GRAD.RADOVIREKAPITULACIJAGPC 2_20.04.2018LukrecijaProjekti 2Glavni2016Frerebeau_SegetGP novoPodloge 12.01.GLGLAVNI PROJEKTKonacnoGL_ARH50TroskovnikTROSKOVNIK_Frerebeau_GL_NOVO_PVC.xlsSADR}AJ GRAD.RADOVIGRAD._OBRTNICKI RADOVIREKAPITULACIJAYYYY  ;A ;8 cREKAPITULACIJA <INVESTITOR: DATUM: -GRAEVINA: I.II.III.IV.V.Pozicija Opis radova Jed. mjereKoli ina1.1. NAPOMENA:Ukupno:1.2.1.3.2.1.3.1.3.2.4.1.5.1. LOKACIJA: FAZA: 2.3.2.2.GLAVNI PROJEKT1)3.3.3.4.09/2017 PDV (25%)4.2.komplPRIPREMNI RADOVIpauaalm3PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:ZEMLJANI RADOVI2.4.2.5.2.6.m3ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:#BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI5Nepredvieni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troakovnikom u iznosu od 10 % ovih radova: nepredvieni radovi 10%. Svi nepredvieni radovi nastali zbog izmjena u konstrukciji nakon uvida u stvarno stanje na terenu tijekom i nakon ruaenja moraju biti odobreni i ovjereni od strane nadzornog in~enjera.+BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:ARMIRA KI RADOVIkgzNepredvieni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troakovnikom u iznosu od 10 % ovih radova: nepredvieni radovi 10%ARMIRA KI RADOVI UKUPNO:PRIPREMNI RADOVIZEMLJANI RADOVI"BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIARMIRA KI RADOVIUKUPNO 1) GRAEVINSKI RADOVI:pPRIPREMNI RADOVI SE ODNOSE NA STAVKE PRIPREME I RU`ENJA POSTOJEEG DJELOMI NO URU`ENOG KAMENOG POTPORNOG ZIDAPREDMET OVE DOKUMENTACIJE JE REKONSTRUKCIJA POTPORNOG ZIDA UZ PRISTUP PLA}I U STOMORSKOJ Prije davanja ponude potrebno je OBII LOKACIJU i upoznati se s stanjem na terenu te pregledati projektnu dokumentaciju. U SLU AJU KAKVIH NEJASNOA ILI OCJENE PONUA A DA JE NEKO OD RJE`ENJA NEPRIHVATLJIVO POSTAVITI UPIT PROJEKTANTU RADI RAZRJE`ENJA DETALJA. U PROTIVNOM OD IZVOA A E SE ZAHTIJEVATI IZVOENJE DETALJA KAO `TO JE PROJEKTANT PREDLO}IO. Pa~ljivo parcijalno ru no i strojno ruaenje postojeeg zidanog kamenog zida u sektoru obuhvata sanacije istog, sa paralelnim selektiranjem kamena za ponovnu ugradnju. U cijeni i deponiranje kamena za ponovnu ugradnju u sektoru gradiliata, te odvoz ostale aute na deponiju graevinskog otpada udaljenu do 5 kilometara, uklju ivo i zbrinjavanje. Planirano zbrinjavanje kamena za ponovnu ugradnju prema dogovoru s naru iteljem radova. kompletBetoniranje podbetona ispod temeljnih traka segmenata potpornog zida prema detaljima iz projekta, prosje ne debljine cca 10 cm. Obra un po m3 ugraenog betona.OPE NAPOMENE: U cijenu je potrebno ura unati sve radove na postavi oplate i podupiranju elemenata konstrukcije, zatim dobavu i prijevoz svje~eg betona od mjesta proizvodnje do mjesta ugradbe, strojnu ugradbu i njegu svje~eg betona. Zidovi moraju biti izvedeni u kvalitetnoj oplati te o iaeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za zavranu obradu vidljivih dijelova.9 OPINA `OLTA, (OIB 38621571773), Podkua 8, 21430 Grohote 5SANACIJA POTPORNOG ZIDA NA RIVI PELEGRIN U STOMORSKOJ+kat. est. zem. br.1940/1 k.o. Gornje Selo02/2021GRAEVINSKI RADOVI SVUKUPNO : OSTALI RADOVIm1OSTALII RADOVI UKUPNO:& Napomena: Za radove iskopa Izvoditelj je du~an dati jedinstvenu (prosje nu) cijenu za iskop materijala na