Proračun Općine Šolta 2022. godina


PRORAČUN ZA GRAĐANE ZA 2022. GODINU

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA ZA 2022.g. i PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. godinu

Javni poziv građanima za sudjelovanje u kreiranju Proračuna Općine Šolta za 2022. godinu

Javni poziv udrugama za prijavu projekata sufinanciranim iz Proračuna Općine Šolta za 2022. godinuGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA ZA 2022.GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠOLTA ZA 2022.GODINU
IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠOLTA ZA 2022.GODINU

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU Proračuna Općine Šolta za 2022. godinuIZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA ZA 2022. GODINU
Službeni glasnik Općine Šolta broj 17/2022


IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE ŠOLTA ZA 2022. GODINU 
Službeni glasnik Općine Šolta broj 9/2022


PRORAČUN OPĆINE ŠOLTA 2022. - Projekcije 2023-2024. - Programi 2022. 

(Službeni glasnik Općine Šolta 24/21)


Proračun Općine Šolta za 2022. g. i projekcije za 2023-2024.g.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2022.g.

Program održivog gospodarenja otpadom u Planu Proračuna za 2022.g.

Program socijalne skrbi za 2022.g.

Program poticanja rada organizacija civilnog društva za 2022.g.

Program osiguranja standarda predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja Općine Šolta za 2022.g.

Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Šolta za 2022. g.

Program organiziranja i provođenja sustava Civilne zaštite na području Općine Šolta za 2022.g. 

Program javnih potreba HGSS-a za 2022.g.

KICOŠ - Financijski plan za razdoblje 2022. - 2024.godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Šolta za 2022.g.

Odluka o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina
Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.