Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Šolta za 2022. godinu


Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2022. godinu( Službeni glasnik Općine Šolta br. 2/2022 od 17.02.2022.) danas je stupio na snagu te se od danas mogu podnositi zahtjevi za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Općine Šolta

Koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru Općine Šolta izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na temelju zahtjeva. Podnositelj zahtjeva za davanje Odobrenja može biti svaka pravna ili fizička osoba, vlasnik obrta registrirana za obavljanje djelatnosti za koju traži Odobrenje. 

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

- Dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).

- Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru ili Dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.

- Presliku i skicu područja (mikrolokacije) na koju se odnosi zahtjev.- SKICA IZ PLANA

- Potvrdu upravnog odjela Općine Šolta o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja.

- Potvrdu komunalnog poduzeća Komunalno Basilija d.o.o. o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja.


SVE O  POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKIH ODOBRENJA, NAKNADAMA, LOKACIJAMA  I OSTALIM DETALJIMA  NAĆI ĆETE U :Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.