osnovu vlastite procijene udjela pojedine kategorije uvidom na terenu, tj. postoji samo jedini na cijena za sve kategorije materijala iskopa bez obzira na stvarno stanje koje se mo~e pojaviti tijekom izvoenja radova. Eventualne vee koli ine koje se uklanjaju u ovisnosti od stanja zate enog na terenu, treba obra unati prema stvarnim ovjerenim koli inama od strane nadzornog in~enjera i jedini nim cijenama ponuenim za predmetne radove. Pripremni radovi obuhvaaju pripremu i osiguranje radova potrebnih za ruaenje postojeeg djelomi no uruaenog kamenog potpornog zida koji se uklanjaju, obra unatih prema podlogama iz gl.projekta. Obzirom da se radi o specifi nim aktivnostima tijekom same izvedbe radova ruaenja, prepuata se nadzornom in~enjeru odluka oko dinamike radova i osiguranja postojee konstrukcije prometnice koju treba zadr~ati, te kako i na koji na in obra unati pojedine aktivnosti koje nisu mogle biti unaprijed predviene. :Pripremni radovi obuhvaaju provedba mjera zaatite na radu, monta~u zaatitne gradiliane ograde i postavljanje gradiliane plo e sa svim potrebnim informacijama (graevina, investitor, projektant, ...). te osiguranje energetskih priklju aka sve u skladu s va~eim propisima i zakonima. Prije po etka i u toku izvoenja radova s obzirom< na blizinu prometnice potrebno je osigurati istu postavom prometnih znakova, te rampi i svjetlosnih signala nou, takoer ukoliko bude potrebe izrada elaborata za privremenu regulaciju prometa, uklju ivo i ishoenje potrebnih dozvola.DGeodetski radovi pri iskol enju projektiranih elemenata i to aka potpornog zida, neophodnih za kvalitetno izvoenje radova, uklju ujui i naknadne radove na praenju tlocrtnih i visinskih to aka tijekom izvoenja te potreban materijal i troakovi vezani uz ovaj rad. Iskol enje se vrai u skladu s projektnom dokumentacijom. &Nepredvieni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troakovnikom u iznosu od 10 % ovih radova: nepredvieni radovi 10%. Svi nepredvieni radovi nastali zbog izmjena nakon uvida u stvarno stanje na terenu tijekom i nakon ruaenja moraju biti odobreni i ovjereni od strane nadzornog in~enjera.Raa iaavanje terena od sitnog grmlja i raslinja, skidanje povrainskog sloja humusa. Parcela mora biti spremna za nesmetano obavljanje iskopa za temelje potrpornog zida. Skinuto raslinje se u dogovoru s investitorom mo~e deponirati te kasnije upotrebiti za ureenje zelenih povraina.wZatrpavanje oko segmenata potpornog zida zemljom i materijalom dobivenim dijelomi no od iskopa uz potrebno nabijanje. Ukoliko kvaliteta iskopanog materijala ne zadovoljava , planira se dovoz razlike zemljanog materijala sa pozajmiata. Nasipavanje i zbijanje u slojevima do 30 cm izmeu potpornog zida i airokog iskopa. Obra un po m3 izvedenog nasipavanja u zbijenom stanju. BNepredvieni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troakovnikom u iznosu od 10 % ovih radova: nepredvieni radovi 10% . Svi nepredvieni radovi nastali zbog izmjena nakon uvida u stvarno stanje na terenu tijekom i nakon ruaenja postojeeg potpornog zida moraju biti odobreni i ovjereni od strane nadzornog in~enjera.Betoniranje temeljnih traka, dimenzija prema detaljima iz projekta, betonom C 30/37 u dvostranoj oplati u svemu prema stati kom prora unu i planu armature. Obra un po m3 ugraenog betona.m2Izrada, sije enje, savijanje, dobava i postavljanje s prijenosom mre~aste i rebraste armature B 500B. U cijenu su uklju ene vrijednosti svih radova i materijala.