Sufinanciranje projekta sanacije dijela šetnice-Donja Krušica "Žalo"


Splitsko-dalmatinska županija i Općina Šolta dana 29.12.2020. sklopili su Ugovor o sufinanciranju projekta sanacije dijela šetnice u Donjoj Krušici "Žalo".

Temeljem Odluke Župana o odabiru projekata i raspodjeli sredstava iz programa sufinanciranja projekata na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinska županije za 2020. godinu, od 22. prosinca 2020.g., Klasa:402-07/20-01/0001, URBROJ:2181/1-06-02-01/01-20-0023, raspoređena su Općini Šolta bespovratna sredstva u iznosu 60.000,00 kuna (šezdesettisućakuna) za Projekt sanacije dijela šetnice u Donjoj Krušici "Žalo".


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.