Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta


ažurirano  10.02.2021.  14:33:40


Prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta 


 1. Naknada za troškove stanovanja
 2. Troškovi ogrjeva 
 3. Jednokratne novčane pomoći 
 4. Pomoć za novorođeno dijete 
 5. Poklon za Božić 
 6. Pomoć u kući starijim i nemoćnim 
 7. Pravo na naknadu za troškove toplog obroka 
 8. Pomoć za školovanje – stipendije
 9. Pomoć za kupnju školskih udžbenika 
 10. Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata 
 11. Pravo na naknadu za troškove dječjeg vrtića 

 regulirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Šolta, te izmjenama i dopunama iste.


Službeni glasnik Općine Šolta broj 11/16
Izmjene i dopune 1. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta - 17.06.2016.

Službeni glasnik Općine Šolta broj 15/17
Izmjene i dopune 2. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta-25. 07. 2017.

Službeni glasnik Općine Šolta broj 21/17
Izmjene i dopune 3. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta-19.12. 2017

Službeni glasnik Općine Šolta broj 5/19
Izmjene i dopune 4. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta-29. 03. 2019.

Službeni glasnik Općine Šolta broj 11/19
Izmjene i dopune 5. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta-18. 07. 2019.

Službeni glasnik Općine Šolta broj 1/21
Izmjene i dopune 6. Odluke o socijalnoj skrbi Općine Šolta-26.01.2021


Službeni glasnik Općine Šolta broj 25/15


Temeljem članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14 i 99/15) i članka 30. Statuta Općine Šolta, („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 04/13, 10/13, 12/13 i 16/13), Općinsko vijeće Općine Šolta na svojoj 38. sjednici održanoj 16.12.2015. godine donosi

ODLUKU
o socijalnoj skrbi Općine Šolta

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava iz socijalne skrbi koje osigurava Općina Šolta (u daljnjem tekstu: Općina) propisana zakonom kojim se uređuje socijalna skrb (u daljnjem tekstu: Zakon) te prava iznad standarda propisanih Zakonom, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava. 
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Prava iz socijalne skrbi utvrđena ovom Odlukom ne mogu se ostvariti na teret Općine ako je Zakonom ili drugim propisom određeno da se ostvaruju prvenstveno na teret Republike Hrvatske te drugih pravnih ili fizičkih osoba.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi propisana ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine.  
Plan rasporeda sredstava za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi za svaku godinu donosi Općinsko vijeće prilikom donošenja Proračuna Općine, i to detaljnije kroz Program socijalne skrbi.
Poslove u svezi s ostvarivanjem prava iz socijalne skrbi propisanih ovom Odlukom obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Šolta (u daljnjem tekstu: Odjel).

Članak 4.

Prava socijalne skrbi utvrđena ovom odlukom ne mogu se prenositi na drugu osobu ili nasljeđivati.
Korisnik može istodobno ostvariti više pojedinačnih prava, odnosno oblika pomoći, iz ove Odluke ako njihovo istodobno ostvarivanje ne proturječi svrsi za koju je ostvarivanje namijenjeno, izuzev ako ovom Odlukom nije drugačije određeno.

II. KORISNICI I OBLICI SOCIJALNE SKRBI

Članak 5.

Korisnik socijalne skrbi je hrvatski državljanin s prebivalištem na području Općine Šolta, te stranci i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Općine Šolta.

Članak 6.

Korisnici iz članka 5. ove Odluke mogu ostvariti sljedeća prava iz socijalne skrbi:

1. Naknada za troškove stanovanja

2. Troškovi ogrjeva

3. Jednokratne novčane pomoći

4. Pomoć za novorođeno dijete

5. Poklon za Božić

6. Pomoć u kući starijim i nemoćnim

7. Pravo na naknadu za troškove toplog obroka

8. Pomoć za školovanje – stipendije

9. Pomoć za kupnju školskih udžbenika

10. Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata

11. Pravo na naknadu za troškove dječjeg vrtića

III. UVJETI ZA OSTVARIVANJE POJEDINIH PRAVA IZ SOCIJALNE SKRBI

1. Naknada za troškove stanovanja

Članak 7.