*2) REKAPITULACIJA ZA GRAEVINSKE RADOVE 2.8.2.7.`Radovi na osiguranju trupa postojee ceste u svrhu spre avanja uruaavanja tijekom izvedbe potpornog zida. Radovi obuhvaaju sva potrebna podupiranja, stabilizacije, rad i materijal potreban za nesmetano i sigurno izvoenje radova na sanaciji potpornog zida, a sve u cilju da se postojea prometnica u potpunosti sa uva te da ne doe do uruaavanja iste.s Dobava i ugradnja betona u segmente potpornog zida dimenzija prema projektu konstrukcije, u dvostranoj oplati betonom C30/37. Elementi eono moraju biti o iaeni od svih ostataka betona, oplate i veznih sredstava oplate, bez neravnina, pripremljeni za zavranu obradu. U jedini nu cijenu uklju ena oplata, i popunjavanje rupa cementnim mortom. U jedini nu cijenu je potrebno uklju iti dobavu i monta~u procjednica od plasti nih cijevi "100 mm. Procjednice se postavljaju na osnom razmaku od 100 cm, pri dnu zida, a sa stra~nje strane trebaju imati zaatitnu mre~icu. Obra un po m3 ugraenog betona.!Utovar i odvoz viaka zemljanog materijala s gradilianog odlagaliata na deponiju udaljenosti do 5 km. Dio materijala je potrebno deponirati , te e se upotrebiti za nasipanje nakon izvedbe potpornog zida. Obra un prema stvarno odvedenim koli inama nakon nasipanja terena. Procijena je da e se upotrijebiti cca 70 % iskopanog materijala za potrebe nasipavanja parcele. ]`iroki iskop zemlje (prema procijeni kategorije terena) na mjestu obuhvata radova do betonske podloge za temelje potpornog zida. U jedini nu cijenu uklju eno djelomi no strojno i ru no iskapanje (s obzirom na mogunosti koriatenja mehanizacije na terenu), te odvoz ili deponiranje viaka materijala. Obra un po m3 iskopa. Izrada sustava drena~ne odvodnje kao kanal sa drena~nom cijevi fi 120 mm. Obra un po metru ugraene cijevi. U cijeni uklju ivo: - izrad< a uzdu~ne kinete u nagibu od 1% od nabijenog glineno-ilovastog materijala presjeka 60/30 cm, - dobava i postava epaste folije postavljene uz betonski zid. - dobava i postava perforirane PVC drena~ne cijevi fi 120 mm u nagibu, - dobava i postava drena~nog granuliranog aljunka 16-32 mm, debljina sloja do 25 cm, - dobava i postava geotekstila (200gr/m2), airine 60 cm, Obra un kompletne drena~e po m1 ugraene cijevi sa navedenim slojevima do ostatka zatrpavanja materijalom iz iskopa. NAPOMENA: U fazi izvedbe radova e Investitor u konzultaciji sa Projektantom, Izvoa em i Nadzornim In~enjerom odlu iti hoe li izvoditi ovu stavku. Izrada kamene obloge lica zida. Vidljive plohe zida izvode se s licem od poluobraenog autohtonog kamena. Rad obuhvaa dobavu kamena i sitnozrnog morta, te zidanje kamene obloge od poluobraenog lomljenog kamena. Vez kamena je pribli~no ciklopski , s reakama ato manje airine (d"1cm). Veli ina kamena treba biti ujedna ena, sa ato pravilnijim poligonalnim oblicima ( etverokut, peterokut, aesterokut). Trokutasti oblici nisu dopuateni. Beton je sitnozrni C25/30, s dobrom prionjivoau. Podlogu i kamen premazati SN vezom. Beton ne smije biti vidljiv na