Poziv za podnošenje prijava za razrez općinskih poreza Općine Šolta za 2020. godinu


Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta na temelju Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17) i Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta („Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 13/17, 21/17, 11/19) objavljuje

P O Z I V
za podnošenje prijava na razrez općinskih poreza 
Općine Šolta za 2020. godinu 

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu s člankom 10. Odluke o lokalnim porezima Općine Šolta („Službeni glasnik“ Općine Šolta br. 13/17, 21/17, 11/19) do 31. ožujka 2020. godine dostave prijavu za razrez poreza na kuću za odmor sukladno propisanom obrascu (obrazac PKO).

II

Ukoliko se ne postupa po navedenom čini se prekršaj iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17) slijedom čega: 

1.   novčanom kaznom od 2.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:

      a) koja ne obračuna i ne uplati porez na potrošnju odnosno koja ne preda obrazac PP-MI-PO u propisanom roku (članak 23. stavci 3. i 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17),

      b) koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na kuće za odmor (članak 49. stavci 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ br. 115/16, 101/17).

2.   Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik ili fizička osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost  novčanom kaznom od 1.000,00 do 15.000,00 kuna.

3.   Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom od 100,00 do 5.000,00 kuna.

4.   Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna.


Obrazac za prijavu poreza na kuće za odmor može se podići u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šolta, Podkuća 8, Grohote ili na Internet portalu Općine Šolta www.solta.hr

Porezna prijava mora biti čitko popunjena i sadržavati sve zadane podatke iz objavljenih obrazaca.

Porezna prijava dostavlja se na adresu:

OPĆINA ŠOLTA
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 

Podkuća 8
21430 GROHOTE 

e-mail: porezi@solta.hr

fax: 021/654-130

KLASA: 410-01/20-01/1
URBROJ: 2181/03-04-20-1 

Grohote, 07.01.2020.g.

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.