Naknada za troškove stanovanja odnose se na najamninu, komunalne naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku koji ispunjava Socijalni uvjet.
Korisnik ispunjava socijalni uvjet ako ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu naknadu.
Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Rješenje o priznanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu donosi nadležan Centar za socijalnu skrb. 
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Članak 8.

Općina Šolta može odobriti naknadu za troškove stanovanja i do iznosa zajamčene minimalne naknade kada se po mišljenju centra za socijalnu skrb samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.
Naknada za troškove stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da Općina Šolta djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Članak 9.

Korisnik zajamčene minimalne naknade, ukoliko želi ostvariti pravo iz članka 7. i 8. ove Odluke mora Jedinstvenom upravnom odjelu uz Zahtjev dostaviti dokaz o primanju i visini zajamčene minimalne naknade, te račune za troškove stanovanja.

2. Troškovi ogrjeva

Članak 10.

Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade, a koji se grije na drva priznaje se pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje osigura 3 m³ drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi Splitsko dalmatinska županija, a najkasnije do 30.09. za tekuću godinu.
Radi osiguranja sredstava za troškove ogrjeva iz stavka 1. ovoga članka, Općina Šolta podnosi zahtjev s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva Splitsko-dalmatinskoj županiji najkasnije do rujna tekuće godine za sljedeću godinu. 
Podatke o korisnicima zajamčene minimalne naknade dostavlja Općini Šolta Centar za socijalnu skrb.
Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva osiguravaju se iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije koja osigurana sredstva prosljeđuje Općini Šolta koja dalje prosljeđuje korisnicima sukladno popisu iz stavka 1. ovog članka.

3. Jednokratna novčana pomoć

Članak 11.

Jednokratna pomoć, kao poseban oblik novčane ili materijalne pomoći, može se odobriti samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe (kao što su školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode i sl.).
Korisnik, ukoliko želi ostvariti pravo iz ovog članka mora Jedinstvenom upravnom odjelu uz Zahtjev dostaviti detaljno obrazloženje o položaju trenutačne materijalne ugroženosti.

Članak 12.

Svaki Zahtjev pojedinačno razmatra Socijalno vijeće, kojeg posebnom odlukom imenuje Općinsko vijeće. 
Socijalno vijeće se sastoji od 5 (pet) članova, od čega 3 (tri) člana su članovi općinskog vijeća,a 2 (dva) člana vanjski suradnici.
Socijalno vijeće na svojim sjednicama donosi Zaključke natpolovičnom većinom prisutnih članova. 
Za donošenje Zaključka Socijalno vijeće može zatražiti od podnositelja Zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć dodatne dokaze.
Odluku o isplatu jednokratne novčane pomoći donosi Općinski načelnik uz prethodni Zaključak Socijalnog vijeća.

Članak 13.

Jednokratna novčana pomoć može se ostvariti najviše do 2.000,00 kuna, a u jednoj proračunskoj godini može se ostvariti najviše dva puta.
Jednokratna pomoć odobrava se u novcu, a korisnik mora dostaviti dokaze o utrošku jednokratne novčane pomoći u roku od 30 dana od dana isplate.

4. Pomoć za novorođeno dijete

Članak 14.

Pomoć za novorođeno dijete odnosi se na pomoć za novorođeno, posvojeno, udomljeno dijete ili pod skrbništvom i ostvaruje se ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

• Najmanje jedan roditelj je državljanin Republike Hrvatske
• Najmanje jedan roditelj ima neprekidno prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta od najmanje 5 (pet) godina do dana rođenja, posvojenja, udomljenja ili skrbništva
• Drugi roditelj (ako nije stranac) ima prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta
• Ako je drugi roditelj stranac – mora imati prijavljeno stalno boravište na području Općine Šolta u vrijeme podnošenja Zahtjeva
• Dijete ima prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta

Članak 15.