fugama. Izvedba treba biti kvalitetna, tako da se zid doima kao da je kamen nosivi element, a ne obloga. Stavka uklju uje dobavu i ugradbu betona i kamena. Obra un po metru kvadratnom izvedene kamene obloge. NAPOMENA: U fazi izvedbe radova e Investitor u konzultaciji sa Projektantom, Izvoa em i Nadzornim In~enjerom odlu iti hoe li izvoditi ovu stavku. OZNAKA PROJEKTA: T.D. 06/21Jed. Cijena (EUR)Ukupna cijena (EUR)TRO`KOVNIK GRAEVINSKIH RADOVAj,A BgBGBBNC.CGQm2V1jr cc>B g2 T). dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M HP OfficeJet Pro 7740 series P7C 4dXA4 GIS4DINU" < *V(RA' SMTJ {FDDF4BBA-6F13-43bf-A6F1-4F6DD377008E}InputBin7RESDLLUniresDLLLocaleCroatianStringsCluster0IDS_PS_PAPER_SIZEStringsCluster1IDS_ABOUT_HP_COPYRIGHT1HPInkDriverTypeHPStandardInkDriverManualDuplexManualDeviceLanguagePCLV4DriverV4NoOfTrays2HPManualDuplexSupportOFFHPDataCollectionXMLhpygidDataMap.xmlHPImagingDllhpfime52HPApplicationTrackingAppTrackingPageColorManagementNoneHPMechOffset240HPFeedTypeHPCFeedHPSpeedMech2HPBookletGutter5927HPRlt1UserResolutionNormalResolution600dpiHPPrintOnBothSidesManuallyOFFColorModeColorOutputPaperSizeA4BorderlessPrintNOOrientationPORTRAITMediaType0.1004.0000_0_600x600DocumentMarginsStandardDuplexNONEJobFlipPageUpfalseDocumentNUp1NUpBordersOffPresentationDirectionRightBottomCollateONJobPageOrderReverseDocumentPageRangesAllPagesPageBlackTextNoneGUIStringsIDS_USE_PAPER_SIZE_GeneralEverydayMediaType_DuplexMediaType_PhotoPrintingBorderlessMediaType_PhotoWhiteBordersMediaType_FastEcoMediaType_FactoryDefaultsMediaTypeDocumentBindingNONEHPMaxDpi0_disabledOutputQualityPrevNormalBorderlessPrevNOInputBinPrev7MediaTypePrev0.1004.0000_0_600x600TouchByUserOffSnapp_HP_3_5X5_IN_L_MMMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_JapanHagakiPostcardMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_4X6_IN_10X15_CMMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_HP_3X5_INMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_HP_2L_MMMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_HP_5X7_IN_13X18_CMMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_HP_8X10_INMTS_5.1069.0000_0_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_Borderless_ENDSnapp_HP_INDEX_CARD_3X5_INMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_INDEX_CARD_4X6_INMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_INDEX_CARD_5X8_INMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_INDEX_CARD_LETTERMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_INDEX_CARD_A4MTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_ENDSnapp_HP_OFUKU_HAGAKI_200X148_MMMTS_2.1077.0000_1_600x600_IB_7_PQ_Normal_BD_None_END*V4DMg(>KoCOmwx&Dd~~~B~h~~$~:d$(~,~~ ,T~~4~8v4~4~R~< ~ < < @< j@ D H L L:PTXX\D`rttx|. 