Ostaci crkve sv. Petra, Nečujam, izradu dokumentacije i konzervatorske radove sufinancira Ministarstvo kulture i medija RH


U provođenju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu, 
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Općina Šolta dana 14. rujna 2021. sklopili su ugovor kojim Ministarstvo osigurava sredstva u iznosu 30.000,00 kuna za Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara i to za izradu dokumentacije i konzervatorske radove za projekt Ostaci crkve sv. Petra, Nečujam*, na k.č. 302 (z.k.ul. 642) k.o. Grohote.

*U uvali Nečujam nalaze se ruševine crkve sv. Petra sagrađene u 14.-15. stoljeću. Građena je priklesanim kamenom, a sačuvana je samo polukružna apsida, s povišenim svetištem sa zidanim antependijem te bočni zidovi u temeljima. Na unutrašnjim zidovima vidljivi su tragovi oslika. Pripadala je splitskom prepoštu Dujmu Balistiću, prijatelju Marka Marulića. Neposredno uz crkvu su ostaci antičkog zida. Pored ove crkve nalazi se i zavjetna crkvica Bogorodice (Gospe Ostrovske) izgrađena 1938.g.

Lokacija: Nečujam, Klasifikacija: sakralna graditeljska baština, Vrijeme nastanka: 14. st. do 15. st.
Oznaka kulturnog dobra: Z-4887, Vrsta: nepokretno kulturno dobro – pojedinačno
Pravni status: zaštićeno kulturno dobro, Nadležni konzervatorski odjel: Konzervatorski odjel u Splitu


Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Općina Šolta - Proračun

Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

Općina Šolta - Investicijski projekti

Investicijski projekti

Općina Šolta - Natječaji

Natječaji

Općina Šolta - iTransparentnost

iTransparentnost

Općina Šolta - Službene novine

Službeni glasnici

Općina Šolta - Javna nabava

Javna nabava

Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.