Pomoć za novorođeno dijete isplaćuje se na temelju Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela i isplaćuje

se jednokratno, a određuje se u sljedećim iznosima:

• Za prvo dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 6.000,00 kuna
• Za drugo dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 11.000,00 kuna
• Za treće dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 20.000,00 kuna
• Za četvrto i svako sljedeće dijete roditelja podnositelja Zahtjeva – 30.000,00 kuna

Članak 16.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za novorođeno dijete podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu u roku od 6 (šest) mjeseci od rođenja djeteta uz priložene sljedeće dokumente:

• Domovnicu roditelja podnositelja Zahtjeva
• Rodni list djeteta
• Uvjerenje o prebivalištu roditelja podnositelja Zahtjeva
• Uvjerenje o prebivalištu (ili boravištu) drugog roditelja
• Potvrda o prijavi prebivališta djeteta
• Potvrda patronažne sestre Ambulante Grohote
• Dokaze o broju malodobne djece koja žive u zajedničkom domaćinstvu i koja su dodijeljena na brigu i skrb (Rodne listove, uvjerenja o prebivalištu i sl.)

Članak 17.

Ako je jedan od roditelja preminuo, a koji je zadovoljavao poseban uvjet: prijavljeno prebivalište na području Općine Šolta od najmanje 5 (pet) godina do dana rođenja, posvojenja, udomljenja ili skrbništva, ili ako se radi o samohranom roditelju, novčana pomoć isplatit će se drugom roditelju, odnosno samohranom roditelju uz ispunjenje ostalih uvjeta iz članka 13. ove Odluke.

5. Poklon za Božić

Članak 18.

Odluku o korisnicima koji imaju pravo na isplatu, vrijeme isplate i visina Poklona za Božić, određuje za svaku godinu općinski načelnik, a sukladno sredstvima osiguranih u Proračunu.

6. Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

Članak 19.

Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama obuhvaća:

• organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
• obavljanje kućanskih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva islično,organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština) 
• održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba)
• razgovor i druženje u cilju prevladavanja usamljenosti i socijalne izoliranosti
• zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Članak 20.

Pravo na pomoć u kući starijim i nemoćnim ima osoba koja ispunjava sljedeće uvjete koje mora potkrijepiti dokazima:

• Prebivalište na otoku Šolti,
• Nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju
• Starija i/ili nemoćna na temelju medicinske dokumentacije

Članak 21.

Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama provodi Katolička udruga Lovret iz Splita na temelju Ugovora o suradnji Klasa: 550-04/10-03/26, Urbroj: 2181/03-03-10-2 od 26.07.2010. godine.

7. Pravo na naknadu za troškove toplog obroka

Članak 22.

Pravo na naknadu za troškove toplog obroka može ostvariti osoba koja ispunjava uvjet prihoda. Uvjet prihoda ispunjava korisnik s mjesečnim prihodom i to:

• Samac do 1.500,00 kuna,

• Za kućanstvo najviše do 1.000,00 kuna po članu kućanstva i istovremeno zadovoljava jedno od sljedeća tri uvjeta:

• Osoba s invaliditetom koja ima dugotrajna tjelesna, mentalna, intelektualna ili osjetilna oštećenja,
• Osoba koja ima trajne promjene u zdravstvenom stanju
• Osoba je starije životne dobi koji nije u stanju samostalno pripremiti hranu.

Iznimno pravo na naknadu za troškove toplog obroka može ostvariti i drugi korisnik temeljem preporuke i/ili mišljenja Centra.

Članak 23.

Pod prihodom iz članka 22. ove Odluke smatra se ukupan iznos prosječnih mjesečnih primitaka korisnika samca ili korisnika kućanstva isplaćenih u tri (3) mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je podnesen Zahtjev za ostvarivanje prava, a čine ga sva sredstva i svi primici koje korisnik samac ili korisnik kućanstvo ostvare po osnovi rada, mirovine, prihoda od imovine, iz Hrvatske ili inozemstva, ili na neki drugi način.

Članak 24.

Pravo na naknadu za troškove toplog obroka ostvaruje se na način da Općina Šolta na temelju Ugovora s gospodarskim subjektom koji obavlja uslugu i na temelju računa i specifikacije izravno plaća troškove toplog obroka za korisnike.

8. Pomoć za školovanje – stipendije

Članak 25.

Pomoć za školovanje – stipendije ostvaruju učenici srednjih škola i studentima, a sukladno Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Šolta („Službeni glasnik Općine Šolta“ br. 18/14).

