Javni uvid u geodetske elaborate-izgradnja infrastrukturne građevine obilaznice Stomorske


Na temelju članaka 63. i 70. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina („Narodne novine“ br. 112/2018) i članka 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ br. 59/2018), Općina Šolta, Podkuća 8, Grohote objavljuje

P O Z I V  NA  J A V N I  U V I D 
u geodetske elaborate broj 4/2020 i 5/2020 

izrađene u svrhu provedbe Lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/19-01/000022, Urbroj: 2181/1-11-00-00/67-19-0004 od 29.08.2019. godine za planirani zahvat u prostoru: izgradnju infrastrukturne građevine OBILAZNICE STOMORSKE unutar zahvata koji obuhvaća katastarske čestice 1123, 1128, 1928, 1104, 1121, 1105/1, 1105/2, 1106/3, 1106/1, 1114, 1111, 1112, 1088, 1008, 1007, 1009, 1010/2, 1010/1, 997, 989, 990, 991, 987, 986, 983, 985, 984, 982, 705, 706, 707, 1927/1, 980, 979, 978, 977, 976, 973, 974, 1926/1, 923, 925, 926, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 901/1, 899, 897/7, 937/1, 939/38, 939/34, 938/2, 938/3, 938/4 i 938/17 sve k.o. Gornje Selo i Glavnog projekta T.D. 87/19 izrađenog od Trivium d.o.o., prosinac 2019. godine.

Na javni uvid u geodetski elaborat diobe parcela i evidentiranja stvarnog položaja već evidentiranih katastarskih čestica (predmet broj 4/2020) i geodetski elaborat formiranja građevne čestice (predmet broj 5/2020) pozivaju se svi nositelji prava (vlasnici i posjednici te eventualni izvanknjižni vlasnici) na česticama: 1123, 1128, 1928, 1104, 1121, 1105/1, 1105/2, 1106/3, 1106/1, 1114, 1111, 1088, 1008, 1007, 1009, 1010/2, 997, 989, 990, 987, 986, 983, 985, 982, 705, 706, 707, 1927/1, 980, 979, 978, 977, 976, 973, 974, 1926/1, 923, 925, 930, 931, 932, 934, 935, 901/1, 899, 897/7, 939/38, 939/34, 938/2, 938/3, 938/4 i 938/17 K.o. Gornje Selo kao i susjedi međašnici na česticama 1112, 1010/1 i 991 koji graniče s trasom planirane prometnice u svrhu potpisivanja Izvješća o utvrđenju postojećih međa i novim razgraničenjima kao i predočenju elaborata. 

Uvidu u elaborat mogu pristupiti stranke ili njihovi opunomoćenici. 

Javni uvid će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Grohotama, Podkuća 8 u utorak, 18. veljače 2020. godine u vremenu od 8.00 do 9.00 sati.

Uvid je moguće izvršiti i 19. veljače 2020. godine (srijeda) u prostorijama Geotehne d.o.o. u Splitu, Slavićeva 39 (prizemlje) od 8.00 do 10.00 sati.

Za više informacija javite se na adresu Geotehna d.o.o. u Splitu, Slavićeva 39, telefon 021/486-404.

                                                                                                              Općina ŠoltaOpćina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.