0h   <0 8 @J d bArrayZoomPosterNUpBorderWidthNUpBorderLengthNUpBorderDashLengthFrontCoverMediaSizeFrontCoverMediaSizeWidthFrontCoverMediaSizeHeightFrontCoverMediaTypeFrontCoverInputBinBackCoverMediaSizeBackCoverMediaSizeWidthBackCoverMediaSizeHeightBackCoverMediaTypeBackCoverInputBinInterleavesMediaSizeInterleavesMediaSizeWidthInterleavesMediaSizeHeightInterleavesMediaTypeInterleavesInputBinInsertEmptyPagesMediaSizeInsertEmptyPagesMediaSizeWidthInsertEmptyPagesMediaSizeHeightInsertEmptyPagesMediaTypeInsertEmptyPagesInputBinInsertEmptyPagesExceptionUsageInsertEmptyPagesListInsertPrintPagesMediaSizeInsertPrintPagesMediaSizeWidthInsertPrintPagesMediaSizeHeightInsertPrintPagesMediaTypeInsertPrintPagesInputBinInsertPrintPagesExceptionUsageInsertPrintPagesListTargetMediaSizeTargetMediaSizeWidthTargetMediaSizeHeightBindingGutterSignaturePagesPageWatermarkNameHPageWatermarkPlacementOffsetWidthPageWatermarkPlacementOffsetHeightPageWatermarkTransparencyPageWatermarkTextTextHPageWatermarkTextFontSizePageWatermarkTextAnglePageWatermarkTextColorPageWatermarkTextFontHPageWatermarkTextOutlinePageWatermarkTextBoldPageWatermarkTextItalicPageWatermarkTextRightToLeftPageWatermarkImageFileHPageWatermarkImageScaleWidthPageWatermarkImageScaleHeightJobNameUserNamePINPasswordShortcutNameDuplexModedns0000:UsePageMediaSizepsk:Plainpsk:AutoSelectns0000:UsePageMediaSizepsk:Plainpsk:AutoSelectns0000:UsePageMediaSizepsk:Plain<psk:AutoSelectns0000:UsePageMediaSizepsk:AutoSelectpsk:AutoSelectns0000:SpecifiedPagesns0000:UsePageMediaSizepsk:AutoSelectpsk:AutoSelectns0000:SpecifiedPages20061HFFFF000000610041ddManual" 9X333333?333333?&<3U} I} } E} $ } } } } TX JJJJ@@J@ J @ @ @ @l @@R@W@@I@@@@\ @@@@ @@@@ RA@BMCDE FGNHIJ X A W QU O B Q! QDK O C ^ L Q_LOOSQQL b \  ] ^ ^ _` _a `aabccdd e f ; lm K lm < n % oppqqrthhuu v Lghijk w xy z$~ {?{?P\|!} DD v Mgh~ w xy z&~ {?{?\|!} DD v Ngh~ w xy z&~ {?{?\|!} DD (#J %Ӿlmghij n )oppqrthhur Jthhu v Oghij w xy z&~ {?{?\|!}* DD v =ghij w xy z>~ {?{?F\|!} DD v Xghij w xy z>~ {?{?>\|!} DDD l&&ddZ&l:002222K2.222 C@!@"~ @#@$Q @%&(@'( @)@*@+@,@-O @.@/@0@1@2 @3z @4@5@6@78@9:@;t@<+@=u@>@?@ v* [ ghij !w !xy !z'~ !{h@!{@!\!|!!}! D!D! "v+ "Z"gh #w #xy #z-~ #{O@#{@#!Zt#|!#}# D#D# $v, $P$gh %w %xy %z-~ %{a@%{@%%Zt%|!%}E D%D% &vW &\&gh 'w 'xy 'zH~ '{6@'{@'%Zt'|!'}' D'D' (vV (Q(gh~ )w )xy )z&~ ){?){?)#\)|!)}) D)D) *.*#*K %)Ӿ+rthhu ,n ,/,oppq-r -@-thhu.rssthhu /v /?/ghij 0w 0xy 0z'~ 0{@@0{@@0)\0|!0}0 D0D0 1v 1R1ghij 2w 2xy 2z'~ 2{2@2{@20\2|!2}7 D2D2 3v 3Y3ghij 4w 4xy 4z'~ 4{6@4{@42\4|!4}4 D4D4 5v 505gh~ 6w 6xy 6z&~ 6{?6{?64\6|!6}6 D6D6 717#7L %068 9n 929ghhu:rthhu ;v ;T;ghij <w <xy <z3~ <{@<{@<<\<|!<}@ D<D< =v# =4=gh~ >w >xy >z&~ >{?>{?><\>|!>}> D>D>?ghijD0 l22222K2.2222K222@AhBC@D@E+@F@GhHIJKLMNOPS @5@#@M %<>ӾA Bn BGBghhuCrthhu Dv D]Dghij Ew Exy EzS~ E{I@E{@EE\E|!E} DEDE FIFFN $DGHr HHghhuIvo Jv J6JoJ}D Kv K7KoK}D* Lv L8LoL}2D7 Mv M9MoM}6D@ Nv NGNoN}'DFOvg P P:Pg#P} %JO{S[(TK22G.OOOOOU< S K L M sN >@FKdJ  7IIJJKKLLMMNNHH$$BBCCDDFF&&99;;@@((**--//33""11==,,??  ::5577 ggD g2 u dMbP?_*+%&ffffff?'ffffff?(?)?M Canon iX6800 series ߁ 4dA4 BJDM Rt,T`Op,T`OpRt,TT`Op,TT,TT`OpXX' d Rt Rt@ Rt dCanon iX6800 series ߁ 4dA472" 8X333333?333333?&<3U} I} } G} $ } } } } X@@ JJJJ@@ @ @ @ @ @@@@:@@@@@TTTTTTTTPPPPPPYP V A Q QU O B Q! QDK O C ^ Q_ Q_LOOSQQL U v E v 6 o }ZJ v 7 o } ZK v 8 o } ZL v 9 o } ZM v Go} ZNvg :g#} %  "gh!} DD Fgh%}D? Z4ddd&2QQQQQUSW< 2 6 ' P >@F   z   ggD Oh+'0HP\p Ana KorisnikMicrosoft Excel@Mxu@(HXY@f^6՜.+,04HP X`hp x GRAD.OBRTNICKIREKAPITULACIJAGRAD.OBRTNICKI!Podrucje_ispisaREKAPITULACIJA!Podrucje_ispisa Radni listoviImenovani rasponi !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FWorkbook?SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8