9. Pomoć za kupnju školskih udžbenika

Članak 26.

Pravo na pomoć za kupnju školskih udžbenika ostvaruju roditelji djece koja pohađaju jedinu osnovnu školu u Grohotama, a sukladno popisu učenika i roditelja dobivenih od Osnovne škole Grohote.
Pomoć za kupnju školskih udžbenika isplaćuje se jednokratno, a visina i vrijeme isplate pomoći određuje se Odlukom općinskog načelnika, a sukladno sredstvima osiguranih u Proračunu.
Roditelj djeteta dužan je prilikom isplate dostaviti osobnu iskaznicu na uvid.

10.Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata

Članak 27.

Pravo na naknadu za troškove putnih brodskih karata ostvaruju sljedeće skupine:

• Djeca do 15 godina starosti koja pohađaju najviše osmi razred osnovne škole za vanškolske aktivnosti u Splitu ( sport, glazba, strani jezici … ) i imaju prebivalište na otoku Šolti (u daljnjem tekstu: djeca)
• Roditelji djece iz podstavka 1. stavka 1. ovog članka koji zbog uzrasta djece istu prate na vanškolske aktivnosti i imaju prebivalište na otoku Šolti (u daljnjem tekstu: roditelji)
• Radnici sa mjestom prebivališta na Šolti kojima poslodavac ne plaća troškove putovanja trajektom i katamaranom do Splita i natrag (u daljnjem tekstu: radnici)

Članak 28.

Svake godine Prilikom prijave za korištenje Prava na naknadu troškova putnih brodskih karata potrebno je predočiti:

• za djecu:

1. Potvrdu ustanove, kluba, škole i sl. koju dijete pohađa o redovnom pohađanju nastave, treninga ili sl. te terminima istog
2. Rodni list djeteta,
3. Potvrda o prebivalištu

• za roditelje:

1. Preslik osobne iskaznice roditelja

• za radnike:

1. Potvrdu poslodavca da isti zaposleniku ne isplaćuje naknadu za putne troškove za trajektni i katamaranski prijevoz.
2. Preslik osobne iskaznice

Članak 29.

Djeci će se sufinancirati puni iznos predočenih putnih brodskih karata. Roditeljima i radnicima sufinancirat će se 33% od ukupnog iznosa predočenih putnih brodskih karata.

Članak 30.

Isplata naknada za troškove putnih brodskih karata vršit će se na blagajni Općine Šolta i to do 15. (petnaestog) u mjesecu za prethodni mjesec.

11.Pravo na naknadu za troškove dječjeg vrtića

Članak 31.

Pravo na naknadu za troškove dječjeg vrtića ostvaruju djeca koja idu u Dječji vrtić „Marjan“ u Grohotama, a čiji je barem jedan od roditelja aktivan član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Šolta (u daljnjem tekstu: DVD).

Članak 32.

Jednom godišnje zatražit će se od DVD Šolta popis svih aktivnih članova DVD-a, a od Dječjeg vrtića „Marjan“ u Grohotama popis djece koja pohađaju predškolski program u istom, te imena i prezimena roditelja te iste djece.

Članak 33.

Na temelju dobivenih popisa iz prethodnog članka ove Odluke, isplata naknada za troškove dječjeg vrtića vršit će se na blagajni Općine Šolta i to do 15. (petnaestog) u mjesecu za prethodni mjesec uz obvezu predočenja računa i osobne iskaznice roditelja na uvid.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaju važiti sljedeći akti:
• Pravilnik o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi („Službeni glasnik Općine Šolta broj 01/10, 03/10 i 04/10).
• Odluka o ostvarivanju prava iz socijalne skrbi („Službeni glasnik Općine Šolta broj 12/12) 
• Odluka o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta („Službeni glasnik Općine Šolta broj 11/10 i 01/11)
• Odluka o sufinanciranju putnih karata za trajekt i katamaran Klasa: 022-05/15-01/16, Ur.broj:2181/03-03-15-1 od 24.03.2015.

Članak 35.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Općine Šolta.

Klasa: 550-01/15-01/03
Urbroj: 2181/03-01-15-1
Grohote, 16.12.2015.

  Predsjednik Općinskog vijeća

Ante Ruić, v.r.Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.