Završena prva faza projekta "Antičko Sidro" sufinanciran od strane SDŽ temeljem Javnog poziva namijenjenog projektima valorizacije i očuvanja pomorske baštine


Predmet Javnog poziva za financiranje projekata iz područja razvoja , zaštite i valorizacije pomorske baštine je promocija , zaštita i revitalizacija pomorske baštine te promocija projekta „Pomorsko je dobro” na području Splitsko – dalmatinske županije u 2023. godini.

Kulturno informativni centar otoka Šolte je kandidirao svoju prijavu projekta "Antičko sidro" na ovaj Javni poziv kako bi se izvršila desalinizacija i mehaničko čišćenje vrijednog nalaska iz 2014. godine. Po završetku projekta sidro će biti izloženo s ciljem očuvanja, prezentacije i valorizacije pomorske baštine i tradicije na lokaciji na otoku Šolti.

U suradnji s tvrtkom Kvinar, netom je završena prva faza projekta koju većim dijelom sufinancira Splitsko-dalmatinska županija.

Ukupna vrijednost radova je 2500 EUR, a SDŽ temeljem ovog programa sufinacira projekt u iznosu od 1500 EUR.

Ciljevi ovog javnog poziva su stvoriti ponudu proizvoda i doživljaja utemeljenu na tradiciji pomorstva i ribarstva , promocija projekta "Pomorsko je dobro", ostvaruje se očuvanje, zaštita, i promicanje pomorske baštine kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma i pomorstva, promicati znanstvena postignuća i znanstvena istraživanja u području pomorstva  promicati povijesne i prirodne vrijednosti i pomorsku baštinu Splitsko – dalmatinske županije siguran i ekološki održiv pomorski promet i pomorska infrastruktura , poticanje primjene odgovarajućih ekoloških standarda u zaštiti i valorizaciji pomorskog okoliša te smanjiti štetne posljedice onečišćenja s pomorskih objekata , međunarodno promovirati stoljetno iskustvo tradicionalne gradnje drvenih brodica i brodova (kalafati) , objediniti atrakcije i priče povezane s tradicijom ribarstva te time stvoriti kritičnu masu atrakcija kako bi se tema ribarstva učinila atraktivnom za posjetitelje , očuvati i revitalizirati tradiciju ribarstva i edukacija lokalnog stanovništva.

U šoltanskom akvatoriju 2014. godine pronađeni su dijelovi antičkih sidra. Radi se o kamenim i olovnim prečkama, dok su dijelovi načinjeni od organskih materijala (drvo, konop i sl.) izgubljeni. Na predmetima su postupno rađeni konzervatorsko restauratorski zahvati. U međuvremenu, dio predmeta pohranjen je u morskom plićaku nepostredno uz obalu. Budući da su predmeti dugo vremena proveli specifičnim uvjetima kakve pruža morsko dno, naglo izvlačenje iz takvog okruženja dovelo bi do značajnog i ubrzanog propadanja predmeta. Stoga je odlučeno da predmeti ostanu pohranjeni u što sličnijim uvjetima onima u kojima su pronađeni kako bi se zadržala razina očuvanosti.

U studenome 2023. godine, firma Kvinar d.o.o. izvršila je prvu fazu konzervatorsko restauratorskog zahvata na olovnoj prečki antičkog sidra. Prečka pripada olovno-drvenom tipu antičkog sidra. Na drvenu osnovu postavljala se olovna prečka ili se olovo lijevalo direktno oko drvene osnove. Četvrtasta sredina prečke sadržava utor sa šipkom pravokutnog presjeka za postavljanje drvenih dijelova sidra. Iz središnjeg dijela sa dvije nasuprotne bočne strane izlaze krila koja se sužavaju prema krajevima. Krila su na prednjoj i gornjoj strani zakrivljena prema vanjskim vrhovima. 

Mehaničko čišćenje i desalinizacija su prva faza ovog projekta čime se očuvao vrijedan nalaz. Po završetku projekta sidro će biti izloženo s ciljem očuvanja, prezentacije i valorizacije pomorske baštine i tradicije na lokaciji na otoku Šolti.


  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Općina Šolta - Proračun

  Proračun Općine Šolta i financijski izvještaji

  Općina Šolta - Investicijski projekti

  Investicijski projekti

  Općina Šolta - Natječaji

  Natječaji

  Općina Šolta - iTransparentnost

  iTransparentnost

  Općina Šolta - Službene novine

  Službeni glasnici

  Općina Šolta - Javna nabava

  Javna nabava

  Dizajn i razvoj: Nibiru j.d.o.o.