Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2021. godinu


Temeljem Potvrde Splitsko-dalmatinske županije, Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Klasa: 934-01/20-01/0283, Urbroj: 2181/1-06/08-21-0004 od 05.02.2021., članka 44. Statuta Općine Šolta («Službeni glasnik Općine Šolta» br.1/2018 i 04/20) i članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na pomorskom dobru (Narodne novine broj 36/04, 63/08, 133/13, 63/14), te nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Općinski načelnik Općine Šolta dana 09.02.2021. godine donosi

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta  za 2021. godinu

Plan je objavljen u Službenom glasniku Općine Šolta broj 3/2021 dana 09.veljače 2021., a stupa na snagu prvi dan nakon objave.
Stoga od 10. veljače 2021.g. zainteresirani mogu predati zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.